ŃĘËŔÄ ÇŔĘÎÍÎÂ

    

ŃĘËŔÄ ÇŔĘÎÍÎÂ. Ăëŕâíŕ˙ ňĺěŕ
16+

ŃĘËŔÄ ÇŔĘĐŰŇ

#âčđóńďđóäĺíöč˙ îáíóëčëŕ âîîáůĺ âń¸!

 

Đĺęëŕěŕ íŕ ńŕéňĺ                   

 

 

Îáůĺđîńńčéńęčé ęëŕńńčôčęŕňîđ ńďĺöčŕëüíîńňĺé ďî îáđŕçîâŕíčţ

ÎĘ 009-2003

(ďđčí˙ň č ââĺäĺí â äĺéńňâčĺ ďîńňŕíîâëĺíčĺě Ăîńńňŕíäŕđňŕ ĐÔ îň 30 ńĺíň˙áđ˙ 2003 ă. N 276-ńň)

Russian Classification of Professions by education

 

Äŕňŕ ââĺäĺíč˙ 1 ˙íâŕđ˙ 2004 ă.

Âçŕěĺí ÎĘ 009-93

 

Âűńřĺĺ č ńđĺäíĺĺ ďđîôĺńńčîíŕëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ

 

  Ââĺäĺíčĺ                                                              

  Ôčçčęî-ěŕňĺěŕňč÷ĺńęčĺ íŕóęč                                            

  Ĺńňĺńňâĺííűĺ íŕóęč                                                    

  Ăóěŕíčňŕđíűĺ íŕóęč                                                    

  Ńîöčŕëüíűĺ íŕóęč                                                      

  Îáđŕçîâŕíčĺ č ďĺäŕăîăčęŕ                                               

  Çäđŕâîîőđŕíĺíčĺ                                                       

  Ęóëüňóđŕ č čńęóńńňâî                                                  

  Ýęîíîěčęŕ č óďđŕâëĺíčĺ                                                 

  Číôîđěŕöčîííŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü                                           

  Ńôĺđŕ îáńëóćčâŕíč˙                                                    

  Ńĺëüńęîĺ č đűáíîĺ őîç˙éńňâî                                           

  Ăĺîäĺçč˙ č çĺěëĺóńňđîéńňâî                                            

  Ăĺîëîăč˙, đŕçâĺäęŕ č đŕçđŕáîňęŕ ďîëĺçíűő čńęîďŕĺěűő                   

  Ýíĺđăĺňčęŕ, ýíĺđăĺňč÷ĺńęîĺ ěŕřčíîńňđîĺíčĺ č ýëĺęňđîňĺőíčęŕ            

  Ěĺňŕëëóđăč˙, ěŕřčíîńňđîĺíčĺ č ěŕňĺđčŕëîîáđŕáîňęŕ                       

  Ŕâčŕöčîííŕ˙ č đŕęĺňíî-ęîńěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíčęŕ                             

  Îđóćčĺ č ńčńňĺěű âîîđóćĺíč˙                                           

  Ěîđńęŕ˙ ňĺőíčęŕ                                                       

  Ňđŕíńďîđňíűĺ ńđĺäńňâŕ                                                 

  Ďđčáîđîńňđîĺíčĺ č îďňîňĺőíčęŕ                                         

  Ýëĺęňđîííŕ˙ ňĺőíčęŕ, đŕäčîňĺőíčęŕ č ńâ˙çü                             

  Ŕâňîěŕňčęŕ č óďđŕâëĺíčĺ                                                

  Číôîđěŕňčęŕ č âű÷čńëčňĺëüíŕ˙ ňĺőíčęŕ                                  

  Őčěč÷ĺńęŕ˙ č áčîňĺőíîëîăčč                                            

  Âîńďđîčçâîäńňâî č ďĺđĺđŕáîňęŕ ëĺńíűő đĺńóđńîâ                         

  Ňĺőíîëîăč˙ ďđîäîâîëüńňâĺííűő ďđîäóęňîâ č ďîňđĺáčňĺëüńęčő ňîâŕđîâ      

  Ńňđîčňĺëüńňâî č ŕđőčňĺęňóđŕ                                           

  Áĺçîďŕńíîńňü   ćčçíĺäĺ˙ňĺëüíîńňč,   ďđčđîäîîáóńňđîéńňâî       č çŕůčňŕ

  îęđóćŕţůĺé ńđĺäű                                                       

 

Ââĺäĺíčĺ

 

Îáůĺđîńńčéńęčé ęëŕńńčôčęŕňîđ ńďĺöčŕëüíîńňĺé ďî îáđŕçîâŕíčţ (ÎĘŃÎ) îőâŕňűâŕĺň âűńřĺĺ č ńđĺäíĺĺ ďđîôĺńńčîíŕëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ č îńíîâűâŕĺňń˙ íŕ óňâĺđćäŕĺěűő Ěčíîáđŕçîâŕíčĺě Đîńńčč ďĺđĺ÷í˙ő íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč č ńďĺöčŕëüíîńňĺé âűńřĺăî č ńđĺäíĺăî ďđîôĺńńčîíŕëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙, đŕçđŕáŕňűâŕĺěűő â ńîîňâĺňńňâčč ń Ôĺäĺđŕëüíűě Çŕęîíîě Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč "Îá îáđŕçîâŕíčč" îň 13.01.1996 N 12-ÔÇ.

ÎĘŃÎ ďđĺäíŕçíŕ÷ĺí äë˙ čńďîëüçîâŕíč˙ â ďđîöĺńńĺ ŕâňîěŕňčçčđîâŕííîé îáđŕáîňęč č îáěĺíŕ číôîđěŕöčĺé íŕ âńĺő óńňŕíîâëĺííűő ăîńóäŕđńňâîě îáđŕçîâŕňĺëüíűő óđîâí˙ő â Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč ń îőâŕňîě ęŕę ăîńóäŕđńňâĺííűő, ňŕę č íĺăîńóäŕđńňâĺííűő îáđŕçîâŕňĺëüíűő ó÷đĺćäĺíčé ďđč đĺřĺíčč ńëĺäóţůčő îńíîâíűő çŕäŕ÷:

- îďđĺäĺëĺíčĺ ďđîăíîçíîé ďîňđĺáíîńňč, đĺăóëčđîâŕíčĺ ďđčĺěŕ č âűďóńęŕ ńďĺöčŕëčńňîâ;

- đĺăëŕěĺíňŕöč˙ ëčöĺíçčîííîé äĺ˙ňĺëüíîńňč č ńňŕňčńňč÷ĺńęîăî ó÷ĺňŕ â îáđŕçîâŕíčč;

- číňĺăđŕöč˙ ńčńňĺěű âűńřĺăî ďđîôĺńńčîíŕëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙ č ńđĺäíĺăî ďđîôĺńńčîíŕëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč â ěĺćäóíŕđîäíîĺ îáđŕçîâŕňĺëüíîĺ ďđîńňđŕíńňâî.

Îáúĺęňŕěč ęëŕńńčôčęŕöčč â ÎĘŃÎ ˙âë˙ţňń˙ ńďĺöčŕëüíîńňč âűńřĺăî č ńđĺäíĺăî ďđîôĺńńčîíŕëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙.

Ďîä ńďĺöčŕëüíîńňüţ ďîíčěŕţň ńîâîęóďíîńňü çíŕíčé, óěĺíčé č íŕâűęîâ, ďđčîáđĺňĺííűő â đĺçóëüňŕňĺ îáđŕçîâŕíč˙ č îáĺńďĺ÷čâŕţůčő ďîńňŕíîâęó č đĺřĺíčĺ îďđĺäĺëĺííűő ďđîôĺńńčîíŕëüíűő çŕäŕ÷.

 öĺëîě ÎĘŃÎ ďđĺäńňŕâë˙ĺň ńîáîé ńâîä ęîäîâűő îáîçíŕ÷ĺíčé îáúĺęňîâ ęëŕńńčôčęŕöčč, íŕčěĺíîâŕíčé ýňčő îáúĺęňîâ č čő äîďîëíčňĺëüíűő ęëŕńńčôčęŕöčîííűő ďđčçíŕęîâ.

Ńňđóęňóđíîĺ îďčńŕíčĺ îáúĺęňŕ ęëŕńńčôčęŕöčč âęëţ÷ŕĺň:

- áëîę čäĺíňčôčęŕöčč;

- áëîę íŕčěĺíîâŕíč˙;

- áëîę äîďîëíčňĺëüíűő ęëŕńńčôčęŕöčîííűő ďđčçíŕęîâ.

Áëîę čäĺíňčôčęŕöčč ÎĘŃÎ ńňđîčňń˙ ń čńďîëüçîâŕíčĺě čĺđŕđőč÷ĺńęîăî ěĺňîäŕ ęëŕńńčôčęŕöčč č ďîńëĺäîâŕňĺëüíîăî ěĺňîäŕ ęîäčđîâŕíč˙.

Ňđč óđîâí˙ čĺđŕđőč÷ĺńęîé ęëŕńńčôčęŕöčč îáúĺęňîâ âűäĺë˙ţň:

- óęđóďíĺííűĺ ăđóďďű ńďĺöčŕëüíîńňĺé č íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč;

- íŕďđŕâëĺíč˙ ďîäăîňîâęč;

- ńďĺöčŕëüíîńňč.

Óęđóďíĺííűĺ ăđóďďű ńďĺöčŕëüíîńňĺé č íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč îáúĺäčí˙ţň ńîâîęóďíîńňč ńďĺöčŕëüíîńňĺé č íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč, îňíîń˙ůčőń˙ ę ęŕęîé-ëčáî řčđîęîé ďđĺäěĺňíîé îáëŕńňč, č ńîîňâĺňńňâóţň óňâĺđćäĺííîěó Ďđŕâčňĺëüńňâîě Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč ăîńóäŕđńňâĺííîěó çŕäŕíčţ íŕ ďîäăîňîâęó ńďĺöčŕëčńňîâ ń âűńřčě ďđîôĺńńčîíŕëüíűě îáđŕçîâŕíčĺě íŕ 2003 - 2005 ăîäű.

Íŕďđŕâëĺíč˙ ďîäăîňîâęč âűäĺë˙ţň áîëĺĺ óçęóţ ďđĺäěĺňíóţ îáëŕńňü â đŕěęŕő óęđóďíĺííűő ăđóďď ńďĺöčŕëüíîńňĺé č íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč, ę ęîňîđűě îíč ďđčíŕäëĺćŕň.

Ńďĺöčŕëüíîńňč âűäĺë˙ţň â đŕěęŕő íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč ęîíęđĺňíóţ ďđîôĺńńčîíŕëüíóţ îáëŕńňü.

Ńďĺöčŕëčçŕöčč, ââîäčěűĺ ó÷ĺáíűěč çŕâĺäĺíč˙ěč â ďîđ˙äęĺ, óńňŕíîâëĺííîě Ěčíîáđŕçîâŕíčĺě Đîńńčč, â ÎĘŃÎ íĺ đŕńńěŕňđčâŕţňń˙.

Ńňđóęňóđŕ ęîäîâîăî îáîçíŕ÷ĺíč˙ âęëţ÷ŕĺň řĺńňü öčôđîâűő äĺń˙ňč÷íűő çíŕęîâ č čěĺĺň âčä:

 

                                 ŐŐŐŐŐŐ,

 

ăäĺ 1, 2-é çíŕęč ńîîňâĺňńňâóţň óęđóďíĺííűě   ăđóďďŕě   ńďĺöčŕëüíîńňĺé   č

           íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč;

    3, 4-é çíŕęč ńîîňâĺňńňâóţň íŕďđŕâëĺíč˙ě ďîäăîňîâęč;

    5, 6-é çíŕęč ńîîňâĺňńňâóţň ńďĺöčŕëüíîńň˙ě.

 

Áëîę íŕčěĺíîâŕíč˙ ÎĘŃÎ ńîäĺđćčň íŕčěĺíîâŕíč˙ óęđóďíĺííűő ăđóďď ńďĺöčŕëüíîńňĺé č íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč; íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč; ńďĺöčŕëüíîńňĺé.

 íŕńňî˙ůĺě ÎĘŃÎ â áëîęĺ íŕčěĺíîâŕíčé äë˙ óäîáńňâŕ ďîëüçîâŕíč˙ íŕčěĺíîâŕíč˙ íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč âűäĺëĺíű ďîëóćčđíűě řđčôňîě, ŕ íŕčěĺíîâŕíč˙ ńďĺöčŕëüíîńňĺé - ęóđńčâîě, ó÷čňűâŕ˙, ÷ňî â ńîîňâĺňńňâčč ńî ńëîćčâřĺéń˙ ďđŕęňčęîé ýňč íŕčěĺíîâŕíč˙ â îňäĺëüíűő ńëó÷ŕ˙ő ěîăóň ńîâďŕäŕňü.

