ŅĘËĀÄ ĮĀĘÎÍÎÂ

    

ŅĘËĀÄ ĮĀĘÎÍÎÂ. Ãëāâíā˙ ōåėā
16+

Ūđčäč÷åņęčå ķņëķãč č ęîíņķëüōāöčč â îáëāņōč ëîãčņōčęč

Īđāâčëā īåđåâîįîę ãđķįîâ āâōîėîáčëüíûė ōđāíņīîđōîė

Īåđåâîįęā îīāņíûõ ãđķįîâ āâčāōđāíņīîđōîė

 

Đåęëāėā íā ņāéōå                   

 

 

Îáųåđîņņčéņęčé ęëāņņčôčęāōîđ ņīåöčāëüíîņōåé īî îáđāįîâāíčū

ÎĘ 009-2003

(īđčí˙ō č ââåäåí â äåéņōâčå īîņōāíîâëåíčåė Ãîņņōāíäāđōā ĐÔ îō 30 ņåíō˙áđ˙ 2003 ã. N 276-ņō)

Russian Classification of Professions by education

 

Äāōā ââåäåíč˙ 1 ˙íâāđ˙ 2004 ã.

Âįāėåí ÎĘ 009-93

 

Âûņøåå č ņđåäíåå īđîôåņņčîíāëüíîå îáđāįîâāíčå

 

  Ââåäåíčå                                                              

  Ôčįčęî-ėāōåėāōč÷åņęčå íāķęč                                            

  Åņōåņōâåííûå íāķęč                                                    

  Ãķėāíčōāđíûå íāķęč                                                    

  Ņîöčāëüíûå íāķęč                                                      

  Îáđāįîâāíčå č īåäāãîãčęā                                               

  Įäđāâîîõđāíåíčå                                                       

  Ęķëüōķđā č čņęķņņōâî                                                  

  Ũęîíîėčęā č ķīđāâëåíčå                                                 

  Číôîđėāöčîííā˙ áåįîīāņíîņōü                                           

  Ņôåđā îáņëķæčâāíč˙                                                    

  Ņåëüņęîå č đûáíîå õîį˙éņōâî                                           

  Ãåîäåįč˙ č įåėëåķņōđîéņōâî                                            

  Ãåîëîãč˙, đāįâåäęā č đāįđāáîōęā īîëåįíûõ čņęîīāåėûõ                   

  Ũíåđãåōčęā, ũíåđãåōč÷åņęîå ėāøčíîņōđîåíčå č ũëåęōđîōåõíčęā            

  Ėåōāëëķđãč˙, ėāøčíîņōđîåíčå č ėāōåđčāëîîáđāáîōęā                       

  Āâčāöčîííā˙ č đāęåōíî-ęîņėč÷åņęā˙ ōåõíčęā                             

  Îđķæčå č ņčņōåėû âîîđķæåíč˙                                           

  Ėîđņęā˙ ōåõíčęā                                                       

  Ōđāíņīîđōíûå ņđåäņōâā                                                 

  Īđčáîđîņōđîåíčå č îīōîōåõíčęā                                         

  Ũëåęōđîííā˙ ōåõíčęā, đāäčîōåõíčęā č ņâ˙įü                             

  Āâōîėāōčęā č ķīđāâëåíčå                                                

  Číôîđėāōčęā č âû÷čņëčōåëüíā˙ ōåõíčęā                                  

  Õčėč÷åņęā˙ č áčîōåõíîëîãčč                                            

  Âîņīđîčįâîäņōâî č īåđåđāáîōęā ëåņíûõ đåņķđņîâ                         

  Ōåõíîëîãč˙ īđîäîâîëüņōâåííûõ īđîäķęōîâ č īîōđåáčōåëüņęčõ ōîâāđîâ      

  Ņōđîčōåëüņōâî č āđõčōåęōķđā                                           

  Áåįîīāņíîņōü   æčįíåäå˙ōåëüíîņōč,   īđčđîäîîáķņōđîéņōâî       č įāųčōā

  îęđķæāūųåé ņđåäû                                                       

 

Ââåäåíčå

 

Îáųåđîņņčéņęčé ęëāņņčôčęāōîđ ņīåöčāëüíîņōåé īî îáđāįîâāíčū (ÎĘŅÎ) îõâāōûâāåō âûņøåå č ņđåäíåå īđîôåņņčîíāëüíîå îáđāįîâāíčå č îņíîâûâāåōņ˙ íā ķōâåđæäāåėûõ Ėčíîáđāįîâāíčåė Đîņņčč īåđå÷í˙õ íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč č ņīåöčāëüíîņōåé âûņøåãî č ņđåäíåãî īđîôåņņčîíāëüíîãî îáđāįîâāíč˙, đāįđāáāōûâāåėûõ â ņîîōâåōņōâčč ņ Ôåäåđāëüíûė Įāęîíîė Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč "Îá îáđāįîâāíčč" îō 13.01.1996 N 12-ÔĮ.

ÎĘŅÎ īđåäíāįíā÷åí äë˙ čņīîëüįîâāíč˙ â īđîöåņņå āâōîėāōčįčđîâāííîé îáđāáîōęč č îáėåíā číôîđėāöčåé íā âņåõ ķņōāíîâëåííûõ ãîņķäāđņōâîė îáđāįîâāōåëüíûõ ķđîâí˙õ â Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč ņ îõâāōîė ęāę ãîņķäāđņōâåííûõ, ōāę č íåãîņķäāđņōâåííûõ îáđāįîâāōåëüíûõ ķ÷đåæäåíčé īđč đåøåíčč ņëåäķūųčõ îņíîâíûõ įāäā÷:

- îīđåäåëåíčå īđîãíîįíîé īîōđåáíîņōč, đåãķëčđîâāíčå īđčåėā č âûīķņęā ņīåöčāëčņōîâ;

- đåãëāėåíōāöč˙ ëčöåíįčîííîé äå˙ōåëüíîņōč č ņōāōčņōč÷åņęîãî ķ÷åōā â îáđāįîâāíčč;

- číōåãđāöč˙ ņčņōåėû âûņøåãî īđîôåņņčîíāëüíîãî îáđāįîâāíč˙ č ņđåäíåãî īđîôåņņčîíāëüíîãî îáđāįîâāíč˙ Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč â ėåæäķíāđîäíîå îáđāįîâāōåëüíîå īđîņōđāíņōâî.

Îáúåęōāėč ęëāņņčôčęāöčč â ÎĘŅÎ ˙âë˙ūōņ˙ ņīåöčāëüíîņōč âûņøåãî č ņđåäíåãî īđîôåņņčîíāëüíîãî îáđāįîâāíč˙.

Īîä ņīåöčāëüíîņōüū īîíčėāūō ņîâîęķīíîņōü įíāíčé, ķėåíčé č íāâûęîâ, īđčîáđåōåííûõ â đåįķëüōāōå îáđāįîâāíč˙ č îáåņīå÷čâāūųčõ īîņōāíîâęķ č đåøåíčå îīđåäåëåííûõ īđîôåņņčîíāëüíûõ įāäā÷.

 öåëîė ÎĘŅÎ īđåäņōāâë˙åō ņîáîé ņâîä ęîäîâûõ îáîįíā÷åíčé îáúåęōîâ ęëāņņčôčęāöčč, íāčėåíîâāíčé ũōčõ îáúåęōîâ č čõ äîīîëíčōåëüíûõ ęëāņņčôčęāöčîííûõ īđčįíāęîâ.

Ņōđķęōķđíîå îīčņāíčå îáúåęōā ęëāņņčôčęāöčč âęëū÷āåō:

- áëîę čäåíōčôčęāöčč;

- áëîę íāčėåíîâāíč˙;

- áëîę äîīîëíčōåëüíûõ ęëāņņčôčęāöčîííûõ īđčįíāęîâ.

Áëîę čäåíōčôčęāöčč ÎĘŅÎ ņōđîčōņ˙ ņ čņīîëüįîâāíčåė čåđāđõč÷åņęîãî ėåōîäā ęëāņņčôčęāöčč č īîņëåäîâāōåëüíîãî ėåōîäā ęîäčđîâāíč˙.

Ōđč ķđîâí˙ čåđāđõč÷åņęîé ęëāņņčôčęāöčč îáúåęōîâ âûäåë˙ūō:

- ķęđķīíåííûå ãđķīīû ņīåöčāëüíîņōåé č íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč;

- íāīđāâëåíč˙ īîäãîōîâęč;

- ņīåöčāëüíîņōč.

Ķęđķīíåííûå ãđķīīû ņīåöčāëüíîņōåé č íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč îáúåäčí˙ūō ņîâîęķīíîņōč ņīåöčāëüíîņōåé č íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč, îōíîņ˙ųčõņ˙ ę ęāęîé-ëčáî øčđîęîé īđåäėåōíîé îáëāņōč, č ņîîōâåōņōâķūō ķōâåđæäåííîėķ Īđāâčōåëüņōâîė Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč ãîņķäāđņōâåííîėķ įāäāíčū íā īîäãîōîâęķ ņīåöčāëčņōîâ ņ âûņøčė īđîôåņņčîíāëüíûė îáđāįîâāíčåė íā 2003 - 2005 ãîäû.

Íāīđāâëåíč˙ īîäãîōîâęč âûäåë˙ūō áîëåå ķįęķū īđåäėåōíķū îáëāņōü â đāėęāõ ķęđķīíåííûõ ãđķīī ņīåöčāëüíîņōåé č íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč, ę ęîōîđûė îíč īđčíāäëåæāō.

Ņīåöčāëüíîņōč âûäåë˙ūō â đāėęāõ íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč ęîíęđåōíķū īđîôåņņčîíāëüíķū îáëāņōü.

Ņīåöčāëčįāöčč, ââîäčėûå ķ÷åáíûėč įāâåäåíč˙ėč â īîđ˙äęå, ķņōāíîâëåííîė Ėčíîáđāįîâāíčåė Đîņņčč, â ÎĘŅÎ íå đāņņėāōđčâāūōņ˙.

Ņōđķęōķđā ęîäîâîãî îáîįíā÷åíč˙ âęëū÷āåō øåņōü öčôđîâûõ äåņ˙ōč÷íûõ įíāęîâ č čėååō âčä:

 

                                 ÕÕÕÕÕÕ,

 

ãäå 1, 2-é įíāęč ņîîōâåōņōâķūō ķęđķīíåííûė   ãđķīīāė   ņīåöčāëüíîņōåé   č

           íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč;

    3, 4-é įíāęč ņîîōâåōņōâķūō íāīđāâëåíč˙ė īîäãîōîâęč;

    5, 6-é įíāęč ņîîōâåōņōâķūō ņīåöčāëüíîņō˙ė.

 

Áëîę íāčėåíîâāíč˙ ÎĘŅÎ ņîäåđæčō íāčėåíîâāíč˙ ķęđķīíåííûõ ãđķīī ņīåöčāëüíîņōåé č íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč; íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč; ņīåöčāëüíîņōåé.

 íāņōî˙ųåė ÎĘŅÎ â áëîęå íāčėåíîâāíčé äë˙ ķäîáņōâā īîëüįîâāíč˙ íāčėåíîâāíč˙ íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč âûäåëåíû īîëķæčđíûė øđčôōîė, ā íāčėåíîâāíč˙ ņīåöčāëüíîņōåé - ęķđņčâîė, ķ÷čōûâā˙, ÷ōî â ņîîōâåōņōâčč ņî ņëîæčâøåéņ˙ īđāęōčęîé ũōč íāčėåíîâāíč˙ â îōäåëüíûõ ņëķ÷ā˙õ ėîãķō ņîâīāäāōü.

Áëîę äîīîëíčōåëüíûõ ęëāņņčôčęāöčîííûõ īđčįíāęîâ ņîäåđæčō číôîđėāöčū î ęâāëčôčęāöčč, īđčņâāčâāåėîé īî íāīđāâëåíčū īîäãîōîâęč č/čëč īî ņīåöčāëüíîņōč.

Ęâāëčôčęāöč˙ īî íāīđāâëåíčū īîäãîōîâęč č/čëč ņīåöčāëüíîņōč âûņøåãî č ņđåäíåãî īđîôåņņčîíāëüíîãî îáđāįîâāíč˙ îīđåäåë˙åō ķđîâåíü îáķ÷åííîņōč, īîäãîōîâëåííîņōč ę âûīîëíåíčū îīđåäåëåííûõ īđîôåņņčîíāëüíûõ įāäā÷.

 īåđâîé ãđāôå áëîęā äîīîëíčōåëüíûõ ęëāņņčôčęāöčîííûõ īđčįíāęîâ ķęāįûâāåōņ˙ ęîä, âî âōîđîé ãđāôå - íāčėåíîâāíčå ęâāëčôčęāöčč.

Äë˙ 1-ãî đāįđ˙äā ęîäā ęâāëčôčęāöčč, õāđāęōåđčįķūųåãî ķđîâåíü îáđāįîâāíč˙ ņ ķ÷åōîė īđčí˙ōûõ â Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč ķđîâíåé îáđāįîâāíč˙, čņīîëüįķūōņ˙ ņëåäķūųčå įíā÷åíč˙:

5 - ņđåäíåå īđîôåņņčîíāëüíîå îáđāįîâāíčå;

6 - âûņøåå īđîôåņņčîíāëüíîå îáđāįîâāíčå.

Äë˙ 2-ãî đāįđ˙äā ęîäā ęâāëčôčęāöčč, õāđāęōåđčįķūųåãî ķđîâåíü ęâāëčôčęāöčč, čņīîëüįķūōņ˙ ņëåäķūųčå įíā÷åíč˙:

- äë˙ ņđåäíåãî īđîôåņņčîíāëüíîãî îáđāįîâāíč˙:

1 - áāįîâûé ķđîâåíü īîäãîōîâęč,

2 - īîâûøåííûé ķđîâåíü īîäãîōîâęč;

- äë˙ âûņøåãî īđîôåņņčîíāëüíîãî îáđāįîâāíč˙:

2 - áāęāëāâđ, .

5 - äčīëîėčđîâāííûé ņīåöčāëčņō,

8 - ėāãčņōđ.

Åņëč ę îäíîėķ č ōîėķ æå ęîäķ ęâāëčôčęāöčč îōíîņ˙ōņ˙ íāčėåíîâāíč˙ íåņęîëüęčõ ęâāëčôčęāöčé, ōî ęîä įāīčņûâāåōņ˙ ōîëüęî īåđåä īåđâûė íāčėåíîâāíčåė, íî îōíîņčōņ˙ îí č ęî âņåė īîņëåäķūųčė íāčėåíîâāíč˙ė.

Íāčėåíîâāíčå ęâāëčôčęāöčč îīđåäåë˙åōņ˙ ķōâåđæäåííûėč Ėčíîáđāįîâāíčåė Đîņņčč īåđå÷í˙ėč íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč č ņīåöčāëüíîņōåé âûņøåãî č ņđåäíåãî īđîôåņņčîíāëüíîãî îáđāįîâāíč˙.

Īđč íåîáõîäčėîņōč ęîäčđîâāíč˙ ęâāëčôčęāöčč, īîëķ÷āåėîé īî ęîíęđåōíîėķ íāīđāâëåíčū īîäãîōîâęč čëč ņīåöčāëüíîņōč, äîëæåí čņīîëüįîâāōüņ˙ 8-đāįđ˙äíûé ęîä, îáđāįķåėûé īđčņîåäčíåíčåė ę 6-đāįđ˙äíîėķ ęîäķ íāīđāâëåíč˙ īîäãîōîâęč čëč ņīåöčāëüíîņōč 2-đāįđ˙äíîãî ęîäā ęâāëčôčęāöčč.

Íčæå īđčâåäåí īđčėåđ ôđāãėåíōā ęëāņņčôčęāōîđā č ęîėėåíōāđčč ę íåėķ.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Ęîä   |       Íāčėåíîâāíčå       |           Ęâāëčôčęāöč˙            |

|        |                          |———————————————————————————————————|

|        |                          |  Ęîä  |       Íāčėåíîâāíčå        |

|————————|——————————————————————————|———————|———————————————————————————|

| 120000 |Ãåîäåįč˙ č įåėëåķņōđîéņōâî|       |                           |

|————————|——————————————————————————|———————|———————————————————————————|

| 120100 |Ãåîäåįč˙                  |  62   |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č         |

|        |                          |       |ōåõíîëîãčč                 |

|        |                          |———————|———————————————————————————|

|        |                          |  68   |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č          |

|        |                          |       |ōåõíîëîãčč                 |

|————————|——————————————————————————|———————|———————————————————————————|

| 120101 |Īđčęëāäíā˙ ãåîäåįč˙       |  65   |Číæåíåđ                    |

|        |                          |———————|———————————————————————————|

|        |                          |  51   |Ōåõíčę                     |

|        |                          |———————|———————————————————————————|

|        |                          |  52   |Ņōāđøčé ōåõíčę             |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ũōî îįíā÷āåō:

120000 Ãåîäåįč˙ č įåėëåķņōđîéņōâî - ķęđķīíåííā˙ ãđķīīā ņīåöčāëüíîņōåé č íāīđāâëåíčé īîäãîōîâęč

120100 Ãåîäåįč˙ - íāīđāâëåíčå īîäãîōîâęč

Ęâāëčôčęāöčč īî íāīđāâëåíčū īîäãîōîâęč Ãåîäåįč˙

62 Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč

68 Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč,

ãäå öčôđā â 1-ė đāįđ˙äå ęîäā ęâāëčôčęāöčč ķęāįûâāåō ķđîâåíü îáđāįîâāíč˙:

6 - âûņøåå īđîôåņņčîíāëüíîå îáđāįîâāíčå;

öčôđā âî 2-ė đāįđ˙äå ķęāįûâāåō ķđîâåíü ęâāëčôčęāöčč:

2 - áāęāëāâđ

8 - ėāãčņōđ.

Íāīđčėåđ, 8-đāįđ˙äíîėķ ęîäķ 12010062 ņîîōâåōņōâķåō įāīčņü: "Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč īî íāīđāâëåíčū īîäãîōîâęč Ãåîäåįč˙".

120101 Īđčęëāäíā˙ ãåîäåįč˙ - ņīåöčāëüíîņōü.

Ęâāëčôčęāöčč īî ņīåöčāëüíîņōč Īđčęëāäíā˙ ãåîäåįč˙:

65 Číæåíåđ

51 Ōåõíčę

52 Ņōāđøčé ōåõíčę,

ãäå öčôđā â 1-ė đāįđ˙äå ęîäā ęâāëčôčęāöčč ķęāįûâāåō ķđîâåíü îáđāįîâāíč˙:

6 - âûņøåå īđîôåņņčîíāëüíîå îáđāįîâāíčå,

5 - ņđåäíåå īđîôåņņčîíāëüíîå îáđāįîâāíčå; öčôđā âî 2-ė đāįđ˙äå ęîäā ęâāëčôčęāöčč ķęāįûâāåō ķđîâåíü ęâāëčôčęāöčč:

5 - äčīëîėčđîâāííûé ņīåöčāëčņō,

1 - áāįîâûé ķđîâåíü īîäãîōîâęč,

2 - īîâûøåííûé ķđîâåíü īîäãîōîâęč.

Íāīđčėåđ, 8-đāįđ˙äíîėķ ęîäķ 12010165 ņîîōâåōņōâķåō įāīčņü: "Číæåíåđ īî ņīåöčāëüíîņōč Īđčęëāäíā˙ ãåîäåįč˙".

Âåäåíčå ÎĘŅÎ îņķųåņōâë˙åō ÍČČÂÎ Ėčíîáđāįîâāíč˙ Đîņņčč âî âįāčėîäåéņōâčč ņ ÔÃĶĪ "ÂÍČČĘČ" Ãîņņōāíäāđōā Đîņņčč.

