ŃÊËÀÄ ÇÀÊÎÍÎÂ

    

ŃÊËÀÄ ÇÀÊÎÍÎÂ. Ăëàâíàÿ òćìà
16+

Țđèäèśćńêèć óńëóăè è êîíńóëüòàöèè â îáëàńòè ëîăèńòèêè

Ïđàâèëà ïćđćâîçîê ăđóçîâ àâòîìîáèëüíûì òđàíńïîđòîì

Ïćđćâîçêà îïàńíûő ăđóçîâ àâèàòđàíńïîđòîì

 

Đćêëàìà íà ńàéòć                   

 

 

Ïîńòàíîâëćíèć Đîńńèéńêîăî ńòàòèńòèśćńêîăî àăćíòńòâà îò 9 àâăóńòà 1999 ă. N 66

Îá óòâćđæäćíèè óíèôèöèđîâàííûő ôîđì ïćđâèśíîé óśćòíîé äîêóìćíòàöèè ïî óśćòó ïđîäóêöèè, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ

 

Ăîńóäàđńòâćííûé êîìèòćò Đîńńèéńêîé Ôćäćđàöèè ïî ńòàòèńòèêć ïîńòàíîâëÿćò:

1. Óòâćđäèòü ńîăëàńîâàííûć ń Ìèíôèíîì Đîńńèè è Ìèíęêîíîìèêè Đîńńèè óíèôèöèđîâàííûć ôîđìû ïćđâèśíîé óśćòíîé äîêóìćíòàöèè ïî óśćòó ïđîäóêöèè, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ è ââćńòè èő â äćéńòâèć ń 1 ÿíâàđÿ 2000 ăîäà:

NN ÌŐ-1 "Àêò î ïđèćìć-ïćđćäàść òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé íà őđàíćíèć", ÌŐ-2 "Æóđíàë óśćòà òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé, ńäàííûő íà őđàíćíèć", ÌŐ-3 "Àêò î âîçâđàòć òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé, ńäàííûő íà őđàíćíèć", ÌŐ-4 "Æóđíàë óśćòà ïîńòóïàțùèő ăđóçîâ", ÌŐ-5 "Æóđíàë óśćòà ïîńòóïëćíèÿ ïđîäóêöèè, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòà őđàíćíèÿ", ÌŐ-6 "Æóđíàë óśćòà đàńőîäà ïđîäóêöèè, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ", ÌŐ-7 "Æóđíàë óśćòà ïîńòóïëćíèÿ ïëîäîîâîùíîé ïđîäóêöèè â ìćńòà őđàíćíèÿ", ÌŐ-8 "Æóđíàë óśćòà đàńőîäà ïëîäîîâîùíîé ïđîäóêöèè â ìćńòàő őđàíćíèÿ", ÌŐ-9 "Âćńîâàÿ âćäîìîńòü", ÌŐ-10 "Ïàđòèîííàÿ êàđòà", ÌŐ-11 "Àêò î đàńőîäć òîâàđîâ ïî ïàđòèè", ÌŐ-12 "Àêò î đàńőîäć òîâàđîâ ïî ïàđòèÿì", ÌŐ-13 "Àêò î êîíòđîëüíîé ïđîâćđêć ïđîäóêöèè, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé, âûâîçèìûő èç ìćńò őđàíćíèÿ", ÌŐ-14 "Àêò î âûáîđîśíîé ïđîâćđêć íàëèśèÿ òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ", ÌŐ-15 "Àêò îá óöćíêć òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé", ÌŐ-16 "Êàđòîśêà óśćòà îâîùćé è êàđòîôćëÿ â áóđòàő (òđàíűćÿő, îâîùćőđàíèëèùàő)", ÌŐ-17 "Àêò î çàśèńòêć áóđòà (òđàíűćè, îâîùćőđàíèëèùà)", ÌŐ-18 "Íàêëàäíàÿ íà ïćđćäàśó ăîòîâîé ïđîäóêöèè â ìćńòà őđàíćíèÿ", ÌŐ-19 "Âćäîìîńòü óśćòà îńòàòêîâ òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ", ÌŐ-20 "Îòśćò î äâèæćíèè òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ", ÌŐ-20à "Îòśćò î äâèæćíèè òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ", ÌŐ-21 "Îòśćò ęêńïćäèòîđà".

2. Đàńïđîńòđàíèòü óêàçàííûć â ï.1 íàńòîÿùćăî Ïîńòàíîâëćíèÿ óíèôèöèđîâàííûć ôîđìû ïćđâèśíîé óśćòíîé äîêóìćíòàöèè íà țđèäèśćńêèć ëèöà âńćő ôîđì ńîáńòâćííîńòè, îńóùćńòâëÿțùèć äćÿòćëüíîńòü â îòđàńëÿő ęêîíîìèêè.

 

Ăćíćđàëüíûé äèđćêòîđ Đîńńèéńêîăî ńòàòèńòèśćńêîăî àăćíòńòâà Â.Ë.Ńîêîëèí

 

   Ôîđìà N  ÌŐ-1. Àêò î ïđèćìć-ïćđćäàść òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő   öćííîńòćé

                  íà őđàíćíèć                                           

   Ôîđìà N  ÌŐ-2. Æóđíàë  óśćòà òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő  öćííîńòćé, ńäàííûő

                  íà őđàíćíèć                                           

   Ôîđìà N  ÌŐ-3. Àêò î âîçâđàòć òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé, ńäàííûő

                  íà őđàíćíèć                                           

   Ôîđìà N  ÌŐ-4. Æóđíàë óśćòà ïîńòóïàțùèő ăđóçîâ                       

   Ôîđìà N  ÌŐ-5. Æóđíàë óśćòà    ïîńòóïëćíèÿ    ïđîäóêöèè,     òîâàđíî-

                  ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòà őđàíćíèÿ               

   Ôîđìà N  ÌŐ-6. Æóđíàë  óśćòà đàńőîäà ïđîäóêöèè,  òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő

                  öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ                           

   Ôîđìà N  ÌŐ-7. Æóđíàë  óśćòà  ïîńòóïëćíèÿ  ïëîäîîâîùíîé  ïđîäóêöèè  â

                  ìćńòà őđàíćíèÿ                                        

   Ôîđìà N  ÌŐ-8. Æóđíàë  óśćòà  đàńőîäà ïëîäîîâîùíîé ïđîäóêöèè â ìćńòàő

                  őđàíćíèÿ                                               

   Ôîđìà N  ÌŐ-9. Âćńîâàÿ âćäîìîńòü                                     

   Ôîđìà N ÌŐ-10. Ïàđòèîííàÿ êàđòà                                      

   Ôîđìà N ÌŐ-11. Àêò î đàńőîäć òîâàđîâ ïî ïàđòèè                        

   Ôîđìà N ÌŐ-12. Àêò î đàńőîäć òîâàđîâ ïî ïàđòèÿì                      

   Ôîđìà N ÌŐ-13. Àêò  î  êîíòđîëüíîé    ïđîâćđêć   ïđîäóêöèè,  òîâàđíî-

                  ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé, âûâîçèìûő èç ìćńò őđàíćíèÿ    

   Ôîđìà N ÌŐ-14. Àêò î âûáîđîśíîé ïđîâćđêć íàëèśèÿ òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő

                  öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ                           

   Ôîđìà N ÌŐ-15. Àêò îá óöćíêć òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé          

   Ôîđìà N ÌŐ-16. Êàđòîśêà  óśćòà   îâîùćé   è    êàđòîôćëÿ   â   áóđòàő

                  (òđàíűćÿő, îâîùćőđàíèëèùàő)                           

   Ôîđìà N ÌŐ-17. Àêò î çàśèńòêć áóđòà (òđàíűćè, îâîùćőđàíèëèùà)        

   Ôîđìà N ÌŐ-18. Íàêëàäíàÿ   íà  ïćđćäàśó  ăîòîâîé  ïđîäóêöèè  â  ìćńòà

                  őđàíćíèÿ                                              

   Ôîđìà N ÌŐ-19. Âćäîìîńòü      óśćòà   îńòàòêîâ   òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő

                  öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ                           

   Ôîđìà N ÌŐ-20. Îòśćò  î  äâèæćíèè  òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő   öćííîńòćé â

                  ìćńòàő őđàíćíèÿ                                       

   Ôîđìà N ÌŐ-20à Îòśćò î äâèæćíèè òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé       

   Ôîđìà N ÌŐ-21. Îòśćò ęêńïćäèòîđà                                     

   Óêàçàíèÿ  ïî  ïđèìćíćíèț   è   çàïîëíćíèț   ôîđì   ïćđâèśíîé  óśćòíîé

   äîêóìćíòàöèè ïî óśćòó  ïđîäóêöèè,  òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő  öćííîńòćé  â

   ìćńòàő őđàíćíèÿ                                                      

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-1

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335001    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

   îđăàíèçàöèÿ-őđàíèòćëü, àäđćń, òćëćôîí, ôàêń          |———————————————|

________________________________________________________|———————————————|

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |               |

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

   ïîêëàæćäàòćëü (íàèìćíîâàíèć, àäđćń, òćëćôîí,         |               |

   ôàêń                                                 |———————————————|

________________________________________________________|               |

     ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî)                |           |———————————————|

                                    Äîăîâîđ | íîìćđ     |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | äàòà      |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                           Àêò      |              |             |

                                     ————————————————————————————

     î ïđèćìć-ïćđćäàść òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé íà őđàíćíèć

 

     Àêò ńîńòàâëćí î òîì, śòî ïđèíÿòû íà őđàíćíèć

____________________________________________     ___________________ äíćé

   íàèìćíîâàíèć, íîìćđ ìćńòà őđàíćíèÿ                ńđîê őđàíćíèÿ

ńëćäóțùèć òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûć öćííîńòè:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Òîâàđíî-ìàòćđèàëü-|Őàđàêòć-|Ćäèíèöà     |Êîëèść-|  Îöćíêà        |

|ïî   |íûć öćííîńòè      |đèńòèêà |èçìćđćíèÿ   |ńòâî   |                |

|ïîđÿ-|                  |        |            |(ìàńńà)|                |

|äêó  |——————————————————|        |————————————|       |————————————————|

|     |íàèìćíîâàíèć,| êîä|        |íàèìć- |êîä |       |öćíà,|ńòîèìîńòü,|

|     |âèä óïàêîâêè |    |        |íîâàíèć|ïî  |       |đóá. |đóá.êîï   |

|     |             |    |        |       |ÎÊĆÈ|       |êîï  |          |

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|  1  |       2     | 3  |   4    |   5   |  6 |   7   |  8  |     9    |

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|     |             |    |è ò.ä.  |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

 ——————————————————————————————————————————————|———————|—————|——————————|

                                         Èòîăî |       |  Ő  |          |

                                                ————————————————————————

 

                                           Îáîđîòíàÿ ńòîđîíà ôîđìû N ÌŐ-1

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Òîâàđíî-ìàòćđèàëü-|Őàđàêòć-|Ćäèíèöà     |Êîëèść-|  Îöćíêà        |

|ïî   |íûć öćííîńòè      |đèńòèêà |èçìćđćíèÿ   |ńòâî   |                |

|ïîđÿ-|                  |        |            |(ìàńńà)|                |

|äêó  |——————————————————|        |————————————|       |————————————————|

|     |íàèìćíîâàíèć,| êîä|        |íàèìć- |êîä |       |öćíà,|ńòîèìîńòü,|

|     |âèä óïàêîâêè |    |        |íîâàíèć|ïî  |       |đóá. |đóá.êîï   |

|     |             |    |        |       |ÎÊĆÈ|       |êîï  |          |

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|  1  |       2     | 3  |   4    |   5   |  6 |   7   |  8  |     9    |

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|     |             |    |è ò.ä.  |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

 ——————————————————————————————————————————————|———————|—————|——————————|

                                         Èòîăî |       |  Ő  |          |

                                               |———————|—————|——————————|

                                 Âńćăî ïî àêòó |       |  Ő  |          |

                                                ————————————————————————

 

Óńëîâèÿ őđàíćíèÿ ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Îńîáûć îòìćòêè __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûć öćííîńòè íà őđàíćíèć

Ńäàë  _______________ _________________ _________________________________

        äîëæíîńòü         ïîäïèńü            đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

     Ì.Ï.