Áëîę äîďîëíčňĺëüíűő ęëŕńńčôčęŕöčîííűő ďđčçíŕęîâ ńîäĺđćčň číôîđěŕöčţ î ęâŕëčôčęŕöčč, ďđčńâŕčâŕĺěîé ďî íŕďđŕâëĺíčţ ďîäăîňîâęč č/čëč ďî ńďĺöčŕëüíîńňč.

Ęâŕëčôčęŕöč˙ ďî íŕďđŕâëĺíčţ ďîäăîňîâęč č/čëč ńďĺöčŕëüíîńňč âűńřĺăî č ńđĺäíĺăî ďđîôĺńńčîíŕëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙ îďđĺäĺë˙ĺň óđîâĺíü îáó÷ĺííîńňč, ďîäăîňîâëĺííîńňč ę âűďîëíĺíčţ îďđĺäĺëĺííűő ďđîôĺńńčîíŕëüíűő çŕäŕ÷.

 ďĺđâîé ăđŕôĺ áëîęŕ äîďîëíčňĺëüíűő ęëŕńńčôčęŕöčîííűő ďđčçíŕęîâ óęŕçűâŕĺňń˙ ęîä, âî âňîđîé ăđŕôĺ - íŕčěĺíîâŕíčĺ ęâŕëčôčęŕöčč.

Äë˙ 1-ăî đŕçđ˙äŕ ęîäŕ ęâŕëčôčęŕöčč, őŕđŕęňĺđčçóţůĺăî óđîâĺíü îáđŕçîâŕíč˙ ń ó÷ĺňîě ďđčí˙ňűő â Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč óđîâíĺé îáđŕçîâŕíč˙, čńďîëüçóţňń˙ ńëĺäóţůčĺ çíŕ÷ĺíč˙:

5 - ńđĺäíĺĺ ďđîôĺńńčîíŕëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ;

6 - âűńřĺĺ ďđîôĺńńčîíŕëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ.

Äë˙ 2-ăî đŕçđ˙äŕ ęîäŕ ęâŕëčôčęŕöčč, őŕđŕęňĺđčçóţůĺăî óđîâĺíü ęâŕëčôčęŕöčč, čńďîëüçóţňń˙ ńëĺäóţůčĺ çíŕ÷ĺíč˙:

- äë˙ ńđĺäíĺăî ďđîôĺńńčîíŕëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙:

1 - áŕçîâűé óđîâĺíü ďîäăîňîâęč,

2 - ďîâűřĺííűé óđîâĺíü ďîäăîňîâęč;

- äë˙ âűńřĺăî ďđîôĺńńčîíŕëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙:

2 - áŕęŕëŕâđ, .

5 - äčďëîěčđîâŕííűé ńďĺöčŕëčńň,

8 - ěŕăčńňđ.

Ĺńëč ę îäíîěó č ňîěó ćĺ ęîäó ęâŕëčôčęŕöčč îňíîń˙ňń˙ íŕčěĺíîâŕíč˙ íĺńęîëüęčő ęâŕëčôčęŕöčé, ňî ęîä çŕďčńűâŕĺňń˙ ňîëüęî ďĺđĺä ďĺđâűě íŕčěĺíîâŕíčĺě, íî îňíîńčňń˙ îí č ęî âńĺě ďîńëĺäóţůčě íŕčěĺíîâŕíč˙ě.

Íŕčěĺíîâŕíčĺ ęâŕëčôčęŕöčč îďđĺäĺë˙ĺňń˙ óňâĺđćäĺííűěč Ěčíîáđŕçîâŕíčĺě Đîńńčč ďĺđĺ÷í˙ěč íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč č ńďĺöčŕëüíîńňĺé âűńřĺăî č ńđĺäíĺăî ďđîôĺńńčîíŕëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙.

Ďđč íĺîáőîäčěîńňč ęîäčđîâŕíč˙ ęâŕëčôčęŕöčč, ďîëó÷ŕĺěîé ďî ęîíęđĺňíîěó íŕďđŕâëĺíčţ ďîäăîňîâęč čëč ńďĺöčŕëüíîńňč, äîëćĺí čńďîëüçîâŕňüń˙ 8-đŕçđ˙äíűé ęîä, îáđŕçóĺěűé ďđčńîĺäčíĺíčĺě ę 6-đŕçđ˙äíîěó ęîäó íŕďđŕâëĺíč˙ ďîäăîňîâęč čëč ńďĺöčŕëüíîńňč 2-đŕçđ˙äíîăî ęîäŕ ęâŕëčôčęŕöčč.

Íčćĺ ďđčâĺäĺí ďđčěĺđ ôđŕăěĺíňŕ ęëŕńńčôčęŕňîđŕ č ęîěěĺíňŕđčč ę íĺěó.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Ęîä   |       Íŕčěĺíîâŕíčĺ       |           Ęâŕëčôčęŕöč˙            |

|        |                          |———————————————————————————————————|

|        |                          |  Ęîä  |       Íŕčěĺíîâŕíčĺ        |

|————————|——————————————————————————|———————|———————————————————————————|

| 120000 |Ăĺîäĺçč˙ č çĺěëĺóńňđîéńňâî|       |                           |

|————————|——————————————————————————|———————|———————————————————————————|

| 120100 |Ăĺîäĺçč˙                  |  62   |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č         |

|        |                          |       |ňĺőíîëîăčč                 |

|        |                          |———————|———————————————————————————|

|        |                          |  68   |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č          |

|        |                          |       |ňĺőíîëîăčč                 |

|————————|——————————————————————————|———————|———————————————————————————|

| 120101 |Ďđčęëŕäíŕ˙ ăĺîäĺçč˙       |  65   |Číćĺíĺđ                    |

|        |                          |———————|———————————————————————————|

|        |                          |  51   |Ňĺőíčę                     |

|        |                          |———————|———————————————————————————|

|        |                          |  52   |Ńňŕđřčé ňĺőíčę             |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ýňî îçíŕ÷ŕĺň:

120000 Ăĺîäĺçč˙ č çĺěëĺóńňđîéńňâî - óęđóďíĺííŕ˙ ăđóďďŕ ńďĺöčŕëüíîńňĺé č íŕďđŕâëĺíčé ďîäăîňîâęč

120100 Ăĺîäĺçč˙ - íŕďđŕâëĺíčĺ ďîäăîňîâęč

Ęâŕëčôčęŕöčč ďî íŕďđŕâëĺíčţ ďîäăîňîâęč Ăĺîäĺçč˙

62 Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč

68 Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč,

ăäĺ öčôđŕ â 1-ě đŕçđ˙äĺ ęîäŕ ęâŕëčôčęŕöčč óęŕçűâŕĺň óđîâĺíü îáđŕçîâŕíč˙:

6 - âűńřĺĺ ďđîôĺńńčîíŕëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ;

öčôđŕ âî 2-ě đŕçđ˙äĺ óęŕçűâŕĺň óđîâĺíü ęâŕëčôčęŕöčč:

2 - áŕęŕëŕâđ

8 - ěŕăčńňđ.

Íŕďđčěĺđ, 8-đŕçđ˙äíîěó ęîäó 12010062 ńîîňâĺňńňâóĺň çŕďčńü: "Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč ďî íŕďđŕâëĺíčţ ďîäăîňîâęč Ăĺîäĺçč˙".

120101 Ďđčęëŕäíŕ˙ ăĺîäĺçč˙ - ńďĺöčŕëüíîńňü.

Ęâŕëčôčęŕöčč ďî ńďĺöčŕëüíîńňč Ďđčęëŕäíŕ˙ ăĺîäĺçč˙:

65 Číćĺíĺđ

51 Ňĺőíčę

52 Ńňŕđřčé ňĺőíčę,

ăäĺ öčôđŕ â 1-ě đŕçđ˙äĺ ęîäŕ ęâŕëčôčęŕöčč óęŕçűâŕĺň óđîâĺíü îáđŕçîâŕíč˙:

6 - âűńřĺĺ ďđîôĺńńčîíŕëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ,

5 - ńđĺäíĺĺ ďđîôĺńńčîíŕëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ; öčôđŕ âî 2-ě đŕçđ˙äĺ ęîäŕ ęâŕëčôčęŕöčč óęŕçűâŕĺň óđîâĺíü ęâŕëčôčęŕöčč:

5 - äčďëîěčđîâŕííűé ńďĺöčŕëčńň,

1 - áŕçîâűé óđîâĺíü ďîäăîňîâęč,

2 - ďîâűřĺííűé óđîâĺíü ďîäăîňîâęč.

Íŕďđčěĺđ, 8-đŕçđ˙äíîěó ęîäó 12010165 ńîîňâĺňńňâóĺň çŕďčńü: "Číćĺíĺđ ďî ńďĺöčŕëüíîńňč Ďđčęëŕäíŕ˙ ăĺîäĺçč˙".

Âĺäĺíčĺ ÎĘŃÎ îńóůĺńňâë˙ĺň ÍČČÂÎ Ěčíîáđŕçîâŕíč˙ Đîńńčč âî âçŕčěîäĺéńňâčč ń ÔĂÓĎ "ÂÍČČĘČ" Ăîńńňŕíäŕđňŕ Đîńńčč.

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Ęîä  |                 Íŕčěĺíîâŕíčĺ                 |               Ęâŕëčôčęŕöč˙               |

|       |                                              |——————————————————————————————————————————|

|       |                                              | Ęîä  |           Íŕčěĺíîâŕíčĺ            |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|010000 |                               Ôčçčęî-ěŕňĺěŕňč÷ĺńęčĺ íŕóęč                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|010100 |Ěŕňĺěŕňčęŕ                                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ěŕňĺěŕňčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ěŕňĺěŕňčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010101 |Ěŕňĺěŕňčęŕ                                    |  65  |Ěŕňĺěŕňčę                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010200 |Ěŕňĺěŕňčęŕ. Ďđčęëŕäíŕ˙ ěŕňĺěŕňčęŕ             |  62  |Áŕęŕëŕâđ ěŕňĺěŕňčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ěŕňĺěŕňčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010300 |Ěŕňĺěŕňčęŕ. Ęîěďüţňĺđíűĺ íŕóęč                |  62  |Áŕęŕëŕâđ ěŕňĺěŕňčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ěŕňĺěŕňčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010400 |Číôîđěŕöčîííűĺ ňĺőíîëîăčč                     |  62  |Áŕęŕëŕâđ číôîđěŕöčîííűő ňĺőíîëîăčé |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ číôîđěŕöčîííűő ňĺőíîëîăčé  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010500 |Ďđčęëŕäíŕ˙ ěŕňĺěŕňčęŕ č číôîđěŕňčęŕ           |  62  |Áŕęŕëŕâđ ďđčęëŕäíîé ěŕňĺěŕňčęč č   |

|       |                                              |      |číôîđěŕňčęč                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ďđčęëŕäíîé ěŕňĺěŕňčęč č    |

|       |                                              |      |číôîđěŕňčęč                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010501 |Ďđčęëŕäíŕ˙ ěŕňĺěŕňčęŕ č číôîđěŕňčęŕ           |  65  |Ěŕňĺěŕňčę, ńčńňĺěíűé ďđîăđŕěěčńň   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010502 |Ďđčęëŕäíŕ˙ číôîđěŕňčęŕ (ďî îáëŕńň˙ě)          |  65  |Číôîđěŕňčę (ń óęŕçŕíčĺě îáëŕńňč)   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010503 |Ěŕňĺěŕňč÷ĺńęîĺ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ č ŕäěčíčńňđčđîâŕíčĺ|  65  |Ěŕňĺěŕňčę-ďđîăđŕěěčńň              |

|       |číôîđěŕöčîííűő ńčńňĺě                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010600 |Ďđčęëŕäíűĺ ěŕňĺěŕňčęŕ č ôčçčęŕ                |  62  |Áŕęŕëŕâđ ďđčęëŕäíűő ěŕňĺěŕňčęč č   |

|       |                                              |      |ôčçčęč                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ďđčęëŕäíűő ěŕňĺěŕňčęč č    |