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Ęîä  |                 Íāčėåíîâāíčå                 |               Ęâāëčôčęāöč˙               |

|       |                                              |——————————————————————————————————————————|

|       |                                              | Ęîä  |           Íāčėåíîâāíčå            |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|010000 |                               Ôčįčęî-ėāōåėāōč÷åņęčå íāķęč                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|010100 |Ėāōåėāōčęā                                    |  62  |Áāęāëāâđ ėāōåėāōčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ėāōåėāōčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010101 |Ėāōåėāōčęā                                    |  65  |Ėāōåėāōčę                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010200 |Ėāōåėāōčęā. Īđčęëāäíā˙ ėāōåėāōčęā             |  62  |Áāęāëāâđ ėāōåėāōčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ėāōåėāōčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010300 |Ėāōåėāōčęā. Ęîėīüūōåđíûå íāķęč                |  62  |Áāęāëāâđ ėāōåėāōčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ėāōåėāōčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010400 |Číôîđėāöčîííûå ōåõíîëîãčč                     |  62  |Áāęāëāâđ číôîđėāöčîííûõ ōåõíîëîãčé |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ číôîđėāöčîííûõ ōåõíîëîãčé  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010500 |Īđčęëāäíā˙ ėāōåėāōčęā č číôîđėāōčęā           |  62  |Áāęāëāâđ īđčęëāäíîé ėāōåėāōčęč č   |

|       |                                              |      |číôîđėāōčęč                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ īđčęëāäíîé ėāōåėāōčęč č    |

|       |                                              |      |číôîđėāōčęč                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010501 |Īđčęëāäíā˙ ėāōåėāōčęā č číôîđėāōčęā           |  65  |Ėāōåėāōčę, ņčņōåėíûé īđîãđāėėčņō   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010502 |Īđčęëāäíā˙ číôîđėāōčęā (īî îáëāņō˙ė)          |  65  |Číôîđėāōčę (ņ ķęāįāíčåė îáëāņōč)   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010503 |Ėāōåėāōč÷åņęîå îáåņīå÷åíčå č āäėčíčņōđčđîâāíčå|  65  |Ėāōåėāōčę-īđîãđāėėčņō              |

|       |číôîđėāöčîííûõ ņčņōåė                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010600 |Īđčęëāäíûå ėāōåėāōčęā č ôčįčęā                |  62  |Áāęāëāâđ īđčęëāäíûõ ėāōåėāōčęč č   |

|       |                                              |      |ôčįčęč                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ īđčęëāäíûõ ėāōåėāōčęč č    |

|       |                                              |      |ôčįčęč                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010700 |Ôčįčęā                                        |  62  |Áāęāëāâđ ôčįčęč                    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ôčįčęč                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010701 |Ôčįčęā                                        |  65  |Ôčįčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010702 |Āņōđîíîėč˙                                    |  65  |Āņōđîíîė                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010703 |Ôčįčęā Įåėëč č īëāíåō                         |  65  |Ôčįčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010704 |Ôčįčęā ęîíäåíņčđîâāííîãî ņîņōî˙íč˙ âåųåņōâā   |  65  |Ôčįčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010705 |Ôčįčęā āōîėíîãî ˙äđā č ÷āņōčö                 |  65  |Ôčįčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010706 |Ôčįčęā ęčíåōč÷åņęčõ ˙âëåíčé                   |  65  |Ôčįčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010707 |Ėåäčöčíņęā˙ ôčįčęā                            |  65  |Ôčįčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010708 |Áčîõčėč÷åņęā˙ ôčįčęā                          |  65  |Ôčįčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010709 |Áčîčíæåíåđč˙ č áčîčíôîđėāōčęā                 |  65  |Ņīåöčāëčņō īî áčîčíæåíåđčč         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010800 |Đāäčîôčįčęā                                   |  62  |Áāęāëāâđ đāäčîôčįčęč               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ đāäčîôčįčęč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010801 |Đāäčîôčįčęā č ũëåęōđîíčęā                     |  65  |Đāäčîôčįčę                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010802 |Ôķíäāėåíōāëüíā˙ đāäčîôčįčęā č ôčįč÷åņęā˙      |  65  |Ôčįčę                              |

|       |ũëåęōđîíčęā                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010803 |Ėčęđîũëåęōđîíčęā č īîëķīđîâîäíčęîâûå īđčáîđû  |  65  |Ôčįčę-ėčęđîũëåęōđîíųčę             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010900 |Ėåõāíčęā                                      |  62  |Áāęāëāâđ ėåõāíčęč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ėåõāíčęč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010901 |Ėåõāíčęā                                      |  65  |Ėåõāíčę                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|011000 |Ėåõāíčęā. Īđčęëāäíā˙ ėāōåėāōčęā               |  62  |Áāęāëāâđ ėāōåėāōčęč č ėåõāíčęč     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ėāōåėāōčęč č ėåõāíčęč      |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|020000 |                                   Åņōåņōâåííûå íāķęč                                    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|020100 |Õčėč˙                                         |  62  |Áāęāëāâđ õčėčč                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ õčėčč                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020101 |Õčėč˙                                         |  65  |Õčėčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020200 |Áčîëîãč˙                                      |  62  |Áāęāëāâđ áčîëîãčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ áčîëîãčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020201 |Áčîëîãč˙                                      |  65  |Áčîëîã                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020202 |Āíōđîīîëîãč˙                                  |  65  |Āíōđîīîëîã                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020203 |Įîîëîãč˙                                      |  65  |Įîîëîã                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020204 |Áîōāíčęā                                      |  65  |Áîōāíčę                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020205 |Ôčįčîëîãč˙                                    |  65  |Ôčįčîëîã                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020206 |Ãåíåōčęā                                      |  65  |Ãåíåōčę                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020207 |Áčîôčįčęā                                     |  65  |Áčîôčįčę                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020208 |Áčîõčėč˙                                      |  65  |Áčîõčėčę                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020209 |Ėčęđîáčîëîãč˙                                 |  65  |Ėčęđîáčîëîã                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020300 |Ãåîëîãč˙                                      |  62  |Áāęāëāâđ ãåîëîãčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ãåîëîãčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020301 |Ãåîëîãč˙                                      |  65  |Ãåîëîã                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020302 |Ãåîôčįčęā                                     |  65  |Ãåîôčįčę                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020303 |Ãåîõčėč˙                                      |  65  |Ãåîõčėčę                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020304 |Ãčäđîãåîëîãč˙ č číæåíåđíā˙ ãåîëîãč˙           |  65  |Ãčäđîãåîëîã                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020305 |Ãåîëîãč˙ č ãåîõčėč˙ ãîđū÷čõ čņęîīāåėûõ        |  65  |Ãåîëîã-íåôō˙íčę                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020400 |Ãåîãđāôč˙                                     |  62  |Áāęāëāâđ ãåîãđāôčč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ãåîãđāôčč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020401 |Ãåîãđāôč˙                                     |  65  |Ãåîãđāô                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020500 |Ãåîãđāôč˙ č ęāđōîãđāôč˙                       |  62  |Áāęāëāâđ ęāđōîãđāôčč               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ęāđōîãđāôčč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020501 |Ęāđōîãđāôč˙                                   |  65  |Ęāđōîãđāô                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020600 |Ãčäđîėåōåîđîëîãč˙                             |  62  |Áāęāëāâđ ãčäđîėåōåîđîëîãčč         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ãčäđîėåōåîđîëîãčč          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020601 |Ãčäđîëîãč˙                                    |  65  |Ãčäđîëîã                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020602 |Ėåōåîđîëîãč˙                                  |  65  |Ėåōåîđîëîã                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020603 |Îęåāíîëîãč˙                                   |  65  |Îęåāíîëîã                          |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020700 |Īî÷âîâåäåíčå                                  |  62  |Áāęāëāâđ īî÷âîâåäåíč˙              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ īî÷âîâåäåíč˙               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020701 |Īî÷âîâåäåíčå                                  |  65  |Īî÷âîâåä                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020800 |Ũęîëîãč˙ č īđčđîäîīîëüįîâāíčå                 |  62  |Áāęāëāâđ ũęîëîãčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ũęîëîãčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020801 |Ũęîëîãč˙                                      |  65  |Ũęîëîã                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020802 |Īđčđîäîīîëüįîâāíčå                            |  65  |Ũęîëîã-īđčđîäîīîëüįîâāōåëü         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020803 |Áčîũęîëîãč˙                                   |  65  |Áčîũęîëîã                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020804 |Ãåîũęîëîãč˙                                   |  65  |Ãåîũęîëîã                          |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|030000 |                                   Ãķėāíčōāđíûå íāķęč                                    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|030100 |Ôčëîņîôč˙                                     |  62  |Áāęāëāâđ ôčëîņîôčč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ôčëîņîôčč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030101 |Ôčëîņîôč˙                                     |  65  |Ôčëîņîô                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030200 |Īîëčōîëîãč˙                                   |  62  |Áāęāëāâđ īîëčōîëîãčč               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ īîëčōîëîãčč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030201 |Īîëčōîëîãč˙                                   |  65  |Īîëčōîëîã                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030300 |Īņčõîëîãč˙                                    |  62  |Áāęāëāâđ īņčõîëîãčč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ īņčõîëîãčč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030301 |Īņčõîëîãč˙                                    |  65  |Īņčõîëîã                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Īđåīîäāâāōåëü īņčõîëîãčč           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030302 |Ęëčíč÷åņęā˙ īņčõîëîãč˙                        |  65  |Īņčõîëîã                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ęëčíč÷åņęčé īņčõîëîã               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Īđåīîäāâāōåëü                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030400 |Čņōîđč˙                                       |  62  |Áāęāëāâđ čņōîđčč                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ čņōîđčč                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030401 |Čņōîđč˙                                       |  65  |Čņōîđčę                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Īđåīîäāâāōåëü čņōîđčč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030402 |Čņōîđčęî-āđõčâîâåäåíčå                        |  65  |Čņōîđčę-āđõčâčņō                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030500 |Ūđčņīđķäåíöč˙                                 |  62  |Áāęāëāâđ ūđčņīđķäåíöčč             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ūđčņīđķäåíöčč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030501 |Ūđčņīđķäåíöč˙                                 |  65  |Ūđčņō                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030502 |Ņķäåáíā˙ ũęņīåđōčįā                           |  65  |Ũęņīåđō-ęđčėčíāëčņō                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030503 |Īđāâîâåäåíčå                                  |  51  |Ūđčņō                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ūđčņō ņ äîīîëíčōåëüíîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030504 |Īđāâî č îđãāíčįāöč˙ ņîöčāëüíîãî îáåņīå÷åíč˙   |  51  |Ūđčņō                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ūđčņō ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030505 |Īđāâîîõđāíčōåëüíā˙ äå˙ōåëüíîņōü               |  65  |Ūđčņō                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ūđčņō                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ūđčņō ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030600 |Æķđíāëčņōčęā                                  |  62  |Áāęāëāâđ æķđíāëčņōčęč              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ æķđíāëčņōčęč               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030601 |Æķđíāëčņōčęā                                  |  65  |Æķđíāëčņō                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030602 |Ņâ˙įč ņ îáųåņōâåííîņōüū                       |  65  |Ņīåöčāëčņō īî ņâ˙į˙ė ņ             |

|       |                                              |      |îáųåņōâåííîņōüū                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|      |                                   |

|030700 |Ėåæäķíāđîäíûå îōíîøåíč˙                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030701 |Ėåæäķíāđîäíûå îōíîøåíč˙                       |  65  |Ņīåöčāëčņō â îáëāņōč ėåæäķíāđîäíûõ |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |îōíîøåíčé                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030800 |Âîņōîęîâåäåíčå, āôđčęāíčņōčęā                 |  62  |Áāęāëāâđ âîņōîęîâåäåíč˙,           |

|       |                                              |      |āôđčęāíčņōčęč                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ âîņōîęîâåäåíč˙,            |

|       |                                              |      |āôđčęāíčņōčęč                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030801 |Âîņōîęîâåäåíčå, āôđčęāíčņōčęā                 |  65  |Âîņōîęîâåä, āôđčęāíčņō             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030900 |Ęíčæíîå äåëî                                  |  62  |Áāęāëāâđ ęíčæíîãî äåëā             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ęíčæíîãî äåëā              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030901 |Čįäāōåëüņęîå äåëî č đåäāęōčđîâāíčå            |  65  |Ņīåöčāëčņō ęíčæíîãî äåëā           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030902 |Čįäāōåëüņęîå äåëî                             |  51  |Ņīåöčāëčņō čįäāōåëüņęîãî äåëā      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Đåäāęōîđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030903 |Ęíčãîđāņīđîņōđāíåíčå                          |  65  |Ņīåöčāëčņō ęíčæíîãî äåëā           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031000 |Ôčëîëîãč˙                                     |  62  |Áāęāëāâđ ôčëîëîãčč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ôčëîëîãčč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031001 |Ôčëîëîãč˙                                     |  65  |Ôčëîëîã                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Īđåīîäāâāōåëü                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031100 |Ëčíãâčņōčęā                                   |  62  |Áāęāëāâđ ëčíãâčņōčęč               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ëčíãâčņōčęč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031200 |Ëčíãâčņōčęā č ėåæęķëüōķđíā˙ ęîėėķíčęāöč˙      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031201 |Ōåîđč˙ č ėåōîäčęā īđåīîäāâāíč˙ číîņōđāííûõ    |  65  |Ëčíãâčņō, īđåīîäāâāōåëü            |

|       |˙įûęîâ č ęķëüōķđ                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031202 |Īåđåâîä č īåđåâîäîâåäåíčå                     |  65  |Ëčíãâčņō, īåđåâîä÷čę               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031203 |Ōåîđč˙ č īđāęōčęā ėåæęķëüōķđíîé ęîėėķíčęāöčč  |  65  |Ëčíãâčņō, ņīåöčāëčņō īî            |

|       |                                              |      |ėåæęķëüōķđíîėķ îáųåíčū             |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|031300 |Ëčíãâčņōčęā č íîâûå číôîđėāöčîííûå ōåõíîëîãčč        |                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|031301 |Ōåîđåōč÷åņęā˙ č īđčęëāäíā˙ ëčíãâčņōčęā        |  65  |Ëčíãâčņō                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031302 |Číōåëëåęōķāëüíûå ņčņōåėû â ãķėāíčōāđíîé ņôåđå |  65  |Ņīåöčāëčņō īî číōåëëåęōķāëüíûė     |

|       |                                              |      |ņčņōåėāė â ãķėāíčōāđíîé ņôåđå      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031400 |Ęķëüōķđîëîãč˙                                 |  62  |Áāęāëāâđ ęķëüōķđîëîãčč             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ęķëüōķđîëîãčč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031401 |Ęķëüōķđîëîãč˙                                 |  65  |Ęķëüōķđîëîã                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031500 |Čņęķņņōâîâåäåíčå (īî âčäāė)                   |  62  |Áāęāëāâđ čņęķņņōâîâåäåíč˙          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ čņęķņņōâîâåäåíč˙           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031501 |Čņęķņņōâîâåäåíčå                              |  65  |Čņęķņņōâîâåä                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031502 |Ėķįåîëîãč˙                                    |  65  |Ėķįåîëîã                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031600 |Čņęķņņōâā č ãķėāíčōāđíûå íāķęč                |  62  |Áāęāëāâđ čņęķņņōâā č ãķėāíčōāđíûõ  |

|       |                                              |      |íāķę                               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031700 |Čį˙ųíûå čņęķņņōâā                             |  62  |Áāęāëāâđ čį˙ųíûõ čņęķņņōâ          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ čį˙ųíûõ čņęķņņōâ           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031800 |Đåëčãčîâåäåíčå                                |  62  |Áāęāëāâđ đåëčãčîâåäåíč˙            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ đåëčãčîâåäåíč˙             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031801 |Đåëčãčîâåäåíčå                                |  65  |Đåëčãčîâåä                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031900 |Ōåîëîãč˙                                      |  62  |Áāęāëāâđ ōåîëîãčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåîëîãčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031901 |Ōåîëîãč˙                                      |  65  |Ōåîëîã, īđåīîäāâāōåëü              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032000 |Äîęķėåíōîâåäåíčå                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032001 |Äîęķėåíōîâåäåíčå č äîęķėåíōāöčîííîå           |  65  |Äîęķėåíōîâåä                       |

|       |îáåņīå÷åíčå ķīđāâëåíč˙                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032002 |Äîęķėåíōāöčîííîå îáåņīå÷åíčå ķīđāâëåíč˙ č     |  51  |Ņīåöčāëčņō īî äîęķėåíōāöčîííîėķ    |

|       |āđõčâîâåäåíčå                                 |      |îáåņīå÷åíčū ķīđāâëåíč˙, āđõčâčņō   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņīåöčāëčņō īî äîęķėåíōāöčîííîėķ    |

|       |                                              |      |îáåņīå÷åíčū ķīđāâëåíč˙, āđõčâčņō ņ |

|       |                                              |      |ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032100 |Ôčįč÷åņęā˙ ęķëüōķđā                           |  62  |Áāęāëāâđ ôčįč÷åņęîé ęķëüōķđû       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ôčįč÷åņęîé ęķëüōķđû        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032101 |Ôčįč÷åņęā˙ ęķëüōķđā č ņīîđō                   |  65  |Ņīåöčāëčņō īî ôčįč÷åņęîé ęķëüōķđå č|

|       |                                              |      |ņīîđōķ                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032102 |Ôčįč÷åņęā˙ ęķëüōķđā äë˙ ëčö ņ îōęëîíåíč˙ėč â  |  65  |Ņīåöčāëčņō īî āäāīōčâíîé ôčįč÷åņęîé|

|       |ņîņōî˙íčč įäîđîâü˙ (āäāīōčâíā˙ ôčįč÷åņęā˙     |      |ęķëüōķđå                           |

|       |ęķëüōķđā)                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032103 |Đåęđåāöč˙ č ņīîđōčâíî-îįäîđîâčōåëüíûé ōķđčįė  |  65  |Ņīåöčāëčņō īî                      |

|       |                                              |      |ņīîđōčâíî-îįäîđîâčōåëüíîėķ ōķđčįėķ |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|040000 |                                    Ņîöčāëüíûå íāķęč                                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|040100 |Ņîöčāëüíā˙ đāáîōā                             |  62  |Áāęāëāâđ ņîöčāëüíîé đāáîōû         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ņîöčāëüíîé đāáîōû          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040101 |Ņîöčāëüíā˙ đāáîōā                             |  65  |Ņīåöčāëčņō īî ņîöčāëüíîé đāáîōå    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņīåöčāëčņō īî ņîöčāëüíîé đāáîōå    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040102 |Ņîöčāëüíā˙ āíōđîīîëîãč˙                       |  65  |Ņîöčāëüíûé āíōđîīîëîã              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040103 |Îđãāíčįāöč˙ ņķđäîęîėėķíčęāöčč                 |  51  |Ņķđäîīåđåâîä÷čę                    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņķđäîīåđåâîä÷čę ņ ķãëķáëåííîé      |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040200 |Ņîöčîëîãč˙                                    |  62  |Áāęāëāâđ ņîöčîëîãčč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ņîöčîëîãčč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040201 |Ņîöčîëîãč˙                                    |  65  |Ņîöčîëîã                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Īđåīîäāâāōåëü ņîöčîëîãčč           |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|050000 |                                Îáđāįîâāíčå č īåäāãîãčęā                                 |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|050100 |Åņōåņōâåííî-íāķ÷íîå îáđāįîâāíčå               |  62  |Áāęāëāâđ åņōåņōâåííî-íāķ÷íîãî      |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ åņōåņōâåííî-íāķ÷íîãî       |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050101 |Õčėč˙                                         |  65  |Ķ÷čōåëü õčėčč                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050102 |Áčîëîãč˙                                      |  65  |Ķ÷čōåëü áčîëîãčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050103 |Ãåîãđāôč˙                                     |  65  |Ķ÷čōåëü ãåîãđāôčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü ãåîãđāôčč îņíîâíîé         |

|       |                                              |      |îáųåîáđāįîâāōåëüíîé øęîëû          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050104 |Áåįîīāņíîņōü æčįíåäå˙ōåëüíîņōč                |  65  |Ķ÷čōåëü áåįîīāņíîņōč               |

|       |                                              |      |æčįíåäå˙ōåëüíîņōč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050200 |Ôčįčęî-ėāōåėāōč÷åņęîå îáđāįîâāíčå             |  62  |Áāęāëāâđ ôčįčęî-ėāōåėāōč÷åņęîãî    |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ôčįčęî-ėāōåėāōč÷åņęîãî     |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050201 |Ėāōåėāōčęā                                    |  65  |Ķ÷čōåëü ėāōåėāōčęč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü ėāōåėāōčęč îņíîâíîé        |

|       |                                              |      |îáųåîáđāįîâāōåëüíîé øęîëû          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050202 |Číôîđėāōčęā                                   |  65  |Ķ÷čōåëü číôîđėāōčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü číôîđėāōčęč îņíîâíîé       |

|       |                                              |      |îáųåîáđāįîâāōåëüíîé øęîëû          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050203 |Ôčįčęā                                        |  65  |Ķ÷čōåëü ôčįčęč                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050300 |Ôčëîëîãč÷åņęîå îáđāįîâāíčå                    |  62  |Áāęāëāâđ ôčëîëîãč÷åņęîãî           |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ôčëîëîãč÷åņęîãî îáđāįîâāíč˙|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050301 |Đķņņęčé ˙įûę č ëčōåđāōķđā                     |  65  |Ķ÷čōåëü đķņņęîãî ˙įûęā č ëčōåđāōķđû|