 

Ïđèíÿë  _____________ _________________ _________________________________

          äîëæíîńòü         ïîäïèńü            đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

     Ì.Ï.

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-2

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

                                                          îò 9.08.99 N 66

     Îáđàçćö îáëîæêè                   

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335002    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

   îđăàíèçàöèÿ, àäđćń, òćëćôîí, ôàêń                    |———————————————|

_______________________________________________________ |———————————————|

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |               |

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

Æóđíàë

óśćòà òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé, ńäàííûő íà őđàíćíèć

 

çà ïćđèîä ń " " ________ ăîäà ïî " " _____________ ăîäà

 

Ëèöî, îòâćòńòâćííîć çà âćäćíèć æóđíàëà ________ _________________________

                                       äîëæíîńòü   ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Äàòà      |Ïîêëàæć-  |Íàèìćíî-  |Ćäèíè-|Êîëè-  |Öćíà,|Ńòîèìîńòü, |

|ïî   |ïđèćìà    |äàòćëü    |âàíèć     |öà èç-|śćńòâî |đóá. |đóá.êîï    |

|ïîđÿ-|òîâàđíî-  |(íàèìćíî- |òîâàđíî-  |ìćđć- |(ìàńńà)|êîï  |           |

|äêó  |ìàòćđè-   |âàíèć îđ- |ìàòćđèà-  |íèÿ   |       |     |           |

|     |àëüíûő    |ăàíèçàöèè,|ëüíûő     |      |       |     |           |

|     |öćííîńòćé,|ôàìèëèÿ,  |öćííîńòćé,|      |       |     |           |

|     |ńäàííûő íà|èìÿ, îò-  |âèä óïà-  |      |       |     |           |

|     |őđàíćíèć  |śćńòâî)   |êîâêè     |      |       |     |           |

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|  1  |    2     |     3    |    4     |  5   |   6   |  7  |    8      |

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|     |          |          |è ò.ä.    |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

 —————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|

                                       Èòîăî  |       |  Ő  |           |

                                               —————————————————————————

      Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü śćòíûć ńòđàíèöû æóđíàëà ïî ôîđìć N ÌŐ-2

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ìćńòî|Äîêóìćíò î|            Òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûć öćííîńòè             |

|őđà- |ïđèćìć òî-|——————————————————————————————————————————————————————|

|íć-  |âàđíî-ìà- |ïđèíÿë íà őđà- |   âîçâđàòèë         |ïîëóśèë ïîêëàæć-|

|íèÿ, |òćđèàëüíûő|íćíèć          |                     |äàòćëü. Ïđćòćí- |

|íàè- |öćííîńòćé |               |                     |çèé ïî êîëèść-  |

|ìćíî-|——————————|———————————————|—————————————————————|ńòâó è êàśćńòâó |

|âà-  |íîìćđ|äàòà|äàòà|ìàòćđèàëü-|äîêóìćíò  |ìàòćđèàëü-|òîâàđíî-ìàòćđè- |

|íèć, |     |    |    |íî     îò-|î âîçâđàòć|íî     îò-|àëüíûő          |

|àä-  |     |    |    | âćòńòâćí-|          | âćòńòâćí-|öćííîńòćé íćò   |

|đćń, |     |    |    |íîć   ëèöî|          |íîć   ëèöî|                |

|íîìćđ|     |    |    |——————————|——————————|——————————|————————————————|

|òćëć-|     |    |    |ïîä-|ôàìè-|íîìćđ|äàòà|ïîä-|ôàìè-|äàòà|ïîä-|ôàìè- |

|ôîíà |     |    |    |ïèńü|ëèÿ, |     |    |ïèńü|ëèÿ, |    |ïèńü|ëèÿ,  |

|     |     |    |    |    |èìÿ, |     |    |    |èìÿ, |    |    |èìÿ,  |

|     |     |    |    |    |îòść-|     |    |    |îòść-|    |    |îòść- |

|     |     |    |    |    |ńòâî |     |    |    |ńòâî |    |    |ńòâî  |

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|  9  |  10 | 11 | 12 | 13 | 14  | 15  | 16 | 17 | 18  | 19 | 20 |  21  |

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|     |     |    |    |    |è    |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |ò.ä. |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

    Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü íćśćòíûć ńòđàíèöû æóđíàëà ïî ôîđìć N ÌŐ-2

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-3

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335003    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

   îđăàíèçàöèÿ-őđàíèòćëü, àäđćń, òćëćôîí, ôàêń          |———————————————|

________________________________________________________|———————————————|

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |               |

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |———————————————|

   ïîêëàæćäàòćëü (íàèìćíîâàíèć, àäđćń, òćëćôîí,         |               |

________________________________________________________|               |

     ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî)                |           |———————————————|

                                    Äîăîâîđ | íîìćđ     |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | äàòà      |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                           Àêò      |              |             |

                                     ————————————————————————————

     î âîçâđàòć òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé, ńäàííûő íà őđàíćíèć

 

     Àêò ńîńòàâëćí â òîì, śòî ïîêëàæćäàòćëü ïđèíÿë îò őđàíèòćëÿ ńëćäóțùèć

òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûć öćííîńòè:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Òîâàđíî-ìàòćđèàëü-|Őàđàê- |Ćäèíèöà     |Êîëèść-|Öćíà,|Ńòîè-|Ïđè- |

|ïî   |íûć öćííîńòè      |òćđèń- |èçìćđćíèÿ   |ńòâî   |đóá. |ìîń- |ìćśà-|

|ïîđÿ-|                  |òèêà   |            |(ìàńńà)|êîï  |òü,  |íèć  |

|äêó  |——————————————————|       |————————————|       |     |đóá. |     |

|     |íàèìćíîâàíèć,| êîä|       |íàèìć- |êîä |       |     |êîï  |     |

|     |âèä óïàêîâêè |    |       |íîâàíèć|ïî  |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |ÎÊĆÈ|       |     |     |     |

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|  1  |       2     | 3  |   4   |   5   |  6 |   7   |  8  |  9  |  10 |

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|     |             |    |è ò.ä. |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

 —————————————————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————

                                        Èòîăî |       |  Ő  |     |

                                               ———————————————————

 

                                           Îáîđîòíàÿ ńòîđîíà ôîđìû N ÌŐ-3

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Òîâàđíî-ìàòćđèàëü-|Őàđàê- |Ćäèíèöà     |Êîëèść-|Öćíà,|Ńòîè-|Ïđè- |

|ïî   |íûć öćííîńòè      |òćđèń- |èçìćđćíèÿ   |ńòâî   |đóá. |ìîń- |ìćśà-|

|ïîđÿ-|                  |òèêà   |            |(ìàńńà)|êîï  |òü,  |íèć  |

|äêó  |——————————————————|       |————————————|       |     |đóá. |     |

|     |íàèìćíîâàíèć,| êîä|       |íàèìć- |êîä |       |     |êîï  |     |

|     |âèä óïàêîâêè |    |       |íîâàíèć|ïî  |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |ÎÊĆÈ|       |     |     |     |

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|  1  |       2     | 3  |   4   |   5   |  6 |   7   |  8  |  9  |  10 |

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|     |             |    |è ò.ä. |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

 —————————————————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————

                                        Èòîăî |       |  Ő  |     |

                                              |———————|—————|—————|

                                Âńćăî ïî àêòó |       |  Ő  |     |

                                               ———————————————————

 ńîîòâćòńòâèè ń äîăîâîđîì î őđàíćíèè çà âđćìÿ őđàíćíèÿ ____________ äíćé

                                                        ńđîê őđàíćíèÿ

âûűćïćđćśèńëćííûő  òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé îđăàíèçàöèćé-őđàíèòćëćì

âûïîëíćíû, à ïîêëàæćäàòćëćì ïđèíÿòû ńëćäóțùèć đàáîòû è óńëóăè:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Đàáîòû è óńëóăè   |Ćäèíèöà     |Êîëèść-|Öćíà,|Ńòîè-|Ïđèìćśàíèć   |

|ïî   |                  |èçìćđćíèÿ   |ńòâî   |đóá. |ìîń- |             |

|ïîđÿ-|                  |            |       |êîï  |òü,  |             |

|äêó  |——————————————————|————————————|       |     |đóá. |             |

|     |   âèä       | êîä|íàèìć- |êîä |       |     |êîï  |             |

|     |             |    |íîâàíèć|ïî  |       |     |     |             |

|     |             |    |       |ÎÊĆÈ|       |     |     |             |

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|  1  |      2      | 3  |   4   |  5 |   6   |  7  |  8  |      9      |

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|     |             |    |è ò.ä. |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

 ———————————————————————————————————————————————————|—————|—————————————

                                             Èòîăî  |     |

                                                    |—————|

                                             ÍÄŃ    |     |

                                                    |—————|

                               Èòîăî ń óśćòîì ÍÄŃ   |     |

                                                     —————

 

Ńòîèìîńòü đàáîò è óńëóă _________________________________________________

                                          ïđîïèńüț

___________________________________ đóá _____________________________ êîï

 

 òîì śèńëć ńóììà ÍÄŃ ________________________________ đóá __________ êîï

                                   ïđîïèńüț

 

Ïîäòâćđæäàț ______________ ____________ _________________________________

               äîëæíîńòü     ïîäïèńü        đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

Ïîêëàæćäàòćëü _______________________  _________    _____________________

              äîëæíîńòü, ìćńòî đàáîòû   ïîäïèńü      đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

Îńîáûć îòìćòêè __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

          Đàńïèńêà â ïîëóśćíèè òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé

 

Ïîëóśèë _____________ ___________________________________________________

           ïîäïèńü                   đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

     Ì.Ï.

 

Ńäàë ________________ ___________ _______________________________________

         äîëæíîńòü      ïîäïèńü           đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

     Ì.Ï.

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-4

     Îáđàçćö îáëîæêè         Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

                                                          îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335004    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

   îđăàíèçàöèÿ                                          |———————————————|

________________________________________________________|———————————————|

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |               |

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

Æóđíàë

óśćòà ïîńòóïàțùèő ăđóçîâ

 

çà ïćđèîä ń " " ________ ăîäà ïî " " _____________ ăîäà

 

Ëèöî, îòâćòńòâćííîć çà âćäćíèć æóđíàëà _________ ________________________

                                       äîëæíîńòü  ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Äàòà,     |Íîìćđ|Ńòàí- |Ïîń- | Ïđèćìíûé |Íàèìćíîâàíèć|Ćäè- |Òîâàđíûé   |

|âđćìÿ, ś. |òđàí-|öèÿ   |òàâ- |    àêò   |ïđîäóêöèè,  |íèöà |äîêóìćíò   |

|ìèí       |ńïîđ-|(ïđè- |ùèê  |          |òîâàđíî-ìà- |èçìć-|———————————|

|——————————|òíîăî|ńòàíü,|(ăđó-|——————————|òćđèàëüíûő  |đćíèÿ|íîìćđ |äàòà|

|ïđè-|đàçă-|ńđćä-|ïîđò) |çîîò-|íîìćđ|äàòà|öćííîńòćé   |     |      |    |

|áû- |đóçêè|ńòâà |îòï-  |ïđà- |     |    |            |     |      |    |

|òèÿ |     |     |đàâ-  |âè-  |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |ëćíèÿ |òćëü)|     |    |            |     |      |    |

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

| 1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  | 7  |     8      |  9  |  10  | 11 |

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

|    |     |     |      |     |     |è   |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |ò.ä.|            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

                                                                    Èòîăî

      Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü śćòíûć ńòđàíèöû æóđíàëà ïî ôîđìć N ÌŐ-4

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ïî äîêóìćíòàì|Ôàêòèśćńêè   |Îòêëîíćíèć   |Òîâàđ ïđèíÿë  |Ïđèìćśàíèć    |

|çíàśèòńÿ     |ïđèíÿòî      |(+, -)       |              |              |

|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|              |

|êîëè- |ìàńńà |êîëè- |ìàńńà |êîëè- |ìàńńà |ïîä- |ôàìèëèÿ,|              |

|śćńòâî|áđóòòî|śćńòâî|áđóòòî|śćńòâî|áđóòòî|ïèńü |èìÿ, îò-|              |

|ìćńò, |      |ìćńò, |      |ìćńò, |      |     |śćńòâî  |              |

|űòóê  |      |űòóê  |      |űòóê  |      |     |        |              |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|   12 |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  | 18  |   19   |      20      |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|      |      |      |è ò.ä.|      |      |     |        |              |

|      |      |      |      |      |      |     |        |              |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————————————————————————

|      |      |      |      |      |      |

 —————————————————————————————————————————

    Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü íćśćòíûć ńòđàíèöû æóđíàëà ïî ôîđìć N ÌŐ-4