|       |                                              |      |ôčçčęč                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010700 |Ôčçčęŕ                                        |  62  |Áŕęŕëŕâđ ôčçčęč                    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ôčçčęč                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010701 |Ôčçčęŕ                                        |  65  |Ôčçčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010702 |Ŕńňđîíîěč˙                                    |  65  |Ŕńňđîíîě                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010703 |Ôčçčęŕ Çĺěëč č ďëŕíĺň                         |  65  |Ôčçčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010704 |Ôčçčęŕ ęîíäĺíńčđîâŕííîăî ńîńňî˙íč˙ âĺůĺńňâŕ   |  65  |Ôčçčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010705 |Ôčçčęŕ ŕňîěíîăî ˙äđŕ č ÷ŕńňčö                 |  65  |Ôčçčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010706 |Ôčçčęŕ ęčíĺňč÷ĺńęčő ˙âëĺíčé                   |  65  |Ôčçčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010707 |Ěĺäčöčíńęŕ˙ ôčçčęŕ                            |  65  |Ôčçčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010708 |Áčîőčěč÷ĺńęŕ˙ ôčçčęŕ                          |  65  |Ôčçčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010709 |Áčîčíćĺíĺđč˙ č áčîčíôîđěŕňčęŕ                 |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî áčîčíćĺíĺđčč         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010800 |Đŕäčîôčçčęŕ                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ đŕäčîôčçčęč               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ đŕäčîôčçčęč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010801 |Đŕäčîôčçčęŕ č ýëĺęňđîíčęŕ                     |  65  |Đŕäčîôčçčę                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010802 |Ôóíäŕěĺíňŕëüíŕ˙ đŕäčîôčçčęŕ č ôčçč÷ĺńęŕ˙      |  65  |Ôčçčę                              |

|       |ýëĺęňđîíčęŕ                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010803 |Ěčęđîýëĺęňđîíčęŕ č ďîëóďđîâîäíčęîâűĺ ďđčáîđű  |  65  |Ôčçčę-ěčęđîýëĺęňđîíůčę             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010900 |Ěĺőŕíčęŕ                                      |  62  |Áŕęŕëŕâđ ěĺőŕíčęč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ěĺőŕíčęč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|010901 |Ěĺőŕíčęŕ                                      |  65  |Ěĺőŕíčę                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|011000 |Ěĺőŕíčęŕ. Ďđčęëŕäíŕ˙ ěŕňĺěŕňčęŕ               |  62  |Áŕęŕëŕâđ ěŕňĺěŕňčęč č ěĺőŕíčęč     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ěŕňĺěŕňčęč č ěĺőŕíčęč      |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|020000 |                                   Ĺńňĺńňâĺííűĺ íŕóęč                                    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|020100 |Őčěč˙                                         |  62  |Áŕęŕëŕâđ őčěčč                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ őčěčč                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020101 |Őčěč˙                                         |  65  |Őčěčę                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020200 |Áčîëîăč˙                                      |  62  |Áŕęŕëŕâđ áčîëîăčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ áčîëîăčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020201 |Áčîëîăč˙                                      |  65  |Áčîëîă                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020202 |Ŕíňđîďîëîăč˙                                  |  65  |Ŕíňđîďîëîă                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020203 |Çîîëîăč˙                                      |  65  |Çîîëîă                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020204 |Áîňŕíčęŕ                                      |  65  |Áîňŕíčę                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020205 |Ôčçčîëîăč˙                                    |  65  |Ôčçčîëîă                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020206 |Ăĺíĺňčęŕ                                      |  65  |Ăĺíĺňčę                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020207 |Áčîôčçčęŕ                                     |  65  |Áčîôčçčę                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020208 |Áčîőčěč˙                                      |  65  |Áčîőčěčę                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020209 |Ěčęđîáčîëîăč˙                                 |  65  |Ěčęđîáčîëîă                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020300 |Ăĺîëîăč˙                                      |  62  |Áŕęŕëŕâđ ăĺîëîăčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ăĺîëîăčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020301 |Ăĺîëîăč˙                                      |  65  |Ăĺîëîă                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020302 |Ăĺîôčçčęŕ                                     |  65  |Ăĺîôčçčę                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020303 |Ăĺîőčěč˙                                      |  65  |Ăĺîőčěčę                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020304 |Ăčäđîăĺîëîăč˙ č číćĺíĺđíŕ˙ ăĺîëîăč˙           |  65  |Ăčäđîăĺîëîă                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020305 |Ăĺîëîăč˙ č ăĺîőčěč˙ ăîđţ÷čő čńęîďŕĺěűő        |  65  |Ăĺîëîă-íĺôň˙íčę                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020400 |Ăĺîăđŕôč˙                                     |  62  |Áŕęŕëŕâđ ăĺîăđŕôčč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ăĺîăđŕôčč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020401 |Ăĺîăđŕôč˙                                     |  65  |Ăĺîăđŕô                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020500 |Ăĺîăđŕôč˙ č ęŕđňîăđŕôč˙                       |  62  |Áŕęŕëŕâđ ęŕđňîăđŕôčč               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ęŕđňîăđŕôčč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020501 |Ęŕđňîăđŕôč˙                                   |  65  |Ęŕđňîăđŕô                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020600 |Ăčäđîěĺňĺîđîëîăč˙                             |  62  |Áŕęŕëŕâđ ăčäđîěĺňĺîđîëîăčč         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ăčäđîěĺňĺîđîëîăčč          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020601 |Ăčäđîëîăč˙                                    |  65  |Ăčäđîëîă                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020602 |Ěĺňĺîđîëîăč˙                                  |  65  |Ěĺňĺîđîëîă                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020603 |Îęĺŕíîëîăč˙                                   |  65  |Îęĺŕíîëîă                          |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020700 |Ďî÷âîâĺäĺíčĺ                                  |  62  |Áŕęŕëŕâđ ďî÷âîâĺäĺíč˙              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ďî÷âîâĺäĺíč˙               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020701 |Ďî÷âîâĺäĺíčĺ                                  |  65  |Ďî÷âîâĺä                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020800 |Ýęîëîăč˙ č ďđčđîäîďîëüçîâŕíčĺ                 |  62  |Áŕęŕëŕâđ ýęîëîăčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ýęîëîăčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020801 |Ýęîëîăč˙                                      |  65  |Ýęîëîă                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020802 |Ďđčđîäîďîëüçîâŕíčĺ                            |  65  |Ýęîëîă-ďđčđîäîďîëüçîâŕňĺëü         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020803 |Áčîýęîëîăč˙                                   |  65  |Áčîýęîëîă                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|020804 |Ăĺîýęîëîăč˙                                   |  65  |Ăĺîýęîëîă                          |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|030000 |                                   Ăóěŕíčňŕđíűĺ íŕóęč                                    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|030100 |Ôčëîńîôč˙                                     |  62  |Áŕęŕëŕâđ ôčëîńîôčč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ôčëîńîôčč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030101 |Ôčëîńîôč˙                                     |  65  |Ôčëîńîô                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030200 |Ďîëčňîëîăč˙                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ ďîëčňîëîăčč               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ďîëčňîëîăčč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030201 |Ďîëčňîëîăč˙                                   |  65  |Ďîëčňîëîă                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030300 |Ďńčőîëîăč˙                                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ďńčőîëîăčč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ďńčőîëîăčč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030301 |Ďńčőîëîăč˙                                    |  65  |Ďńčőîëîă                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ďđĺďîäŕâŕňĺëü ďńčőîëîăčč           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030302 |Ęëčíč÷ĺńęŕ˙ ďńčőîëîăč˙                        |  65  |Ďńčőîëîă                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ęëčíč÷ĺńęčé ďńčőîëîă               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030400 |Čńňîđč˙                                       |  62  |Áŕęŕëŕâđ čńňîđčč                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ čńňîđčč                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030401 |Čńňîđč˙                                       |  65  |Čńňîđčę                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ďđĺďîäŕâŕňĺëü čńňîđčč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030402 |Čńňîđčęî-ŕđőčâîâĺäĺíčĺ                        |  65  |Čńňîđčę-ŕđőčâčńň                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030500 |Ţđčńďđóäĺíöč˙                                 |  62  |Áŕęŕëŕâđ ţđčńďđóäĺíöčč             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ţđčńďđóäĺíöčč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030501 |Ţđčńďđóäĺíöč˙                                 |  65  |Ţđčńň                              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030502 |Ńóäĺáíŕ˙ ýęńďĺđňčçŕ                           |  65  |Ýęńďĺđň-ęđčěčíŕëčńň                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030503 |Ďđŕâîâĺäĺíčĺ                                  |  51  |Ţđčńň                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ţđčńň ń äîďîëíčňĺëüíîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030504 |Ďđŕâî č îđăŕíčçŕöč˙ ńîöčŕëüíîăî îáĺńďĺ÷ĺíč˙   |  51  |Ţđčńň                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ţđčńň ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030505 |Ďđŕâîîőđŕíčňĺëüíŕ˙ äĺ˙ňĺëüíîńňü               |  65  |Ţđčńň                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ţđčńň                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ţđčńň ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030600 |Ćóđíŕëčńňčęŕ                                  |  62  |Áŕęŕëŕâđ ćóđíŕëčńňčęč              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ćóđíŕëčńňčęč               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030601 |Ćóđíŕëčńňčęŕ                                  |  65  |Ćóđíŕëčńň                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030602 |Ńâ˙çč ń îáůĺńňâĺííîńňüţ                       |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ńâ˙ç˙ě ń             |

|       |                                              |      |îáůĺńňâĺííîńňüţ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|      |                                   |

|030700 |Ěĺćäóíŕđîäíűĺ îňíîřĺíč˙                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030701 |Ěĺćäóíŕđîäíűĺ îňíîřĺíč˙                       |  65  |Ńďĺöčŕëčńň â îáëŕńňč ěĺćäóíŕđîäíűő |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |îňíîřĺíčé                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030800 |Âîńňîęîâĺäĺíčĺ, ŕôđčęŕíčńňčęŕ                 |  62  |Áŕęŕëŕâđ âîńňîęîâĺäĺíč˙,           |

|       |                                              |      |ŕôđčęŕíčńňčęč                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ âîńňîęîâĺäĺíč˙,            |

|       |                                              |      |ŕôđčęŕíčńňčęč                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030801 |Âîńňîęîâĺäĺíčĺ, ŕôđčęŕíčńňčęŕ                 |  65  |Âîńňîęîâĺä, ŕôđčęŕíčńň             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030900 |Ęíčćíîĺ äĺëî                                  |  62  |Áŕęŕëŕâđ ęíčćíîăî äĺëŕ             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ęíčćíîăî äĺëŕ              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030901 |Čçäŕňĺëüńęîĺ äĺëî č đĺäŕęňčđîâŕíčĺ            |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ęíčćíîăî äĺëŕ           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030902 |Čçäŕňĺëüńęîĺ äĺëî                             |  51  |Ńďĺöčŕëčńň čçäŕňĺëüńęîăî äĺëŕ      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Đĺäŕęňîđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|030903 |Ęíčăîđŕńďđîńňđŕíĺíčĺ                          |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ęíčćíîăî äĺëŕ           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031000 |Ôčëîëîăč˙                                     |  62  |Áŕęŕëŕâđ ôčëîëîăčč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ôčëîëîăčč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031001 |Ôčëîëîăč˙                                     |  65  |Ôčëîëîă                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031100 |Ëčíăâčńňčęŕ                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ ëčíăâčńňčęč               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ëčíăâčńňčęč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031200 |Ëčíăâčńňčęŕ č ěĺćęóëüňóđíŕ˙ ęîěěóíčęŕöč˙      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031201 |Ňĺîđč˙ č ěĺňîäčęŕ ďđĺďîäŕâŕíč˙ číîńňđŕííűő    |  65  |Ëčíăâčńň, ďđĺďîäŕâŕňĺëü            |

|       |˙çűęîâ č ęóëüňóđ                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031202 |Ďĺđĺâîä č ďĺđĺâîäîâĺäĺíčĺ                     |  65  |Ëčíăâčńň, ďĺđĺâîä÷čę               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031203 |Ňĺîđč˙ č ďđŕęňčęŕ ěĺćęóëüňóđíîé ęîěěóíčęŕöčč  |  65  |Ëčíăâčńň, ńďĺöčŕëčńň ďî            |

|       |                                              |      |ěĺćęóëüňóđíîěó îáůĺíčţ             |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|031300 |Ëčíăâčńňčęŕ č íîâűĺ číôîđěŕöčîííűĺ ňĺőíîëîăčč        |                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|

|031301 |Ňĺîđĺňč÷ĺńęŕ˙ č ďđčęëŕäíŕ˙ ëčíăâčńňčęŕ        |  65  |Ëčíăâčńň                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031302 |Číňĺëëĺęňóŕëüíűĺ ńčńňĺěű â ăóěŕíčňŕđíîé ńôĺđĺ |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî číňĺëëĺęňóŕëüíűě     |