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü đķņņęîãî ˙įûęā č ëčōåđāōķđû|

|       |                                              |      |îņíîâíîé îáųåîáđāįîâāōåëüíîé øęîëû |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050302 |Đîäíîé ˙įûę č ëčōåđāōķđā                      |  65  |Ķ÷čōåëü đîäíîãî ˙įûęā č ëčōåđāōķđû |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü đîäíîãî ˙įûęā č ëčōåđāōķđû |

|       |                                              |      |îņíîâíîé îáųåîáđāįîâāōåëüíîé øęîëû |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050303 |Číîņōđāííûé ˙įûę                              |  65  |Ķ÷čōåëü číîņōđāííîãî ˙įûęā         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü číîņōđāííîãî ˙įûęā îņíîâíîé|

|       |                                              |      |îáųåîáđāįîâāōåëüíîé øęîëû          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050400 |Ņîöčāëüíî-ũęîíîėč÷åņęîå îáđāįîâāíčå           |  62  |Áāęāëāâđ ņîöčāëüíî-ũęîíîėč÷åņęîãî  |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ņîöčāëüíî-ũęîíîėč÷åņęîãî   |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050401 |Čņōîđč˙                                       |  65  |Ķ÷čōåëü čņōîđčč                    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü čņōîđčč îņíîâíîé           |

|       |                                              |      |îáųåîáđāįîâāōåëüíîé øęîëû          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050402 |Ūđčņīđķäåíöč˙                                 |  65  |Ķ÷čōåëü īđāâā                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050403 |Ęķëüōķđîëîãč˙                                 |  65  |Ķ÷čōåëü ęķëüōķđîëîãčč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050500 |Ōåõíîëîãč÷åņęîå îáđāįîâāíčå                   |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíîëîãč÷åņęîãî          |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíîëîãč÷åņęîãî           |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050501 |Īđîôåņņčîíāëüíîå îáķ÷åíčå (īî îōđāņë˙ė)       |  65  |Īåäāãîã īđîôåņņčîíāëüíîãî îáķ÷åíč˙ |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėāņōåđ īđîčįâîäņōâåííîãî îáķ÷åíč˙  |

|       |                                              |      |(ōåõíčę, ōåõíîëîã,                 |

|       |                                              |      |ęîíņōđķęōîđ-ėîäåëüåđ, äčįāéíåđ č   |

|       |                                              |      |äđ.)                               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050502 |Ōåõíîëîãč˙ č īđåäīđčíčėāōåëüņōâî              |  65  |Ķ÷čōåëü ōåõíîëîãčč č               |

|       |                                              |      |īđåäīđčíčėāōåëüņōâā                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050503 |Ōåõíîëîãč˙                                    |  52  |Ķ÷čōåëü ōåõíîëîãčč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050600 |Õķäîæåņōâåííîå îáđāįîâāíčå                    |  62  |Áāęāëāâđ õķäîæåņōâåííîãî           |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ õķäîæåņōâåííîãî îáđāįîâāíč˙|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050601 |Ėķįûęāëüíîå îáđāįîâāíčå                       |  65  |Ķ÷čōåëü ėķįûęč                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ķ÷čōåëü ėķįûęč, ėķįûęāëüíûé        |

|       |                                              |      |đķęîâîäčōåëü                       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü ėķįûęč, ėķįûęāëüíûé        |

|       |                                              |      |đķęîâîäčōåëü                       |

|       |                                              |      |Ķ÷čōåëü ėķįûęč, ėķįûęāëüíûé        |

|       |                                              |      |đķęîâîäčōåëü ņ äîīîëíčōåëüíîé      |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050602 |Čįîáđāįčōåëüíîå čņęķņņōâî                     |  65  |Ķ÷čōåëü čįîáđāįčōåëüíîãî čņęķņņōâā |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050603 |Čįîáđāįčōåëüíîå čņęķņņōâî č ÷åđ÷åíčå          |  51  |Ķ÷čōåëü čįîáđāįčōåëüíîãî čņęķņņōâā |

|       |                                              |      |č ÷åđ÷åíč˙                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü čįîáđāįčōåëüíîãî čņęķņņōâā |

|       |                                              |      |č ÷åđ÷åíč˙                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ķ÷čōåëü čįîáđāįčōåëüíîãî čņęķņņōâā |

|       |                                              |      |č ÷åđ÷åíč˙ ņ äîīîëíčōåëüíîé        |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050700 |Īåäāãîãčęā                                    |  62  |Áāęāëāâđ īåäāãîãčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ īåäāãîãčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050701 |Īåäāãîãčęā                                    |  65  |Īđåīîäāâāōåëü īåäāãîãčęč           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050702 |Îđãāíčįāöč˙ âîņīčōāōåëüíîé äå˙ōåëüíîņōč       |  52  |Īåäāãîã-îđãāíčįāōîđ ņ              |

|       |                                              |      |äîīîëíčōåëüíîé ęâāëčôčęāöčåé       |

|       |                                              |      |Īåäāãîã-îđãāíčįāōîđ ņ              |

|       |                                              |      |äîīîëíčōåëüíîé īîäãîōîâęîé         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050703 |Äîøęîëüíā˙ īåäāãîãčęā č īņčõîëîãč˙            |  65  |Īđåīîäāâāōåëü äîøęîëüíîé īåäāãîãčęč|

|       |                                              |      |č īņčõîëîãčč                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050704 |Äîøęîëüíîå îáđāįîâāíčå                        |  52  |Âîņīčōāōåëü äåōåé äîøęîëüíîãî      |

|       |                                              |      |âîįđāņōā                           |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Âîņīčōāōåëü äåōåé äîøęîëüíîãî      |

|       |                                              |      |âîįđāņōā ņ äîīîëíčōåëüíîé          |

|       |                                              |      |ęâāëčôčęāöčåé                      |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Âîņīčōāōåëü äåōåé äîøęîëüíîãî      |

|       |                                              |      |âîįđāņōā ņ äîīîëíčōåëüíîé          |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050705 |Ņīåöčāëüíîå äîøęîëüíîå îáđāįîâāíčå            |  52  |Âîņīčōāōåëü äåōåé äîøęîëüíîãî      |

|       |                                              |      |âîįđāņōā ņ îōęëîíåíč˙ėč â đāįâčōčč |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050706 |Īåäāãîãčęā č īņčõîëîãč˙                       |  65  |Īåäāãîã- īņčõîëîã                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050707 |Īåäāãîãčęā č ėåōîäčęā äîøęîëüíîãî îáđāįîâāíč˙ |  65  |Îđãāíčįāōîđ-ėåōîäčņō äîøęîëüíîãî   |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050708 |Īåäāãîãčęā č ėåōîäčęā íā÷āëüíîãî îáđāįîâāíč˙  |  65  |Ķ÷čōåëü íā÷āëüíûõ ęëāņņîâ          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050709 |Īđåīîäāâāíčå â íā÷āëüíûõ ęëāņņāõ              |  52  |Ķ÷čōåëü íā÷āëüíûõ ęëāņņîâ          |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ķ÷čōåëü íā÷āëüíûõ ęëāņņîâ ņ        |

|       |                                              |      |äîīîëíčōåëüíîé ęâāëčôčęāöčåé       |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ķ÷čōåëü íā÷āëüíûõ ęëāņņîâ ņ        |

|       |                                              |      |äîīîëíčōåëüíîé īîäãîōîâęîé         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050710 |Īåäāãîãčęā äîīîëíčōåëüíîãî îáđāįîâāíč˙        |  51  |Īåäāãîã äîīîëíčōåëüíîãî îáđāįîâāíč˙|

|       |                                              |      |(ņ ķęāįāíčåė îáëāņōč äå˙ōåëüíîņōč) |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Īåäāãîã äîīîëíčōåëüíîãî îáđāįîâāíč˙|

|       |                                              |      |(ņ ķęāįāíčåė îáëāņōč äå˙ōåëüíîņōč) |

|       |                                              |      |Īåäāãîã äîīîëíčōåëüíîãî îáđāįîâāíč˙|

|       |                                              |      |(ņ ķęāįāíčåė îáëāņōč äå˙ōåëüíîņōč) |

|       |                                              |      |ņ äîīîëíčōåëüíîé ęâāëčôčęāöčåé     |

|       |                                              |      |Īåäāãîã äîīîëíčōåëüíîãî            |

|       |                                              |      |îáđāįîâāíč˙(ņ ķęāįāíčåė îáëāņōč    |

|       |                                              |      |äå˙ōåëüíîņōč) ņ äîīîëíčōåëüíîé     |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050711 |Ņîöčāëüíā˙ īåäāãîãčęā                         |  65  |Ņîöčāëüíûé īåäāãîã                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņîöčāëüíûé īåäāãîã ņ äîīîëíčōåëüíîé|

|       |                                              |      |ęâāëčôčęāöčåé                      |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ņîöčāëüíûé īåäāãîã ņ äîīîëíčōåëüíîé|

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050712 |Ōčôëîīåäāãîãčęā                               |  65  |Ķ÷čōåëü-ōčôëîīåäāãîã               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050713 |Ņķđäîīåäāãîãčęā                               |  65  |Ķ÷čōåëü-ņķđäîīåäāãîã               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050714 |Îëčãîôđåíîīåäāãîãčęā                          |  65  |Ķ÷čōåëü-îëčãîôđåíîīåäāãîã          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050715 |Ëîãîīåäč˙                                     |  65  |Ķ÷čōåëü-ëîãîīåä                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050716 |Ņīåöčāëüíā˙ īņčõîëîãč˙                        |  65  |Ņīåöčāëüíûé īņčõîëîã               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050717 |Ņīåöčāëüíā˙ äîøęîëüíā˙                        |  65  |Īåäāãîã-äåôåęōîëîã äë˙ đāáîōû ņ    |

|       |Īåäāãîãčęā č īņčõîëîãč˙                       |      |äåōüėč äîøęîëüíîãî âîįđāņōā ņ      |

|       |                                              |      |îōęëîíåíč˙ėč â đāįâčōčč            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050718 |Ņīåöčāëüíā˙ īåäāãîãčęā â                      |  52  |Âîņīčōāōåëü ņīåöčāëüíîãî           |

|       |ņīåöčāëüíûõ(ęîđđåęöčîííûõ) îáđāįîâāōåëüíûõ    |      |(ęîđđåęöčîííîãî) îáđāįîâāōåëüíîãî  |

|       |ķ÷đåæäåíč˙õ                                   |      |ķ÷đåæäåíč˙                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050719 |Ęîđđåęöčîííā˙ īåäāãîãčęā â íā÷āëüíîė          |  52  |Īåäāãîã ęîđđåęöčîííî-đāįâčâāūųåãî  |

|       |îáđāįîâāíčč                                   |      |îáđāįîâāíč˙ â íā÷āëüíûõ ęëāņņāõ    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050720 |Ôčįč÷åņęā˙ ęķëüōķđā                           |  65  |Īåäāãîã īî ôčįč÷åņęîé ęķëüōķđå     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Īåäāãîã īî ôčįč÷åņęîé ęķëüōķđå č   |

|       |                                              |      |ņīîđōķ                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ķ÷čōåëü ôčįč÷åņęîé ęķëüōķđû        |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ķ÷čōåëü ôčįč÷åņęîé ęķëüōķđû ņ      |

|       |                                              |      |äîīîëíčōåëüíîé ęâāëčôčęāöčåé       |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ķ÷čōåëü ôčįč÷åņęîé ęķëüōķđû ņ      |

|       |                                              |      |äîīîëíčōåëüíîé īîäãîōîâęîé         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050721 |Āäāīōčâíā˙ ôčįč÷åņęā˙ ęķëüōķđā                |  52  |Ķ÷čōåëü āäāīōčâíîé ôčįč÷åņęîé      |

|       |                                              |      |ęķëüōķđû                           |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|060000 |                                     Įäđāâîîõđāíåíčå                                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|060100 |Įäđāâîîõđāíåíčå                               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060101 |Ëå÷åáíîå äåëî                                 |  65  |Âđā÷                               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôåëüäøåđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060102 |Āęķøåđņęîå äåëî                               |  51  |Āęķøåđęā                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Āęķøåđęā-îđãāíčįāōîđ               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Āęķøåđęā ņ äîīîëíčōåëüíîé          |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060103 |Īåäčāōđč˙                                     |  65  |Âđā÷                               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060104 |Ėåäčęî-īđîôčëāęōč÷åņęîå äåëî                  |  65  |Âđā÷                               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ņāíčōāđíûé ôåëüäøåđ                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņāíčōāđíûé ôåëüäøåđ ņ ķãëķáëåííîé  |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060105 |Ņōîėāōîëîãč˙                                  |  65  |Âđā÷                               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Įķáíîé âđā÷                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Įķáíîé âđā÷ ņ ķãëķáëåííîé          |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060106 |Ņōîėāōîëîãč˙ îđōîīåäč÷åņęā˙                   |  51  |Įķáíîé ōåõíčę                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé įķáíîé ōåõíčę              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060107 |Ņōîėāōîëîãč˙ īđîôčëāęōč÷åņęā˙                 |  51  |Ãčãčåíčņō ņōîėāōîëîãč÷åņęčé        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ãčãčåíčņō ņōîėāōîëîãč÷åņęčé ņ      |

|       |                                              |      |ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060108 |Ôāđėāöå˙                                      |  65  |Īđîâčįîđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ôāđėāöåâō                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôāđėāöåâō ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060109 |Ņåņōđčíņęîå äåëî                              |  65  |Ėåíåäæåđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ėåäčöčíņęā˙ ņåņōđā                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Îđãāíčįāōîđ č īđåīîäāâāōåëü        |

|       |                                              |      |ņåņōđčíņęîãî äåëā                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060110 |Ëāáîđāōîđíā˙ äčāãíîņōčęā                      |  51  |Ėåäčöčíņęčé ëāáîđāōîđíûé ōåõíčę    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėåäčöčíņęčé ōåõíîëîã               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060111 |Ėåäčöčíņęā˙ îīōčęā                            |  51  |Ōåõíčę-îīōčę                       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėåäčöčíņęčé îīōčę-îīōîėåōđčņō      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060112 |Ėåäčöčíņęā˙ áčîõčėč˙                          |  65  |Âđā÷-áčîõčėčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060113 |Ėåäčöčíņęā˙ áčîôčįčęā                         |  65  |Âđā÷-áčîôčįčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060114 |Ėåäčöčíņęā˙ ęčáåđíåōčęā                       |  65  |Âđā÷-ęčáåđíåōčę                    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|070000 |                                  Ęķëüōķđā č čņęķņņōâî                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|070100 |Ėķįûęāëüíîå čņęķņņōâî                         |  62  |Áāęāëāâđ ėķįûęāëüíîãî čņęķņņōâā    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ėķįûęāëüíîãî čņęķņņōâā     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070101 |Číņōđķėåíōāëüíîå čņīîëíčōåëüņōâî (īî âčäāė    |  65  |Ęîíöåđōíûé čņīîëíčōåëü, āđōčņō     |

|       |číņōđķėåíōîâ: ôîđōåīčāíî, îđãāí; îđęåņōđîâûå  |      |ęāėåđíîãî āíņāėáë˙, ęîíöåđōėåéņōåđ,|

|       |ņōđķííûå číņōđķėåíōû; îđęåņōđîâûå äķõîâûå č   |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |ķäāđíûå číņōđķėåíōû; îđęåņōđîâûå íāđîäíûå     |      |Ęîíöåđōíûé čņīîëíčōåëü, āđōčņō     |

|       |číņōđķėåíōû)                                  |      |îđęåņōđā, āđōčņō āíņāėáë˙,         |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü (îđęåņōđîâûå ņōđķííûå|

|       |                                              |      |číņōđķėåíōû)                       |

|       |                                              |      |Ęîíöåđōíûé čņīîëíčōåëü, āđōčņō     |

|       |                                              |      |îđęåņōđā, āđōčņō āíņāėáë˙,         |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü (îđęåņōđîâûå äķõîâûå |

|       |                                              |      |č ķäāđíûå číņōđķėåíōû)             |

|       |                                              |      |Ęîíöåđōíûé čņīîëíčōåëü, āđōčņō     |

|       |                                              |      |îđęåņōđā, āđōčņō āíņāėáë˙,         |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü (îđęåņōđîâûå íāđîäíûå|

|       |                                              |      |číņōđķėåíōû)                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070102 |Číņōđķėåíōāëüíîå čņīîëíčōåëüņōâî (īî âčäāė    |  51  |Āđōčņō îđęåņōđā (āíņāėáë˙),        |

|       |číņōđķėåíōîâ)                                 |      |īđåīîäāâāōåëü čãđû íā číņōđķėåíōå, |

|       |                                              |      |ęîíöåđōėåéņōåđ                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Āđōčņō îđęåņōđā (āíņāėáë˙),        |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü čãđû íā číņōđķėåíōå, |

|       |                                              |      |ęîíöåđōėåéņōåđ ņ ķãëķáëåííîé       |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070103 |Âîęāëüíîå čņęķņņōâî (īî âčäāė âîęāëüíîãî      |  65  |Îīåđíûé īåâåö, ęîíöåđōíî-ęāėåđíûé  |

|       |čņęķņņōâā: āęāäåėč÷åņęîå īåíčå; íāđîäíîå      |      |īåâåö, īđåīîäāâāōåëü               |

|       |īåíčå)                                        |      |Čņīîëíčōåëü íāđîäíûõ īåņåí,        |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070104 |Âîęāëüíîå čņęķņņōâî                           |  51  |Āđōčņō õîđā, āíņāėáë˙              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Āđōčņō õîđā, āíņāėáë˙ ņ ķãëķáëåííîé|

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070105 |Äčđčæčđîâāíčå (īî âčäāė čņīîëíčōåëüņęčõ       |  65  |Äčđčæåđ îīåđíî-ņčėôîíč÷åņęîãî      |

|       |ęîëëåęōčâîâ:                                  |      |îđęåņōđā                           |

|       |äčđčæčđîâāíčå îīåđíî-ņčėôîíč÷åņęčė îđęåņōđîė; |      |Äčđčæåđ, õîđėåéņōåđ āęāäåėč÷åņęîãî |

|       |äčđčæčđîâāíčå āęāäåėč÷åņęčė õîđîė;            |      |õîđā, īđåīîäāâāōåëü                |

|       |äčđčæčđîâāíčå íāđîäíûė õîđîė;                 |      |Õķäîæåņōâåííûé đķęîâîäčōåëü        |

|       |äčđčæčđîâāíčå âîåííî-äķõîâûė îđęåņōđîė)       |      |íāđîäíî-īåâ÷åņęîãî ęîëëåęōčâā,     |

|       |                                              |      |õîđėåéņōåđ, īđåīîäāâāōåëü          |

|       |                                              |      |Äčđčæåđ âîåííî-äķõîâîãî îđęåņōđā   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070106 |Õîđîâîå äčđčæčđîâāíčå                         |  51  |Đķęîâîäčōåëü õîđā č ōâîđ÷åņęîãî    |

|       |                                              |      |ęîëëåęōčâā, āđōčņō õîđā, āíņāėáë˙  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Đķęîâîäčōåëü õîđā č ōâîđ÷åņęîãî    |

|       |                                              |      |ęîëëåęōčâā, āđōčņō õîđā, āíņāėáë˙ ņ|

|       |                                              |      |ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070107 |Ęîėīîįčöč˙                                    |  65  |Ęîėīîįčōîđ, īđåīîäāâāōåëü          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070108 |Ėķįûęāëüíîå čņęķņņōâî ũņōđāäû (īî âčäāė       |  65  |Ęîíöåđōíûé čņīîëíčōåëü, āđōčņō     |

|       |ũņōđāäíîãî čņęķņņōâā:                         |      |îđęåņōđā, āđōčņō āíņāėáë˙,         |

|       |číņōđķėåíōû ũņōđāäíîãî îđęåņōđā;              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |ũņōđāäíî-äæāįîâîå īåíčå)                      |      |Ęîíöåđōíûé īåâåö, ņîëčņō āíņāėáë˙, |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070109 |Ėķįûęāëüíîå čņęķņņōâî ũņōđāäû (īî âčäāė)      |  51  |Āđōčņō, đķęîâîäčōåëü ęîëëåęōčâā,   |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Āđōčņō, đķęîâîäčōåëü ęîëëåęōčâā,   |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü ņ ķãëķáëåííîé        |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070110 |Ėķįûęāëüíā˙ įâķęîđåæčņņķđā                    |  65  |Įâķęîđåæčņņåđ                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070111 |Ėķįûęîâåäåíčå                                 |  65  |Ėķįûęîâåä, īđåīîäāâāōåëü           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ėķįûęîâåä, đķęîâîäčōåëü ęîëëåęōčâā |

|       |                                              |      |äđåâíåđķņņęîãî īåíč˙, īđåīîäāâāōåëü|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070112 |Ũōíîėķįûęîëîãč˙                               |  65  |Ũōíîėķįûęîëîã, īđåīîäāâāōåëü       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070113 |Ōåîđč˙ ėķįûęč                                 |  51  |Īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |      |ėķįûęāëüíî-ōåîđåōč÷åņęčõ äčņöčīëčí |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |      |ėķįûęāëüíî-ōåîđåōč÷åņęčõ äčņöčīëčí |

|       |                                              |      |ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070200 |Ōåāōđāëüíîå čņęķņņōâî                         |  62  |Áāęāëāâđ ōåāōđāëüíîãî čņęķņņōâā    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåāōđāëüíîãî čņęķņņōâā     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070201 |Āęōåđņęîå čņęķņņōâî                           |  65  |Āđōčņō äđāėāōč÷åņęîãî ōåāōđā č ęčíî|

|       |                                              |      |Āđōčņō ėķįûęāëüíîãî ōåāōđā         |

|       |                                              |      |Āđōčņō ōåāōđā ęķęîë                |