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-5

    Îáđàçćö îáëîæêè          Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

                                                          îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335005    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

              îđăàíèçàöèÿ                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                    Íîìćđ   | êàìćđà    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | ńćêöèÿ    |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

Æóđíàë

óśćòà ïîńòóïëćíèÿ ïđîäóêöèè, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő

öćííîńòćé â ìćńòà őđàíćíèÿ

 

çà ïćđèîä c " " ________ ăîäà ïî " " _____________ ăîäà

 

Ëèöî, îòâćòńòâćííîć çà âćäćíèć æóđíàëà __________ _______________________

                                       äîëæíîńòü   ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Äàòà|Ïđîäó-|Ćäè- |Ïîńòà-|Òîâàđíûé  |Êîëèść-|Öćíà,   |Ńóììà,      |

|ïî   |    |êöèÿ, |íèöà |âùèê  |äîêóìćíò  |ńòâî   |đóá.êîï |đóá.êîï     |

|ïîđÿ-|    |òîâàđ-|èçìć-|(ăđó- |——————————|       |        |            |

|äêó  |    |íî-ìà-|đćíèÿ|çîîò- |íîìćđ|äàòà|       |        |            |

|     |    |òćđèà-|     |ïđàâè-|     |    |       |        |            |

|     |    |ëüíûć |     |òćëü) |     |    |       |        |            |

|     |    |öćííî-|     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |ńòè   |     |      |     |    |       |        |            |

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|  1  | 2  |   3  |  4  |  5   |  6  |  7 |    8  |   9    |     10     |

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|     |    |      |     |      |è    |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |ò.ä. |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

 —————————————————————————————————————————|———————|————————|————————————|

                                   Èòîăî  |       |   Ő    |            |

                                           —————————————————————————————

         Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü âńć ńòđàíèöû æóđíàëà ïî ôîđìć N ÌŐ-5

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-6

    Îáđàçćö îáëîæêè          Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

                                                          îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335006    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

              îđăàíèçàöèÿ                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                    Íîìćđ   | êàìćđà    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | ńćêöèÿ    |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

Æóđíàë

óśćòà đàńőîäà ïđîäóêöèè, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő

öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ

 

çà ïćđèîä ń " " ________ ăîäà ïî " " _____________ ăîäà

 

Ëèöî, îòâćòńòâćííîć çà âćäćíèć æóđíàëà _________ ________________________

                                       äîëæíîńòü   ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Äàòà  |Òîâàđíûé  |Ïîëó- |Ïđîäó-|Ćäè- |Öćíà,   |Êîëèść-|Ńóììà,    |

|ïî   |îòïóń-|äîêóìćíò  |śàòćëü|êöèÿ, |íèöà |đóá.êîï |ńòâî   |đóá.êîï   |

|ïîđÿ-|êà    |——————————|      |òîâàđ-|èçìć-|        |(ìàńńà)|          |

|äêó  |(îò-  |íîìćđ|äàòà|      |íî-ìà-|đćíèÿ|        |       |          |

|     |ăđóç- |     |    |      |òćđèà-|     |        |       |          |

|     |êè)   |     |    |      |ëüíûć |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |öćííî-|     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |ńòè   |     |        |       |          |

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|  1  |  2   |  3  |  4 |   5  |  6   |  7  |   8    |   9   |     10   |

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|     |      |     |    |      |è ò.ä.|     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

 ————————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|

                                              Èòîăî  |       |          |

                                                      ——————————————————

         Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü âńć ńòđàíèöû æóđíàëà ïî ôîđìć N ÌŐ-6

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-7

    Îáđàçćö îáëîæêè          Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

                                                          îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335007    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

              îđăàíèçàöèÿ                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                    Íîìćđ   | ńêëàä     |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | êàìćđà    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | ńćêöèÿ    |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

Æóđíàë

óśćòà ïîńòóïëćíèÿ ïëîäîîâîùíîé ïđîäóêöèè â ìćńòà őđàíćíèÿ

____________________________________________

       íàèìćíîâàíèć ïđîäóêöèè (òîâàđà)

 

çà ïćđèîä ń " " ________ ăîäà ïî " " _____________ ăîäà

 

Ëèöî, îòâćòńòâćííîć çà âćäćíèć æóđíàëà _________ ________________________

                                       äîëæíîńòü   ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî

 

                                      Ćäèíèöà èçìćđćíèÿ _________________

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Äàòà|Íàêëàäíàÿ |Ïîń-|                    Ìàńńà                         |

|    |          |òàâ-|——————————————————————————————————————————————————|

|    |——————————|ùèê |áđóò-|òàđà|íćòòî|     â òîì śèńëć           |îńòà-|

|    |íîìćđ|äàòà|    |òî   |    |     |———————————————————————————|òîê  |

|    |     |    |    |     |    |     |I   |II  |íćń- |òćő- |îòőî-|     |

|    |     |    |    |     |    |     |ńîđò|ńîđò|òàí- |íèść-|äû   |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |äàđò |ńêèé |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |áđàê |     |     |

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|  1 |  2  |  3 |  4 |  5  | 6  |  7  |  8 |  9 | 10  | 11  |  12 | 13  |

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|    |     |    |    |     |    |è    |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |ò.ä. |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

 ————————————————————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

               Èòîăî |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

                      ——————————————————————————————————————————————————

       Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü âńć ńòđàíèöû æóđíàëà ïî ôîđìć N ÌŐ-7.

            Đćêâèçèò "Ćäèíèöà èçìćđćíèÿ" ïćśàòàòü òîëüêî íà 1-é ńòđàíèöć.

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-8

    Îáđàçćö îáëîæêè          Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

                                                          îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335008    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

              îđăàíèçàöèÿ                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                    Íîìćđ   | ńêëàä     |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | êàìćđà    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | ńćêöèÿ    |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

Æóđíàë

óśćòà đàńőîäà ïëîäîîâîùíîé ïđîäóêöèè â ìćńòàő őđàíćíèÿ

____________________________________________

       íàèìćíîâàíèć ïđîäóêöèè (òîâàđà)

 

çà ïćđèîä ń " " ________ ăîäà ïî " " _____________ ăîäà

 

Ëèöî, îòâćòńòâćííîć çà âćäćíèć æóđíàëà _________ ________________________

                                       äîëæíîńòü   ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî

 

                                      Ćäèíèöà èçìćđćíèÿ _________________

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Äàòà|Íàêëàäíàÿ |Ïî- |                  Ìàńńà, êă                       |

|    |          |ëó- |——————————————————————————————————————————————————|

|    |——————————|śà- |áđóò-|òàđà|íćòòî|     â òîì śèńëć           |îńòà-|

|    |íîìćđ|äàòà|òćëü|òî   |    |     |———————————————————————————|òîê  |

|    |     |    |    |     |    |     |I   |II  |íćń- |òćő- |îòőî-|     |

|    |     |    |    |     |    |     |ńîđò|ńîđò|òàí- |íèść-|äû   |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |äàđò |ńêèé |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |áđàê |     |     |

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|  1 |  2  |  3 |  4 |  5  | 6  |  7  |  8 |  9 | 10  | 11  |  12 | 13  |

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|————|—————|————|————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

|    |     |    |    |     |    |è    |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |ò.ä. |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

|    |     |    |    |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

 ————————————————————|—————|————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|

               Èòîăî |     |    |     |    |    |     |     |     |     |

                      ———————————————————————————————————————————— —————

        Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü âńć ńòđàíèöû æóđíàëà ïî ôîđìć N ÌŐ-8.

              Đćêâèçèò "Ćäèíèöà èçìćđćíèÿ" ïćśàòü òîëüêî íà 1-é ńòđàíèöć.

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-9

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335009    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

                 îđăàíèçàöèÿ                            |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                          Âèä îïćđàöèè   ———————————————

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                 Âćńîâàÿ âćäîìîńòü  |              |             |

                                     ————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Ïîëóśàòćëü     |Òđàíńïîđòíîć ńđćä- |Ïđîäóêöèÿ,      |Ćäèíèöà     |

|ïî   |               |ńòâî               |òîâàđíî-        |èçìćđćíèÿ   |

|ïîđÿ-|               |                   |ìàòćđèàëüíûć    |            |

|äêó  |               |                   |öćííîńòè        |            |

|     |———————————————|———————————————————|————————————————|————————————|

|     |íàèìćíî-|êîä ïî|âèä |đćăèńòđàöèîí- |íàèìćíî-   |êîä |íàèìć-|êîä  |

|     |âàíèć   |ÎÊÏΠ |    |íûé íîìćđ     |âàíèć (âèä,|    |íîâà- |ïî   |

|     |        |      |    |              |ăđóïïà)    |    |íèć   |ÎÊĆÈ |

|—————|————————|——————|————|——————————————|———————————|————|——————|—————|

|  1  |    2   |   3  | 4  |      5       |      6    | 7  |  8   |   9 |

|—————|————————|——————|————|——————————————|———————————|————|——————|—————|

|—————|————————|——————|————|——————————————|———————————|————|——————|—————|

|—————|————————|——————|————|——————————————|———————————|————|——————|—————|

|     |        |      |    |              |           |    |      |     |

|     |        |      |    |              |           |    |      |     |

|     |        |      |    |              |           |    |      |     |

|     |        |      |    |              |           |    |      |     |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|             Ìàńńà                |Ńòđóêòóđ-|Íîìćđ    |Íàêëàäíàÿ       |

|——————————————————————————————————|íîć ïîä- |ïđîïóńêà |————————————————|

|ïîđîæíćăî|ăđóæćííîăî   |ïđîäóêöèè,|đàçäćëć- |         |íîìćđ  | äàòà   |

|òđàíńïîđ-|òđàíńïîđòíîăî|òîâàđíî-  |íèć îđăà-|         |       |        |

|òíîăî    |ńđćäńòâà     |ìàòćđèàëü-|íèçàöèè, |         |       |        |

|ńđćäńòâà |(áđóòòî)     |íûő öćííî-|îòïóńòèâ-|         |       |        |

|         |             |ńòćé (íćò-|űćć ïđî- |         |       |        |

|         |             |òî)       |äóêöèț,  |         |       |        |

|         |             |          |òîâàđíî- |         |       |        |

|         |             |          |ìàòćđèà- |         |       |        |

|         |             |          |ëüíûć    |         |       |        |

|         |             |          |öćííîńòè |         |       |        |

|—————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|———————|————————|

|    10   |      11     |    12    |    13   |   14    |   15  |   16   |

|—————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|———————|————————|

|—————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|———————|————————|

|—————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|———————|————————|

|—————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|———————|————————|

|         | è ò.ä.      |          |         |         |       |        |

|         |             |          |         |         |       |        |

|         |             |          |         |         |       |        |

|         |             |          |         |         |       |        |

|         |             |          |         |         |       |        |

|         |             |          |         |         |       |        |

|         |             |          |         |         |       |        |

|         |             |          |         |         |       |        |

 —————————|—————————————|——————————|————————————————————————————————————

 Èòîăî    |             |          |

           ————————————————————————

Âćńîâùèê _________ __________________________________

         ïîäïèńü         đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

                        Ïćśàòàòü ń îáîđîòîì. Ïîäïèńè ïćśàòàòü íà îáîđîòć.

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-10

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335010    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

                 îđăàíèçàöèÿ                            |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                                        |———————————————|

                                              Êàìćđà    |               |

                                                        |———————————————|

                                          Âèä îïćđàöèè  |               |

                                                         ———————————————

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                 Ïàđòèîííàÿ êàđòà   |              |             |

                                     ————————————————————————————

                                                —————————————————

Òîâàđ (êóëüòóđà) _________________________ Êîä |                 |

                       íàèìćíîâàíèć             —————————————————

Ìàòćđèàëüíî îòâćòńòâćííîć ëèöî _________ __________ Òîâàđîâćä ___________

                               äîëæíîńòü ôàìèëèÿ,              ôàìèëèÿ,

                                         è.î.                  è.î.