|       |                                              |      |ńčńňĺěŕě â ăóěŕíčňŕđíîé ńôĺđĺ      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031400 |Ęóëüňóđîëîăč˙                                 |  62  |Áŕęŕëŕâđ ęóëüňóđîëîăčč             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ęóëüňóđîëîăčč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031401 |Ęóëüňóđîëîăč˙                                 |  65  |Ęóëüňóđîëîă                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031500 |Čńęóńńňâîâĺäĺíčĺ (ďî âčäŕě)                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ čńęóńńňâîâĺäĺíč˙          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ čńęóńńňâîâĺäĺíč˙           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031501 |Čńęóńńňâîâĺäĺíčĺ                              |  65  |Čńęóńńňâîâĺä                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031502 |Ěóçĺîëîăč˙                                    |  65  |Ěóçĺîëîă                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031600 |Čńęóńńňâŕ č ăóěŕíčňŕđíűĺ íŕóęč                |  62  |Áŕęŕëŕâđ čńęóńńňâŕ č ăóěŕíčňŕđíűő  |

|       |                                              |      |íŕóę                               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031700 |Čç˙ůíűĺ čńęóńńňâŕ                             |  62  |Áŕęŕëŕâđ čç˙ůíűő čńęóńńňâ          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ čç˙ůíűő čńęóńńňâ           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031800 |Đĺëčăčîâĺäĺíčĺ                                |  62  |Áŕęŕëŕâđ đĺëčăčîâĺäĺíč˙            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ đĺëčăčîâĺäĺíč˙             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031801 |Đĺëčăčîâĺäĺíčĺ                                |  65  |Đĺëčăčîâĺä                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031900 |Ňĺîëîăč˙                                      |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺîëîăčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺîëîăčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|031901 |Ňĺîëîăč˙                                      |  65  |Ňĺîëîă, ďđĺďîäŕâŕňĺëü              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032000 |Äîęóěĺíňîâĺäĺíčĺ                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032001 |Äîęóěĺíňîâĺäĺíčĺ č äîęóěĺíňŕöčîííîĺ           |  65  |Äîęóěĺíňîâĺä                       |

|       |îáĺńďĺ÷ĺíčĺ óďđŕâëĺíč˙                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032002 |Äîęóěĺíňŕöčîííîĺ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ óďđŕâëĺíč˙ č     |  51  |Ńďĺöčŕëčńň ďî äîęóěĺíňŕöčîííîěó    |

|       |ŕđőčâîâĺäĺíčĺ                                 |      |îáĺńďĺ÷ĺíčţ óďđŕâëĺíč˙, ŕđőčâčńň   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńďĺöčŕëčńň ďî äîęóěĺíňŕöčîííîěó    |

|       |                                              |      |îáĺńďĺ÷ĺíčţ óďđŕâëĺíč˙, ŕđőčâčńň ń |

|       |                                              |      |óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032100 |Ôčçč÷ĺńęŕ˙ ęóëüňóđŕ                           |  62  |Áŕęŕëŕâđ ôčçč÷ĺńęîé ęóëüňóđű       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ôčçč÷ĺńęîé ęóëüňóđű        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032101 |Ôčçč÷ĺńęŕ˙ ęóëüňóđŕ č ńďîđň                   |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ôčçč÷ĺńęîé ęóëüňóđĺ č|

|       |                                              |      |ńďîđňó                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032102 |Ôčçč÷ĺńęŕ˙ ęóëüňóđŕ äë˙ ëčö ń îňęëîíĺíč˙ěč â  |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ŕäŕďňčâíîé ôčçč÷ĺńęîé|

|       |ńîńňî˙íčč çäîđîâü˙ (ŕäŕďňčâíŕ˙ ôčçč÷ĺńęŕ˙     |      |ęóëüňóđĺ                           |

|       |ęóëüňóđŕ)                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|032103 |Đĺęđĺŕöč˙ č ńďîđňčâíî-îçäîđîâčňĺëüíűé ňóđčçě  |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî                      |

|       |                                              |      |ńďîđňčâíî-îçäîđîâčňĺëüíîěó ňóđčçěó |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|040000 |                                    Ńîöčŕëüíűĺ íŕóęč                                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|040100 |Ńîöčŕëüíŕ˙ đŕáîňŕ                             |  62  |Áŕęŕëŕâđ ńîöčŕëüíîé đŕáîňű         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ńîöčŕëüíîé đŕáîňű          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040101 |Ńîöčŕëüíŕ˙ đŕáîňŕ                             |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ńîöčŕëüíîé đŕáîňĺ    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ńîöčŕëüíîé đŕáîňĺ    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040102 |Ńîöčŕëüíŕ˙ ŕíňđîďîëîăč˙                       |  65  |Ńîöčŕëüíűé ŕíňđîďîëîă              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040103 |Îđăŕíčçŕöč˙ ńóđäîęîěěóíčęŕöčč                 |  51  |Ńóđäîďĺđĺâîä÷čę                    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńóđäîďĺđĺâîä÷čę ń óăëóáëĺííîé      |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040200 |Ńîöčîëîăč˙                                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ńîöčîëîăčč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ńîöčîëîăčč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|040201 |Ńîöčîëîăč˙                                    |  65  |Ńîöčîëîă                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ďđĺďîäŕâŕňĺëü ńîöčîëîăčč           |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|050000 |                                Îáđŕçîâŕíčĺ č ďĺäŕăîăčęŕ                                 |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|050100 |Ĺńňĺńňâĺííî-íŕó÷íîĺ îáđŕçîâŕíčĺ               |  62  |Áŕęŕëŕâđ ĺńňĺńňâĺííî-íŕó÷íîăî      |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ĺńňĺńňâĺííî-íŕó÷íîăî       |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050101 |Őčěč˙                                         |  65  |Ó÷čňĺëü őčěčč                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050102 |Áčîëîăč˙                                      |  65  |Ó÷čňĺëü áčîëîăčč                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050103 |Ăĺîăđŕôč˙                                     |  65  |Ó÷čňĺëü ăĺîăđŕôčč                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü ăĺîăđŕôčč îńíîâíîé         |

|       |                                              |      |îáůĺîáđŕçîâŕňĺëüíîé řęîëű          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050104 |Áĺçîďŕńíîńňü ćčçíĺäĺ˙ňĺëüíîńňč                |  65  |Ó÷čňĺëü áĺçîďŕńíîńňč               |

|       |                                              |      |ćčçíĺäĺ˙ňĺëüíîńňč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050200 |Ôčçčęî-ěŕňĺěŕňč÷ĺńęîĺ îáđŕçîâŕíčĺ             |  62  |Áŕęŕëŕâđ ôčçčęî-ěŕňĺěŕňč÷ĺńęîăî    |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ôčçčęî-ěŕňĺěŕňč÷ĺńęîăî     |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050201 |Ěŕňĺěŕňčęŕ                                    |  65  |Ó÷čňĺëü ěŕňĺěŕňčęč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü ěŕňĺěŕňčęč îńíîâíîé        |

|       |                                              |      |îáůĺîáđŕçîâŕňĺëüíîé řęîëű          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050202 |Číôîđěŕňčęŕ                                   |  65  |Ó÷čňĺëü číôîđěŕňčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü číôîđěŕňčęč îńíîâíîé       |

|       |                                              |      |îáůĺîáđŕçîâŕňĺëüíîé řęîëű          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050203 |Ôčçčęŕ                                        |  65  |Ó÷čňĺëü ôčçčęč                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050300 |Ôčëîëîăč÷ĺńęîĺ îáđŕçîâŕíčĺ                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ôčëîëîăč÷ĺńęîăî           |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ôčëîëîăč÷ĺńęîăî îáđŕçîâŕíč˙|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050301 |Đóńńęčé ˙çűę č ëčňĺđŕňóđŕ                     |  65  |Ó÷čňĺëü đóńńęîăî ˙çűęŕ č ëčňĺđŕňóđű|

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü đóńńęîăî ˙çűęŕ č ëčňĺđŕňóđű|

|       |                                              |      |îńíîâíîé îáůĺîáđŕçîâŕňĺëüíîé řęîëű |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050302 |Đîäíîé ˙çűę č ëčňĺđŕňóđŕ                      |  65  |Ó÷čňĺëü đîäíîăî ˙çűęŕ č ëčňĺđŕňóđű |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü đîäíîăî ˙çűęŕ č ëčňĺđŕňóđű |

|       |                                              |      |îńíîâíîé îáůĺîáđŕçîâŕňĺëüíîé řęîëű |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050303 |Číîńňđŕííűé ˙çűę                              |  65  |Ó÷čňĺëü číîńňđŕííîăî ˙çűęŕ         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü číîńňđŕííîăî ˙çűęŕ îńíîâíîé|

|       |                                              |      |îáůĺîáđŕçîâŕňĺëüíîé řęîëű          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050400 |Ńîöčŕëüíî-ýęîíîěč÷ĺńęîĺ îáđŕçîâŕíčĺ           |  62  |Áŕęŕëŕâđ ńîöčŕëüíî-ýęîíîěč÷ĺńęîăî  |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ńîöčŕëüíî-ýęîíîěč÷ĺńęîăî   |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050401 |Čńňîđč˙                                       |  65  |Ó÷čňĺëü čńňîđčč                    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü čńňîđčč îńíîâíîé           |

|       |                                              |      |îáůĺîáđŕçîâŕňĺëüíîé řęîëű          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050402 |Ţđčńďđóäĺíöč˙                                 |  65  |Ó÷čňĺëü ďđŕâŕ                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050403 |Ęóëüňóđîëîăč˙                                 |  65  |Ó÷čňĺëü ęóëüňóđîëîăčč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050500 |Ňĺőíîëîăč÷ĺńęîĺ îáđŕçîâŕíčĺ                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíîëîăč÷ĺńęîăî          |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíîëîăč÷ĺńęîăî           |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050501 |Ďđîôĺńńčîíŕëüíîĺ îáó÷ĺíčĺ (ďî îňđŕńë˙ě)       |  65  |Ďĺäŕăîă ďđîôĺńńčîíŕëüíîăî îáó÷ĺíč˙ |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěŕńňĺđ ďđîčçâîäńňâĺííîăî îáó÷ĺíč˙  |

|       |                                              |      |(ňĺőíčę, ňĺőíîëîă,                 |

|       |                                              |      |ęîíńňđóęňîđ-ěîäĺëüĺđ, äčçŕéíĺđ č   |

|       |                                              |      |äđ.)                               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050502 |Ňĺőíîëîăč˙ č ďđĺäďđčíčěŕňĺëüńňâî              |  65  |Ó÷čňĺëü ňĺőíîëîăčč č               |

|       |                                              |      |ďđĺäďđčíčěŕňĺëüńňâŕ                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050503 |Ňĺőíîëîăč˙                                    |  52  |Ó÷čňĺëü ňĺőíîëîăčč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050600 |Őóäîćĺńňâĺííîĺ îáđŕçîâŕíčĺ                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ őóäîćĺńňâĺííîăî           |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ őóäîćĺńňâĺííîăî îáđŕçîâŕíč˙|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050601 |Ěóçűęŕëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ                       |  65  |Ó÷čňĺëü ěóçűęč                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ó÷čňĺëü ěóçűęč, ěóçűęŕëüíűé        |

|       |                                              |      |đóęîâîäčňĺëü                       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü ěóçűęč, ěóçűęŕëüíűé        |

|       |                                              |      |đóęîâîäčňĺëü                       |

|       |                                              |      |Ó÷čňĺëü ěóçűęč, ěóçűęŕëüíűé        |

|       |                                              |      |đóęîâîäčňĺëü ń äîďîëíčňĺëüíîé      |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050602 |Čçîáđŕçčňĺëüíîĺ čńęóńńňâî                     |  65  |Ó÷čňĺëü čçîáđŕçčňĺëüíîăî čńęóńńňâŕ |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050603 |Čçîáđŕçčňĺëüíîĺ čńęóńńňâî č ÷ĺđ÷ĺíčĺ          |  51  |Ó÷čňĺëü čçîáđŕçčňĺëüíîăî čńęóńńňâŕ |

|       |                                              |      |č ÷ĺđ÷ĺíč˙                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü čçîáđŕçčňĺëüíîăî čńęóńńňâŕ |

|       |                                              |      |č ÷ĺđ÷ĺíč˙                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ó÷čňĺëü čçîáđŕçčňĺëüíîăî čńęóńńňâŕ |

|       |                                              |      |č ÷ĺđ÷ĺíč˙ ń äîďîëíčňĺëüíîé        |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050700 |Ďĺäŕăîăčęŕ                                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ďĺäŕăîăčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ďĺäŕăîăčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050701 |Ďĺäŕăîăčęŕ                                    |  65  |Ďđĺďîäŕâŕňĺëü ďĺäŕăîăčęč           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050702 |Îđăŕíčçŕöč˙ âîńďčňŕňĺëüíîé äĺ˙ňĺëüíîńňč       |  52  |Ďĺäŕăîă-îđăŕíčçŕňîđ ń              |

|       |                                              |      |äîďîëíčňĺëüíîé ęâŕëčôčęŕöčĺé       |

|       |                                              |      |Ďĺäŕăîă-îđăŕíčçŕňîđ ń              |