|       |                                              |      |Āđōčņō ũņōđāäû                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Āęōåđ                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Āęōåđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070202 |Öčđęîâîå čņęķņņōâî                            |  51  |Āđōčņō öčđęā, đķęîâîäčōåëü         |

|       |                                              |      |(ņāėîäå˙ōåëüíîãî) öčđęîâîãî        |

|       |                                              |      |ęîëëåęōčâā                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Āđōčņō öčđęā, đķęîâîäčōåëü         |

|       |                                              |      |(ņāėîäå˙ōåëüíîãî) öčđęîâîãî        |

|       |                                              |      |ęîëëåęōčâā ņ ķãëķáëåííîé           |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070203 |Čņęķņņōâî ũņōđāäû                             |  51  |Āđōčņō ũņōđāäû, đķęîâîäčōåëü       |

|       |                                              |      |ęîëëåęōčâā                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Āđōčņō ũņōđāäû, đķęîâîäčōåëü       |

|       |                                              |      |ęîëëåęōčâā ņ ķãëķáëåííîé           |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070204 |Đåæčņņķđā ōåāōđā                              |  65  |Đåæčņņåđ äđāėû                     |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ ėķįûęāëüíîãî ōåāōđā       |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ ōåāōđā ęķęîë              |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ ũņōđāäû                   |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ öčđęā                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070205 |Ōåõíîëîãč˙ õķäîæåņōâåííîãî îôîđėëåíč˙         |  65  |Õķäîæíčę-ōåõíîëîã ņöåíû            |

|       |ņīåęōāęë˙                                     |      |Õķäîæíčę-ōåõíîëîã ōåāōđā ęķęîë     |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-ōåõíîëîã īî ņöåíč÷åņęîėķ  |

|       |                                              |      |ęîņōūėķ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070206 |Ōåāōđāëüíî-äåęîđāöčîííîå čņęķņņōâî            |  51  |Õķäîæíčę-ōåõíîëîã                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Õķäîæíčę-ōåõíîëîã ņ ķãëķáëåííîé    |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070207 |Ņöåíîãđāôč˙                                   |  65  |Õķäîæíčę-īîņōāíîâųčę ōåāōđā        |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-īîņōāíîâųčę ōåāōđā ęķęîë  |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę īî ņöåíč÷åņęîėķ ęîņōūėķ   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070208 |Įâķęîđåæčņņķđā ōåāōđāëčįîâāííûõ īđåäņōāâëåíčé |  65  |Įâķęîđåæčņņåđ                      |

|       |č īđāįäíčęîâ                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070209 |Đåæčņņķđā ōåāōđāëčįîâāííûõ īđåäņōāâëåíčé č    |  65  |Đåæčņņåđ ōåāōđāëčįîâāííûõ          |

|       |īđāįäíčęîâ                                    |      |īđåäņōāâëåíčé č īđāįäíčęîâ,        |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ øîķ-īđîãđāėė              |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ õķäîæåņōâåííî-ņīîđōčâíûõ  |

|       |                                              |      |īđāįäíčęîâ, īđåīîäāâāōåëü          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070210 |Äđāėāōķđãč˙                                   |  65  |Ęčíîäđāėāōķđã                      |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Äđāėāōķđã                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070211 |Ōåāōđîâåäåíčå                                 |  65  |Ōåāōđîâåä                          |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ōåāōđîâåä-ėåíåäæåđ                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070300 |Čņęķņņōâî áāëåōā                              |  62  |Áāęāëāâđ čņęķņņōâā áāëåōā          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ čņęķņņōâā áāëåōā           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070301 |Õîđåîãđāôč÷åņęîå čņīîëíčōåëüņōâî              |  65  |Āđōčņō áāëåōā, īåäāãîã-đåīåōčōîđ   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070302 |Õîđåîãđāôč÷åņęîå čņęķņņōâî                    |  51  |Āđōčņō áāëåōā                      |

|       |                                              |      |Āđōčņō āíņāėáë˙ íāđîäíîãî ōāíöā    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Āđōčņō áāëåōā ņ ķãëķáëåííîé        |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé Āđōčņō āíņāėáë˙        |

|       |                                              |      |íāđîäíîãî ōāíöā ņ ķãëķáëåííîé      |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070303 |Čņęķņņōâî õîđåîãđāôā                          |  65  |Õîđåîãđāô                          |

|       |                                              |      |Áāëåōėåéņōåđ-đåīåōčōîđ             |

|       |                                              |      |Õîđåîãđāô áāëåōā íā ëüäķ           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070304 |Īåäāãîãčęā áāëåōā                             |  65  |Īåäāãîã-áāëåōėåéņōåđ               |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Īåäāãîã áāëüíîãî ōāíöā             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070305 |Čņōîđč˙ č ōåîđč˙ õîđåîãđāôč÷åņęîãî čņęķņņōâā  |  65  |Áāëåōîâåä                          |

|       |                                              |      |Ėåíåäæåđ čņīîëíčōåëüņęčõ čņęķņņōâ  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070400 |Ņâåōîđåæčņņķđā                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070401 |Ņâåōîđåæčņņķđā                                |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070500 |Đåņōāâđāöč˙                                   |  62  |Áāęāëāâđ đåņōāâđāöčč               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ đåņōāâđāöčč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070501 |Đåņōāâđāöč˙                                   |  65  |Đåņōāâđāōîđ īāė˙ōíčęîâ āđõčōåęōķđû |

|       |                                              |      |č āđõčōåęōķđíîé ņđåäû              |

|       |                                              |      |Đåņōāâđāōîđ æčâîīčņč               |

|       |                                              |      |Đåņōāâđāōîđ ņęķëüīōķđû             |

|       |                                              |      |Đåņōāâđāōîđ ãđāôčęč                |

|       |                                              |      |Đåņōāâđāōîđ īđåäėåōîâ              |

|       |                                              |      |äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîãî čņęķņņōâā  |

|       |                                              |      |Ũęņīåđō-ėåíåäæåđ îáúåęōîâ          |

|       |                                              |      |ęķëüōķđíîãî íāņëåäč˙               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070502 |Đåņōāâđāöč˙, ęîíņåđâāöč˙ č õđāíåíčå           |  51  |Õķäîæíčę-đåņōāâđāōîđ               |

|       |īđîčįâåäåíčé čņęķņņōâā                        |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Õķäîæíčę-đåņōāâđāōîđ ņ ķãëķáëåííîé |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070503 |Ėķįåéíîå äåëî č îõđāíā īāė˙ōíčęîâ             |  65  |Ėķįååâåä                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070600 |Äčįāéí                                        |  62  |Áāęāëāâđ äčįāéíā                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ äčįāéíā                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070601 |Äčįāéí                                        |  65  |Äčįāéíåđ (ãđāôč÷åņęčé äčįāéí)      |

|       |                                              |      |Äčįāéíåđ (īđîėûøëåííûé äčįāéí)     |

|       |                                              |      |Äčįāéíåđ (äčįāéí ęîņōūėā)          |

|       |                                              |      |Äčįāéíåđ (äčįāéí ņđåäû)            |

|       |                                              |      |Äčįāéíåđ (äčįāéí ņđåäņōâ           |

|       |                                              |      |ōđāíņīîđōā)                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070602 |Äčįāéí (īî îōđāņë˙ė)                          |  51  |Äčįāéíåđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Äčįāéíåđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070603 |Čņęķņņōâî číōåđüåđā                           |  65  |Õķäîæíčę-īđîåęōčđîâųčę             |

|       |                                              |      |(õķäîæåņōâåííîå īđîåęōčđîâāíčå     |

|       |                                              |      |číōåđüåđā)                         |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-īđîåęōčđîâųčę             |

|       |                                              |      |(õķäîæåņōâåííîå īđîåęōčđîâāíčå     |

|       |                                              |      |ėåáåëč)                            |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-īđîåęōčđîâųčę             |

|       |                                              |      |(õķäîæåņōâåííûé ōåęņōčëü)          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070604 |Ũđãîíîėčęā                                    |  65  |Ũđãîíîėčņō                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070700 |Đåęëāėā                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070701 |Đåęëāėā                                       |  65  |Ņīåöčāëčņō īî đåęëāėå              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ņīåöčāëčņō īî đåęëāėå              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņīåöčāëčņō īî đåęëāėå ņ ķãëķáëåííîé|

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070800 |Äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîå čņęķņņōâî č íāđîäíûå   |  62  |Áāęāëāâđ äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîãî   |

|       |īđîėûņëû                                      |      |čņęķņņōâā                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîãî    |

|       |                                              |      |čņęķņņōâā                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070801 |Äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîå čņęķņņōâî              |  65  |Õķäîæíčę äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîãî   |

|       |                                              |      |čņęķņņōâā (õķäîæåņōâåííûé ėåōāëë)  |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîãî   |

|       |                                              |      |čņęķņņōâā (õķäîæåņōâåííā˙ ęåđāėčęā)|

|       |                                              |      |Õķäîæíčę äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîãî   |

|       |                                              |      |čņęķņņōâā (õķäîæåņōâåííîå ņōåęëî)  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070802 |Äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîå čņęķņņōâî č íāđîäíûå   |  51  |Õķäîæíčę-ėāņōåđ                    |

|       |īđîėûņëû                                      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Õķäîæíčę-ėāņōåđ ņ ķãëķáëåííîé      |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070900 |Čįîáđāįčōåëüíîå čņęķņņōâî                     |  62  |Áāęāëāâđ čįîáđāįčōåëüíîãî čņęķņņōâā|

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ čįîáđāįčōåëüíîãî čņęķņņōâā |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070901 |Æčâîīčņü                                      |  65  |Õķäîæíčę-æčâîīčņåö (ņōāíęîâā˙      |

|       |                                              |      |æčâîīčņü)                          |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-æčâîīčņåö (ėîíķėåíōāëüíā˙ |

|       |                                              |      |æčâîīčņü)                          |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-æčâîīčņåö                 |

|       |                                              |      |(ōåāōđāëüíî-äåęîđāöčîííā˙ æčâîīčņü)|

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-æčâîīčņåö                 |

|       |                                              |      |(öåđęîâíî-čņōîđč÷åņęā˙ æčâîīčņü)   |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-đåņōāâđāōîđ (ņōāíęîâā˙    |

|       |                                              |      |ėāņë˙íā˙ æčâîīčņü)                 |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-đåņōāâđāōîđ (ōåėīåđíā˙    |

|       |                                              |      |æčâîīčņü)                          |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-đåņōāâđāōîđ               |

|       |                                              |      |(ėîíķėåíōāëüíî-äåęîđāōčâíā˙        |

|       |                                              |      |æčâîīčņü)                          |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę ęčíî č ōåëåâčäåíč˙,       |

|       |                                              |      |õķäîæíčę ęîėáčíčđîâāííûõ ņúåėîę    |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę ęčíî č ōåëåâčäåíč˙ īî     |

|       |                                              |      |ęîņōūėķ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Õķäîæíčę, īđåīîäāâāōåëü            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Õķäîæíčę, īđåīîäāâāōåëü ņ          |

|       |                                              |      |ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070902 |Ãđāôčęā                                       |  65  |Õķäîæíčę-ãđāôčę (ņōāíęîâā˙ ãđāôčęā)|

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-ãđāôčę (čņęķņņōâî ęíčãč)  |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-ãđāôčę (čņęķņņōâî ãđāôčęč |

|       |                                              |      |č īëāęāōā)                         |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę-ãđāôčę (îôîđėëåíčå        |

|       |                                              |      |īå÷āōíîé īđîäķęöčč)                |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę āíčėāöčč č ęîėīüūōåđíîé   |

|       |                                              |      |ãđāôčęč                            |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę ėķëüōčīëčęāöčîííîãî ôčëüėā|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070903 |Ņęķëüīōķđā                                    |  65  |Õķäîæíčę-ņęķëüīōîđ                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ņęķëüīōîđ-čņīîëíčōåëü,             |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņęķëüīōîđ-čņīîëíčōåëü,             |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü ņ ķãëķáëåííîé        |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070904 |Ėîíķėåíōāëüíî -äåęîđāōčâíîå čņęķņņōâî         |  65  |Õķäîæíčę                           |

|       |                                              |      |ėîíķėåíōāëüíî-äåęîđāōčâíîãî        |

|       |                                              |      |čņęķņņōâā (æčâîīčņü)               |

|       |                                              |      |Õķäîæíčę                           |

|       |                                              |      |ėîíķėåíōāëüíî-äåęîđāōčâíîãî        |

|       |                                              |      |čņęķņņōâā (ņęķëüīōķđā)             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070905 |Įîä÷åņōâî                                     |  65  |Õķäîæíčę-āđõčōåęōîđ                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070906 |Čņōîđč˙ č ōåîđč˙ čįîáđāįčōåëüíîãî čņęķņņōâā   |  65  |Čņęķņņōâîâåä                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071000 |Ëčōåđāōķđíîå ōâîđ÷åņōâî                       |  62  |Áāęāëāâđ ëčōåđāōķđíîãî ōâîđ÷åņōâā  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ëčōåđāōķđíîãî ōâîđ÷åņōâā   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071001 |Ëčōåđāōķđíîå ōâîđ÷åņōâî                       |  65  |Ëčōåđāōķđíûé đāáîōíčę              |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ëčōåđāōķđíûé đāáîōíčę, īåđåâîä÷čę  |

|       |                                              |      |õķäîæåņōâåííîé ëčōåđāōķđû          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071100 |Ęčíîčņęķņņōâî                                 |  62  |Áāęāëāâđ ęčíîčņęķņņōâā             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ęčíîčņęķņņōâā              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071101 |Đåæčņņķđā ęčíî č ōåëåâčäåíč˙                  |  65  |Đåæčņņåđ čãđîâîãî ęčíî-, ōåëå- č   |

|       |                                              |      |âčäåîôčëüėā                        |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ íåčãđîâîãî ęčíî-, ōåëå- č |

|       |                                              |      |âčäåîôčëüėā                        |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ āíčėāöčč č ęîėīüūōåđíîé   |

|       |                                              |      |ãđāôčęč                            |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ ōåëåâčįčîííûõ īđîãđāėė    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071102 |Đåæčņņķđā ėķëüōčėåäčā īđîãđāėė                |  65  |Đåæčņņåđ ėķëüōčėåäčā īđîãđāėė      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071103 |Īđîäūņåđņōâî ęčíî č ōåëåâčäåíč˙               |  65  |Īđîäūņåđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071104 |Įâķęîđåæčņņķđā ęčíî č ōåëåâčäåíč˙             |  65  |Įâķęîđåæčņņåđ                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071105 |Ęčíîîīåđāōîđņōâî                              |  65  |Ęčíîîīåđāōîđ                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ōåëåîīåđāōîđ                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071106 |Ęčíîâåäåíčå                                   |  65  |Ęčíîâåä                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071200 |Áčáëčîōå÷íî-číôîđėāöčîííûå đåņķđņû            |  62  |Áāęāëāâđ áčáëčîōå÷íî-číôîđėāöčîííûõ|

|       |                                              |      |đåņķđņîâ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ áčáëčîōå÷íî-číôîđėāöčîííûõ |

|       |                                              |      |đåņķđņîâ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071201 |Áčáëčîōå÷íî-číôîđėāöčîííā˙ äå˙ōåëüíîņōü       |  65  |Áčáëčîōåęāđü-áčáëčîãđāô,           |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |      |Ōåõíîëîã āâōîėāōčįčđîâāííûõ        |

|       |                                              |      |číôîđėāöčîííûõ đåņķđņîâ            |

|       |                                              |      |Đåôåđåíō-āíāëčōčę číôîđėāöčîííûõ   |

|       |                                              |      |đåņķđņîâ                           |

|       |                                              |      |Ėåíåäæåđ číôîđėāöčîííûõ đåņķđņîâ   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071202 |Áčáëčîōåęîâåäåíčå                             |  51  |Áčáëčîōåęāđü                       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Áčáëčîōåęāđü ņ ķãëķáëåííîé         |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071300 |Íāđîäíā˙ õķäîæåņōâåííā˙ ęķëüōķđā              |  62  |Áāęāëāâđ íāđîäíîé õķäîæåņōâåííîé   |

|       |                                              |      |ęķëüōķđû                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ íāđîäíîé õķäîæåņōâåííîé    |

|       |                                              |      |ęķëüōķđû                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071301 |Íāđîäíîå õķäîæåņōâåííîå ōâîđ÷åņōâî            |  65  |Đķęîâîäčōåëü ũōíîęķëüōķđíîãî       |

|       |                                              |      |öåíōđā, īđåīîäāâāōåëü              |

|       |                                              |      |Õķäîæåņōâåííûé đķęîâîäčōåëü        |

|       |                                              |      |ėķįûęāëüíî-číņōđķėåíōāëüíîãî       |

|       |                                              |      |ęîëëåęōčâā, īđåīîäāâāōåëü          |

|       |                                              |      |Õķäîæåņōâåííûé đķęîâîäčōåëü        |

|       |                                              |      |âîęāëüíî-õîđîâîãî ęîëëåęōčâā,      |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |      |Õķäîæåņōâåííûé đķęîâîäčōåëü        |

|       |                                              |      |õîđåîãđāôč÷åņęîãî ęîëëåęōčâā,      |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |      |Õķäîæåņōâåííûé đķęîâîäčōåëü ņōķäčč |

|       |                                              |      |äåęîđāōčâíî-īđčęëāäíîãî ōâîđ÷åņōâā,|

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |      |Đåæčņņåđ ëūáčōåëüņęîãî ōåāōđā,     |

|       |                                              |      |īđåīîäāâāōåëü                      |

|       |                                              |      |Õķäîæåņōâåííûé đķęîâîäčōåëü        |

|       |                                              |      |ëūáčōåëüņęîé ņōķäčč ęčíî-, ôîōî-,  |

|       |                                              |      |âčäåîōâîđ÷åņōâā, īđåīîäāâāōåëü     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071302 |Ņîöčāëüíî-ęķëüōķđíā˙ äå˙ōåëüíîņōü č íāđîäíîå  |  51  |Đķęîâîäčōåëü ōâîđ÷åņęîãî           |

|       |õķäîæåņōâåííîå ōâîđ÷åņōâî                     |      |ęîëëåęōčâā, īđåīîäāâāōåëü          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Đķęîâîäčōåëü ōâîđ÷åņęîãî           |

|       |                                              |      |ęîëëåęōčâā, īđåīîäāâāōåëü ņ        |

|       |                                              |      |ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071400 |Ņîöčāëüíî-ęķëüōķđíā˙ äå˙ōåëüíîņōü             |  62  |Áāęāëāâđ ņîöčāëüíî-ęķëüōķđíîé      |

|       |                                              |      |äå˙ōåëüíîņōč                       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ņîöčāëüíî-ęķëüōķđíîé       |

|       |                                              |      |äå˙ōåëüíîņōč                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071401 |Ņîöčāëüíî-ęķëüōķđíā˙ äå˙ōåëüíîņōü             |  65  |Ėåíåäæåđ ņîöčāëüíî-ęķëüōķđíîé      |

|       |                                              |      |äå˙ōåëüíîņōč                       |

|       |                                              |      |Ōåõíîëîã ņîöčāëüíî-ęķëüōķđíîé      |

|       |                                              |      |äå˙ōåëüíîņōč, īđåīîäāâāōåëü        |

|       |                                              |      |Īîņōāíîâųčę ęķëüōķđíî-äîņķãîâûõ    |

|       |                                              |      |īđîãđāėė                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071500 |Õķäîæåņōâåííîå īđîåęōčđîâāíčå čįäåëčé         |      |                                   |

|       |ōåęņōčëüíîé č ëåãęîé īđîėûøëåííîņōč           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071501 |Õķäîæåņōâåííîå īđîåęōčđîâāíčå ęîņōūėā         |  65  |Õķäîæíčę-ņōčëčņō                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071502 |Õķäîæåņōâåííîå īđîåęōčđîâāíčå ōåęņōčëüíûõ     |  65  |Õķäîæíčę-ņōčëčņō                   |

|       |čįäåëčé                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071503 |Õķäîæåņōâåííîå īđîåęōčđîâāíčå čįäåëčé čį ęîæč |  65  |Õķäîæíčę-ņōčëčņō                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071504 |Õķäîæåņōâåííîå īđîåęōčđîâāíčå ūâåëčđíûõ       |  65  |Õķäîæíčę-ņōčëčņō                   |

|       |čįäåëčé                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071505 |Õķäîæåņōâåííîå îôîđėëåíčå čįäåëčé ōåęņōčëüíîé |  51  |Õķäîæíčę-ōåõíîëîã                  |