Àêò î ïđèćìć òîâàđà N _______ îò " " _____________ ăîäà

Ńśćò ôàêòóđà ïî ïđèőîäó N ___ îò " " _____________ ăîäà

 

Íàśàëî òàáëèöû. Ńì. îêîíśàíèć

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íàêëàäíàÿ |Îòïđà- |Âèä  |Ìćńòî |Ćäèíèöà   |Êîëè-|      Ìàńńà, êă       |

|          |âèòćëü,|òđàí-|(ńòàí-|èçìćđć-   |śćńò-|——————————————————————|

|——————————|ïîëó-  |ńïîđ-|öèÿ,  |íèÿ       |âî   |áđóò-|    òàđà        |

|äàòà|íîìćđ|śàòćëü |òà   |ïđèń- |——————————|ìćńò,|òî   |————————————————|

|    |     |       |     |òàíü, |íàè- |êîä |űòóê |     |îäíîăî|âńćăî    |

|    |     |       |     |ïîđò) |ìćíî-|ïî  |     |     |ìćńòà |         |

|    |     |       |     |îòï-  |âàíèć|ÎÊĆÈ|     |     |      |         |

|    |     |       |     |đàâ-  |     |    |     |     |      |         |

|    |     |       |     |ëćíèÿ,|     |    |     |     |      |         |

|    |     |       |     |ïîëó- |     |    |     |     |      |         |

|    |     |       |     |śàòć- |     |    |     |     |      |         |

|    |     |       |     |ëÿ    |     |    |     |     |      |         |

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|  1 |  2  |   3   |  4  |  5   |  6  |  7 |   8 |  9  |  10  |    11   |

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|    |     |Ïđèőîä |     |      |     |    |     |     |      |         |

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|    |     |       |     |è ò.ä.|     |    |     |     |      |         |

|    |     |Èòîăî  |     |      |     |    |     |     |      |         |

|    |     |ïđèőîä |     |      |     |    |     |     |      |         |

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|    |     |       |     |      |     |    |     |     |      |         |

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|    |     |Đàńőîä |     |      |     |    |     |     |      |         |

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|    |     |       |     |è ò.ä.|     |    |     |     |      |         |

|    |     |Èòîăî  |     |      |     |    |     |     |      |         |

|    |     |đàńőîä |     |      |     |    |     |     |      |         |

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|————|—————|———————|—————|——————|—————|————|—————|—————|——————|—————————|

|    |     |Îńòàòîê|     |      |     |    |     |     |      |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ïîòćđè â ïđćäćëàő íîđì ćńòćńòâćííîé óáûëè       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Îêîíśàòćëüíûé đćçóëüòàò (+, -)           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Îêîíśàíèć òàáëèöû. Ńì. íàśàëî

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                               Ìàńńà, êă                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                            â òîì śèńëć                                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|íćòòî|I ńîđò     |II ńîđò    |íćńòàíäàđò|             |    îòőîäû      |

|—————|———————————|———————————|——————————|—————————————|————————————————|

|     |ïđî-|êă    |ïđî-|êă    |ïđî-|êă   |      |      |ïđî-   |êă      |

|     |öćíò|      |öćíò|      |öćíò|     |      |      |öćíò   |        |

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

| 12  | 13 |  14  | 15 |   16 | 17 | 18  |  19  |  20  |  21   |   22   |

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|     |    |      |    |      |    |     |      |      |       |        |

|     |    |      |    |      |    |     |      |      |       |        |

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|     |    |      |    |      |    |     |      |      |       |        |

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|     | Ő  |      | Ő  |      | Ő  |     |      |      |   Ő   |        |

|—————|————|——————|————|——————|————|—————|——————|——————|———————|————————|

|     | Ő  |      | Ő  |      | Ő  |     |      |      |   Ő   |        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

                                          Îáîđîòíàÿ ńòîđîíà ôîđìû N ÌŐ-10

 

Ïî äàííîé ïàđòèè íà " " _______ ăîäà òîâàđà _____________________________

                                                 íàèìćíîâàíèć òîâàđà

â íàëèśèè íć èìććòńÿ

 

Çàâćäóțùèé ńêëàäîì _________________ ____________________________________

                       ïîäïèńü         đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

Òîâàđîâćä          _________________  ___________________________________

                       ïîäïèńü         đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Đàńśćò ćńòćńòâćííîé óáûëè ńîńòàâèë ___________ ________ _________________

                                    äîëæíîńòü   ïîäïèńü    đàńűèôđîâêà

                                                             ïîäïèńè

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-11

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335011    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

                 îđăàíèçàöèÿ                            |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                                        |———————————————|

                                         Ńêëàä (êàìćđà) |               |

                                                        |———————————————|

                                          Âèä îïćđàöèè  |               |

                                                         ———————————————

                    ————————————————————————————   —————————————————————

                   | Íîìćđ        | Äàòà        | |       Ïàđòèÿ        |

                   | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ | |—————————————————————|

                   |              |             | |íîìćđ|äàòà ïîńëćäíćăî|

                   |              |             | |     |îòïóńêà òîâàđà |

                   |——————————————|—————————————| |—————|———————————————|

                   |              |             | |     |               |

                    ————————————————————————————   —————————————————————

 

Àêò

î đàńőîäć òîâàđîâ ïî ïàđòèè

 

     Àêò ńîńòàâëćí êîìèńńèćé, êîòîđàÿ óńòàíîâèëà, śòî òîâàđ _____________

________________________________________________________________________,

                                   íàèìćíîâàíèć

ïđèáûâűèé " " _____________ ăîäà íà ńêëàä (êàìćđó) N _________________

ïî ńîïđîâîäèòćëüíûì òîâàđíûì äîêóìćíòàì _________________________________

                                            íàèìćíîâàíèć, íîìćđ, äàòà

ïî ńśćòó-ôàêòóđć N _________ îò " " ___________ ăîäà

îò ïîńòàâùèêà ___________________________________________________________

                   íàèìćíîâàíèć îđăàíèçàöèè, àäđćń, òćëćôîí, ôàêń

đćàëèçîâàí (îòïóùćí).

Ńđîê đćàëèçàöèè ńî äíÿ ïđèáûòèÿ íà ńêëàä _____________________ äíćé

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Òîâàđ    |Ńîđò|Óśćò-|        Ïđèőîä          |        Đàńőîä           |

|—————————|    |íàÿ  |————————————————————————|—————————————————————————|

|íàè- |êîä|    |öćíà,|êîëè-|ìàńńà, êă  |ńóììà,|êîëè-|ìàńńà, êă  |ńóììà, |

|ìćíî-|   |    |đóá. |śćńò-|———————————|đóá.  |śćńò-|———————————|đóá.   |

|âàíèć|   |    |êîï  |âî   |áđóò-|íćòòî|êîï.  |âî   |áđóò-|íćòòî|êîï.   |

|     |   |    |     |ìćńò,|òî   |     |      |ìćńò,|òî   |     |       |

|     |   |    |     |űòóê |     |     |      |űòóê |     |     |       |

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|  1  | 2 |  3 |   4 |  5  |  6  |  7  |  8   |  9  |  10 |  11 |  12   |

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |è ò.ä. |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

 ————————————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

  Èòîăî ïî ńòđàíèöć  |     |     |     |      |     |     |     |       |

                      ——————————————————————————————————————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                          Îòêëîíćíèć                         |Ńòîèìîńò-|

|—————————————————————————————————————————————————————————————|íàÿ đàç- |

|èçëèűêè (+)        |        íćäîńòàśè (-)                    |íèöà,    |

|                   |                                         |đóá. êîï |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————|—————————|

|êîëè-|ìàńńà,|ńóììà,|âńćăî              |â ïđćäć-  |ńâćđő íîđì|áî- |ìć- |

|śćńò-|êă    |đóá.  |                   |ëàő íîđì  |ćńòćńòâćí-|ëćć |íćć |

|âî   |      |êîï.  |                   |ćńòćńòâćí-|íîé óáûëè |(+) |(-) |

|ìćńò,|      |      |                   |íîé óáûëè |          |    |    |

|űòóê |      |      |———————————————————|——————————|——————————|    |    |

|     |      |      |êîëè-|ìàńńà,|ńóììà,|ìàń- |ńóì-|ìàń- |ńóì-|    |    |

|     |      |      |śćńò-|êă    |đóá.  |ńà,  |ìà, |ńà,  |ìà, |    |    |

|     |      |      |âî   |      |êîï   |êă   |đóá.|êă   |đóá.|    |    |

|     |      |      |ìćńò,|      |      |     |êîï |     |êîï |    |    |

|     |      |      |űòóê |      |      |     |    |     |    |    |    |

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

| 13  |  14  |  15  |  16 |   17 |  18  |  19 | 20 |  21 | 22 | 23 | 24 |

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|     |      |      |     |      |      |     |    |     |    |    |    |

|     |      |      |     |      |      |     |    |     |    |    |    |

|     |      |      |     |      |      |     |    |     |    |    |    |

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|     |      |      |     |      |      |     |    |     |    |    |    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Òîâàđ    |Ńîđò|Óśćò-|        Ïđèőîä          |        Đàńőîä           |

|—————————|    |íàÿ  |————————————————————————|—————————————————————————|

|íàè- |êîä|    |öćíà,|êîëè-|ìàńńà, êă  |ńóììà,|êîëè-|ìàńńà, êă  |ńóììà, |

|ìćíî-|   |    |đóá. |śćńò-|———————————|đóá.  |śćńò-|———————————|đóá.   |

|âàíèć|   |    |êîï  |âî   |áđóò-|íćòòî|êîï.  |âî   |áđóò-|íćòòî|êîï.   |

|     |   |    |     |ìćńò,|òî   |     |      |ìćńò,|òî   |     |       |

|     |   |    |     |űòóê |     |     |      |űòóê |     |     |       |

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|  1  | 2 |  3 |   4 |  5  |  6  |  7  |  8   |  9  |  10 |  11 |  12   |

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |è ò.ä. |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |    |     |     |     |     |      |     |     |     |       |

 ————————————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

  Èòîăî ïî ńòđàíèöć  |     |     |     |      |     |     |     |       |

                     |—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

     Èòîăî ïî àêòó   |     |     |     |      |     |     |     |       |

                      ——————————————————————————————————————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                          Îòêëîíćíèć                         |Ńòîèìîńò-|

|—————————————————————————————————————————————————————————————|íàÿ đàç- |

|èçëèűêè (+)        |        íćäîńòàśè (-)                    |íèöà,    |

|                   |                                         |đóá. êîï |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————|—————————|

|êîëè-|ìàńńà,|ńóììà,|âńćăî              |â ïđćäć-  |ńâćđő íîđì|áî- |ìć- |

|śćńò-|êă    |đóá.  |                   |ëàő íîđì  |ćńòćńòâćí-|ëćć |íćć |

|âî   |      |êîï.  |                   |ćńòćńòâćí-|íîé óáûëè |(+) |(-) |

|ìćńò,|      |      |                   |íîé óáûëè |          |    |    |

|űòóê |      |      |———————————————————|——————————|——————————|    |    |

|     |      |      |êîëè-|ìàńńà,|ńóììà,|ìàń- |ńóì-|ìàń- |ńóì-|    |    |

|     |      |      |śćńò-|êă    |đóá.  |ńà,  |ìà, |ńà,  |ìà, |    |    |

|     |      |      |âî   |      |êîï   |êă   |đóá.|êă   |đóá.|    |    |

|     |      |      |ìćńò,|      |      |     |êîï |     |êîï |    |    |

|     |      |      |űòóê |      |      |     |    |     |    |    |    |

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

| 13  |  14  |  15  |  16 |   17 |  18  |  19 | 20 |  21 | 22 | 23 | 24 |

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|     |      |      |     |      |      |     |    |     |    |    |    |

|     |      |      |     |      |      |     |    |     |    |    |    |

|     |      |      |     |      |      |     |    |     |    |    |    |

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|     |      |      |     |      |      |     |    |     |    |    |    |

|—————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————|—————|————|————|————|

|     |      |      |     |      |      |     |    |     |    |    |    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Îáúÿńíćíèć ìàòćđèàëüíîăî(ûő) ëèöà (ëèö) ïî èçëèűêàì, íćäîńòàśàì _________

                                           íćíóæíîć çàśćđêíóòü

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     ________________ _____________ _____________________________________

       äîëæíîńòü         ïîäïèńü      đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

     ________________ _____________ _____________________________________

       äîëæíîńòü         ïîäïèńü      đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

Àêò ïđîâćđèë è đàńśćò ńîńòàâèë áóőăàëòćđ __________ _____________________

                                          ïîäïèńü     đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Âńć  śëćíû  êîìèńńèè ïđćäóïđćæäćíû îá îòâćòńòâćííîńòè çà ïîäïèńàíèć àêòà,

ńîäćđæàùćăî äàííûć, íć ńîîòâćòńòâóțùèć äćéńòâèòćëüíîńòè.