|       |                                              |      |äîďîëíčňĺëüíîé ďîäăîňîâęîé         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050703 |Äîřęîëüíŕ˙ ďĺäŕăîăčęŕ č ďńčőîëîăč˙            |  65  |Ďđĺďîäŕâŕňĺëü äîřęîëüíîé ďĺäŕăîăčęč|

|       |                                              |      |č ďńčőîëîăčč                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050704 |Äîřęîëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ                        |  52  |Âîńďčňŕňĺëü äĺňĺé äîřęîëüíîăî      |

|       |                                              |      |âîçđŕńňŕ                           |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Âîńďčňŕňĺëü äĺňĺé äîřęîëüíîăî      |

|       |                                              |      |âîçđŕńňŕ ń äîďîëíčňĺëüíîé          |

|       |                                              |      |ęâŕëčôčęŕöčĺé                      |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Âîńďčňŕňĺëü äĺňĺé äîřęîëüíîăî      |

|       |                                              |      |âîçđŕńňŕ ń äîďîëíčňĺëüíîé          |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050705 |Ńďĺöčŕëüíîĺ äîřęîëüíîĺ îáđŕçîâŕíčĺ            |  52  |Âîńďčňŕňĺëü äĺňĺé äîřęîëüíîăî      |

|       |                                              |      |âîçđŕńňŕ ń îňęëîíĺíč˙ěč â đŕçâčňčč |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050706 |Ďĺäŕăîăčęŕ č ďńčőîëîăč˙                       |  65  |Ďĺäŕăîă- ďńčőîëîă                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050707 |Ďĺäŕăîăčęŕ č ěĺňîäčęŕ äîřęîëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙ |  65  |Îđăŕíčçŕňîđ-ěĺňîäčńň äîřęîëüíîăî   |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050708 |Ďĺäŕăîăčęŕ č ěĺňîäčęŕ íŕ÷ŕëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙  |  65  |Ó÷čňĺëü íŕ÷ŕëüíűő ęëŕńńîâ          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050709 |Ďđĺďîäŕâŕíčĺ â íŕ÷ŕëüíűő ęëŕńńŕő              |  52  |Ó÷čňĺëü íŕ÷ŕëüíűő ęëŕńńîâ          |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ó÷čňĺëü íŕ÷ŕëüíűő ęëŕńńîâ ń        |

|       |                                              |      |äîďîëíčňĺëüíîé ęâŕëčôčęŕöčĺé       |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ó÷čňĺëü íŕ÷ŕëüíűő ęëŕńńîâ ń        |

|       |                                              |      |äîďîëíčňĺëüíîé ďîäăîňîâęîé         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050710 |Ďĺäŕăîăčęŕ äîďîëíčňĺëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙        |  51  |Ďĺäŕăîă äîďîëíčňĺëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙|

|       |                                              |      |(ń óęŕçŕíčĺě îáëŕńňč äĺ˙ňĺëüíîńňč) |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ďĺäŕăîă äîďîëíčňĺëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙|

|       |                                              |      |(ń óęŕçŕíčĺě îáëŕńňč äĺ˙ňĺëüíîńňč) |

|       |                                              |      |Ďĺäŕăîă äîďîëíčňĺëüíîăî îáđŕçîâŕíč˙|

|       |                                              |      |(ń óęŕçŕíčĺě îáëŕńňč äĺ˙ňĺëüíîńňč) |

|       |                                              |      |ń äîďîëíčňĺëüíîé ęâŕëčôčęŕöčĺé     |

|       |                                              |      |Ďĺäŕăîă äîďîëíčňĺëüíîăî            |

|       |                                              |      |îáđŕçîâŕíč˙(ń óęŕçŕíčĺě îáëŕńňč    |

|       |                                              |      |äĺ˙ňĺëüíîńňč) ń äîďîëíčňĺëüíîé     |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050711 |Ńîöčŕëüíŕ˙ ďĺäŕăîăčęŕ                         |  65  |Ńîöčŕëüíűé ďĺäŕăîă                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńîöčŕëüíűé ďĺäŕăîă ń äîďîëíčňĺëüíîé|

|       |                                              |      |ęâŕëčôčęŕöčĺé                      |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ńîöčŕëüíűé ďĺäŕăîă ń äîďîëíčňĺëüíîé|

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050712 |Ňčôëîďĺäŕăîăčęŕ                               |  65  |Ó÷čňĺëü-ňčôëîďĺäŕăîă               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050713 |Ńóđäîďĺäŕăîăčęŕ                               |  65  |Ó÷čňĺëü-ńóđäîďĺäŕăîă               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050714 |Îëčăîôđĺíîďĺäŕăîăčęŕ                          |  65  |Ó÷čňĺëü-îëčăîôđĺíîďĺäŕăîă          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050715 |Ëîăîďĺäč˙                                     |  65  |Ó÷čňĺëü-ëîăîďĺä                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050716 |Ńďĺöčŕëüíŕ˙ ďńčőîëîăč˙                        |  65  |Ńďĺöčŕëüíűé ďńčőîëîă               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050717 |Ńďĺöčŕëüíŕ˙ äîřęîëüíŕ˙                        |  65  |Ďĺäŕăîă-äĺôĺęňîëîă äë˙ đŕáîňű ń    |

|       |Ďĺäŕăîăčęŕ č ďńčőîëîăč˙                       |      |äĺňüěč äîřęîëüíîăî âîçđŕńňŕ ń      |

|       |                                              |      |îňęëîíĺíč˙ěč â đŕçâčňčč            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050718 |Ńďĺöčŕëüíŕ˙ ďĺäŕăîăčęŕ â                      |  52  |Âîńďčňŕňĺëü ńďĺöčŕëüíîăî           |

|       |ńďĺöčŕëüíűő(ęîđđĺęöčîííűő) îáđŕçîâŕňĺëüíűő    |      |(ęîđđĺęöčîííîăî) îáđŕçîâŕňĺëüíîăî  |

|       |ó÷đĺćäĺíč˙ő                                   |      |ó÷đĺćäĺíč˙                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050719 |Ęîđđĺęöčîííŕ˙ ďĺäŕăîăčęŕ â íŕ÷ŕëüíîě          |  52  |Ďĺäŕăîă ęîđđĺęöčîííî-đŕçâčâŕţůĺăî  |

|       |îáđŕçîâŕíčč                                   |      |îáđŕçîâŕíč˙ â íŕ÷ŕëüíűő ęëŕńńŕő    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050720 |Ôčçč÷ĺńęŕ˙ ęóëüňóđŕ                           |  65  |Ďĺäŕăîă ďî ôčçč÷ĺńęîé ęóëüňóđĺ     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ďĺäŕăîă ďî ôčçč÷ĺńęîé ęóëüňóđĺ č   |

|       |                                              |      |ńďîđňó                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ó÷čňĺëü ôčçč÷ĺńęîé ęóëüňóđű        |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ó÷čňĺëü ôčçč÷ĺńęîé ęóëüňóđű ń      |

|       |                                              |      |äîďîëíčňĺëüíîé ęâŕëčôčęŕöčĺé       |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ó÷čňĺëü ôčçč÷ĺńęîé ęóëüňóđű ń      |

|       |                                              |      |äîďîëíčňĺëüíîé ďîäăîňîâęîé         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|050721 |Ŕäŕďňčâíŕ˙ ôčçč÷ĺńęŕ˙ ęóëüňóđŕ                |  52  |Ó÷čňĺëü ŕäŕďňčâíîé ôčçč÷ĺńęîé      |

|       |                                              |      |ęóëüňóđű                           |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|060000 |                                     Çäđŕâîîőđŕíĺíčĺ                                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|060100 |Çäđŕâîîőđŕíĺíčĺ                               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060101 |Ëĺ÷ĺáíîĺ äĺëî                                 |  65  |Âđŕ÷                               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôĺëüäřĺđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060102 |Ŕęóřĺđńęîĺ äĺëî                               |  51  |Ŕęóřĺđęŕ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ŕęóřĺđęŕ-îđăŕíčçŕňîđ               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ŕęóřĺđęŕ ń äîďîëíčňĺëüíîé          |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060103 |Ďĺäčŕňđč˙                                     |  65  |Âđŕ÷                               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060104 |Ěĺäčęî-ďđîôčëŕęňč÷ĺńęîĺ äĺëî                  |  65  |Âđŕ÷                               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ńŕíčňŕđíűé ôĺëüäřĺđ                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńŕíčňŕđíűé ôĺëüäřĺđ ń óăëóáëĺííîé  |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060105 |Ńňîěŕňîëîăč˙                                  |  65  |Âđŕ÷                               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Çóáíîé âđŕ÷                        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Çóáíîé âđŕ÷ ń óăëóáëĺííîé          |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060106 |Ńňîěŕňîëîăč˙ îđňîďĺäč÷ĺńęŕ˙                   |  51  |Çóáíîé ňĺőíčę                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé çóáíîé ňĺőíčę              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060107 |Ńňîěŕňîëîăč˙ ďđîôčëŕęňč÷ĺńęŕ˙                 |  51  |Ăčăčĺíčńň ńňîěŕňîëîăč÷ĺńęčé        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ăčăčĺíčńň ńňîěŕňîëîăč÷ĺńęčé ń      |

|       |                                              |      |óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060108 |Ôŕđěŕöĺ˙                                      |  65  |Ďđîâčçîđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ôŕđěŕöĺâň                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôŕđěŕöĺâň ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060109 |Ńĺńňđčíńęîĺ äĺëî                              |  65  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ěĺäčöčíńęŕ˙ ńĺńňđŕ                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Îđăŕíčçŕňîđ č ďđĺďîäŕâŕňĺëü        |

|       |                                              |      |ńĺńňđčíńęîăî äĺëŕ                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060110 |Ëŕáîđŕňîđíŕ˙ äčŕăíîńňčęŕ                      |  51  |Ěĺäčöčíńęčé ëŕáîđŕňîđíűé ňĺőíčę    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěĺäčöčíńęčé ňĺőíîëîă               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060111 |Ěĺäčöčíńęŕ˙ îďňčęŕ                            |  51  |Ňĺőíčę-îďňčę                       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěĺäčöčíńęčé îďňčę-îďňîěĺňđčńň      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060112 |Ěĺäčöčíńęŕ˙ áčîőčěč˙                          |  65  |Âđŕ÷-áčîőčěčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060113 |Ěĺäčöčíńęŕ˙ áčîôčçčęŕ                         |  65  |Âđŕ÷-áčîôčçčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|060114 |Ěĺäčöčíńęŕ˙ ęčáĺđíĺňčęŕ                       |  65  |Âđŕ÷-ęčáĺđíĺňčę                    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|070000 |                                  Ęóëüňóđŕ č čńęóńńňâî                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|070100 |Ěóçűęŕëüíîĺ čńęóńńňâî                         |  62  |Áŕęŕëŕâđ ěóçűęŕëüíîăî čńęóńńňâŕ    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ěóçűęŕëüíîăî čńęóńńňâŕ     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070101 |Číńňđóěĺíňŕëüíîĺ čńďîëíčňĺëüńňâî (ďî âčäŕě    |  65  |Ęîíöĺđňíűé čńďîëíčňĺëü, ŕđňčńň     |

|       |číńňđóěĺíňîâ: ôîđňĺďčŕíî, îđăŕí; îđęĺńňđîâűĺ  |      |ęŕěĺđíîăî ŕíńŕěáë˙, ęîíöĺđňěĺéńňĺđ,|

|       |ńňđóííűĺ číńňđóěĺíňű; îđęĺńňđîâűĺ äóőîâűĺ č   |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |óäŕđíűĺ číńňđóěĺíňű; îđęĺńňđîâűĺ íŕđîäíűĺ     |      |Ęîíöĺđňíűé čńďîëíčňĺëü, ŕđňčńň     |

|       |číńňđóěĺíňű)                                  |      |îđęĺńňđŕ, ŕđňčńň ŕíńŕěáë˙,         |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü (îđęĺńňđîâűĺ ńňđóííűĺ|

|       |                                              |      |číńňđóěĺíňű)                       |

|       |                                              |      |Ęîíöĺđňíűé čńďîëíčňĺëü, ŕđňčńň     |

|       |                                              |      |îđęĺńňđŕ, ŕđňčńň ŕíńŕěáë˙,         |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü (îđęĺńňđîâűĺ äóőîâűĺ |

|       |                                              |      |č óäŕđíűĺ číńňđóěĺíňű)             |

|       |                                              |      |Ęîíöĺđňíűé čńďîëíčňĺëü, ŕđňčńň     |

|       |                                              |      |îđęĺńňđŕ, ŕđňčńň ŕíńŕěáë˙,         |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü (îđęĺńňđîâűĺ íŕđîäíűĺ|

|       |                                              |      |číńňđóěĺíňű)                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070102 |Číńňđóěĺíňŕëüíîĺ čńďîëíčňĺëüńňâî (ďî âčäŕě    |  51  |Ŕđňčńň îđęĺńňđŕ (ŕíńŕěáë˙),        |

|       |číńňđóěĺíňîâ)                                 |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü čăđű íŕ číńňđóěĺíňĺ, |

|       |                                              |      |ęîíöĺđňěĺéńňĺđ                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ŕđňčńň îđęĺńňđŕ (ŕíńŕěáë˙),        |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü čăđű íŕ číńňđóěĺíňĺ, |

|       |                                              |      |ęîíöĺđňěĺéńňĺđ ń óăëóáëĺííîé       |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070103 |Âîęŕëüíîĺ čńęóńńňâî (ďî âčäŕě âîęŕëüíîăî      |  65  |Îďĺđíűé ďĺâĺö, ęîíöĺđňíî-ęŕěĺđíűé  |

|       |čńęóńńňâŕ: ŕęŕäĺěč÷ĺńęîĺ ďĺíčĺ; íŕđîäíîĺ      |      |ďĺâĺö, ďđĺďîäŕâŕňĺëü               |

|       |ďĺíčĺ)                                        |      |Čńďîëíčňĺëü íŕđîäíűő ďĺńĺí,        |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070104 |Âîęŕëüíîĺ čńęóńńňâî                           |  51  |Ŕđňčńň őîđŕ, ŕíńŕěáë˙              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ŕđňčńň őîđŕ, ŕíńŕěáë˙ ń óăëóáëĺííîé|