|       |č ëåãęîé īđîėûøëåííîņōč                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Õķäîæíčę-ōåõíîëîã ņ ķãëķáëåííîé    |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|080000 |                                 Ũęîíîėčęā č ķīđāâëåíčå                                  |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|080100 |Ũęîíîėčęā                                     |  62  |Áāęāëāâđ ũęîíîėčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ũęîíîėčęč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080101 |Ũęîíîėč÷åņęā˙ ōåîđč˙                          |  65  |Ũęîíîėčņō                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080102 |Ėčđîâā˙ ũęîíîėčęā                             |  65  |Ũęîíîėčņō                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080103 |Íāöčîíāëüíā˙ ũęîíîėčęā                        |  65  |Ũęîíîėčņō                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080104 |Ũęîíîėčęā ōđķäā                               |  65  |Ũęîíîėčņō                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080105 |Ôčíāíņû č ęđåäčō                              |  65  |Ũęîíîėčņō                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080106 |Ôčíāíņû (īî îōđāņë˙ė)                         |  51  |Ôčíāíņčņō                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôčíāíņčņō ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080107 |Íāëîãč č íāëîãîîáëîæåíčå                      |  65  |Ũęîíîėčņō                          |

|       |                                              |      |Ņīåöčāëčņō īî íāëîãîîáëîæåíčū      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņīåöčāëčņō īî íāëîãîîáëîæåíčū      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080108 |Áāíęîâņęîå äåëî                               |  51  |Ņīåöčāëčņō áāíęîâņęîãî äåëā        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņīåöčāëčņō áāíęîâņęîãî äåëā ņ      |

|       |                                              |      |ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080109 |Áķõãāëōåđņęčé ķ÷åō, āíāëčį č āķäčō            |  65  |Ũęîíîėčņō                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080110 |Ũęîíîėčęā č áķõãāëōåđņęčé ķ÷åō (īî îōđāņë˙ė)  |51 52 |Áķõãāëōåđ                          |

|       |                                              |      |Áķõãāëōåđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080111 |Ėāđęåōčíã                                     |  65  |Ėāđęåōîëîã                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080112 |Ėāđęåōčíã (īî îōđāņë˙ė)                       |  51  |Ėāđęåōîëîã                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėāđęåōîëîã ņ ķãëķáëåííîé           |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080113 |Ņōđāõîâîå äåëî (īî îōđāņë˙ė)                  |  51  |Ņīåöčāëčņō ņōđāõîâîãî äåëā         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņīåöčāëčņō ņōđāõîâîãî äåëā ņ       |

|       |                                              |      |ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080114 |Įåėåëüíî-čėķųåņōâåííûå îōíîøåíč˙              |  51  |Ũęîíîėčņō                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ũęîíîėčņō ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080115 |Ōāėîæåííîå äåëî                               |  65  |Ņīåöčāëčņō ōāėîæåííîãî äåëā        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080116 |Ėāōåėāōč÷åņęčå ėåōîäû â ũęîíîėčęå             |  65  |Ũęîíîėčņō-ėāōåėāōčę                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080200 |Đåãčîíîâåäåíčå                                |  62  |Áāęāëāâđ đåãčîíîâåäåíč˙            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ đåãčîíîâåäåíč˙             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080201 |Đåãčîíîâåäåíčå                                |  65  |Đåãčîíîâåä                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080300 |Ęîėėåđöč˙                                     |  62  |Áāęāëāâđ ęîėėåđöčč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ęîėėåđöčč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080301 |Ęîėėåđöč˙ (ōîđãîâîå äåëî)                     |  65  |Ņīåöčāëčņō ęîėėåđöčč               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080302 |Ęîėėåđöč˙ (īî îōđāņë˙ė)                       |  51  |Ęîėėåđņāíō                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęîėėåđņāíō ņ ķãëķáëåííîé           |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080400 |Ōîâāđîâåäåíčå                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080401 |Ōîâāđîâåäåíčå č ũęņīåđōčįā ōîâāđîâ (īî        |  65  |Ōîâāđîâåä-ũęņīåđō                  |

|       |îáëāņō˙ė īđčėåíåíč˙)                          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080402 |Ōîâāđîâåäåíčå (īî ãđķīīāė îäíîđîäíûõ ōîâāđîâ) |  51  |Ōîâāđîâåä                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ōîâāđîâåä ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080500 |Ėåíåäæėåíō                                    |  62  |Áāęāëāâđ ėåíåäæėåíōā               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ėåíåäæėåíōā                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080501 |Ėåíåäæėåíō (īî îōđāņë˙ė)                      |  51  |Ėåíåäæåđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėåíåäæåđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080502 |Ũęîíîėčęā č ķīđāâëåíčå íā īđåäīđč˙ōčč (īî     |  65  |Ũęîíîėčņō-ėåíåäæåđ                 |

|       |îōđāņë˙ė)                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080503 |Āíōčęđčįčņíîå ķīđāâëåíčå                      |  65  |Ũęîíîėčņō-ėåíåäæåđ                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080504 |Ãîņķäāđņōâåííîå č ėķíčöčīāëüíîå ķīđāâëåíčå    |  65  |Ėåíåäæåđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņīåöčāëčņō īî ãîņķäāđņōâåííîėķ č   |

|       |                                              |      |ėķíčöčīāëüíîėķ ķīđāâëåíčū          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080505 |Ķīđāâëåíčå īåđņîíāëîė                         |  65  |Ėåíåäæåđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080506 |Ëîãčņōčęā č ķīđāâëåíčå öåī˙ėč īîņōāâîę        |  65  |Ëîãčņō                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080507 |Ėåíåäæėåíō îđãāíčįāöčč                        |  65  |Ėåíåäæåđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080600 |Ņōāōčņōčęā                                    |  62  |Áāęāëāâđ ņōāōčņōčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ņōāōčņōčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080601 |Ņōāōčņōčęā                                    |  65  |Ũęîíîėčņō                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ũęîíîėčņō                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ũęîíîėčņō ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé|

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|090000 |                               Číôîđėāöčîííā˙ áåįîīāņíîņōü                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|090100 |Číôîđėāöčîííā˙ áåįîīāņíîņōü                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090101 |Ęđčīōîãđāôč˙                                  |  65  |Ėāōåėāōčę                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090102 |Ęîėīüūōåđíā˙ áåįîīāņíîņōü                     |  65  |Ėāōåėāōčę                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090103 |Îđãāíčįāöč˙ č ōåõíîëîãč˙ įāųčōû číôîđėāöčč    |  65  |Ņīåöčāëčņō īî įāųčōå číôîđėāöčč    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090104 |Ęîėīëåęņíā˙ įāųčōā îáúåęōîâ číôîđėāōčįāöčč    |  65  |Ņīåöčāëčņō īî įāųčōå číôîđėāöčč    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090105 |Ęîėīëåęņíîå îáåņīå÷åíčå číôîđėāöčîííîé        |  65  |Ņīåöčāëčņō īî įāųčōå číôîđėāöčč    |

|       |áåįîīāņíîņōč āâōîėāōčįčđîâāííûõ ņčņōåė        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090106 |Číôîđėāöčîííā˙ áåįîīāņíîņōü                   |  65  |Ņīåöčāëčņō īî įāųčōå číôîđėāöčč    |

|       |ōåëåęîėėķíčęāöčîííûõ ņčņōåė                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090107 |Īđîōčâîäåéņōâčå ōåõíč÷åņęčė đāįâåäęāė         |  65  |Ņīåöčāëčņō īî įāųčōå číôîđėāöčč    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|100000 |                                   Ņôåđā îáņëķæčâāíč˙                                    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|100100 |Ņåđâčņ                                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100101 |Ņåđâčņ                                        |  65  |Ņīåöčāëčņō īî ņåđâčņķ              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100102 |Îđãāíčįāöč˙ îáņëķæčâāíč˙ â ņôåđå ņåđâčņā      |  51  |Ėåíåäæåđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėåíåäæåđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100103 |Ņîöčāëüíî-ęķëüōķđíûé ņåđâčņ č ōķđčįė          |  65  |Ņīåöčāëčņō īî ņåđâčņķ č ōķđčįėķ    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100104 |Ōķđčįė                                        |  51  |Ņīåöčāëčņō īî ōķđčįėķ              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņīåöčāëčņō īî ōķđčįėķ ņ ķãëķáëåííîé|

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100105 |Ãîņōčíč÷íûé ņåđâčņ                            |  51  |Ėåíåäæåđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėåíåäæåđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100106 |Îđãāíčįāöč˙ îáņëķæčâāíč˙ â îáųåņōâåííîė       |  51  |Ėåíåäæåđ                           |

|       |īčōāíčč                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėåíåäæåđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100107 |Ņåđâčņ īî õčėč÷åņęîé îáđāáîōęå čįäåëčé        |  51  |Ōåõíîëîã                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ōåõíîëîã ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100108 |Īāđčęėāõåđņęîå čņęķņņōâî                      |  51  |Ōåõíîëîã                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėîäåëüåđ-õķäîæíčę                  |

|       |                                              |      |Ōåõíîëîã ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100109 |Ęîņėåōčęā č âčįāæíîå čņęķņņōâî                |  51  |Ōåõíîëîã                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ōåõíîëîã ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100110 |Äîėîâåäåíčå                                   |  65  |Ėåíåäæåđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ėåíåäæåđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ėåíåäæåđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100111 |Ōåõíčęā č čņęķņņōâî ôîōîãđāôčč                |  51  |Ôîōîōåõíčę                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôîōîōåõíčę ņ ķãëķáëåííîé           |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé Ôîōîõķäîæíčę           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100112 |Ņåđâčņ íā ōđāíņīîđōå (īî âčäāė ōđāíņīîđōā)    |  51  |Ņīåöčāëčņō īî ņåđâčņķ íā ōđāíņīîđōå|

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņīåöčāëčņō īî ņåđâčņķ íā ōđāíņīîđōå|

|       |                                              |      |ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé          |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|110000 |                               Ņåëüņęîå č đûáíîå õîį˙éņōâî                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|110100 |Āãđîõčėč˙ č āãđîīî÷âîâåäåíčå                  |  62  |Áāęāëāâđ ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110101 |Āãđîõčėč˙ č āãđîīî÷âîâåäåíčå                  |  65  |Ķ÷åíûé āãđîíîė-ũęîëîã              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110102 |Āãđîũęîëîãč˙                                  |  65  |Ķ÷åíûé āãđîíîė-ũęîëîã              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110200 |Āãđîíîėč˙                                     |  62  |Áāęāëāâđ ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110201 |Āãđîíîėč˙                                     |  65  |Ķ÷åíûé āãđîíîė                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Āãđîíîė                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Āãđîíîė ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110202 |Īëîäîîâîųåâîäņōâî č âčíîãđāäāđņōâî            |  65  |Ķ÷åíûé āãđîíîė                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110203 |Įāųčōā đāņōåíčé                               |  65  |Ķ÷åíûé āãđîíîė                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110204 |Ņåëåęöč˙ č ãåíåōčęā ņåëüņęîõîį˙éņōâåííûõ      |  65  |Ķ÷åíûé āãđîíîė                     |

|       |ęķëüōķđ                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110300 |Āãđîčíæåíåđč˙                                 |  62  |Áāęāëāâđ ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110301 |Ėåõāíčįāöč˙ ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā               |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110302 |Ũëåęōđčôčęāöč˙ č āâōîėāōčįāöč˙ ņåëüņęîãî      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |õîį˙éņōâā                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110303 |Ėåõāíčįāöč˙ īåđåđāáîōęč ņåëüņęîõîį˙éņōâåííîé  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîäķęöčč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110304 |Ōåõíîëîãč˙ îáņëķæčâāíč˙ č đåėîíōā ėāøčí â     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |āãđîīđîėûøëåííîė ęîėīëåęņå                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110305 |Ōåõíîëîãč˙ īđîčįâîäņōâā č īåđåđāáîōęč         |  65  |Ōåõíîëîã ņåëüņęîõîį˙éņōâåííîãî     |

|       |ņåëüņęîõîį˙éņōâåííîé īđîäķęöčč                |      |īđîčįâîäņōâā                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110306 |Õđāíåíčå č īåđåđāáîōęā đāņōåíčåâîä÷åņęîé      |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |īđîäķęöčč                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110400 |Įîîōåõíč˙                                     |  62  |Áāęāëāâđ ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ņåëüņęîãî õîį˙éņōâā        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110401 |Įîîōåõíč˙                                     |  65  |Įîîčíæåíåđ                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Įîîōåõíčę                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110500 |Âåōåđčíāđíî-ņāíčōāđíā˙ ũęņīåđōčįā             |  62  |Áāęāëāâđ âåōåđčíāđíî-ņāíčōāđíîé    |

|       |                                              |      |ũęņīåđōčįû                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ âåōåđčíāđíî-ņāíčōāđíîé     |

|       |                                              |      |ũęņīåđōčįû                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110501 |Âåōåđčíāđíî-ņāíčōāđíā˙ ũęņīåđōčįā             |  65  |Âåōåđčíāđíî-ņāíčōāđíûé ũęņīåđō     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110502 |Âåōåđčíāđč˙                                   |  65  |Âåōåđčíāđíûé âđā÷                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Âåōåđčíāđíûé ôåëüäøåđ              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé âåōåđčíāđíûé ôåëüäøåđ      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110600 |Ī÷åëîâîäņōâî                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110601 |Ī÷åëîâîäņōâî                                  |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110700 |Îõîōîâåäåíčå č įâåđîâîäņōâî                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110701 |Îõîōîâåäåíčå č įâåđîâîäņōâî                   |  51  |Îõîōîâåä                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Îõîōîâåä ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110800 |Ęčíîëîãč˙                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110801 |Ęčíîëîãč˙                                     |  51  |Ęčíîëîã                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęčíîëîã ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110900 |Âîäíûå áčîđåņķđņû č āęâāęķëüōķđā              |  62  |Áāęāëāâđ đûáíîãî õîį˙éņōâā         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ đûáíîãî õîį˙éņōâā          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110901 |Âîäíûå áčîđåņķđņû č āęâāęķëüōķđā              |  65  |Čõōčîëîã-đûáîâîä                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110902 |Čõōčîëîãč˙ č đûáîâîäņōâî                      |  51  |Ōåõíčę-đûáîâîä                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę-đûáîâîä             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|111000 |Đûáîëîâņōâî                                   |  62  |Áāęāëāâđ đûáîëîâņōâā               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ đûáîëîâņōâā                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|111001 |Īđîėûøëåííîå đûáîëîâņōâî                      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|111100 |Îđãāíčįāöč˙ ôåđėåđņęîãî õîį˙éņōâā             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|111101 |Îđãāíčįāöč˙ ôåđėåđņęîãî õîį˙éņōâā             |  51  |Ôåđėåđ                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôåđėåđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|120000 |                               Ãåîäåįč˙ č įåėëåķņōđîéņōâî                                |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|120100 |Ãåîäåįč˙                                      |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120101 |Īđčęëāäíā˙ ãåîäåįč˙                           |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120102 |Āņōđîíîėîãåîäåįč˙                             |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120103 |Ęîņėč÷åņęā˙ ãåîäåįč˙                          |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120200 |Ôîōîãđāėėåōđč˙ č äčņōāíöčîííîå įîíäčđîâāíčå   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120201 |Čņņëåäîâāíčå īđčđîäíûõ đåņķđņîâ               |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |āũđîęîņėč÷åņęčėč ņđåäņōâāėč                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120202 |Āũđîôîōîãåîäåįč˙                              |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120300 |Įåėëåķņōđîéņōâî č ęāäāņōđû                    |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120301 |Įåėëåķņōđîéņōâî                               |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę-įåėëåķņōđîčōåëü             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę-įåėëåķņōđîčōåëü     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120302 |Įåėåëüíûé ęāäāņōđ                             |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120303 |Ãîđîäņęîé ęāäāņōđ                             |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120304 |Ãđāäîņōđîčōåëüíûé ęāäāņōđ                     |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|130000 |                   Ãåîëîãč˙, đāįâåäęā č đāįđāáîōęā īîëåįíûõ čņęîīāåėûõ                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|130100 |Ãåîëîãč˙ č đāįâåäęā īîëåįíûõ čņęîīāåėûõ       |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130200 |Ōåõíîëîãčč ãåîëîãč÷åņęîé đāįâåäęč             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130201 |Ãåîôčįč÷åņęčå ėåōîäû īîčņęîâ č đāįâåäęč       |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|       |ėåņōîđîæäåíčé īîëåįíûõ čņęîīāåėûõ             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130202 |Ãåîôčįč÷åņęčå ėåōîäû čņņëåäîâāíč˙ ņęâāæčí     |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130203 |Ōåõíîëîãč˙ č ōåõíčęā đāįâåäęč ėåņōîđîæäåíčé   |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|       |īîëåįíûõ čņęîīāåėûõ                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130300 |Īđčęëāäíā˙ ãåîëîãč˙                           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130301 |Ãåîëîãč÷åņęā˙ ņúåėęā, īîčņęč č đāįâåäęā       |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|       |ėåņōîđîæäåíčé īîëåįíûõ čņęîīāåėûõ             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130302 |Īîčņęč č đāįâåäęā īîäįåėíûõ âîä č             |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|       |číæåíåđíî-ãåîëîãč÷åņęčå čįûņęāíč˙             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130303 |Ãčäđîãåîëîãč˙ č číæåíåđíā˙ ãåîëîãč˙           |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130304 |Ãåîëîãč˙ íåôōč č ãāįā                         |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130305 |Ãåîëîãč˙ č đāįâåäęā íåôō˙íûõ č ãāįîâûõ        |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ėåņōîđîæäåíčé                                 |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130306 |Īđčęëāäíā˙ ãåîõčėč˙, īåōđîëîãč˙, ėčíåđāëîãč˙  |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130400 |Ãîđíîå äåëî                                   |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130401 |Ôčįč÷åņęčå īđîöåņņû ãîđíîãî čëč íåôōåãāįîâîãî |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|       |īđîčįâîäņōâā                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130402 |Ėāđęøåéäåđņęîå äåëî                           |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ãîđíûé ōåõíčę                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ãîđíûé ōåõíčę              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130403 |Îōęđûōûå ãîđíûå đāáîōû                        |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ãîđíûé ōåõíčę-ōåõíîëîã             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ãîđíûé ōåõíčę-ōåõíîëîã     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130404 |Īîäįåėíā˙ đāįđāáîōęā ėåņōîđîæäåíčé īîëåįíûõ   |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|       |čņęîīāåėûõ                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ãîđíûé ōåõíčę-ōåõíîëîã             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ãîđíûé ōåõíčę-ōåõíîëîã     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130405 |Îáîãāųåíčå īîëåįíûõ čņęîīāåėûõ                |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130406 |Øāõōíîå č īîäįåėíîå ņōđîčōåëüņōâî             |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130407 |Øāõōíîå ņōđîčōåëüņōâî                         |  51  |Ãîđíûé ōåõíčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ãîđíûé ōåõíčę              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130408 |Âįđûâíîå äåëî                                 |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130500 |Íåôōåãāįîâîå äåëî                             |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130501 |Īđîåęōčđîâāíčå, ņîîđķæåíčå č ũęņīëķāōāöč˙     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ãāįîíåôōåīđîâîäîâ č ãāįîíåôōåõđāíčëčų         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130502 |Ņîîđķæåíčå č ũęņīëķāōāöč˙ ãāįîíåôōåīđîâîäîâ č |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ãāįîíåôōåõđāíčëčų                             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130503 |Đāįđāáîōęā č ũęņīëķāōāöč˙ íåôō˙íûõ č ãāįîâûõ  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ėåņōîđîæäåíčé                                 |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130504 |Áķđåíčå íåôō˙íûõ č ãāįîâûõ ņęâāæčí            |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|130600 |Îáîđķäîâāíčå č āãđåãāōû íåôōåãāįîâîãî īđîčįâîäņōâā                                       |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|130601 |Ėîđņęčå íåôōåãāįîâûå ņîîđķæåíč˙               |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130602 |Ėāøčíû č îáîđķäîâāíčå íåôō˙íûõ č ãāįîâûõ      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîėûņëîâ                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130603 |Îáîđķäîâāíčå íåôōåãāįîīåđåđāáîōęč             |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|140000 |               Ũíåđãåōčęā, ũíåđãåōč÷åņęîå ėāøčíîņōđîåíčå č ũëåęōđîōåõíčęā                |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|140100 |Ōåīëîũíåđãåōčęā                               |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140101 |Ōåīëîâûå ũëåęōđč÷åņęčå ņōāíöčč                |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140102 |Ōåīëîņíāáæåíčå č ōåīëîōåõíč÷åņęîå îáîđķäîâāíčå|  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140103 |Ōåõíîëîãč˙ âîäû č ōîīëčâā íā ōåīëîâûõ č       |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |āōîėíûõ ũëåęōđč÷åņęčõ ņōāíöč˙õ                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140104 |Īđîėûøëåííā˙ ōåīëîũíåđãåōčęā                  |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140105 |Ũíåđãåōčęā ōåīëîōåõíîëîãčé                    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140106 |Ũíåđãîîáåņīå÷åíčå īđåäīđč˙ōčé                 |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140200 |Ũëåęōđîũíåđãåōčęā                             |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140201 |Âûņîęîâîëüōíā˙ ũëåęōđîũíåđãåōčęā č            |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũëåęōđîōåõíčęā                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140202 |Íåōđāäčöčîííûå č âîįîáíîâë˙åėûå čņōî÷íčęč     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũíåđãčč                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140203 |Đåëåéíā˙ įāųčōā č āâōîėāōčįāöč˙               |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũëåęōđîũíåđãåōč÷åņęčõ ņčņōåė                  |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140204 |Ũëåęōđč÷åņęčå ņōāíöčč                         |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140205 |Ũëåęōđîũíåđãåōč÷åņęčå ņčņōåėû č ņåōč          |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140206 |Ũëåęōđč÷åņęčå ņōāíöčč, ņåōč č ņčņōåėû         |  51  |Ōåõíčę                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140207 |Ōåõíîëîãč˙ âîäû, ōîīëčâā č ņėāįî÷íûõ          |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ėāōåđčāëîâ íā ũëåęōđč÷åņęčõ ņōāíöč˙õ          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140208 |Ėîíōāæ č ũęņīëķāōāöč˙ ëčíčé ũëåęōđîīåđåäā÷č   |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140209 |Ãčäđîũëåęōđîņōāíöčč                           |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140210 |Ãčäđîũëåęōđîũíåđãåōč÷åņęčå ķņōāíîâęč          |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140211 |Ũëåęōđîņíāáæåíčå                              |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140212 |Ũëåęōđîņíāáæåíčå (īî îōđāņë˙ė)                |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140300 |ßäåđíûå ôčįčęā č ōåõíîëîãčč                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140301 |Ôčįčęā ęîíäåíņčđîâāííîãî ņîņōî˙íč˙ âåųåņōâā   |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140302 |Ôčįčęā āōîėíîãî ˙äđā č ÷āņōčö                 |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140303 |Ôčįčęā ęčíåōč÷åņęčõ ˙âëåíčé                   |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140304 |Ôčįčęā īķ÷ęîâ įāđ˙æåííûõ ÷āņōčö č             |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|       |ķņęîđčōåëüíā˙ ōåõíčęā                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140305 |ßäåđíûå đåāęōîđû č ũíåđãåōč÷åņęčå ķņōāíîâęč   |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140306 |Ũëåęōđîíčęā č āâōîėāōčęā ôčįč÷åņęčõ ķņōāíîâîę |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140307 |Đāäčāöčîííā˙ áåįîīāņíîņōü ÷åëîâåęā č          |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|       |îęđķæāūųåé ņđåäû                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140308 |Đāäčāöčîííā˙ áåįîīāņíîņōü                     |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|       |                                              |      |Ōåõíčę ņ äîīîëíčōåëüíîé īîäãîōîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140309 |Áåįîīāņíîņōü č íåđāņīđîņōđāíåíčå ˙äåđíûõ      |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|       |ėāōåđčāëîâ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140400 |Ōåõíč÷åņęā˙ ôčįčęā                            |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140401 |Ōåõíčęā č ôčįčęā íčįęčõ ōåėīåđāōķđ            |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140402 |Ōåīëîôčįčęā                                   |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140403 |Ōåõíč÷åņęā˙ ôčįčęā ōåđėî˙äåđíûõ đåāęōîđîâ č   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īëāįėåííûõ ķņōāíîâîę                          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140404 |Āōîėíûå ũëåęōđč÷åņęčå ņōāíöčč č ķņōāíîâęč     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140500 |Ũíåđãîėāøčíîņōđîåíčå                          |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140501 |Äâčãāōåëč âíķōđåííåãî ņãîđāíč˙                |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140502 |Ęîōëî- č đåāęōîđîņōđîåíčå                     |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140503 |Ãāįîōķđáčííûå, īāđîōķđáčííûå ķņōāíîâęč č      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |äâčãāōåëč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140504 |Õîëîäčëüíā˙, ęđčîãåííā˙ ōåõíčęā č             |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ęîíäčöčîíčđîâāíčå                             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140505 |Īëāįėåííûå ũíåđãåōč÷åņęčå ķņōāíîâęč           |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140600 |Ũëåęōđîōåõíčęā, ũëåęōđîėåõāíčęā č             |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |ũëåęōđîōåõíîëîãčč                             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140601 |Ũëåęōđîėåõāíčęā                               |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140602 |Ũëåęōđč÷åņęčå č ũëåęōđîííûå āīīāđāōû          |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140603 |Ũëåęōđč÷åņęčå ėāøčíû č āīīāđāōû               |  51  |Ōåõíčę                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140604 |Ũëåęōđîīđčâîä č āâōîėāōčęā īđîėûøëåííûõ       |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ķņōāíîâîę č ōåõíîëîãč÷åņęčõ ęîėīëåęņîâ        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140605 |Ũëåęōđîōåõíîëîãč÷åņęčå ķņōāíîâęč č ņčņōåėû    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140606 |Ũëåęōđč÷åņęčé ōđāíņīîđō                       |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140607 |Ũëåęōđîîáîđķäîâāíčå āâōîėîáčëåé č ōđāęōîđîâ   |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140608 |Ũëåęōđîîáîđķäîâāíčå č āâōîėāōčęā ņķäîâ        |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140609 |Ũëåęōđîîáîđķäîâāíčå ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ     |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140610 |Ũëåęōđîîáîđķäîâāíčå č ũëåęōđîõîį˙éņōâî        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđåäīđč˙ōčé, îđãāíčįāöčé č ķ÷đåæäåíčé         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140611 |Ũëåęōđîčįîë˙öčîííā˙, ęāáåëüíā˙ č              |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ęîíäåíņāōîđíā˙ ōåõíčęā                        |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140612 |Ũëåęōđîōåõíč÷åņęčå ķņōđîéņōâā                 |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140613 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ č îáņëķæčâāíčå       |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ũëåęōđč÷åņęîãî č ũëåęōđîėåõāíč÷åņęîãî         |——————|———————————————————————————————————|