Śëćíû êîìèńńèè:

            ________________ _____________ ______________________________

              äîëæíîńòü         ïîäïèńü      đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

            ________________ _____________ ______________________________

              äîëæíîńòü         ïîäïèńü      đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

            ________________ _____________ ______________________________

              äîëæíîńòü         ïîäïèńü      đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Đćűćíèć àäìèíèńòđàöèè ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

" " _________ ăîäà   ________________ _____________ _____________________

                       äîëæíîńòü         ïîäïèńü     đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Àêò ïîëóśćí áóőăàëòćđèćé " "________ ăîäà Áóőăàëòćđ ________ ____________

                                                     ïîäïèńü  đàńűèôđîâêà

                                                                ïîäïèńè

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-12

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335012    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

                 îđăàíèçàöèÿ                            |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                                        |———————————————|

                                         Ńêëàä (êàìćđà) |               |

                                                        |———————————————|

                                          Âèä îïćđàöèè  |               |

                                                         ———————————————

 

                               ————————————————————————————

                              | Íîìćđ        | Äàòà        |

                              | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                              |——————————————|—————————————|

                     Àêò      |              |             |

                               ————————————————————————————

         î đàńőîäć òîâàđîâ ïî ïàđòèÿì

 

     Àêò ńîńòàâëćí êîìèńńèćé, êîòîđàÿ óńòàíîâèëà:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ïđèćìíûé  |Ïàđòèÿ     |  Òîâàđ  |Ćäèíèöà   |Êîëèśćńò-|Ìàńńà      |Ïđè- |

|àêò       |           |         |èçìćđćíèÿ |âî       |           |ìćśà-|

|——————————|———————————|—————————|——————————|—————————|———————————|íèć  |

|íîìćđ|äàòà|íîìćđ|äàòà |íàè- |êîä|íàè- |êîä |ìćńò|űòóê|áđóò-|íćòòî|     |

|     |    |     |ïî-  |ìćíî-|   |ìćíî-|ïî  |    |    |òî   |     |     |

|     |    |     |ńëćä-|âàíèć|   |âàíèć|ÎÊĆÈ|    |    |     |     |     |

|     |    |     |íćăî |     |   |     |    |    |    |     |     |     |

|     |    |     |îòïó-|     |   |     |    |    |    |     |     |     |

|     |    |     |ńêà  |     |   |     |    |    |    |     |     |     |

|     |    |     |òîâà-|     |   |     |    |    |    |     |     |     |

|     |    |     |đà   |     |   |     |    |    |    |     |     |     |

|—————|————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|————|—————|—————|—————|

|  1  |  2 |  3  |  4  |  5  | 6 |  7  | 8  |  9 | 10 |  11 | 12  |  13 |

|—————|————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|————|—————|—————|—————|

|—————|————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|————|—————|—————|—————|

|—————|————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|————|—————|—————|—————|

|—————|————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|————|—————|—————|—————|

|     |    |     |     |     |   |è    |    |    |    |     |     |     |

|     |    |     |     |     |   |ò.ä. |    |    |    |     |     |     |

|     |    |     |     |     |   |     |    |    |    |     |     |     |

 ———————————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————

                                      Èòîăî |    |    |     |     |

                                             —————————————————————

 

Óêàçàííûć  â  äàííîì  àêòć  òîâàđû îòïóùćíû ïîêóïàòćëÿì è ńïèńàíû òîśíî â

îïđèőîäîâàííîì  êîëèśćńòâć  è  àńńîđòèìćíòć  áćç   èçëèűćê,   íćäîńòàś  è

ïćđćńîđòèöû.

Âńć  śëćíû  êîìèńńèè ïđćäóïđćæäćíû îá îòâćòńòâćííîńòè çà ïîäïèńàíèć àêòà,

ńîäćđæàùćăî äàííûć, íć ńîîòâćòńòâóțùèć äćéńòâèòćëüíîńòè.

Śëćíû êîìèńńèè:

________________ __________________ _____________________________________

  äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

________________ __________________ _____________________________________

  äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

________________ __________________ _____________________________________

  äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Àêò ïđîâćđèë áóőăàëòćđ __________________ _______________________________

                            ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Àêò ïîëóśćí áóőăàëòćđèćé  "   " _____________          ăîäà

 

              Áóőăàëòćđ __________________ ______________________________

                            ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

                          Ïćśàòü ń îáîđîòîì. Ïîäïèńè ïćśàòàòü íà îáîđîòć.

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-13

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335013    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

                 îđăàíèçàöèÿ                            |               |

________________________________________________________|———————————————|

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |               |

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                                        |               |

                            ïđèêàç, đàńïîđÿæćíèć        |               |

Îńíîâàíèć ńîńòàâëćíèÿ àêòà: ____________________ ———————|———————————————|

                              íćíóæíîć          | íîìćđ |               |

                              çàśćđêíóòü        |———————|———————————————|

                                                | äàòà  |               |

                                                 ———————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                                                          Óòâćđæäàț

                                         Đóêîâîäèòćëü ___________________

                                                          äîëæíîńòü

                                   ____________ _________________________

                                      ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

                                            "      " _____________   ăîäà

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                           Àêò      |              |             |

                                     ————————————————————————————

   î êîíòđîëüíîé ïđîâćđêć ïđîäóêöèè, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé,

                 âûâîçèìûő èç ìćńò őđàíćíèÿ

 

Àêò   ńîńòàâëćí   êîìèńńèćé,   êîòîđàÿ   ïđîèçâćëà   ïđîâćđêó  êîëèśćńòâà

âûâćçćííîăî òîâàđà ______________________________________________________

                                          íàèìćíîâàíèć

ńî ńêëàäà N _____ ïî äîêóìćíòó _____________ N ________ îò " " _____ ăîäà

                                íàèìćíîâàíèć

íà àâòîìàűèíć đćăèńòđàöèîííûé N _________________________________________

Ïđèńóòńòâîâàë _______________ ______________________________________

                äîëæíîńòü          ôàìèëèÿ, è.î.

Çàâćäóțùèé ńêëàäîì (êëàäîâùèê) __________________________________________

                                   ôàìèëèÿ, è.î.

 đćçóëüòàòć êîíòđîëüíîé ïđîâćđêè óńòàíîâëćíî:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Òîâàđ      |Âèä  |Ćäèíèöà   |Ïî äîêóìćíòó |Ôàêòèśćńêè   |Îòêëîíćíèć    |

|           |óïà- |èçìćđćíèÿ |çíàśèòńÿ     |îêàçàëîńü    |(+, -)        |

|———————————|êîâêè|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|íàèìć- |êîä|     |íàè- |êîä |êîëè- |ìàńńà,|êîëè- |ìàńńà,|êîëè- |ìàńńà, |

|íîâàíèć|   |     |ìćíî-|ïî  |śćńòâî|êă    |śćńòâî|êă    |śćńòâî|êă     |

|       |   |     |âàíèć|ÎÊĆÈ|      |      |      |      |      |       |

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|   1   | 2 |  3  |  4  |  5 |   6  |  7   |   8  |  9   | 10   |   11  |

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|       |   |     |è    |    |      |      |      |      |      |       |

|       |   |     |ò.ä. |    |      |      |      |      |      |       |

|       |   |     |     |    |      |      |      |      |      |       |

 ————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

         Èòîăî ïî ńòđàíèöć   |      |      |      |      |      |       |

                              ——————————————————————————————————————————

 

                                          Îáîđîòíàÿ ńòîđîíà ôîđìû N ÌŐ-13

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Òîâàđ      |Âèä  |Ćäèíèöà   |Ïî äîêóìćíòó |Ôàêòèśćńêè   |Îòêëîíćíèć    |

|           |óïà- |èçìćđćíèÿ |çíàśèòńÿ     |îêàçàëîńü    |(+, -)        |

|———————————|êîâêè|——————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|íàèìć- |êîä|     |íàè- |êîä |êîëè- |ìàńńà,|êîëè- |ìàńńà,|êîëè- |ìàńńà, |

|íîâàíèć|   |     |ìćíî-|ïî  |śćńòâî|êă    |śćńòâî|êă    |śćńòâî|êă     |

|       |   |     |âàíèć|ÎÊĆÈ|      |      |      |      |      |       |

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|   1   | 2 |  3  |  4  |  5 |   6  |  7   |   8  |  9   | 10   |   11  |

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|———————|———|—————|—————|————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

|       |   |     |è    |    |      |      |      |      |      |       |

|       |   |     |ò.ä. |    |      |      |      |      |      |       |

|       |   |     |     |    |      |      |      |      |      |       |

 ————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

         Èòîăî ïî ńòđàíèöć   |      |      |      |      |      |       |

                             |——————|——————|——————|——————|——————|———————|

             Èòîăî ïî àêòó   |      |      |      |      |      |       |

                              ——————————————————————————————————————————

 

Çàêëțśćíèć êîìèńńèè _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Śëćíû  êîìèńńèè  ïđćäóïđćæäćíû  îá  îòâćòńòâćííîńòè  çà  ïîäïèńàíèć àêòà,

ńîäćđæàùćăî äàííûć, íć ńîîòâćòńòâóțùèć äćéńòâèòćëüíîńòè

 

Śëćíû êîìèńńèè:

           ________________ __________________ __________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

           ________________ __________________ __________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

           ________________ __________________ __________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Đàńïîđÿæćíèć đóêîâîäèòćëÿ _______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-14

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335014    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

                 îđăàíèçàöèÿ                            |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                            ïđèêàç, đàńïîđÿæćíèć        |               |

Îńíîâàíèć ńîńòàâëćíèÿ àêòà ______________________ ——————|———————————————|

                              íćíóæíîć           | íîìćđ|               |

                              çàśćđêíóòü         |——————|———————————————|

                                                 | äàòà |               |

                                                  ——————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                                                         Óòâćđæäàț

                                         Đóêîâîäèòćëü ___________________

                                                          äîëæíîńòü

                                   ____________ _________________________

                                     ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

                                            "      " _____________   ăîäà

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                                    |              |             |

                                     ————————————————————————————

Àêò

î âûáîđîśíîé ïđîâćđêć íàëèśèÿ òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő

öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ

 

     Àêò   ńîńòàâëćí   êîìèńńèćé,   êîòîđàÿ   â   đćçóëüòàòć   âûáîđîśíîé

(êîíòđîëüíîé)   ïđîâćđêè   ôàêòèśćńêèő   îńòàòêîâ    òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő

öćííîńòćé è ńâćđêè èő ń óśćòíûìè äàííûìè óńòàíîâèëà:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Òîâàđíî- |Ćäèíèöà   |Óśćò-|Ïî äîêóìć- |Ôàêòèśćńêè  |     Îòêëîíćíèć,   |

|ìàòćđè-  |èçìćđćíèÿ |íàÿ  |íòàì çíàśè-|            |èçëèűêè (+), íćäî- |

|àëüíûć   |          |öćíà,|òńÿ        |            |ńòàśè (-)          |

|öćííîńòè |          |đóá. |           |            |                   |

|         |          |êîï  |           |            |                   |

|—————————|——————————|     |———————————|————————————|———————————————————|

|íàè- |êîä|íàè- |êîä |     |êîëè-|ìàńńà|êîëè- |ìàńńà|êîëè-|ìàńńà|ńóììà, |

|íîâà-|   |ìćíî-|ïî  |     |śćńò-|     |śćńò- |     |śćńò-|     |đóá.   |

|íèć, |   |âàíèć|ÎÊĆÈ|     |âî   |     |âî    |     |âî   |     |êîï    |

|őàđà-|   |     |    |     |ìćńò,|     |ìćńò, |     |ìćńò,|     |       |

|êòć- |   |     |    |     |űòóê |     |űòóê  |     |űòóê |     |       |

|đèń- |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |       |

|òèêà |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |       |

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|  1  | 2 |  3  |  4 |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10 | 11  |   12  |

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|     |   |     |    |è    |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |     |    |ò.ä. |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |       |