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070105 |Äčđčćčđîâŕíčĺ (ďî âčäŕě čńďîëíčňĺëüńęčő       |  65  |Äčđčćĺđ îďĺđíî-ńčěôîíč÷ĺńęîăî      |

|       |ęîëëĺęňčâîâ:                                  |      |îđęĺńňđŕ                           |

|       |äčđčćčđîâŕíčĺ îďĺđíî-ńčěôîíč÷ĺńęčě îđęĺńňđîě; |      |Äčđčćĺđ, őîđěĺéńňĺđ ŕęŕäĺěč÷ĺńęîăî |

|       |äčđčćčđîâŕíčĺ ŕęŕäĺěč÷ĺńęčě őîđîě;            |      |őîđŕ, ďđĺďîäŕâŕňĺëü                |

|       |äčđčćčđîâŕíčĺ íŕđîäíűě őîđîě;                 |      |Őóäîćĺńňâĺííűé đóęîâîäčňĺëü        |

|       |äčđčćčđîâŕíčĺ âîĺííî-äóőîâűě îđęĺńňđîě)       |      |íŕđîäíî-ďĺâ÷ĺńęîăî ęîëëĺęňčâŕ,     |

|       |                                              |      |őîđěĺéńňĺđ, ďđĺďîäŕâŕňĺëü          |

|       |                                              |      |Äčđčćĺđ âîĺííî-äóőîâîăî îđęĺńňđŕ   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070106 |Őîđîâîĺ äčđčćčđîâŕíčĺ                         |  51  |Đóęîâîäčňĺëü őîđŕ č ňâîđ÷ĺńęîăî    |

|       |                                              |      |ęîëëĺęňčâŕ, ŕđňčńň őîđŕ, ŕíńŕěáë˙  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Đóęîâîäčňĺëü őîđŕ č ňâîđ÷ĺńęîăî    |

|       |                                              |      |ęîëëĺęňčâŕ, ŕđňčńň őîđŕ, ŕíńŕěáë˙ ń|

|       |                                              |      |óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070107 |Ęîěďîçčöč˙                                    |  65  |Ęîěďîçčňîđ, ďđĺďîäŕâŕňĺëü          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070108 |Ěóçűęŕëüíîĺ čńęóńńňâî ýńňđŕäű (ďî âčäŕě       |  65  |Ęîíöĺđňíűé čńďîëíčňĺëü, ŕđňčńň     |

|       |ýńňđŕäíîăî čńęóńńňâŕ:                         |      |îđęĺńňđŕ, ŕđňčńň ŕíńŕěáë˙,         |

|       |číńňđóěĺíňű ýńňđŕäíîăî îđęĺńňđŕ;              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |ýńňđŕäíî-äćŕçîâîĺ ďĺíčĺ)                      |      |Ęîíöĺđňíűé ďĺâĺö, ńîëčńň ŕíńŕěáë˙, |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070109 |Ěóçűęŕëüíîĺ čńęóńńňâî ýńňđŕäű (ďî âčäŕě)      |  51  |Ŕđňčńň, đóęîâîäčňĺëü ęîëëĺęňčâŕ,   |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ŕđňčńň, đóęîâîäčňĺëü ęîëëĺęňčâŕ,   |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü ń óăëóáëĺííîé        |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070110 |Ěóçűęŕëüíŕ˙ çâóęîđĺćčńńóđŕ                    |  65  |Çâóęîđĺćčńńĺđ                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070111 |Ěóçűęîâĺäĺíčĺ                                 |  65  |Ěóçűęîâĺä, ďđĺďîäŕâŕňĺëü           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ěóçűęîâĺä, đóęîâîäčňĺëü ęîëëĺęňčâŕ |

|       |                                              |      |äđĺâíĺđóńńęîăî ďĺíč˙, ďđĺďîäŕâŕňĺëü|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070112 |Ýňíîěóçűęîëîăč˙                               |  65  |Ýňíîěóçűęîëîă, ďđĺďîäŕâŕňĺëü       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070113 |Ňĺîđč˙ ěóçűęč                                 |  51  |Ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |      |ěóçűęŕëüíî-ňĺîđĺňč÷ĺńęčő äčńöčďëčí |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |      |ěóçűęŕëüíî-ňĺîđĺňč÷ĺńęčő äčńöčďëčí |

|       |                                              |      |ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070200 |Ňĺŕňđŕëüíîĺ čńęóńńňâî                         |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺŕňđŕëüíîăî čńęóńńňâŕ    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺŕňđŕëüíîăî čńęóńńňâŕ     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070201 |Ŕęňĺđńęîĺ čńęóńńňâî                           |  65  |Ŕđňčńň äđŕěŕňč÷ĺńęîăî ňĺŕňđŕ č ęčíî|

|       |                                              |      |Ŕđňčńň ěóçűęŕëüíîăî ňĺŕňđŕ         |

|       |                                              |      |Ŕđňčńň ňĺŕňđŕ ęóęîë                |

|       |                                              |      |Ŕđňčńň ýńňđŕäű                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ŕęňĺđ                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ŕęňĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070202 |Öčđęîâîĺ čńęóńńňâî                            |  51  |Ŕđňčńň öčđęŕ, đóęîâîäčňĺëü         |

|       |                                              |      |(ńŕěîäĺ˙ňĺëüíîăî) öčđęîâîăî        |

|       |                                              |      |ęîëëĺęňčâŕ                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ŕđňčńň öčđęŕ, đóęîâîäčňĺëü         |

|       |                                              |      |(ńŕěîäĺ˙ňĺëüíîăî) öčđęîâîăî        |

|       |                                              |      |ęîëëĺęňčâŕ ń óăëóáëĺííîé           |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070203 |Čńęóńńňâî ýńňđŕäű                             |  51  |Ŕđňčńň ýńňđŕäű, đóęîâîäčňĺëü       |

|       |                                              |      |ęîëëĺęňčâŕ                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ŕđňčńň ýńňđŕäű, đóęîâîäčňĺëü       |

|       |                                              |      |ęîëëĺęňčâŕ ń óăëóáëĺííîé           |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070204 |Đĺćčńńóđŕ ňĺŕňđŕ                              |  65  |Đĺćčńńĺđ äđŕěű                     |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ ěóçűęŕëüíîăî ňĺŕňđŕ       |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ ňĺŕňđŕ ęóęîë              |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ ýńňđŕäű                   |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ öčđęŕ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070205 |Ňĺőíîëîăč˙ őóäîćĺńňâĺííîăî îôîđěëĺíč˙         |  65  |Őóäîćíčę-ňĺőíîëîă ńöĺíű            |

|       |ńďĺęňŕęë˙                                     |      |Őóäîćíčę-ňĺőíîëîă ňĺŕňđŕ ęóęîë     |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ňĺőíîëîă ďî ńöĺíč÷ĺńęîěó  |

|       |                                              |      |ęîńňţěó                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070206 |Ňĺŕňđŕëüíî-äĺęîđŕöčîííîĺ čńęóńńňâî            |  51  |Őóäîćíčę-ňĺőíîëîă                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Őóäîćíčę-ňĺőíîëîă ń óăëóáëĺííîé    |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070207 |Ńöĺíîăđŕôč˙                                   |  65  |Őóäîćíčę-ďîńňŕíîâůčę ňĺŕňđŕ        |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ďîńňŕíîâůčę ňĺŕňđŕ ęóęîë  |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę ďî ńöĺíč÷ĺńęîěó ęîńňţěó   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070208 |Çâóęîđĺćčńńóđŕ ňĺŕňđŕëčçîâŕííűő ďđĺäńňŕâëĺíčé |  65  |Çâóęîđĺćčńńĺđ                      |

|       |č ďđŕçäíčęîâ                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070209 |Đĺćčńńóđŕ ňĺŕňđŕëčçîâŕííűő ďđĺäńňŕâëĺíčé č    |  65  |Đĺćčńńĺđ ňĺŕňđŕëčçîâŕííűő          |

|       |ďđŕçäíčęîâ                                    |      |ďđĺäńňŕâëĺíčé č ďđŕçäíčęîâ,        |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ řîó-ďđîăđŕěě              |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ őóäîćĺńňâĺííî-ńďîđňčâíűő  |

|       |                                              |      |ďđŕçäíčęîâ, ďđĺďîäŕâŕňĺëü          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070210 |Äđŕěŕňóđăč˙                                   |  65  |Ęčíîäđŕěŕňóđă                      |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Äđŕěŕňóđă                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070211 |Ňĺŕňđîâĺäĺíčĺ                                 |  65  |Ňĺŕňđîâĺä                          |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ňĺŕňđîâĺä-ěĺíĺäćĺđ                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070300 |Čńęóńńňâî áŕëĺňŕ                              |  62  |Áŕęŕëŕâđ čńęóńńňâŕ áŕëĺňŕ          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ čńęóńńňâŕ áŕëĺňŕ           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070301 |Őîđĺîăđŕôč÷ĺńęîĺ čńďîëíčňĺëüńňâî              |  65  |Ŕđňčńň áŕëĺňŕ, ďĺäŕăîă-đĺďĺňčňîđ   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070302 |Őîđĺîăđŕôč÷ĺńęîĺ čńęóńńňâî                    |  51  |Ŕđňčńň áŕëĺňŕ                      |

|       |                                              |      |Ŕđňčńň ŕíńŕěáë˙ íŕđîäíîăî ňŕíöŕ    |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ŕđňčńň áŕëĺňŕ ń óăëóáëĺííîé        |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé Ŕđňčńň ŕíńŕěáë˙        |

|       |                                              |      |íŕđîäíîăî ňŕíöŕ ń óăëóáëĺííîé      |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070303 |Čńęóńńňâî őîđĺîăđŕôŕ                          |  65  |Őîđĺîăđŕô                          |

|       |                                              |      |Áŕëĺňěĺéńňĺđ-đĺďĺňčňîđ             |

|       |                                              |      |Őîđĺîăđŕô áŕëĺňŕ íŕ ëüäó           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070304 |Ďĺäŕăîăčęŕ áŕëĺňŕ                             |  65  |Ďĺäŕăîă-áŕëĺňěĺéńňĺđ               |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ďĺäŕăîă áŕëüíîăî ňŕíöŕ             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070305 |Čńňîđč˙ č ňĺîđč˙ őîđĺîăđŕôč÷ĺńęîăî čńęóńńňâŕ  |  65  |Áŕëĺňîâĺä                          |

|       |                                              |      |Ěĺíĺäćĺđ čńďîëíčňĺëüńęčő čńęóńńňâ  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070400 |Ńâĺňîđĺćčńńóđŕ                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070401 |Ńâĺňîđĺćčńńóđŕ                                |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070500 |Đĺńňŕâđŕöč˙                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ đĺńňŕâđŕöčč               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ đĺńňŕâđŕöčč                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070501 |Đĺńňŕâđŕöč˙                                   |  65  |Đĺńňŕâđŕňîđ ďŕě˙ňíčęîâ ŕđőčňĺęňóđű |

|       |                                              |      |č ŕđőčňĺęňóđíîé ńđĺäű              |

|       |                                              |      |Đĺńňŕâđŕňîđ ćčâîďčńč               |