|       |îáîđķäîâāíč˙ (īî îōđāņë˙ė)                    |  52  |Ãîđíûé ōåõíčę-ũëåęōđîėåõāíčę       |

|       |                                              |      |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|       |                                              |      |Ņōāđøčé ãîđíûé                     |

|       |                                              |      |ōåõíčę-ũëåęōđîėåõāíčę              |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|150000 |                    Ėåōāëëķđãč˙, ėāøčíîņōđîåíčå č ėāōåđčāëîîáđāáîōęā                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|150100 |Ėåōāëëķđãč˙                                   |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150101 |Ėåōāëëķđãč˙ ÷åđíûõ ėåōāëëîâ                   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150102 |Ėåōāëëķđãč˙ öâåōíûõ ėåōāëëîâ                  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150103 |Ōåīëîôčįčęā, āâōîėāōčįāöč˙ č ũęîëîãč˙         |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîėûøëåííûõ īå÷åé                            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150104 |Ëčōåéíîå īđîčįâîäņōâî ÷åđíûõ č öâåōíûõ        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ėåōāëëîâ                                      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150105 |Ėåōāëëîâåäåíčå č ōåđėč÷åņęā˙ îáđāáîōęā        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ėåōāëëîâ                                      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150106 |Îáđāáîōęā ėåōāëëîâ äāâëåíčåė                  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150107 |Ėåōāëëķđãč˙ ņâāđî÷íîãî īđîčįâîäņōâā           |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150108 |Īîđîøęîâā˙ ėåōāëëķđãč˙, ęîėīîįčöčîííûå        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ėāōåđčāëû, īîęđûōč˙                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150109 |Ėåōāëëķđãč˙ ōåõíîãåííûõ č âōîđč÷íûõ đåņķđņîâ  |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150110 |Ęîíōđîëü ęā÷åņōâā ėåōāëëîâ č ņâāđíûõ          |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ņîåäčíåíčé                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150200 |Ėāøčíîņōđîčōåëüíûå ōåõíîëîãčč č îáîđķäîâāíčå  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150201 |Ėāøčíû č ōåõíîëîãč˙ îáđāáîōęč ėåōāëëîâ        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |äāâëåíčåė                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150202 |Îáîđķäîâāíčå č ōåõíîëîãč˙ ņâāđî÷íîãî          |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîčįâîäņōâā                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150203 |Ņâāđî÷íîå īđîčįâîäņōâî                        |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150204 |Ėāøčíû č ōåõíîëîãč˙ ëčōåéíîãî īđîčįâîäņōâā    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150205 |Îáîđķäîâāíčå č ōåõíîëîãč˙ īîâûøåíč˙           |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |čįíîņîņōîéęîņōč č âîņņōāíîâëåíčå äåōāëåé ėāøčí|      |                                   |

|       |č āīīāđāōîâ                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150206 |Ėāøčíû č ōåõíîëîãč˙ âûņîęîũôôåęōčâíûõ         |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîöåņņîâ îáđāáîōęč ėāōåđčāëîâ                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150207 |Đåíîâāöč˙ ņđåäņōâ č îáúåęōîâ ėāōåđčāëüíîãî    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîčįâîäņōâā â ėāøčíîņōđîåíčč                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150300 |Īđčęëāäíā˙ ėåõāíčęā                           |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150301 |Äčíāėčęā č īđî÷íîņōü ėāøčí                    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150302 |Ōđčáîōåõíčęā                                  |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150400 |Ōåõíîëîãč÷åņęčå ėāøčíû č îáîđķäîâāíčå         |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150401 |Īđîåęōčđîâāíčå ōåõíč÷åņęčõ č ōåõíîëîãč÷åņęčõ  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ęîėīëåęņîâ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150402 |Ãîđíûå ėāøčíû č îáîđķäîâāíčå                  |  65  |Ãîđíûé číæåíåđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150403 |Ōåõíîëîãč÷åņęčå ėāøčíû č îáîđķäîâāíčå äë˙     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |đāįđāáîōęč ōîđô˙íûõ ėåņōîđîæäåíčé             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150404 |Ėåōāëëķđãč÷åņęčå ėāøčíû č îáîđķäîâāíčå        |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150405 |Ėāøčíû č îáîđķäîâāíčå ëåņíîãî ęîėīëåęņā       |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150406 |Ėāøčíû č āīīāđāōû ōåęņōčëüíîé č ëåãęîé        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîėûøëåííîņōč                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150407 |Īîëčãđāôč÷åņęčå ėāøčíû č āâōîėāōčįčđîâāííûå   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ęîėīëåęņû                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150408 |Áûōîâûå ėāøčíû č īđčáîđû                      |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150409 |Ņīåöčāëüíûå ėāøčíû č ķņōđîéņōâā               |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150410 |Īđîčįâîäņōâî čįäåëčé íā āâōîėāōč÷åņęčõ        |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |đîōîđíûõ č đîōîđíî-ęîíâåéåđíûõ ëčíč˙õ         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150411 |Ėîíōāæ č ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙             |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |īđîėûøëåííîãî îáîđķäîâāíč˙ (īî îōđāņë˙ė)      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150412 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ îáîđķäîâāíč˙ äë˙     |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |īđîčįâîäņōâā ũëåęōđîííîé ōåõíčęč              |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150413 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ îáîđķäîâāíč˙ â       |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ōîđãîâëå č îáųåņōâåííîė īčōāíčč               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę-ėåõāíčę             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150414 |Ėîíōāæ č ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙             |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |õîëîäčëüíî-ęîėīđåņņîđíûõ ėāøčí č ķņōāíîâîę    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę-ėåõāíčę             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150500 |Ėāōåđčāëîâåäåíčå, ōåõíîëîãč˙ ėāōåđčāëîâ č     |      |                                   |

|       |īîęđûōčé                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150501 |Ėāōåđčāëîâåäåíčå â ėāøčíîņōđîåíčč             |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150502 |Ęîíņōđķčđîâāíčå č īđîčįâîäņōâî čįäåëčé čį     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ęîėīîįčöčîííûõ ėāōåđčāëîâ                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150600 |Ėāōåđčāëîâåäåíčå č ōåõíîëîãč˙ íîâûõ ėāōåđčāëîâ|  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150601 |Ėāōåđčāëîâåäåíčå č ōåõíîëîãč˙ íîâûõ ėāōåđčāëîâ|  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150700 |Ôčįč÷åņęîå ėāōåđčāëîâåäåíčå                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150701 |Ôčįčęî-õčėč˙ īđîöåņņîâ č ėāōåđčāëîâ           |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150702 |Ôčįčęā ėåōāëëîâ                               |  65  |Číæåíåđ-ôčįčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150800 |Ãčäđāâëč÷åņęā˙, âāęķķėíā˙ č ęîėīđåņņîđíā˙     |  62  |Áāęāëāâđ ãčäđāâëč÷åņęîé, âāęķķėíîé |

|       |ōåõíčęā                                       |      |č ęîėīđåņņîđíîé ōåõíčęč            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ãčäđāâëč÷åņęîé, âāęķķėíîé č|

|       |                                              |      |ęîėīđåņņîđíîé ōåõíčęč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150801 |Âāęķķėíā˙ č ęîėīđåņņîđíā˙ ōåõíčęā ôčįč÷åņęčõ  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ķņōāíîâîę                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150802 |Ãčäđāâëč÷åņęčå ėāøčíû, ãčäđîīđčâîäû č         |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ãčäđîīíåâėîāâōîėāōčęā                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150803 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ ãčäđāâëč÷åņęčõ ėāøčí,|  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ãčäđîīđčâîäîâ č ãčäđîīíåâėîāâōîėāōčęč         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150900 |Ōåõíîëîãč˙, îáîđķäîâāíčå č āâōîėāōčįāöč˙      |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |ėāøčíîņōđîčōåëüíûõ īđîčįâîäņōâ                |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|151000 |Ęîíņōđķęōîđņęî-ōåõíîëîãč÷åņęîå îáåņīå÷åíčå    |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |āâōîėāōčįčđîâāííûõ ėāøčíîņōđîčōåëüíûõ         |——————|———————————————————————————————————|

|       |īđîčįâîäņōâ                                   |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|151001 |Ōåõíîëîãč˙ ėāøčíîņōđîåíč˙                     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|151002 |Ėåōāëëîîáđāáāōûâāūųčå ņōāíęč č ęîėīëåęņû      |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|151003 |Číņōđķėåíōāëüíûå ņčņōåėû ėāøčíîņōđîčōåëüíûõ   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîčįâîäņōâ                                   |      |                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|160000 |                        Āâčāöčîííā˙ č đāęåōíî-ęîņėč÷åņęā˙ ōåõíčęā                        |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|160100 |Āâčā- č đāęåōîņōđîåíčå                        |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160200 |Āâčāņōđîåíčå                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160201 |Ņāėîëåōî- č âåđōîëåōîņōđîåíčå                 |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160202 |Ņčņōåėû æčįíåîáåņīå÷åíč˙ îáîđķäîâāíč˙         |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160203 |Īđîčįâîäņōâî ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ            |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160300 |Äâčãāōåëč ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160301 |Āâčāöčîííûå äâčãāōåëč č ũíåđãåōč÷åņęčå        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ķņōāíîâęč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160302 |Đāęåōíûå äâčãāōåëč                            |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160303 |Ũëåęōđîđāęåōíûå äâčãāōåëč č ũíåđãåōč÷åņęčå    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ķņōāíîâęč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160304 |Āâčāöčîííā˙ č đāęåōíî-ęîņėč÷åņęā˙ ōåīëîōåõíčęā|  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160305 |Īđîčįâîäņōâî āâčāöčîííûõ äâčãāōåëåé           |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160400 |Ņčņōåėû ķīđāâëåíč˙ äâčæåíčåė č íāâčãāöč˙      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160401 |Ķīđāâë˙ūųčå,         īčëîōāæíî-íāâčãāöčîííûå č|  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũëåęōđîũíåđãåōč÷åņęčå  ęîėīëåęņû   ëåōāōåëüíûõ|      |                                   |

|       |āīīāđāōîâ                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160402 |Īđčáîđû č ņčņōåėû îđčåíōāöčč,  ņōāáčëčįāöčč  č|  65  |Číæåíåđ                            |

|       |íāâčãāöčč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160403 |Ņčņōåėû ķīđāâëåíč˙ ëåōāōåëüíûėč āīīāđāōāėč    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160500 |Āũđîíāâčãāöč˙                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160501 |Ũęņīëķāōāöč˙  âîįäķøíûõ  ņķäîâ  č  îđãāíčįāöč˙|  65  |Číæåíåđ                            |

|       |âîįäķøíîãî äâčæåíč˙                           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160502 |Ķīđāâëåíčå äâčæåíčåė âîįäķøíîãî ōđāíņīîđōā    |  51  |Äčņīåō÷åđ                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Äčņīåō÷åđ ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160503 |Ëåōíā˙ ũęņīëķāōāöč˙ âîįäķøíûõ ņķäîâ           |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160504 |Ëåōíā˙ ũęņīëķāōāöč˙ ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ     |  51  |Īčëîō                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Īčëîō ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160505 |Āũđîíāâčãāöčîííîå îáņëķæčâāíčå č čņīîëüįîâāíčå|  65  |Číæåíåđ                            |

|       |âîįäķøíîãî īđîņōđāíņōâā                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160600 |Číōåãđčđîâāííûå ņčņōåėû ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160601 |Īđčöåëüíî-íāâčãāöčîííûå ņčņōåėû ëåōāōåëüíûõ   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |āīīāđāōîâ                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160602 |Āâōîėāōčįčđîâāííûå ņčņōåėû ķīđāâëåíč˙ áîåâûėč |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |āâčāöčîííûėč ęîėīëåęņāėč                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160603 |Ņčņōåėû īđčâîäîâ ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ        |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160604 |Đîáîōîōåõíč÷åņęčå ņčņōåėû āâčāöčîííîãî        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |âîîđķæåíč˙                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160700 |Ãčäđîāũđîäčíāėčęā č äčíāėčęā īîëåōā           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160701 |Áāëëčņōčęā                                    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160702 |Ãčäđîāũđîäčíāėčęā                             |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160703 |Äčíāėčęā īîëåōā č ķīđāâëåíčå äâčæåíčåė        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160800 |Đāęåōîņōđîåíčå č ęîņėîíāâōčęā                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160801 |Đāęåōîņōđîåíčå                                |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160802 |Ęîņėč÷åņęčå ëåōāōåëüíûå āīīāđāōû č            |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |đāįãîííûå áëîęč                               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160803 |Ņōāđōîâûå č ōåõíč÷åņęčå ęîėīëåęņû đāęåō č     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ęîņėč÷åņęčõ āīīāđāōîâ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160804 |Ņčņōåėû æčįíåîáåņīå÷åíč˙ č įāųčōû             |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |đāęåōíî-ęîņėč÷åņęčõ āīīāđāōîâ                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160900 |Ũęņīëķāōāöč˙ č čņīûōāíč˙ āâčāöčîííîé č        |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |ęîņėč÷åņęîé ōåõíčęč                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160901 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ|  65  |Číæåíåđ                            |

|       |č äâčãāōåëåé                                  |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160902 |Îáņëķæčâāíčå ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ            |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ãîđū÷å-ņėāįî÷íûėč ėāōåđčāëāėč                 |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160903 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ āâčāöčîííûõ          |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũëåęōđîņčņōåė č īčëîōāæíî-íāâčãāöčîííûõ       |      |                                   |

|       |ęîėīëåęņîâ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160904 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ ũëåęōđčôčöčđîâāííûõ č|  51  |Ōåõíčę                             |

|       |īčëîōāæíî-íāâčãāöčîííûõ ęîėīëåęņîâ            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160905 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ ōđāíņīîđōíîãî        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |đāäčîîáîđķäîâāíč˙                             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160906 |Čņīûōāíčå ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ               |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|170000 |                               Îđķæčå č ņčņōåėû âîîđķæåíč˙                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|170100 |Îđķæčå č ņčņōåėû âîîđķæåíč˙                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170101 |Čņīûōāíčå č ũęņīëķāōāöč˙ ōåõíčęč (īî îáëāņō˙ė |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |č âčäāė)                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170102 |Ņōđåëęîâî-īķøå÷íîå, āđōčëëåđčéņęîå č đāęåōíîå |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |îđķæčå                                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170103 |Ņđåäņōâā īîđāæåíč˙ č áîåīđčīāņû               |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170104 |Âûņîęîũíåđãåōč÷åņęčå ķņōđîéņōâā āâōîėāōč÷åņęčõ|  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ņčņōåė                                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170105 |Âįđûâāōåëč č ņčņōåėû ķīđāâëåíč˙ ņđåäņōâāėč    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īîđāæåíč˙                                     |      |                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|180000 |                                     Ėîđņęā˙ ōåõíčęā                                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|180100 |Ęîđāáëåņōđîåíčå č îęåāíîōåõíčęā               |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180101 |Ęîđāáëåņōđîåíčå                               |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180102 |Ņķäîņōđîåíčå                                  |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180103 |Ņķäîâûå ũíåđãåōč÷åņęčå ķņōāíîâęč              |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180104 |Ņķäîâîå îáîđķäîâāíčå                          |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180105 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ ņķäîâ č ņķäîâîãî     |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|       |îáîđķäîâāíč˙                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180106 |Îęåāíîōåõíčęā                                 |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180200 |Ņčņōåėû îáúåęōîâ ėîđņęîé Číôđāņōđķęōķđû       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180201 |Ņčņōåėû ũëåęōđîũíåđãåōčęč č āâōîėāōčįāöčč     |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|       |ņķäîâ                                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180202 |Ņčņōåėîōåõíčęā îáúåęōîâ ėîđņęîé číôđāņōđķęōķđû|  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180300 |Ęîđāáåëüíîå âîîđķæåíčå                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180301 |Ėîđņęā˙ āęķņōčęā č ãčäđîôčįčęā                |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180302 |Īîäâîäíā˙ ōåõíčęā                             |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180303 |Āâōîėāōč÷åņęčå ņčņōåėû ķīđāâëåíč˙ ėîđņęîé     |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|       |ōåõíčęîé                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180304 |Ėîđņęčå číôîđėāöčîííûå ņčņōåėû č îáîđķäîâāíčå |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180305 |Ęîđāáåëüíûå āâōîėāōčįčđîâāííûå ęîėīëåęņû č    |  65  |Ėîđņęîé číæåíåđ                    |