 ——————————————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

        Èòîăî ïî ńòđàíèöć  |     |     |      |     |     |     |       |

                            ————————————————————————————————————————————

 

                                          Îáîđîòíàÿ ńòîđîíà ôîđìû N ÌŐ-14

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Òîâàđíî- |Ćäèíèöà   |Óśćò-|Ïî äîêóìć- |Ôàêòèśćńêè  |     Îòêëîíćíèć,   |

|ìàòćđè-  |èçìćđćíèÿ |íàÿ  |íòàì çíàśè-|            |èçëèűêè (+), íćäî- |

|àëüíûć   |          |öćíà,|òńÿ        |            |ńòàśè (-)          |

|öćííîńòè |          |đóá. |           |            |                   |

|         |          |êîï  |           |            |                   |

|—————————|——————————|     |———————————|————————————|———————————————————|

|íàè- |êîä|íàè- |êîä |     |êîëè-|ìàńńà|êîëè- |ìàńńà|êîëè-|ìàńńà|ńóììà, |

|íîâà-|   |ìćíî-|ïî  |     |śćńò-|     |śćńò- |     |śćńò-|     |đóá.   |

|íèć, |   |âàíèć|ÎÊĆÈ|     |âî   |     |âî    |     |âî   |     |êîï    |

|őàđà-|   |     |    |     |ìćńò,|     |ìćńò, |     |ìćńò,|     |       |

|êòć- |   |     |    |     |űòóê |     |űòóê  |     |űòóê |     |       |

|đèń- |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |       |

|òèêà |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |       |

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|  1  | 2 |  3  |  4 |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10 | 11  |   12  |

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

|     |   |     |    |è    |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |     |    |ò.ä. |     |     |      |     |     |     |       |

|     |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |       |

 ——————————————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

        Èòîăî ïî ńòđàíèöć  |     |     |      |     |     |     |       |

                           |—————|—————|——————|—————|—————|—————|———————|

            Èòîăî ïî àêòó  |     |     |      |     |     |     |       |

                            ————————————————————————————————————————————

 

Âńć  äîêóìćíòû,  îòíîńÿùèćńÿ  ê  ïđèőîäó èëè đàńőîäó òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő

öćííîńòćé,  ńäàíû â áóőăàëòćđèț. Íèêàêèő íćîïđèőîäîâàííûő èëè íćńïèńàííûő

òîâàđîâ, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé íćò.

 

Ìàòćđèàëüíî-îòâćòńòâćííîć  ___________ ____________ _____________________

ëèöî                        äîëæíîńòü    ïîäïèńü     đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Óńëîâèÿ őđàíćíèÿ è ńîńòîÿíèć óśćòà ______________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Çàêëțśćíèć êîìèńńèè _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Âńć  śëćíû  êîìèńńèè ïđćäóïđćæäćíû îá îòâćòńòâćííîńòè çà ïîäïèńàíèć àêòà,

ńîäćđæàùćăî äàííûć, íć ńîîòâćòńòâóțùèć äćéńòâèòćëüíîńòè.

 

Śëćíû êîìèńńèè:

           ________________ __________________ __________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

           ________________ __________________ __________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

           ________________ __________________ __________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Đàńïîđÿæćíèć đóêîâîäèòćëÿ _______________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-15

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335015    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

                 îđăàíèçàöèÿ                            |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                                        |               |

                             ïđèêàç, đàńïîđÿæćíèć       |               |

Îńíîâàíèć ńîńòàâëćíèÿ àêòà: _____________________ ——————|———————————————|

                                  íćíóæíîć       | íîìćđ|               |

                                 çàśćđêíóòü      |——————|———————————————|

                                                 | äàòà |               |

                                                  ——————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                                                         Óòâćđæäàț

                                         Đóêîâîäèòćëü ___________________

                                                          äîëæíîńòü

                                   ____________ _________________________

                                     ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

                                            "      " _____________   ăîäà

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                                    |              |             |

                                     ————————————————————————————

Àêò

îá óöćíêć òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé

 

Àêò ńîńòàâëćí êîìèńńèćé, êîòîđàÿ  ïđîèçâćëà  óöćíêó  òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő

öćííîńòćé.

Óöćíćííûć òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûć öćííîńòè ïćđćìàđêèđîâàíû.

 

                   Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü 1-ț ńòđàíèöó ôîđìû N ÌŐ-15

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|    Äàòà   |Òîâàđíàÿ  |Òîâàđíî- |Őàđàêòćđèńòè-  |Ćäèíèöà   |Êîëè-|

|ïî   |           |íàêëàäíàÿ |ìàòćđèà- |êà òîâàđíî-ìà- |èçìćđćíèÿ |śćńò-|

|ïîđÿ-|           |          |ëüíûć    |òćđèàëüíûő     |          |âî   |

|äêó  |           |          |öćííîńòè |öćííîńòćé      |          |(ìàń-|

|     |———————————|——————————|—————————|———————————————|——————————|ńà)  |

|     |ïîń- |âûïó-|íîìćđ|äàòà|íàè- |êîä|   |   |   |   |íàè- |êîä |     |

|     |òóï- |ńêà  |     |    |ìćíî-|   |   |   |   |   |ìćíî-|ïî  |     |

|     |ëćíèÿ|òîâà-|     |    |âàíèć|   |   |   |   |   |âàíèć|ÎÊĆÈ|     |

|     |òîâà-|đíî- |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |đíî- |ìàòć-|     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |ìàòć-|đèà- |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |đèà- |ëüíûő|     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |ëüíûő|öćí- |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |öćí- |íîń- |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |íîń- |òćé  |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |òćé  |     |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|—————|—————|—————|—————|————|—————|———|———|———|———|———|—————|————|—————|

|  1  |  2  |  3  |  4  | 5  |  6  | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12  | 13 |  14 |

|—————|—————|—————|—————|————|—————|———|———|———|———|———|—————|————|—————|

|—————|—————|—————|—————|————|—————|———|———|———|———|———|—————|————|—————|

|—————|—————|—————|—————|————|—————|———|———|———|———|———|—————|————|—————|

|—————|—————|—————|—————|————|—————|———|———|———|———|———|—————|————|—————|

|     |     |     |     |    |è    |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |     |     |     |    |ò.ä. |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

|     |     |     |     |    |     |   |   |   |   |   |     |    |     |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|

                                                Èòîăî ïî ńòđàíèöć |     |

                                                                  |—————|

                                                    Èòîăî ïî àêòó |     |

       ïî ńòđàíèöć, ïî àêòó                                        —————

Èòîăî ——————————————————————:

       íćíóæíîć çàśćđêíóòü

Êîëèśćńòâî ïîđÿäêîâûő íîìćđîâ: ń N ________ ïî N _____ __________________

                                                            ïđîïèńüț

Êîëèśćńòâî â íàòóđàëüíûő ïîêàçàòćëÿő ____________________________________

                                                            ïđîïèńüț

 

                   Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü 2-ț ńòđàíèöó ôîđìû N ÌŐ-15

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ïđîöćíò|Öćíà, đóá.   |Đàçíè-|Ńóììà|Ïđèśèíà  |Ïđèçíàêè ïîíèæć-  |Ïđèìć- |

|óöćíêè |êîï          |öà â  |óöćí-|óöćíêè   |íèÿ êàśćńòâà      |śàíèć  |

|       |—————————————|öćíć, |êè,  |—————————|——————————————————|       |

|       |äî    |ïîńëć |đóá.  |đóá. |íàè- |êîä|íàèìćíîâàíèć|êîä  |       |

|       |óöćíêè|óöćíêè|êîï   |êîï  |ìćíî-|   |            |     |       |

|       |      |      |      |     |âàíèć|   |            |     |       |

|———————|——————|——————|——————|—————|—————|———|————————————|—————|———————|

|   15  |  16  |  17  |  18  | 19  |  20 |21 |     22     | 23  |   24  |

|———————|——————|——————|——————|—————|—————|———|————————————|—————|———————|

|———————|——————|——————|——————|—————|—————|———|————————————|—————|———————|

|———————|——————|——————|——————|—————|—————|———|————————————|—————|———————|

|———————|——————|——————|——————|—————|—————|———|————————————|—————|———————|

|       |      |      |      |     |è    |   |            |     |       |

|       |      |      |      |     |ò.ä. |   |            |     |       |

|       |      |      |      |     |     |   |            |     |       |

|       |      |      |      |     |     |   |            |     |       |

|       |      |      |      |     |     |   |            |     |       |

|       |      |      |      |     |     |   |            |     |       |

|———————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————————————————

|   Ő   |   Ő  |   Ő  |      |     |

|———————|——————|——————|——————|—————|

|   Ő   |   Ő  |   Ő  |      |     |

 ——————————————————————————————————

Ńóììà óöćíêè __________________________________________ đóá _________ êîï

                               ïđîïèńüț

Âńć  śëćíû  êîìèńńèè ïđćäóïđćæäćíû îá îòâćòńòâćííîńòè çà ïîäïèńàíèć àêòà,

ńîäćđæàùćăî äàííûć, íć ńîîòâćòńòâóțùèć äćéńòâèòćëüíîńòè.

Ïđćäńćäàòćëü êîìèńńèè ____________ _____________ ________________________

                        äîëæíîńòü   ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

Śëćíû êîìèńńèè:       ____________ _____________ ________________________

                        äîëæíîńòü   ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

                      ____________ _____________ ________________________

                        äîëæíîńòü   ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

Òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûć öćííîńòè, ïćđćśèńëćííûć â àêòć, íà îáùóț ńóììó ïîńëć

óöćíêè __________________________________________________________________

                                         ïđîïèńüț

___________________________________ đóá  _____ êîï, íàőîäÿòńÿ   íà   ìîćì

(íàűćì) îòâćòńòâćííîì őđàíćíèè

Ìàòćđèàëüíî îòâćòńòâćííîć(ûć) ëèöî (ëèöà)

                      ____________ _____________ ________________________

                        äîëæíîńòü   ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

                      ____________ _____________ ________________________

                        äîëæíîńòü   ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

                   Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü 3-ț ńòđàíèöó ôîđìû N ÌŐ-15

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-16

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335016    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

                 îđăàíèçàöèÿ                            |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                          Áóđòîâàíèć, äàòà  | íàśàëà    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            |îêîíśàíèÿ  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                       Êàđòîśêà     |              |             |

                                     ————————————————————————————

   óśćòà îâîùćé è êàđòîôćëÿ â áóđòàő (òđàíűćÿő, îâîùćőđàíèëèùàő)

                                                  —————————————————

     Êóëüòóđà ____________________________   Êîä |                 |

                   íàèìćíîâàíèć                   —————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Îńòà-|     Ïđèőîä                  |          Đàńőîä             |Îńòà-|

|òîê, |—————————————————————————————|—————————————————————————————|òîê, |

|êă, ò|äàòà|äîêóìćíò|îáùàÿ|â òîì    |äîêó-  |ïîëó-|îáùàÿ|â òîì    |êă, ò|

|     |    |        |ìàń- |śèńëć    |ìćíò   |śà-  |ìàń- |śèńëć    |     |

|     |    |————————|ńà,  |çàńîđćí- |———————|òćëü |ńà,  |çàńîđćí- |     |

|     |    |íî-|äàòà|êă, ò|íàÿ      |íî-|äà-|     |êă, ò|íàÿ      |     |

|     |    |ìćđ|    |     |—————————|ìćđ|òà |     |     |—————————|     |

|     |    |   |    |     |ïđî-|ìàń-|   |   |     |     |ïđî-|ìàń-|     |

|     |    |   |    |     |öćíò|ńà, |   |   |     |     |öćíò|ńà, |     |

|     |    |   |    |     |    |êă, |   |   |     |     |    |êă, |     |

|     |    |   |    |     |    |ò   |   |   |     |     |    |ò   |     |

|—————|————|———|————|—————|————|————|———|———|—————|—————|————|————|—————|

|  1  |  2 | 3 | 4  |  5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10  |  11 | 12 | 13 |  14 |

|—————|————|———|————|—————|————|————|———|———|—————|—————|————|————|—————|

|—————|————|———|————|—————|————|————|———|———|—————|—————|————|————|—————|

|—————|————|———|————|—————|————|————|———|———|—————|—————|————|————|—————|

|—————|————|———|————|—————|————|————|———|———|—————|—————|————|————|—————|

|     |    |   |    |     |    |    |   |   |è    |     |    |    |     |

|     |    |   |    |     |    |    |   |   |ò.ä. |     |    |    |     |

|     |    |   |    |     |    |    |   |   |     |     |    |    |     |

|     |    |   |    |     |    |    |   |   |     |     |    |    |     |

|     |    |   |    |     |    |    |   |   |     |     |    |    |     |

 ———————————————————|—————|————|————|———|———|—————|—————|————|————|—————|

               Èòîăî|     |  Ő |    | Ő | Ő |  Ő  |     |  Ő |    |     |

                     ———————————————————————————————————————————————————

 

Áóđòîâàíèć ïđîèçâćë ______________ ________________ _____________________

                      äîëæíîńòü      ïîäïèńü          đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

                                                     Ïćśàòàòü ń îáîđîòîì.