|       |                                              |      |Đĺńňŕâđŕňîđ ńęóëüďňóđű             |

|       |                                              |      |Đĺńňŕâđŕňîđ ăđŕôčęč                |

|       |                                              |      |Đĺńňŕâđŕňîđ ďđĺäěĺňîâ              |

|       |                                              |      |äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîăî čńęóńńňâŕ  |

|       |                                              |      |Ýęńďĺđň-ěĺíĺäćĺđ îáúĺęňîâ          |

|       |                                              |      |ęóëüňóđíîăî íŕńëĺäč˙               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070502 |Đĺńňŕâđŕöč˙, ęîíńĺđâŕöč˙ č őđŕíĺíčĺ           |  51  |Őóäîćíčę-đĺńňŕâđŕňîđ               |

|       |ďđîčçâĺäĺíčé čńęóńńňâŕ                        |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Őóäîćíčę-đĺńňŕâđŕňîđ ń óăëóáëĺííîé |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070503 |Ěóçĺéíîĺ äĺëî č îőđŕíŕ ďŕě˙ňíčęîâ             |  65  |Ěóçĺĺâĺä                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070600 |Äčçŕéí                                        |  62  |Áŕęŕëŕâđ äčçŕéíŕ                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ äčçŕéíŕ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070601 |Äčçŕéí                                        |  65  |Äčçŕéíĺđ (ăđŕôč÷ĺńęčé äčçŕéí)      |

|       |                                              |      |Äčçŕéíĺđ (ďđîěűřëĺííűé äčçŕéí)     |

|       |                                              |      |Äčçŕéíĺđ (äčçŕéí ęîńňţěŕ)          |

|       |                                              |      |Äčçŕéíĺđ (äčçŕéí ńđĺäű)            |

|       |                                              |      |Äčçŕéíĺđ (äčçŕéí ńđĺäńňâ           |

|       |                                              |      |ňđŕíńďîđňŕ)                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070602 |Äčçŕéí (ďî îňđŕńë˙ě)                          |  51  |Äčçŕéíĺđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Äčçŕéíĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070603 |Čńęóńńňâî číňĺđüĺđŕ                           |  65  |Őóäîćíčę-ďđîĺęňčđîâůčę             |

|       |                                              |      |(őóäîćĺńňâĺííîĺ ďđîĺęňčđîâŕíčĺ     |

|       |                                              |      |číňĺđüĺđŕ)                         |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ďđîĺęňčđîâůčę             |

|       |                                              |      |(őóäîćĺńňâĺííîĺ ďđîĺęňčđîâŕíčĺ     |

|       |                                              |      |ěĺáĺëč)                            |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ďđîĺęňčđîâůčę             |

|       |                                              |      |(őóäîćĺńňâĺííűé ňĺęńňčëü)          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070604 |Ýđăîíîěčęŕ                                    |  65  |Ýđăîíîěčńň                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070700 |Đĺęëŕěŕ                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070701 |Đĺęëŕěŕ                                       |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî đĺęëŕěĺ              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ńďĺöčŕëčńň ďî đĺęëŕěĺ              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńďĺöčŕëčńň ďî đĺęëŕěĺ ń óăëóáëĺííîé|

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070800 |Äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîĺ čńęóńńňâî č íŕđîäíűĺ   |  62  |Áŕęŕëŕâđ äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîăî   |

|       |ďđîěűńëű                                      |      |čńęóńńňâŕ                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîăî    |

|       |                                              |      |čńęóńńňâŕ                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070801 |Äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîĺ čńęóńńňâî              |  65  |Őóäîćíčę äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîăî   |

|       |                                              |      |čńęóńńňâŕ (őóäîćĺńňâĺííűé ěĺňŕëë)  |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîăî   |

|       |                                              |      |čńęóńńňâŕ (őóäîćĺńňâĺííŕ˙ ęĺđŕěčęŕ)|

|       |                                              |      |Őóäîćíčę äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîăî   |

|       |                                              |      |čńęóńńňâŕ (őóäîćĺńňâĺííîĺ ńňĺęëî)  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070802 |Äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîĺ čńęóńńňâî č íŕđîäíűĺ   |  51  |Őóäîćíčę-ěŕńňĺđ                    |

|       |ďđîěűńëű                                      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Őóäîćíčę-ěŕńňĺđ ń óăëóáëĺííîé      |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070900 |Čçîáđŕçčňĺëüíîĺ čńęóńńňâî                     |  62  |Áŕęŕëŕâđ čçîáđŕçčňĺëüíîăî čńęóńńňâŕ|

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ čçîáđŕçčňĺëüíîăî čńęóńńňâŕ |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070901 |Ćčâîďčńü                                      |  65  |Őóäîćíčę-ćčâîďčńĺö (ńňŕíęîâŕ˙      |

|       |                                              |      |ćčâîďčńü)                          |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ćčâîďčńĺö (ěîíóěĺíňŕëüíŕ˙ |

|       |                                              |      |ćčâîďčńü)                          |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ćčâîďčńĺö                 |

|       |                                              |      |(ňĺŕňđŕëüíî-äĺęîđŕöčîííŕ˙ ćčâîďčńü)|

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ćčâîďčńĺö                 |

|       |                                              |      |(öĺđęîâíî-čńňîđč÷ĺńęŕ˙ ćčâîďčńü)   |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-đĺńňŕâđŕňîđ (ńňŕíęîâŕ˙    |

|       |                                              |      |ěŕńë˙íŕ˙ ćčâîďčńü)                 |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-đĺńňŕâđŕňîđ (ňĺěďĺđíŕ˙    |

|       |                                              |      |ćčâîďčńü)                          |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-đĺńňŕâđŕňîđ               |

|       |                                              |      |(ěîíóěĺíňŕëüíî-äĺęîđŕňčâíŕ˙        |

|       |                                              |      |ćčâîďčńü)                          |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę ęčíî č ňĺëĺâčäĺíč˙,       |

|       |                                              |      |őóäîćíčę ęîěáčíčđîâŕííűő ńúĺěîę    |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę ęčíî č ňĺëĺâčäĺíč˙ ďî     |

|       |                                              |      |ęîńňţěó                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Őóäîćíčę, ďđĺďîäŕâŕňĺëü            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Őóäîćíčę, ďđĺďîäŕâŕňĺëü ń          |

|       |                                              |      |óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070902 |Ăđŕôčęŕ                                       |  65  |Őóäîćíčę-ăđŕôčę (ńňŕíęîâŕ˙ ăđŕôčęŕ)|

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ăđŕôčę (čńęóńńňâî ęíčăč)  |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ăđŕôčę (čńęóńńňâî ăđŕôčęč |

|       |                                              |      |č ďëŕęŕňŕ)                         |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę-ăđŕôčę (îôîđěëĺíčĺ        |

|       |                                              |      |ďĺ÷ŕňíîé ďđîäóęöčč)                |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę ŕíčěŕöčč č ęîěďüţňĺđíîé   |

|       |                                              |      |ăđŕôčęč                            |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę ěóëüňčďëčęŕöčîííîăî ôčëüěŕ|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070903 |Ńęóëüďňóđŕ                                    |  65  |Őóäîćíčę-ńęóëüďňîđ                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ńęóëüďňîđ-čńďîëíčňĺëü,             |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńęóëüďňîđ-čńďîëíčňĺëü,             |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü ń óăëóáëĺííîé        |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070904 |Ěîíóěĺíňŕëüíî -äĺęîđŕňčâíîĺ čńęóńńňâî         |  65  |Őóäîćíčę                           |

|       |                                              |      |ěîíóěĺíňŕëüíî-äĺęîđŕňčâíîăî        |

|       |                                              |      |čńęóńńňâŕ (ćčâîďčńü)               |

|       |                                              |      |Őóäîćíčę                           |

|       |                                              |      |ěîíóěĺíňŕëüíî-äĺęîđŕňčâíîăî        |

|       |                                              |      |čńęóńńňâŕ (ńęóëüďňóđŕ)             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070905 |Çîä÷ĺńňâî                                     |  65  |Őóäîćíčę-ŕđőčňĺęňîđ                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|070906 |Čńňîđč˙ č ňĺîđč˙ čçîáđŕçčňĺëüíîăî čńęóńńňâŕ   |  65  |Čńęóńńňâîâĺä                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071000 |Ëčňĺđŕňóđíîĺ ňâîđ÷ĺńňâî                       |  62  |Áŕęŕëŕâđ ëčňĺđŕňóđíîăî ňâîđ÷ĺńňâŕ  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ëčňĺđŕňóđíîăî ňâîđ÷ĺńňâŕ   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071001 |Ëčňĺđŕňóđíîĺ ňâîđ÷ĺńňâî                       |  65  |Ëčňĺđŕňóđíűé đŕáîňíčę              |

|       |                                              |      |———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ëčňĺđŕňóđíűé đŕáîňíčę, ďĺđĺâîä÷čę  |

|       |                                              |      |őóäîćĺńňâĺííîé ëčňĺđŕňóđű          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071100 |Ęčíîčńęóńńňâî                                 |  62  |Áŕęŕëŕâđ ęčíîčńęóńńňâŕ             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ęčíîčńęóńńňâŕ              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071101 |Đĺćčńńóđŕ ęčíî č ňĺëĺâčäĺíč˙                  |  65  |Đĺćčńńĺđ čăđîâîăî ęčíî-, ňĺëĺ- č   |

|       |                                              |      |âčäĺîôčëüěŕ                        |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ íĺčăđîâîăî ęčíî-, ňĺëĺ- č |

|       |                                              |      |âčäĺîôčëüěŕ                        |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ ŕíčěŕöčč č ęîěďüţňĺđíîé   |

|       |                                              |      |ăđŕôčęč                            |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ ňĺëĺâčçčîííűő ďđîăđŕěě    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071102 |Đĺćčńńóđŕ ěóëüňčěĺäčŕ ďđîăđŕěě                |  65  |Đĺćčńńĺđ ěóëüňčěĺäčŕ ďđîăđŕěě      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071103 |Ďđîäţńĺđńňâî ęčíî č ňĺëĺâčäĺíč˙               |  65  |Ďđîäţńĺđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071104 |Çâóęîđĺćčńńóđŕ ęčíî č ňĺëĺâčäĺíč˙             |  65  |Çâóęîđĺćčńńĺđ                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071105 |Ęčíîîďĺđŕňîđńňâî                              |  65  |Ęčíîîďĺđŕňîđ                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ňĺëĺîďĺđŕňîđ                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071106 |Ęčíîâĺäĺíčĺ                                   |  65  |Ęčíîâĺä                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071200 |Áčáëčîňĺ÷íî-číôîđěŕöčîííűĺ đĺńóđńű            |  62  |Áŕęŕëŕâđ áčáëčîňĺ÷íî-číôîđěŕöčîííűő|

|       |                                              |      |đĺńóđńîâ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ áčáëčîňĺ÷íî-číôîđěŕöčîííűő |

|       |                                              |      |đĺńóđńîâ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071201 |Áčáëčîňĺ÷íî-číôîđěŕöčîííŕ˙ äĺ˙ňĺëüíîńňü       |  65  |Áčáëčîňĺęŕđü-áčáëčîăđŕô,           |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |      |Ňĺőíîëîă ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűő        |

|       |                                              |      |číôîđěŕöčîííűő đĺńóđńîâ            |

|       |                                              |      |Đĺôĺđĺíň-ŕíŕëčňčę číôîđěŕöčîííűő   |

|       |                                              |      |đĺńóđńîâ                           |

|       |                                              |      |Ěĺíĺäćĺđ číôîđěŕöčîííűő đĺńóđńîâ   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071202 |Áčáëčîňĺęîâĺäĺíčĺ                             |  51  |Áčáëčîňĺęŕđü                       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Áčáëčîňĺęŕđü ń óăëóáëĺííîé         |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071300 |Íŕđîäíŕ˙ őóäîćĺńňâĺííŕ˙ ęóëüňóđŕ              |  62  |Áŕęŕëŕâđ íŕđîäíîé őóäîćĺńňâĺííîé   |

|       |                                              |      |ęóëüňóđű                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ íŕđîäíîé őóäîćĺńňâĺííîé    |

|       |                                              |      |ęóëüňóđű                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071301 |Íŕđîäíîĺ őóäîćĺńňâĺííîĺ ňâîđ÷ĺńňâî            |  65  |Đóęîâîäčňĺëü ýňíîęóëüňóđíîăî       |

|       |                                              |      |öĺíňđŕ, ďđĺďîäŕâŕňĺëü              |

|       |                                              |      |Őóäîćĺńňâĺííűé đóęîâîäčňĺëü        |

|       |                                              |      |ěóçűęŕëüíî-číńňđóěĺíňŕëüíîăî       |

|       |                                              |      |ęîëëĺęňčâŕ, ďđĺďîäŕâŕňĺëü          |

|       |                                              |      |Őóäîćĺńňâĺííűé đóęîâîäčňĺëü        |

|       |                                              |      |âîęŕëüíî-őîđîâîăî ęîëëĺęňčâŕ,      |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |      |Őóäîćĺńňâĺííűé đóęîâîäčňĺëü        |

|       |                                              |      |őîđĺîăđŕôč÷ĺńęîăî ęîëëĺęňčâŕ,      |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |      |Őóäîćĺńňâĺííűé đóęîâîäčňĺëü ńňóäčč |

|       |                                              |      |äĺęîđŕňčâíî-ďđčęëŕäíîăî ňâîđ÷ĺńňâŕ,|