|       |číôîđėāöčîííî-ķīđāâë˙ūųčå ņčņōåėû             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180400 |Ũęņīëķāōāöč˙ âîäíîãî ōđāíņīîđōā č             |      |                                   |

|       |ōđāíņīîđōíîãî îáîđķäîâāíč˙                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180401 |Ãčäđîãđāôč˙ č íāâčãāöčîííîå îáåņīå÷åíčå       |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ņķäîõîäņōâā                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180402 |Ņķäîâîæäåíčå                                  |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180403 |Ũęņīëķāōāöč˙ ņķäîâûõ ũíåđãåōč÷åņęčõ ķņōāíîâîę |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180404 |Ũęņīëķāōāöč˙ ņķäîâîãî ũëåęōđîîáîđķäîâāíč˙ č   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ņđåäņōâ āâōîėāōčęč                            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180405 |Ėîíōāæ č ōåõíč÷åņęîå îáņëķæčâāíčå ņķäîâûõ     |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ėāøčí č ėåõāíčįėîâ                            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180406 |Ėîđņęîå ņķäîâîæäåíčå                          |  51  |Ōåõíčę-ņķäîâîäčōåëü                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę-ņķäîâîäčōåëü        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180407 |Ņķäîâîæäåíčå č ũęņīëķāōāöč˙ ōåõíč÷åņęîãî ôëîōā|  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę-ņķäîâîäčōåëü        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180408 |Ņķäîâîæäåíčå íā âíķōđåííčõ âîäíûõ īķō˙õ č â   |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |īđčáđåæíîė īëāâāíčč                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę-ņķäîâîäčōåëü        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180409 |Ũęņīëķāōāöč˙ âíķōđåííčõ âîäíûõ īķōåé          |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|190000 |                                  Ōđāíņīîđōíûå ņđåäņōâā                                  |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|190100 |Íāįåėíûå ōđāíņīîđōíûå ņčņōåėû                 |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190200 |Ōđāíņīîđōíûå ėāøčíû č                         |      |                                   |

|       |ōđāíņīîđōíî-ōåõíîëîãč÷åņęčå ęîėīëåęņû         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190201 |Āâōîėîáčëå- č ōđāęōîđîņōđîåíčå                |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190202 |Ėíîãîöåëåâûå ãķņåíč÷íûå č ęîëåņíûå ėāøčíû     |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190203 |Ōđāíņīîđōíûå ęîėīëåęņû đāęåōíîé ōåõíčęč       |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190204 |Ņđåäņōâā āũđîäđîėíî-ōåõíč÷åņęîãî îáåņīå÷åíč˙  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īîëåōîâ āâčāöčč                               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190205 |Īîäúåėíî-ōđāíņīîđōíûå, ņōđîčōåëüíûå, äîđîæíûå |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ėāøčíû č îáîđķäîâāíčå                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190206 |Ņåëüņęîõîį˙éņōâåííûå ėāøčíû č îáîđķäîâāíčå    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190207 |Ėāøčíû č îáîđķäîâāíčå īđčđîäî-îáķņōđîéņōâā č  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |įāųčōû îęđķæāūųåé ņđåäû                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190300 |Īîäâčæíîé ņîņōāâ æåëåįíûõ äîđîã               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190301 |Ëîęîėîōčâû                                    |  65  |Číæåíåđ īķōåé ņîîáųåíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190302 |Âāãîíû                                        |  65  |Číæåíåđ īķōåé ņîîáųåíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190303 |Ũëåęōđč÷åņęčé ōđāíņīîđō æåëåįíûõ äîđîã        |  65  |Číæåíåđ īķōåé ņîîáųåíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190304 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ īîäâčæíîãî ņîņōāâā   |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |æåëåįíûõ äîđîã                                |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190400 |Ņčņōåėû îáåņīå÷åíč˙ äâčæåíč˙ īîåįäîâ          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190401 |Ũëåęōđîņíāáæåíčå æåëåįíûõ äîđîã               |  65  |Číæåíåđ īķōåé ņîîáųåíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190402 |Āâōîėāōčęā, ōåëåėåõāíčęā č ņâ˙įü íā           |  65  |Číæåíåđ īķōåé ņîîáųåíč˙            |

|       |æåëåįíîäîđîæíîė ōđāíņīîđōå                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190500 |Ũęņīëķāōāöč˙ ōđāíņīîđōíûõ ņđåäņōâ             |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190501 |Ũęņīëķāōāöč˙ ōđāíņīîđōíîãî ũëåęōđîîáîđķäîâāíč˙|  51  |Ōåõíčę                             |

|       |č āâōîėāōčęč (īî âčäāė ōđāíņīîđōā)            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ōåõíčę-ũëåęōđîėåõāíčę              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|       |                                              |      |Ņōāđøčé ōåõíčę-ũëåęōđîėåõāíčę      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190502 |Ũęņīëķāōāöč˙ ōđāíņīîđōíûõ ũíåđãåōč÷åņęčõ      |  51  |Ōåõíčę-ņķäîėåõāíčę                 |

|       |ķņōāíîâîę (īî âčäāė ōđāíņīîđōā)               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę-ņķäîėåõāíčę         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190600 |Ũęņīëķāōāöč˙ íāįåėíîãî ōđāíņīîđōā č           |      |                                   |

|       |ōđāíņīîđōíîãî îáîđķäîâāíč˙                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190601 |Āâōîėîáčëč č āâōîėîáčëüíîå õîį˙éņōâî          |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190602 |Ũęņīëķāōāöč˙ īåđåãđķįî÷íîãî îáîđķäîâāíč˙      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īîđōîâ č ōđāíņīîđōíûõ ōåđėčíāëîâ              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190603 |Ņåđâčņ ōđāíņīîđōíûõ č ōåõíîëîãč÷åņęčõ ėāøčí č |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |îáîđķäîâāíč˙ (īî îōđāņë˙ė)                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190604 |Ōåõíč÷åņęîå îáņëķæčâāíčå č đåėîíō             |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |āâōîėîáčëüíîãî ōđāíņīîđōā                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190605 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙                      |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |īîäúåėíî-ōđāíņīîđōíûõ, ņōđîčōåëüíûõ, äîđîæíûõ |——————|———————————————————————————————————|

|       |ėāøčí č îáîđķäîâāíč˙ (īî îōđāņë˙ė)            |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190700 |Îđãāíčįāöč˙ īåđåâîįîę č ķīđāâëåíčå íā         |      |                                   |

|       |ōđāíņīîđōå                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190701 |Îđãāíčįāöč˙ īåđåâîįîę č ķīđāâëåíčå íā         |  65  |Číæåíåđ īî îđãāíčįāöčč ķīđāâëåíč˙  |

|       |ōđāíņīîđōå (īî âčäāė)                         |      |íā ōđāíņīîđōå                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číæåíåđ īķōåé ņîîáųåíč˙            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190702 |Îđãāíčįāöč˙ č áåįîīāņíîņōü äâčæåíč˙           |  65  |Číæåíåđ īî îđãāíčįāöčč ķīđāâëåíč˙  |

|       |                                              |      |íā ōđāíņīîđōå                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číæåíåđ īķōåé ņîîáųåíč˙            |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|200000 |                              Īđčáîđîņōđîåíčå č îīōîōåõíčęā                              |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|200100 |Īđčáîđîņōđîåíčå                               |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200101 |Īđčáîđîņōđîåíčå                               |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200102 |Īđčáîđû č ėåōîäû ęîíōđîë˙ ęā÷åņōâā č          |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |äčāãíîņōčęč                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200103 |Āâčāöčîííûå īđčáîđû č                         |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |čįėåđčōåëüíî-âû÷čņëčōåëüíûå ęîėīëåęņû         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200104 |Āâčāöčîííûå īđčáîđû č ęîėīëåęņû               |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200105 |Āęķņōč÷åņęčå īđčáîđû č ņčņōåėû                |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200106 |Číôîđėāöčîííî-čįėåđčōåëüíā˙ ōåõíčęā č         |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ōåõíîëîãčč                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200107 |Ōåõíîëîãč˙ īđčáîđîņōđîåíč˙                    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200108 |Đāäčîũëåęōđîííûå īđčáîđíûå ķņōđîéņōâā         |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200109 |Ũëåęōđîėåõāíč÷åņęčå īđčáîđíûå ķņōđîéņōâā      |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200200 |Îīōîōåõíčęā                                   |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200201 |Ëāįåđíā˙ ōåõíčęā č ëāįåđíûå ōåõíîëîãčč        |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200202 |Ëāįåđíûå ņčņōåėû â đāęåōíîé ōåõíčęå č         |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ęîņėîíāâōčęå                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200203 |Îīōčęî-ũëåęōđîííûå īđčáîđû č ņčņōåėû          |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200204 |Îīōč÷åņęčå ōåõíîëîãčč č ėāōåđčāëû             |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200205 |Îīōč÷åņęčå č îīōčęî-ũëåęōđîííûå īđčáîđû č     |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ņčņōåėû                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200206 |Īđčáîđû č ņčņōåėû ëķ÷åâîé ũíåđãåōčęč          |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200300 |Áčîėåäčöčíņęā˙ číæåíåđč˙                      |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200400 |Áčîėåäčöčíņęā˙ ōåõíčęā                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200401 |Áčîōåõíč÷åņęčå č ėåäčöčíņęčå āīīāđāōû č       |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ņčņōåėû                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200402 |Číæåíåđíîå äåëî â ėåäčęî-áčîëîãč÷åņęîé        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđāęōčęå                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200403 |Ėîíōāæ, ōåõíč÷åņęîå îáņëķæčâāíčå č đåėîíō     |  51  |Ōåõíčę-ũëåęōđîíčę                  |

|       |ėåäčöčíņęîé ōåõíčęč                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę-ũëåęōđîíčę          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200404 |Īđîōåįíî-îđōîīåäč÷åņęā˙ č đåāáčëčōāöčîííā˙    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ōåõíčęā                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200500 |Ėåōđîëîãč˙, ņōāíäāđōčįāöč˙ č ņåđōčôčęāöč˙     |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200501 |Ėåōđîëîãč˙ č ėåōđîëîãč÷åņęîå îáåņīå÷åíčå      |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200502 |Ėåōđîëîãč˙                                    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200503 |Ņōāíäāđōčįāöč˙ č ņåđōčôčęāöč˙                 |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200504 |Ņōāíäāđōčįāöč˙ č ņåđōčôčęāöč˙ īđîäķęöčč (īî   |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |îōđāņë˙ė)                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|210000 |                        Ũëåęōđîííā˙ ōåõíčęā, đāäčîōåõíčęā č ņâ˙įü                        |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|210100 |Ũëåęōđîíčęā č ėčęđîũëåęōđîíčęā                |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210101 |Ôčįč÷åņęā˙ ũëåęōđîíčęā                        |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210102 |Ņâåōîōåõíčęā č čņōî÷íčęč ņâåōā                |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210103 |Ęâāíōîâā˙ č îīōč÷åņęā˙ ũëåęōđîíčęā            |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210104 |Ėčęđîũëåęōđîíčęā č ōâåđäîōåëüíā˙ ũëåęōđîíčęā  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210105 |Ũëåęōđîííûå īđčáîđû č ķņōđîéņōâā              |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210106 |Īđîėûøëåííā˙ ũëåęōđîíčęā                      |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210107 |Ũëåęōđîííîå ėāøčíîņōđîåíčå                    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210108 |Ėčęđîņčņōåėíā˙ ōåõíčęā                        |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210200 |Īđîåęōčđîâāíčå č ōåõíîëîãč˙ ũëåęōđîííûõ       |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |ņđåäņōâ                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210201 |Īđîåęōčđîâāíčå č ōåõíîëîãč˙ đāäčîũëåęōđîííûõ  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ņđåäņōâ                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210202 |Īđîåęōčđîâāíčå č ōåõíîëîãč˙                   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũëåęōđîííî-âû÷čņëčōåëüíûõ ņđåäņōâ             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210300 |Đāäčîōåõíčęā                                  |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210301 |Đāäčîôčįčęā č ũëåęōđîíčęā                     |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210302 |Đāäčîōåõíčęā                                  |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210303 |Áûōîâā˙ đāäčîũëåęōđîííā˙ āīīāđāōķđā           |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210304 |Đāäčîũëåęōđîííûå ņčņōåėû                      |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210305 |Ņđåäņōâā đāäčîũëåęōđîííîé áîđüáû              |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210306 |Đāäčîāīīāđāōîņōđîåíčå                         |  51  |Ōåõíčę                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210307 |Ũęņīëķāōāöč˙ ėåōåîđîëîãč÷åņęčõ                |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |đāäčîōåõíč÷åņęčõ ņčņōåė                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|       |                                              |      |Ōåõíčę ņ äîīîëíčōåëüíîé īîäãîōîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210308 |Ōåõíč÷åņęîå îáņëķæčâāíčå č đåėîíō             |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |đāäčîũëåęōđîííîé ōåõíčęč (īî îōđāņë˙ė)        |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210309 |Ũęņīëķāōāöč˙ îáîđķäîâāíč˙ đāäčîņâ˙įč č        |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ũëåęōđîđāäčîíāâčãāöčč ņķäîâ                   |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210310 |Đāäčîōåõíč÷åņęčå ęîėīëåęņû č ņčņōåėû          |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ķīđāâëåíč˙ ęîņėč÷åņęčõ ëåōāōåëüíûõ āīīāđāōîâ  |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210311 |Ōåõíč÷åņęā˙ ũęņīëķāōāöč˙ ōđāíņīîđōíîãî        |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |đāäčîũëåęōđîííîãî îáîđķäîâāíč˙ (īî âčäāė      |——————|———————————————————————————————————|

|       |ōđāíņīîđōā)                                   |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210312 |Āķäčîâčįķāëüíā˙ ōåõíčęā                       |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210313 |Āķäčîâčįķāëüíā˙ ōåõíčęā č įâķęîōåõíč÷åņęîå    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |îáåņīå÷åíčå āķäčîâčįķāëüíûõ īđîãđāėė          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210400 |Ōåëåęîėėķíčęāöčč                              |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210401 |Ôčįčęā č ōåõíčęā îīōč÷åņęîé ņâ˙įč             |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210402 |Ņđåäņōâā ņâ˙įč ņ īîäâčæíûėč îáúåęōāėč         |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210403 |Įāųčųåííûå ņčņōåėû ņâ˙įč                      |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210404 |Ėíîãîęāíāëüíûå ōåëåęîėėķíčęāöčîííûå ņčņōåėû   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210405 |Đāäčîņâ˙įü, đāäčîâåųāíčå č ōåëåâčäåíčå        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210406 |Ņåōč ņâ˙įč č ņčņōåėû ęîėėķōāöčč               |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210407 |Ũęņīëķāōāöč˙ ņđåäņōâ ņâ˙įč                    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210500 |Īî÷ōîâā˙ ņâ˙įü                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210501 |Īî÷ōîâā˙ ņâ˙įü                                |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|220000 |                                 Āâōîėāōčęā č ķīđāâëåíčå                                 |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|220100 |Ņčņōåėíûé āíāëčį č ķīđāâëåíčå                 |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220200 |Āâōîėāōčįāöč˙ č ķīđāâëåíčå                    |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220201 |Ķīđāâëåíčå č číôîđėāōčęā â ōåõíč÷åņęčõ        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ņčņōåėāõ                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220202 |Ęîđāáåëüíûå ņčņōåėû ķīđāâëåíč˙                |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220203 |Āâōîíîėíûå číôîđėāöčîííûå č ķīđāâë˙ūųčå       |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ņčņōåėû                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220204 |Āâōîėāōčęā č ōåëåėåõāíčęā íā ōđāíņīîđōå (īî   |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |âčäāė ōđāíņīîđōā)                             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220205 |Āâōîėāōč÷åņęčå ņčņōåėû ķīđāâëåíč˙             |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220300 |Āâōîėāōčįčđîâāííûå ōåõíîëîãčč č īđîčįâîäņōâā  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220301 |Āâōîėāōčįāöč˙ ōåõíîëîãč÷åņęčõ īđîöåņņîâ č     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîčįâîäņōâ (īî îōđāņë˙ė)                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220302 |Āâōîėāōčįāöč˙ ōåõíîëîãč÷åņęčõ īđîöåņņîâ íā    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ōåīëîâûõ ũëåęōđč÷åņęčõ ņōāíöč˙õ               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220303 |Ņđåäņōâā ėåõāíčįāöčč č āâōîėāōčįāöčč (īî      |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |îōđāņë˙ė)                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220304 |Ņčņōåėû č ņđåäņōâā äčņīåō÷åđņęîãî ķīđāâëåíč˙ â|  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ũëåęōđîũíåđãåōčęå                             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220400 |Ėåõāōđîíčęā č đîáîōîōåõíčęā                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220401 |Ėåõāōđîíčęā                                   |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220402 |Đîáîōû č đîáîōîōåõíč÷åņęčå ņčņōåėû            |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220500 |Ķīđāâëåíčå ęā÷åņōâîė                          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220501 |Ķīđāâëåíčå ęā÷åņōâîė                          |  65  |Číæåíåđ-ėåíåäæåđ                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220600 |Čííîâāōčęā                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220601 |Ķīđāâëåíčå čííîâāöč˙ėč                        |  65  |Číæåíåđ-ėåíåäæåđ                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|230000 |                          Číôîđėāōčęā č âû÷čņëčōåëüíā˙ ōåõíčęā                           |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|230100 |Číôîđėāōčęā č âû÷čņëčōåëüíā˙ ōåõíčęā          |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230101 |Âû÷čņëčōåëüíûå ėāøčíû, ęîėīëåęņû, ņčņōåėû č   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ņåōč                                          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230102 |Āâōîėāōčįčđîâāííûå ņčņōåėû îáđāáîōęč          |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |číôîđėāöčč č ķīđāâëåíč˙                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230103 |Āâōîėāōčįčđîâāííûå ņčņōåėû îáđāáîōęč          |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |číôîđėāöčč č ķīđāâëåíč˙ (īî îōđāņë˙ė)         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230104 |Ņčņōåėû āâōîėāōčįčđîâāííîãî īđîåęōčđîâāíč˙    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230105 |Īđîãđāėėíîå îáåņīå÷åíčå âû÷čņëčōåëüíîé ōåõíčęč|  65  |Číæåíåđ                            |

|       |č āâōîėāōčįčđîâāííûõ ņčņōåė                   |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230106 |Ōåõíč÷åņęîå îáņëķæčâāíčå ņđåäņōâ              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |âû÷čņëčōåëüíîé ōåõíčęč č ęîėīüūōåđíûõ ņåōåé   |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230200 |Číôîđėāöčîííûå ņčņōåėû                        |  62  |Áāęāëāâđ číôîđėāöčîííûõ ņčņōåė     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ číôîđėāöčîííûõ ņčņōåė      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230201 |Číôîđėāöčîííûå ņčņōåėû č ōåõíîëîãčč           |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230202 |Číôîđėāöčîííûå ōåõíîëîãčč â îáđāįîâāíčč       |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230300 |Îđãāíčįāöčîííî-ōåõíč÷åņęčå ņčņōåėû            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230301 |Ėîäåëčđîâāíčå č čņņëåäîâāíčå îīåđāöčé â       |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |îđãāíčįāöčîííî-ōåõíč÷åņęčõ ņčņōåėāõ           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230400 |Īđčęëāäíā˙ ėāōåėāōčęā                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230401 |Īđčęëāäíā˙ ėāōåėāōčęā                         |  65  |Číæåíåđ-ėāōåėāōčę                  |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|240000 |                               Õčėč÷åņęā˙ č áčîōåõíîëîãčč                                |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|240100 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ č áčîōåõíîëîãč˙         |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240200 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ īîëčėåđíûõ âîëîęîí č    |      |                                   |

|       |ōåęņōčëüíûõ ėāōåđčāëîâ                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240201 |Ōåõíîëîãč˙ č îáîđķäîâāíčå īđîčįâîäņōâā        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |õčėč÷åņęčõ âîëîęîí č ęîėīîįčöčîííûõ ėāōåđčāëîâ|      |                                   |