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-17

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335017    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

                 îđăàíèçàöèÿ                            |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                                        |———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                                    |              |             |

                                     ————————————————————————————

Àêò

î çàśèńòêć áóđòà (òđàíűćè, îâîùćőđàíèëèùà)

 

     Àêò ńîńòàâëćí î òîì, śòî ïî îêîíśàíèè đćàëèçàöèè è îòïóńêà òîâàđà

_________________________________________________________________________

                                      íàèìćíîâàíèć

________________________, çàëîæćííîăî ___________________________________

"   " _______________     ăîäà, ïđîèçâćäćíû ńëćäóțùèć îïćđàöèè:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íàèìćíîâàíèć îïćđàöèè                 |Ìàńńà, êă  |Ïđîöćíò çàńîđćííîńòè|

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|                  1                   |     2     |         3          |

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|Çàëîæćíî â őđàíèëèùć                  |           |                    |

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|Îòïóùćíî (đćàëèçîâàíî)                |           |                    |

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|Ńäàíî â ïćđćđàáîòêó                   |           |                    |

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|Ńïèńàíî îòőîäîâ                       |           |                    |

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|Íćäîńòàśà                             |           |                    |

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|Ïîòćđè                                |           |                    |

|â ïđćäćëàő íîđì ćńòćńòâćííîé óáûëè    |           |                    |

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|Íćäîńòàśà ńâćđő íîđì ćńòćńòâćííîé     |           |                    |

|óáûëè                                 |           |                    |

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|                                      |           |                    |

|——————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|

|                                      |           |                    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Çàêëțśćíèć êîìèńńèè: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Śëćíû êîìèńńèè:

           __________________ __________________ ________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

           __________________ __________________ ________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

           __________________ __________________ ________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

Đàńïîđÿæćíèć đóêîâîäèòćëÿ: ______________________________________________

_________________________________________________________________________

           __________________ __________________ ________________________

            äîëæíîńòü             ïîäïèńü             đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

    "   " __________       ăîäà

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-18

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335018    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

 îđăàíèçàöèÿ, àäđćń, òćëćôîí, ôàêń                      |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                                        |———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Íîìćđ        | Äàòà        |

                                    | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ |

                                    |——————————————|—————————————|

                      Íàêëàäíàÿ     |              |             |

                                     ————————————————————————————

         íà ïćđćäàśó ăîòîâîé ïđîäóêöèè â ìćńòà őđàíćíèÿ

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Îòïđàâèòćëü   |  Ïîëóśàòćëü      |Êîđđćńïîíäèđóțùèé   |            |

|                  |                  |ńśćò                |            |

|——————————————————|——————————————————|————————————————————|            |

|ńòđóêòó- |âèä äć- |ńòđóêòó- |âèä äć- |ńśćò, ńóá-|êîä àíà- |            |

|đíîć ïîä-|ÿòćëüíî-|đíîć ïîä-|ÿòćëüíî-|ńśćò      |ëèòèśćń- |            |

|đàçäćëć- |ńòè ïî  |đàçäćëć- |ńòè ïî  |          |êîăî óść-|            |

|íèć      |ÎÊÄÏ    |íèć      |ÎÊÄÏ    |          |òà       |            |

|—————————|————————|—————————|————————|——————————|—————————|————————————|

|         |        |         |        |          |         |            |

|         |        |         |        |          |         |            |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ïđîäóêöèÿ, òîâàđíî-  |    Őàđàêòćđèńòèêà     |Ćäèíèöà        |Âèä      |

|ìàòćđèàëüíûć öćííîńòè|                       |èçìćđćíèÿ      |óïàêîâêè |

|—————————————————————|———————————————————————|———————————————|         |

|íàèìćíîâàíèć |   êîä |     |     |     |     |íàèìć- |êîä ïî |         |

|             |       |     |     |     |     |íîâàíèć|ÎÊĆÈ   |         |

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|      1      |    2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   7   |   8   |   9     |

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|             |       |     |     |     |è    |       |       |         |

|             |       |     |     |     |ò.ä. |       |       |         |

|             |       |     |     |     |     |       |       |         |

|             |       |     |     |     |     |       |       |         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                               Ïćđćäàíî                                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|         êîëèśćńòâî           |ìàńńà  |êîëèśćńòâî |ïî óśćòíûì öćíàì    |

|——————————————————————————————|áđóòòî |(ìàńńà     |————————————————————|

|â îäíîì|ìćńò, űòóê|           |       |íćòòî)     |öćíà çà |ńóììà,     |

|ìćńòć  |          |           |       |           |ćäèíèöó,|đóá. êîï   |

|       |          |           |       |           |đóá.êîï |           |

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|   10  |    11    |    12     |  13   |   14      |   15   |    16     |

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|       |          |           |       |           |        |           |

|       |          |           |       |           |        |           |

|       |          |           |       |           |        |           |

 ———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

 Èòîăî  |          |           |       |           |    Ő   |           |

         ———————————————————————————————————————————————————————————————

 

                                          Îáîđîòíàÿ ńòîđîíà ôîđìû N ÌŐ-18

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ïđîäóêöèÿ, òîâàđíî-  |    Őàđàêòćđèńòèêà     |Ćäèíèöà        |Âèä      |

|ìàòćđèàëüíûć öćííîńòè|                       |èçìćđćíèÿ      |óïàêîâêè |

|—————————————————————|———————————————————————|———————————————|         |

|íàèìćíîâàíèć |   êîä |     |     |     |     |íàèìć- |êîä ïî |         |

|             |       |     |     |     |     |íîâàíèć|ÎÊĆÈ   |         |

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|      1      |    2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   7   |   8   |   9     |

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|—————————————|———————|—————|—————|—————|—————|———————|———————|—————————|

|             |       |     |     |     |è    |       |       |         |

|             |       |     |     |     |ò.ä. |       |       |         |

|             |       |     |     |     |     |       |       |         |

|             |       |     |     |     |     |       |       |         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                               Ïćđćäàíî                                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|         êîëèśćńòâî           |ìàńńà  |êîëèśćńòâî |ïî óśćòíûì öćíàì    |

|——————————————————————————————|áđóòòî |(ìàńńà     |————————————————————|

|â îäíîì|ìćńò, űòóê|           |       |íćòòî)     |öćíà çà |ńóììà,     |

|ìćńòć  |          |           |       |           |ćäèíèöó,|đóá. êîï   |

|       |          |           |       |           |đóá.êîï |           |

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|   10  |    11    |    12     |  13   |   14      |   15   |    16     |

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

|       |          |           |       |           |        |           |

|       |          |           |       |           |        |           |

|       |          |           |       |           |        |           |

 ———————|——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

 Èòîăî  |          |           |       |           |    Ő   |           |

        |——————————|———————————|———————|———————————|————————|———————————|

 Âńćăî  |          |           |       |           |    Ő   |           |

 ïî íà-  ———————————————————————————————————————————————————————————————

 êëàäíîé

 

Îòïóńòèë ïđîäóêöèț, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûć öćííîńòè _______________________

íàèìćíîâàíèé                                              ïđîïèńüț

íà ńóììó _____________________________________________ đóá __________ êîï

                              ïđîïèńüț

ìàòćđèàëüíî îòâćòńòâćííîć ëèöî __________ __________ ____________________

                                äîëæíîńòü ïîäïèńü     đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

Êîíòđîëćđ __________________ ____________________________________________

            ïîäïèńü                 đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

Ïîëóśèë _________________________________ __________ ____________________

                           äîëæíîńòü        ïîäïèńü   đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-19

    Îáđàçćö îáëîæêè          Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

                                                          îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335019    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

              îđăàíèçàöèÿ                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                    Íîìćđ   | ńêëàä     |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | êàìćđà    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | ńćêöèÿ    |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                    ————————————————————————————   —————————————————————

                   | Íîìćđ        | Äàòà        | | Îòśćòíûé ïćđèîä     |

                   | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ | |—————————————————————|

                   |——————————————|—————————————| |     ń     |   ïî    |

                   |              |             | |———————————|—————————|

                   |              |             | |           |         |

                    ————————————————————————————   —————————————————————

Âćäîìîńòü

óśćòà îńòàòêîâ òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ

 

     Ìàòćđèàëüíî îòâćòńòâćííîć ëèöî __________ __________________________

                                     äîëæíîńòü  ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî

 

 

                  Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòàòü 1-óț ńòđàíèöó ôîđìû N ÌŐ-19

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Òîâàđíî- |Ćäèíèöà   |Íîđìà|Óśćò-|Îńòàòîê íà|Îńòàòîê íà|Îńòàòîê íà|

|ïî   |ìàòćđèà- |èçìćđć-   |çàïà-|íàÿ  |"  "___ ă.|"  "___ ă.|"  "___ ă.|

|ïîđÿ-|ëüíûć    |íèÿ       |ńà   |öćíà |          |          |          |

|äêó  |öćííîńòè |          |     |đóá. |          |          |          |

|     |—————————|——————————|     |êîï  |——————————|——————————|——————————|

|     |íàè- |êîä|íàè- |êîä |     |     |êîëè-|ńóì-|êîëè-|ńóì-|êîëè-|ńóì-|

|     |ìćíî-|   |ìćíî-|ïî  |     |     |śćńò-|ìà, |śćńò-|ìà, |śćńò-|ìà, |

|     |âàíèć|   |âàíèć|ÎÊĆÈ|     |     |âî   |đóá.|âî   |đóá.|âî   |đóá.|

|     |     |   |     |    |     |     |(ìàń-|êîï |(ìàń-|êîï |(ìàń-|êîï |

|     |     |   |     |    |     |     |ńà)  |    |ńà)  |    |ńà)  |    |

|—————|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|————|—————|————|

|  1  |  2  | 3 |  4  |  5 |   6 |  7  |  8  |  9 |   10| 11 |  12 | 13 |

|—————|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|————|—————|————|

|—————|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|————|—————|————|

|—————|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|————|—————|————|

|—————|—————|———|—————|————|—————|—————|—————|————|—————|————|—————|————|

|     |     |   |     |    |è    |     |     |    |     |    |     |    |

|     |     |   |     |    |ò.ä. |     |     |    |     |    |     |    |

|     |     |   |     |    |     |     |     |    |     |    |     |    |

|     |     |   |     |    |     |     |     |    |     |    |     |    |

|     |     |   |     |    |     |     |     |    |     |    |     |    |

|     |     |   |     |    |     |     |     |    |     |    |     |    |

|     |     |   |     |    |     |     |     |    |     |    |     |    |

 ——————————————————————————————————————|—————|————|—————|————|—————|————|

                              Èòîăî    |     |    |     |    |     |    |

                                        ————————————————————————————————

 

Ìàòćđèàëüíî îòâćòńòâćííîć ëèöî _____________________

                                      ïîäïèńü

Ïđîâćđèë áóőăàëòćđ ________________ ____________________________

                      ïîäïèńü         đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

               Ïî äàííîìó îáđàçöó ïćśàòü 2-ț è 3-ț ńòđàíèöó ôîđìû N ÌŐ-19

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Ńì. êîììćíòàđèé ê íàńòîÿùćé ôîđìć

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-20

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335020    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

              îđăàíèçàöèÿ                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                    Íîìćđ   | ńêëàä     |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | êàìćđà    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | ńćêöèÿ    |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                    ————————————————————————————   —————————————————————

                   | Íîìćđ        | Äàòà        | | Îòśćòíûé ïćđèîä     |

                   | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ | |—————————————————————|

                   |——————————————|—————————————| |     ń     |   ïî    |

                   |              |             | |———————————|—————————|

                   |              |             | |           |         |

                    ————————————————————————————   —————————————————————

Îòśćò

î äâèæćíèè òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ

 