|       |íā čõ îņíîâå                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240202 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ č îáîđķäîâāíčå          |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |îōäåëî÷íîãî īđîčįâîäņōâā                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240203 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ îōäåëî÷íîãî īđîčįâîäņōâā|  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240300 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ íåîđãāíč÷åņęčõ âåųåņōâ č|      |                                   |

|       |ėāōåđčāëîâ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240301 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ íåîđãāíč÷åņęčõ âåųåņōâ  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240302 |Ōåõíîëîãč˙ ũëåęōđîõčėč÷åņęčõ īđîčįâîäņōâ      |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240303 |Ũëåęōđîõčėč÷åņęîå īđîčįâîäņōâî                |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240304 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ ōķãîīëāâęčõ             |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |íåėåōāëëč÷åņęčõ č ņčëčęāōíûõ ėāōåđčāëîâ       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240305 |Īđîčįâîäņōâî ōķãîīëāâęčõ íåėåōāëëč÷åņęčõ č    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ņčëčęāōíûõ ėāōåđčāëîâ č čįäåëčé               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240306 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ ėîíîęđčņōāëëîâ,         |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ėāōåđčāëîâ č čįäåëčé ũëåęōđîííîé ōåõíčęč      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240307 |Ōåõíîëîãč˙ ņđåäņōâ õčėč÷åņęîé įāųčōû          |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240308 |Āíāëčōč÷åņęčé ęîíōđîëü ęā÷åņōâā õčėč÷åņęčõ    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ņîåäčíåíčé                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240400 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ îđãāíč÷åņęčõ âåųåņōâ č  |      |                                   |

|       |ōîīëčâā                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240401 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ îđãāíč÷åņęčõ âåųåņōâ    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240402 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ ņčíōåōč÷åņęčõ           |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |áčîëîãč÷åņęčõ āęōčâíûõ âåųåņōâ                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240403 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ īđčđîäíûõ               |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũíåđãîíîņčōåëåé č ķãëåđîäíûõ ėāōåđčāëîâ       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240404 |Īåđåđāáîōęā íåôōč č ãāįā                      |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240405 |Ęîęņîõčėč÷åņęîå īđîčįâîäņōâî                  |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240406 |Ōåõíîëîãč˙ õčėč÷åņęîé īåđåđāáîōęč äđåâåņčíû   |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240500 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ âûņîęîėîëåęķë˙đíûõ      |      |                                   |

|       |ņîåäčíåíčé č īîëčėåđíûõ ėāōåđčāëîâ            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240501 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ âûņîęîėîëåęķë˙đíûõ      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ņîåäčíåíčé                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240502 |Ōåõíîëîãč˙ īåđåđāáîōęč īëāņōč÷åņęčõ ėāņņ č    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũëāņōîėåđîâ                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240503 |Īđîčįâîäņōâî čįäåëčé č īîęđûōčé čį īîëčėåđíûõ |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ėāōåđčāëîâ                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240504 |Ōåõíîëîãč˙ ęčíîôîōîėāōåđčāëîâ č ėāãíčōíûõ     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |íîņčōåëåé                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240505 |Ōåõíîëîãč˙ âûņîęîėîëåęķë˙đíûõ č               |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |âûņîęîũôôåęōčâíûõ ņîåäčíåíčé č ķņōđîéņōâ      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240600 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ ėāōåđčāëîâ ņîâđåėåííîé  |      |                                   |

|       |ũíåđãåōčęč                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240601 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ ėāōåđčāëîâ ņîâđåėåííîé  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũíåđãåōčęč                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240602 |Ōåõíîëîãč˙ đāįäåëåíč˙ čįîōîīîâ                |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240603 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ đåäęčõ ũëåėåíōîâ č      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ėāōåđčāëîâ íā čõ îņíîâå                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240700 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ ũíåđãîíāņûųåííûõ        |      |                                   |

|       |ėāōåđčāëîâ č čįäåëčé                          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240701 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ îđãāíč÷åņęčõ ņîåäčíåíčé |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |āįîōā                                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240702 |Õčėč÷åņęā˙ ōåõíîëîãč˙ īîëčėåđíûõ ęîėīîįčöčé,  |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īîđîõîâ č ōâåđäûõ đāęåōíûõ ōîīëčâ             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240703 |Ōåõíîëîãč˙ ũíåđãîíāņûųåííûõ ėāōåđčāëîâ č      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |čįäåëčé                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240704 |Ōåõíîëîãč˙ īčđîōåõíč÷åņęčõ ņđåäņōâ            |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240705 |Ōåõíîëîãč˙ īčđîōåõíč÷åņęčõ ņîņōāâîâ č čįäåëčé |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240706 |Āâōîėāōčįčđîâāííîå īđîčįâîäņōâî õčėč÷åņęčõ    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđåäīđč˙ōčé                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240800 |Ũíåđãî- č đåņķđņîņáåđåãāūųčå īđîöåņņû â       |      |                                   |

|       |õčėč÷åņęîé ōåõíîëîãčč, íåôōåõčėčč č           |      |                                   |

|       |áčîōåõíîëîãčč                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240801 |Ėāøčíû č āīīāđāōû õčėč÷åņęčõ īđîčįâîäņōâ      |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240802 |Îņíîâíûå īđîöåņņû õčėč÷åņęčõ īđîčįâîäņōâ č    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |õčėč÷åņęā˙ ęčáåđíåōčęā                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240803 |Đāöčîíāëüíîå čņīîëüįîâāíčå ėāōåđčāëüíûõ č     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ũíåđãåōč÷åņęčõ đåņķđņîâ                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240900 |Áčîōåõíîëîãč˙                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240901 |Áčîōåõíîëîãč˙                                 |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240902 |Īčųåâā˙ áčîōåõíîëîãč˙                         |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240903 |Áčîõčėč÷åņęîå īđîčįâîäņōâî                    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|250000 |                      Âîņīđîčįâîäņōâî č īåđåđāáîōęā ëåņíûõ đåņķđņîâ                      |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|250100 |Ëåņíîå äåëî                                   |  62  |Áāęāëāâđ ëåņíîãî äåëā              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ëåņíîãî äåëā               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250200 |Ëåņíîå õîį˙éņōâî č ëāíäøāôōíîå ņōđîčōåëüņōâî  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250201 |Ëåņíîå õîį˙éņōâî                              |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250202 |Ëåņíîå č ëåņîīāđęîâîå õîį˙éņōâî               |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250203 |Ņāäîâî-īāđęîâîå č ëāíäøāôōíîå ņōđîčōåëüņōâî   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250300 |Ōåõíîëîãč˙ č îáîđķäîâāíčå ëåņîįāãîōîâčōåëüíûõ |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |č äåđåâîîáđāáāōûâāūųčõ īđîčįâîäņōâ            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250301 |Ëåņîčíæåíåđíîå äåëî                           |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250302 |Ōåõíîëîãč˙ ëåņîįāãîōîâîę                      |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250303 |Ōåõíîëîãč˙ äåđåâîîáđāáîōęč                    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250304 |Ōåõíîëîãč˙ īåđåđāáîōęč äđåâåņčíû              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|260000 |            Ōåõíîëîãč˙ īđîäîâîëüņōâåííûõ īđîäķęōîâ č īîōđåáčōåëüņęčõ ōîâāđîâ             |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|260100 |Ōåõíîëîãč˙ īđîäķęōîâ īčōāíč˙                  |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260200 |Īđîčįâîäņōâî īđîäķęōîâ īčōāíč˙ čį             |      |                                   |

|       |đāņōčōåëüíîãî ņûđü˙                           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260201 |Ōåõíîëîãč˙ õđāíåíč˙ č īåđåđāáîōęč įåđíā       |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260202 |Ōåõíîëîãč˙ õëåáā, ęîíäčōåđņęčõ č ėāęāđîííûõ   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |čįäåëčé                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260203 |Ōåõíîëîãč˙ ņāõāđčņōûõ īđîäķęōîâ               |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260204 |Ōåõíîëîãč˙ áđîäčëüíûõ īđîčįâîäņōâ č âčíîäåëčå |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260300 |Ōåõíîëîãč˙   ņûđü˙   č   īđîäķęōîâ   æčâîōíîãî|      |                                   |

|       |īđîčņõîæäåíč˙                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260301 |Ōåõíîëîãč˙ ė˙ņā č ė˙ņíûõ īđîäķęōîâ            |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260302 |Ōåõíîëîãč˙ đûáû č đûáíûõ īđîäķęōîâ            |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260303 |Ōåõíîëîãč˙ ėîëîęā č ėîëî÷íûõ īđîäķęōîâ        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260400 |Ōåõíîëîãč˙ æčđîâ                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260401 |Ōåõíîëîãč˙ æčđîâ, ũôčđíûõ ėāņåë č             |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īāđôūėåđíî-ęîņėåōč÷åņęčõ īđîäķęōîâ            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260402 |Ōåõíîëîãč˙ æčđîâ č æčđîįāėåíčōåëåé            |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260500 |Ōåõíîëîãč˙ īđîäîâîëüņōâåííûõ īđîäķęōîâ        |      |                                   |

|       |ņīåöčāëüíîãî íāįíā÷åíč˙ č îáųåņōâåííîãî       |      |                                   |

|       |īčōāíč˙                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260501 |Ōåõíîëîãč˙ īđîäķęōîâ îáųåņōâåííîãî īčōāíč˙    |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260502 |Ōåõíîëîãč˙ īđîäķęöčč îáųåņōâåííîãî īčōāíč˙    |  51  |Ōåõíîëîã                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ōåõíîëîã ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260503 |Ōåõíîëîãč˙ ņķáōđîīč÷åņęčõ č īčųåâęķņîâûõ      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîäķęōîâ                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260504 |Ōåõíîëîãč˙ ęîíņåđâîâ č īčųåęîíöåíōđāōîâ       |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260505 |Ōåõíîëîãč˙ äåōņęîãî č ôķíęöčîíāëüíîãî īčōāíč˙ |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260600 |Īčųåâā˙ číæåíåđč˙                             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260601 |Ėāøčíû č āīīāđāōû īčųåâûõ īđîčįâîäņōâ         |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260602 |Īčųåâā˙ číæåíåđč˙ ėāëûõ īđåäīđč˙ōčé           |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260700 |Ōåõíîëîãč˙ č īđîåęōčđîâāíčå ōåęņōčëüíûõ       |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |čįäåëčé                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260701 |Ōåõíîëîãč˙ č îáîđķäîâāíčå īđîčįâîäņōâā        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |íāōķđāëüíûõ âîëîęîí                           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260702 |Īåđâč÷íā˙ îáđāáîōęā âîëîęíčņōûõ ėāōåđčāëîâ    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260703 |Īđîåęōčđîâāíčå ōåęņōčëüíûõ čįäåëčé            |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260704 |Ōåõíîëîãč˙ ōåęņōčëüíûõ čįäåëčé                |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260800 |Ōåõíîëîãč˙, ęîíņōđķčđîâāíčå čįäåëčé č         |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |ėāōåđčāëû ëåãęîé īđîėûøëåííîņōč               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260900 |Ōåõíîëîãč˙ č ęîíņōđķčđîâāíčå čįäåëčé ëåãęîé   |      |                                   |

|       |īđîėûøëåííîņōč                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260901 |Ōåõíîëîãč˙ øâåéíûõ čįäåëčé                    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260902 |Ęîíņōđķčđîâāíčå øâåéíûõ čįäåëčé               |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260903 |Ėîäåëčđîâāíčå č ęîíņōđķčđîâāíčå øâåéíûõ       |  51  |Ęîíņōđķęōîđ-ėîäåëüåđ               |

|       |čįäåëčé                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęîíņōđķęōîđ-ėîäåëüåđ ņ ķãëķáëåííîé |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260904 |Ōåõíîëîãč˙ ęîæč č ėåõā                        |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260905 |Ōåõíîëîãč˙ čįäåëčé čį ęîæč                    |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260906 |Ęîíņōđķčđîâāíčå čįäåëčé čį ęîæč               |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260907 |Ėîäåëčđîâāíčå č ęîíņōđķčđîâāíčå čįäåëčé čį    |  51  |Ęîíņōđķęōîđ-ėîäåëüåđ               |

|       |ęîæč                                          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęîíņōđķęōîđ-ėîäåëüåđ ņ ķãëķáëåííîé |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260908 |Īđîčįâîäņōâî ėåõîâûõ č îâ÷čííî-øķáíûõ čįäåëčé |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260909 |Ėîäåëčđîâāíčå č ęîíņōđķčđîâāíčå čįäåëčé čį    |  51  |Ęîíņōđķęōîđ-ėîäåëüåđ               |

|       |ėåõā                                          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęîíņōđķęōîđ-ėîäåëüåđ ņ ķãëķáëåííîé |

|       |                                              |      |īîäãîōîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260910 |Īđîčįâîäņōâî čįäåëčé čį áķėāãč č ęāđōîíā      |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261000 |Ōåõíîëîãč˙ õķäîæåņōâåííîé îáđāáîōęč ėāōåđčāëîâ|      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261001 |Ōåõíîëîãč˙ õķäîæåņōâåííîé îáđāáîōęč ėāōåđčāëîâ|  65  |Číæåíåđ-ōåõíîëîã                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261100 |Īîëčãđāôč˙                                    |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261200 |Ōåõíîëîãč˙ īîëčãđāôč÷åņęîãî č ķīāęîâî÷íîãî    |      |                                   |

|       |īđîčįâîäņōâā                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261201 |Ōåõíîëîãč˙ č äčįāéí ķīāęîâî÷íîãî īđîčįâîäņōâā |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261202 |Ōåõíîëîãč˙ īîëčãđāôč÷åņęîãî īđîčįâîäņōâā      |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261203 |Īîëčãđāôč÷åņęîå īđîčįâîäņōâî                  |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261300 |Ũęņīåđōčįā ęā÷åņōâā īîōđåáčōåëüņęčõ ōîâāđîâ   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261301 |Ũęņīåđōčįā ęā÷åņōâā īîōđåáčōåëüņęčõ ōîâāđîâ   |  51  |Ũęņīåđō                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ũęņīåđō ņ ķãëķáëåííîé īîäãîōîâęîé  |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|270000 |                               Ņōđîčōåëüņōâî č āđõčōåęōķđā                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|270100 |Ņōđîčōåëüņōâî                                 |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270101 |Ėåõāíč÷åņęîå îáîđķäîâāíčå č ōåõíîëîãč÷åņęčå   |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |ęîėīëåęņû īđåäīđč˙ōčé ņōđîčōåëüíûõ ėāōåđčāëîâ,|      |                                   |

|       |čįäåëčé č ęîíņōđķęöčé                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270102 |Īđîėûøëåííîå č ãđāæäāíņęîå ņōđîčōåëüņōâî      |  65  |Číæåíåđ, číæåíåđ-āđõčōåęōîđ        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270103 |Ņōđîčōåëüņōâî č ũęņīëķāōāöč˙ įäāíčé č         |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ņîîđķæåíčé                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270104 |Ãčäđîōåõíč÷åņęîå ņōđîčōåëüņōâî                |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270105 |Ãîđîäņęîå ņōđîčōåëüņōâî č õîį˙éņōâî           |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270106 |Īđîčįâîäņōâî ņōđîčōåëüíûõ ėāōåđčāëîâ, čįäåëčé |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |č ęîíņōđķęöčé                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270107 |Īđîčįâîäņōâî íåėåōāëëč÷åņęčõ ņōđîčōåëüíûõ     |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |čįäåëčé č ęîíņōđķęöčé                         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270108 |Čįãîōîâëåíčå ėåōāëëč÷åņęčõ ęîíņōđķęöčé        |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270109 |Ōåīëîãāįîņíāáæåíčå č âåíōčë˙öč˙               |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270110 |Ėîíōāæ č ũęņīëķāōāöč˙ âíķōđåííčõ              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ņāíōåõíč÷åņęčõ ķņōđîéņōâ č âåíōčë˙öčč         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270111 |Ėîíōāæ č ũęņīëķāōāöč˙ îáîđķäîâāíč˙ č ņčņōåė   |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ãāįîņíāáæåíč˙                                 |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270112 |Âîäîņíāáæåíčå č âîäîîōâåäåíčå                 |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270113 |Ėåõāíčįāöč˙ č āâōîėāōčįāöč˙ ņōđîčōåëüņōâā     |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270114 |Īđîåęōčđîâāíčå įäāíčé                         |  65  |Číæåíåđ, číæåíåđ-āđõčōåęōîđ        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270115 |Ũęņīåđōčįā č ķīđāâëåíčå íåäâčæčėîņōüū         |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270116 |Ėîíōāæ, íāëāäęā č ũęņīëķāōāöč˙                |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ũëåęōđîîáîđķäîâāíč˙ īđîėûøëåííûõ č ãđāæäāíņęčõ|——————|———————————————————————————————————|

|       |įäāíčé                                        |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270200 |Ōđāíņīîđōíîå ņōđîčōåëüņōâî                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270201 |Ėîņōû č ōđāíņīîđōíûå ōîííåëč                  |  65  |Číæåíåđ īķōåé ņîîáųåíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270202 |Ņōđîčōåëüņōâî ėîņōîâ                          |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|       |                                              |      |Ōåõíčę ņ äîīîëíčōåëüíîé īîäãîōîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270203 |Ņōđîčōåëüņōâî ōîííåëåé č ėåōđîīîëčōåíîâ       |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270204 |Ņōđîčōåëüņōâî æåëåįíûõ äîđîã, īķōü č īķōåâîå  |  65  |Číæåíåđ īķōåé ņîîáųåíč˙            |

|       |õîį˙éņōâî                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270205 |Āâōîėîáčëüíûå äîđîãč č āũđîäđîėû              |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270206 |Ņōđîčōåëüņōâî č ũęņīëķāōāöč˙ āâōîėîáčëüíûõ    |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |äîđîã č āũđîäđîėîâ                            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270207 |Ņōđîčōåëüņōâî č ũęņīëķāōāöč˙ ãîđîäņęčõ īķōåé  |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |ņîîáųåíč˙                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270300 |Āđõčōåęōķđā                                   |  62  |Áāęāëāâđ āđõčōåęōķđû               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ āđõčōåęōķđû                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270301 |Āđõčōåęōķđā                                   |  65  |Āđõčōåęōîđ                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270302 |Äčįāéí āđõčōåęōķđíîé ņđåäû                    |  65  |Āđõčōåęōîđ                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270303 |Đåņōāâđāöč˙ č đåęîíņōđķęöč˙ āđõčōåęōķđíîãî    |  65  |Āđõčōåęōîđ                         |

|       |íāņëåäč˙                                      |      |                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|280000 |      Áåįîīāņíîņōü æčįíåäå˙ōåëüíîņōč, īđčđîäîîáķņōđîéņōâî č įāųčōā îęđķæāūųåé ņđåäû      |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|280100 |Áåįîīāņíîņōü æčįíåäå˙ōåëüíîņōč                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280101 |Áåįîīāņíîņōü æčįíåäå˙ōåëüíîņōč â ōåõíîņôåđå   |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280102 |Áåįîīāņíîņōü ōåõíîëîãč÷åņęčõ īđîöåņņîâ č      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |īđîčįâîäņōâ                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280103 |Įāųčōā â ÷đåįâû÷āéíûõ ņčōķāöč˙õ               |  65  |Číæåíåđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280104 |Īîæāđíā˙ áåįîīāņíîņōü                         |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280200 |Įāųčōā îęđķæāūųåé ņđåäû                       |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280201 |Îõđāíā îęđķæāūųåé ņđåäû č đāöčîíāëüíîå        |  65  |Číæåíåđ-ũęîëîã                     |

|       |čņīîëüįîâāíčå īđčđîäíûõ đåņķđņîâ              |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280202 |Číæåíåđíā˙ įāųčōā îęđķæāūųåé ņđåäû            |  65  |Číæåíåđ-ũęîëîã                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280300 |Âîäíûå đåņķđņû č âîäîīîëüįîâāíčå              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280301 |Číæåíåđíûå ņčņōåėû ņåëüņęîõîį˙éņōâåííîãî      |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |âîäîņíāáæåíč˙, îáâîäíåíč˙ č âîäîîōâåäåíč˙     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280302 |Ęîėīëåęņíîå čņīîëüįîâāíčå č îõđāíā âîäíûõ     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |đåņķđņîâ                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280400 |Īđčđîäîîáķņōđîéņōâî                           |  62  |Áāęāëāâđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ėāãčņōđ ōåõíčęč č ōåõíîëîãčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280401 |Ėåëčîđāöč˙, đåęķëüōčâāöč˙ č îõđāíā įåėåëü     |  65  |Číæåíåđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ōåõíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ņōāđøčé ōåõíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280402 |Īđčđîäîîõđāííîå îáķņōđîéņōâî ōåđđčōîđčé       |  65  |Číæåíåđ                            |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Îáųåđîņņčéņęčé ęëāņņčôčęāōîđ ņīåöčāëüíîņōåé īî îáđāįîâāíčū ÎĘ 009-2003

 

ŅĘËĀÄ ĮĀĘÎÍÎÂ

 

 

  ßíäåęņ öčōčđîâāíč˙