Ìàòćđèàëüíî îòâćòńòâćííîć ëèöî _____________________________________

                                       ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ ïî  |Òîâàđíî-ìàòćđè-  |    Ćäèíèöà     |Óśćòíàÿ |   Îńòàòîê íà   |

|ïîđÿäêó   |àëüíûć öćííîńòè  |   èçìćđćíèÿ    |öćíà,   |"   " ______ ă. |

|èëè íîìćđà|—————————————————|————————————————|đóá.êîï |————————————————|

|ïàđòèè    |íàèìćíî- | êîä   |íàèìćíî- |êîä ïî|        |êîëè- |ńóììà,   |

|          |âàíèć,   |       |âàíèć    |ÎÊĆÈ  |        |śćńòâî|đóá. êîï |

|          |őàđàêòć- |       |         |      |        |      |         |

|          |đèńòèêà  |       |         |      |        |      |         |

|——————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|—————————|

|     1    |       2 |   3   |    4    |   5  |    6   |   7  |    8    |

|——————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|—————————|

|——————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|—————————|

|——————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|—————————|

|——————————|—————————|———————|—————————|——————|————————|——————|—————————|

|          |         |       |         |      |        |      |         |

|          |         |       |         |      |        |      |         |

|          |         |       |         |      |        |      |         |

|          |         |       |         |      |        |      |         |

|          |         |       |         |      |        |      |         |

|          |         |       |         |      |        |      |         |

|          |         |       |         |      |        |      |         |

 ——————————————————————————————————————————————————————|——————|—————————|

                                                 Èòîăî |      |         |

                                                        ————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Ïđèőîä çà          |    Đàńőîä çà          |     Îńòàòîê íà         |

|"   " _______    ă.   | "   " _______    ă.   |  "   " _______    ă.   |

|——————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|êîëèśćńòâî|ńóììà,     | êîëèśćńòâî|ńóììà,     |  êîëèśćńòâî|ńóììà,     |

|          |đóá. êîï   |           |đóá. êîï   |            |đóá. êîï   |

|——————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|

|    9     |      10   |    11     |     12    |     13     |    14     |

|——————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|

|——————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|

|——————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|

|——————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|

|          |           |           |           |            |           |

|          |           |           |           |            |           |

|          |           |           |           |            |           |

|          |           |           |           |            |           |

|          |           |           |           |            |           |

|          |           |           |           |            |           |

|          |           |           |           |            |           |

|          |           |           |           |            |           |

|          |           |           |           |            |           |

|——————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|

|          |           |           |           |            |           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ïđèëîæćíèć _________________ äîêóìćíòîâ íà _______________________ ëèńòàő

           êîëèśćńòâî                         êîëèśćńòâî

           ïđîïèńüț                           ïđîïèńüț

 

Ìàòćđèàëüíî îòâćòńòâćííîć(íûć) ëèöî (ëèöà)_________ _______ _____________

                                          äîëæíîńòü ïîäïèńü  đàńűèôđîâêà

                                                                ïîäïèńè

                                         __________ _______ _____________

                                          äîëæíîńòü ïîäïèńü  đàńűèôđîâêà

                                                                ïîäïèńè

 

Îòśćò ïđîâćđèë è ïđèíÿë áóőăàëòćđ _______________ _______________________

                                      ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

"    " ____________         ăîäà

 

                        Ïćśàòàòü ń îáîđîòîì. Ïîäïèńè ïćśàòàòü íà îáîđîòć.

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-20à

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335021    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

              îđăàíèçàöèÿ                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                    Íîìćđ   | ńêëàä     |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | êàìćđà    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | ńćêöèÿ    |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                    ————————————————————————————   —————————————————————

                   | Íîìćđ        | Äàòà        | | Îòśćòíûé ïćđèîä     |

                   | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ | |—————————————————————|

                   |——————————————|—————————————| |     ń     |   ïî    |

                   |              |             | |———————————|—————————|

                   |              |             | |           |         |

                    ————————————————————————————   —————————————————————

Îòśćò

î äâèæćíèè òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ|Äîêóìćíò  |Òîâàđíî-    |íàèìćíîâàíèć| 5  |                       |

|ïî   |          |ìàòćđèàëüíûć|————————————|————|———————————————————————|

|ïîđÿ-|          |öćííîńòè    |êîä         | 6  |                       |

|äêó  |          |————————————|————————————|————|———————————————————————|

|     |          |Ćäèíèöà     |íàèìćíîâàíèć| 7  |                       |

|     |          |èçìćđćíèÿ   |————————————|————|———————————————————————|

|     |          |            |êîä ïî ÎÊĆÈ | 8  |                       |

|     |——————————|——————————————————————————————|———————————————————————|

|     |íîìćđ|äàòà|Ïîńòàâùèê èëè ïîëóśàòćëü      |êîëèśćńòâî |ńóììà,     |

|     |     |    |                              |           |đóá.êîï    |

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

| 1   |  2  |  3 |             4                |     9     |    10     |

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|     |     |    |Îńòàòîê íà íàśàëî îòśćòíîăî   |           |           |

|     |     |    |ïćđèîäà                       |           |           |

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|     |     |    |Ïîńòóïèëî                     |           |           |

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|     |     |    | è ò.ä.                       |           |           |

|     |     |    |                              |           |           |

|     |     |    |                              |           |           |

|     |     |    |                              |           |           |

|     |     |    |                              |           |           |

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|     |     |    |Èòîăî ïîńòóïèëî               |           |           |

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|     |     |    |Đàńőîä                        |           |           |

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|     |     |    | è ò.ä.                       |           |           |

|     |     |    |                              |           |           |

|     |     |    |                              |           |           |

|     |     |    |                              |           |           |

|     |     |    |                              |           |           |

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|     |     |    |Èòîăî đàńőîä                  |           |           |

|—————|—————|————|——————————————————————————————|———————————|———————————|

|     |     |    |Îńòàòîê íà êîíćö îòśćòíîăî    |           |           |

|     |     |    |ïćđèîäà                       |           |           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|             |             |             |             |Ïđèìćśàíèć     |

|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|               |

|             |             |             |             |               |

|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|               |

|             |             |             |             |               |

|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|               |

|             |             |             |             |               |

|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|               |

|êîëè- |ńóììà,|êîëè- |ńóììà,|êîëè- |ńóììà,|êîëè- |ńóììà,|               |

|śćńòâî|đóá.  |śćńòâî|đóá.  |śćńòâî|đóá.  |śćńòâî|đóá.  |               |

|      |êîï   |      |êîï   |      |êîï   |      |êîï   |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |   17 |  18  |      19       |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————|

|      |      |      |      |      |      |      |      |               |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ïđèëîæćíèć ___________ äîêóìćíòîâ íà ___________ ëèńòàő

 

Ìàòćđèàëüíî îòâćòńòâćííîć(ûć) ëèöî (ëèöà) _________ _______ _____________

                                          äîëæíîńòü ïîäïèńü   đàńűèôđîâêà

                                                                  ïîäïèńè

                                         __________ _______ _____________

                                          äîëæíîńòü ïîäïèńü   đàńűèôđîâêà

                                                                  ïîäïèńè

 

Îòśćò ïđîâćđèë è ïđèíÿë áóőăàëòćđ _______________ _______________________

                                      ïîäïèńü       đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

"    " ____________         ăîäà

 

                        Ïćśàòàòü ń îáîđîòîì. Ïîäïèńè ïćśàòàòü íà îáîđîòć.

 

 

Ńì. óêàçàíèÿ ïî çàïîëíćíèț íàńòîÿùćé ôîđìû

 

Óíèôèöèđîâàííàÿ ôîđìà N ÌŐ-21

Óòâćđæäćíà ïîńòàíîâëćíèćì Ăîńêîìńòàòà Đîńńèè

îò 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Êîä       |

                                                        |———————————————|

                                         Ôîđìà ïî ÎÊÓÄ  |    0335022    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ ïî ÎÊÏΠ |               |

              îđăàíèçàöèÿ                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   ńòđóêòóđíîć ïîäđàçäćëćíèć                            |———————————————|

                              Âèä äćÿòćëüíîńòè ïî ÎÊÄÏ  |               |

                                                        |———————————————|

                                        Âèä îïćđàöèè    |               |

                                                         ———————————————

 

                    ————————————————————————————   —————————————————————

                   | Íîìćđ        | Äàòà        | | Îòśćòíûé ïćđèîä     |

                   | äîêóìćíòà    | ńîńòàâëćíèÿ | |—————————————————————|

                   |——————————————|—————————————| |     ń     |   ïî    |

                   |              |             | |———————————|—————————|

  Îòśćò ęêńïćäèòîđà|              |             | |           |         |

                    ————————————————————————————   —————————————————————

 

Ęêńïćäèòîđ _________________________________________________________

                           ôàìèëèÿ, èìÿ, îòśćńòâî

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîìćđ  |Òîâàđíûé  |Íàèìćíîâàíèć   |Ćäèíè-|Âńćăî|   Îòăđóæćíî           |

|ïî     |äîêóìćíò  |òîâàđíî-ìàòćđè-|öà èç-|ïîëó-|                       |

|ïîđÿäêó|——————————|àëüíûő öćííî-  |ìćđć- |śćíî |———————————————————————|

|       |íîìćđ|äàòà|ńòćé           |íèÿ   |     |       |       |       |

|———————|—————|————|———————————————|——————|—————|———————|———————|———————|

|   1   |  2  | 3  |      4        |  5   |  6  |   7   |   8   |   9   |

|———————|—————|————|———————————————|——————|—————|———————|———————|———————|

|———————|—————|————|———————————————|——————|—————|———————|———————|———————|

|———————|—————|————|———————————————|——————|—————|———————|———————|———————|

|———————|—————|————|———————————————|——————|—————|———————|———————|———————|

 —————————————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|

                                   Èòîăî   —————————————————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Âîçâđà-|Îòêëîíćíèć    |Ïîòćđè â ïđćäćëàő |Îêîíśàòćëüíûé đćçóëüòàò      |

|ùćíî   |              |íîđì ćńòćńòâćííîé |                             |

|       |              |óáûëè             |                             |

|       |——————————————|——————————————————|—————————————————————————————|

|       |èçëèűêè|íćäîń-|êîëèśćńò-|ńóììà,  |èçëèűêè       |íćäîńòàśè     |

|       |(+)    |òàśè  |âî       |đóá.êîï |——————————————|——————————————|

|       |       |(-)   |         |        |êîëèść-|ńóììà,|êîëèść-|ńóììà,|

|       |       |      |         |        |ńòâî   |đóá.  |ńòâî   |đóá.  |

|       |       |      |         |        |       |êîï   |       |êîï   |

|———————|———————|——————|—————————|————————|———————|——————|———————|——————|

|  10   |   11  |  12  |    13   |   14   |   15  |  16  |  17   |  18  |

|———————|———————|——————|—————————|————————|———————|——————|———————|——————|

|———————|———————|——————|—————————|————————|———————|——————|———————|——————|

|———————|———————|——————|—————————|————————|———————|——————|———————|——————|

|———————|———————|——————|—————————|————————|———————|——————|———————|——————|

|———————|———————|——————|—————————|————————|———————|——————|———————|——————|

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ęêńïćäèòîđ     ________

               ïîäïèńü

Îòśćò ïđèíÿë   _________ _______ ___________________     " " _______ ăîäà

               äîëæíîńòü ïîäïèńü đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

Îòśćò ïđîâćđèë _________ _______ ___________________     " " _______ ăîäà

               äîëæíîńòü ïîäïèńü đàńűèôđîâêà ïîäïèńè

 

                        Ïćśàòàòü ń îáîđîòîì. Ïîäïèńè ïćśàòàòü íà îáîđîòć.

 

Ïîńòàíîâëćíèć Đîńńèéńêîăî ńòàòèńòèśćńêîăî àăćíòńòâà îò 9 àâăóńòà 1999 ă. N 66 Îá óòâćđæäćíèè óíèôèöèđîâàííûő ôîđì ïćđâèśíîé óśćòíîé äîêóìćíòàöèè ïî óśćòó ïđîäóêöèè, òîâàđíî-ìàòćđèàëüíûő öćííîńòćé â ìćńòàő őđàíćíèÿ

 

ŃÊËÀÄ ÇÀÊÎÍÎÂ

 

 

  ßíäćêń öèòèđîâàíèÿ