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |      |Đĺćčńńĺđ ëţáčňĺëüńęîăî ňĺŕňđŕ,     |

|       |                                              |      |ďđĺďîäŕâŕňĺëü                      |

|       |                                              |      |Őóäîćĺńňâĺííűé đóęîâîäčňĺëü        |

|       |                                              |      |ëţáčňĺëüńęîé ńňóäčč ęčíî-, ôîňî-,  |

|       |                                              |      |âčäĺîňâîđ÷ĺńňâŕ, ďđĺďîäŕâŕňĺëü     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071302 |Ńîöčŕëüíî-ęóëüňóđíŕ˙ äĺ˙ňĺëüíîńňü č íŕđîäíîĺ  |  51  |Đóęîâîäčňĺëü ňâîđ÷ĺńęîăî           |

|       |őóäîćĺńňâĺííîĺ ňâîđ÷ĺńňâî                     |      |ęîëëĺęňčâŕ, ďđĺďîäŕâŕňĺëü          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Đóęîâîäčňĺëü ňâîđ÷ĺńęîăî           |

|       |                                              |      |ęîëëĺęňčâŕ, ďđĺďîäŕâŕňĺëü ń        |

|       |                                              |      |óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071400 |Ńîöčŕëüíî-ęóëüňóđíŕ˙ äĺ˙ňĺëüíîńňü             |  62  |Áŕęŕëŕâđ ńîöčŕëüíî-ęóëüňóđíîé      |

|       |                                              |      |äĺ˙ňĺëüíîńňč                       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ńîöčŕëüíî-ęóëüňóđíîé       |

|       |                                              |      |äĺ˙ňĺëüíîńňč                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071401 |Ńîöčŕëüíî-ęóëüňóđíŕ˙ äĺ˙ňĺëüíîńňü             |  65  |Ěĺíĺäćĺđ ńîöčŕëüíî-ęóëüňóđíîé      |

|       |                                              |      |äĺ˙ňĺëüíîńňč                       |

|       |                                              |      |Ňĺőíîëîă ńîöčŕëüíî-ęóëüňóđíîé      |

|       |                                              |      |äĺ˙ňĺëüíîńňč, ďđĺďîäŕâŕňĺëü        |

|       |                                              |      |Ďîńňŕíîâůčę ęóëüňóđíî-äîńóăîâűő    |

|       |                                              |      |ďđîăđŕěě                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071500 |Őóäîćĺńňâĺííîĺ ďđîĺęňčđîâŕíčĺ čçäĺëčé         |      |                                   |

|       |ňĺęńňčëüíîé č ëĺăęîé ďđîěűřëĺííîńňč           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071501 |Őóäîćĺńňâĺííîĺ ďđîĺęňčđîâŕíčĺ ęîńňţěŕ         |  65  |Őóäîćíčę-ńňčëčńň                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071502 |Őóäîćĺńňâĺííîĺ ďđîĺęňčđîâŕíčĺ ňĺęńňčëüíűő     |  65  |Őóäîćíčę-ńňčëčńň                   |

|       |čçäĺëčé                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071503 |Őóäîćĺńňâĺííîĺ ďđîĺęňčđîâŕíčĺ čçäĺëčé čç ęîćč |  65  |Őóäîćíčę-ńňčëčńň                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071504 |Őóäîćĺńňâĺííîĺ ďđîĺęňčđîâŕíčĺ ţâĺëčđíűő       |  65  |Őóäîćíčę-ńňčëčńň                   |

|       |čçäĺëčé                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|071505 |Őóäîćĺńňâĺííîĺ îôîđěëĺíčĺ čçäĺëčé ňĺęńňčëüíîé |  51  |Őóäîćíčę-ňĺőíîëîă                  |

|       |č ëĺăęîé ďđîěűřëĺííîńňč                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Őóäîćíčę-ňĺőíîëîă ń óăëóáëĺííîé    |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|080000 |                                 Ýęîíîěčęŕ č óďđŕâëĺíčĺ                                  |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|080100 |Ýęîíîěčęŕ                                     |  62  |Áŕęŕëŕâđ ýęîíîěčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ýęîíîěčęč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080101 |Ýęîíîěč÷ĺńęŕ˙ ňĺîđč˙                          |  65  |Ýęîíîěčńň                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080102 |Ěčđîâŕ˙ ýęîíîěčęŕ                             |  65  |Ýęîíîěčńň                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080103 |Íŕöčîíŕëüíŕ˙ ýęîíîěčęŕ                        |  65  |Ýęîíîěčńň                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080104 |Ýęîíîěčęŕ ňđóäŕ                               |  65  |Ýęîíîěčńň                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080105 |Ôčíŕíńű č ęđĺäčň                              |  65  |Ýęîíîěčńň                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080106 |Ôčíŕíńű (ďî îňđŕńë˙ě)                         |  51  |Ôčíŕíńčńň                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôčíŕíńčńň ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080107 |Íŕëîăč č íŕëîăîîáëîćĺíčĺ                      |  65  |Ýęîíîěčńň                          |

|       |                                              |      |Ńďĺöčŕëčńň ďî íŕëîăîîáëîćĺíčţ      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńďĺöčŕëčńň ďî íŕëîăîîáëîćĺíčţ      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080108 |Áŕíęîâńęîĺ äĺëî                               |  51  |Ńďĺöčŕëčńň áŕíęîâńęîăî äĺëŕ        |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńďĺöčŕëčńň áŕíęîâńęîăî äĺëŕ ń      |

|       |                                              |      |óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080109 |Áóőăŕëňĺđńęčé ó÷ĺň, ŕíŕëčç č ŕóäčň            |  65  |Ýęîíîěčńň                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080110 |Ýęîíîěčęŕ č áóőăŕëňĺđńęčé ó÷ĺň (ďî îňđŕńë˙ě)  |51 52 |Áóőăŕëňĺđ                          |

|       |                                              |      |Áóőăŕëňĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080111 |Ěŕđęĺňčíă                                     |  65  |Ěŕđęĺňîëîă                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080112 |Ěŕđęĺňčíă (ďî îňđŕńë˙ě)                       |  51  |Ěŕđęĺňîëîă                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěŕđęĺňîëîă ń óăëóáëĺííîé           |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080113 |Ńňđŕőîâîĺ äĺëî (ďî îňđŕńë˙ě)                  |  51  |Ńďĺöčŕëčńň ńňđŕőîâîăî äĺëŕ         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńďĺöčŕëčńň ńňđŕőîâîăî äĺëŕ ń       |

|       |                                              |      |óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080114 |Çĺěĺëüíî-čěóůĺńňâĺííűĺ îňíîřĺíč˙              |  51  |Ýęîíîěčńň                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ýęîíîěčńň ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080115 |Ňŕěîćĺííîĺ äĺëî                               |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ňŕěîćĺííîăî äĺëŕ        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080116 |Ěŕňĺěŕňč÷ĺńęčĺ ěĺňîäű â ýęîíîěčęĺ             |  65  |Ýęîíîěčńň-ěŕňĺěŕňčę                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080200 |Đĺăčîíîâĺäĺíčĺ                                |  62  |Áŕęŕëŕâđ đĺăčîíîâĺäĺíč˙            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ đĺăčîíîâĺäĺíč˙             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080201 |Đĺăčîíîâĺäĺíčĺ                                |  65  |Đĺăčîíîâĺä                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080300 |Ęîěěĺđöč˙                                     |  62  |Áŕęŕëŕâđ ęîěěĺđöčč                 |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ęîěěĺđöčč                  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080301 |Ęîěěĺđöč˙ (ňîđăîâîĺ äĺëî)                     |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ęîěěĺđöčč               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080302 |Ęîěěĺđöč˙ (ďî îňđŕńë˙ě)                       |  51  |Ęîěěĺđńŕíň                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęîěěĺđńŕíň ń óăëóáëĺííîé           |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080400 |Ňîâŕđîâĺäĺíčĺ                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080401 |Ňîâŕđîâĺäĺíčĺ č ýęńďĺđňčçŕ ňîâŕđîâ (ďî        |  65  |Ňîâŕđîâĺä-ýęńďĺđň                  |

|       |îáëŕńň˙ě ďđčěĺíĺíč˙)                          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080402 |Ňîâŕđîâĺäĺíčĺ (ďî ăđóďďŕě îäíîđîäíűő ňîâŕđîâ) |  51  |Ňîâŕđîâĺä                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ňîâŕđîâĺä ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080500 |Ěĺíĺäćěĺíň                                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ěĺíĺäćěĺíňŕ               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ěĺíĺäćěĺíňŕ                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080501 |Ěĺíĺäćěĺíň (ďî îňđŕńë˙ě)                      |  51  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěĺíĺäćĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080502 |Ýęîíîěčęŕ č óďđŕâëĺíčĺ íŕ ďđĺäďđč˙ňčč (ďî     |  65  |Ýęîíîěčńň-ěĺíĺäćĺđ                 |

|       |îňđŕńë˙ě)                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080503 |Ŕíňčęđčçčńíîĺ óďđŕâëĺíčĺ                      |  65  |Ýęîíîěčńň-ěĺíĺäćĺđ                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080504 |Ăîńóäŕđńňâĺííîĺ č ěóíčöčďŕëüíîĺ óďđŕâëĺíčĺ    |  65  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ăîńóäŕđńňâĺííîěó č   |

|       |                                              |      |ěóíčöčďŕëüíîěó óďđŕâëĺíčţ          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080505 |Óďđŕâëĺíčĺ ďĺđńîíŕëîě                         |  65  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080506 |Ëîăčńňčęŕ č óďđŕâëĺíčĺ öĺď˙ěč ďîńňŕâîę        |  65  |Ëîăčńň                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080507 |Ěĺíĺäćěĺíň îđăŕíčçŕöčč                        |  65  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080600 |Ńňŕňčńňčęŕ                                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ńňŕňčńňčęč                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ńňŕňčńňčęč                 |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|080601 |Ńňŕňčńňčęŕ                                    |  65  |Ýęîíîěčńň                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ýęîíîěčńň                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ýęîíîěčńň ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|090000 |                               Číôîđěŕöčîííŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|090100 |Číôîđěŕöčîííŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090101 |Ęđčďňîăđŕôč˙                                  |  65  |Ěŕňĺěŕňčę                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090102 |Ęîěďüţňĺđíŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü                     |  65  |Ěŕňĺěŕňčę                          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090103 |Îđăŕíčçŕöč˙ č ňĺőíîëîăč˙ çŕůčňű číôîđěŕöčč    |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî çŕůčňĺ číôîđěŕöčč    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090104 |Ęîěďëĺęńíŕ˙ çŕůčňŕ îáúĺęňîâ číôîđěŕňčçŕöčč    |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî çŕůčňĺ číôîđěŕöčč    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090105 |Ęîěďëĺęńíîĺ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ číôîđěŕöčîííîé        |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî çŕůčňĺ číôîđěŕöčč    |

|       |áĺçîďŕńíîńňč ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűő ńčńňĺě        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090106 |Číôîđěŕöčîííŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü                   |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî çŕůčňĺ číôîđěŕöčč    |

|       |ňĺëĺęîěěóíčęŕöčîííűő ńčńňĺě                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|090107 |Ďđîňčâîäĺéńňâčĺ ňĺőíč÷ĺńęčě đŕçâĺäęŕě         |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî çŕůčňĺ číôîđěŕöčč    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|100000 |                                   Ńôĺđŕ îáńëóćčâŕíč˙                                    |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|100100 |Ńĺđâčń                                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100101 |Ńĺđâčń                                        |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ńĺđâčńó              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100102 |Îđăŕíčçŕöč˙ îáńëóćčâŕíč˙ â ńôĺđĺ ńĺđâčńŕ      |  51  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěĺíĺäćĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100103 |Ńîöčŕëüíî-ęóëüňóđíűé ńĺđâčń č ňóđčçě          |  65  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ńĺđâčńó č ňóđčçěó    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100104 |Ňóđčçě                                        |  51  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ňóđčçěó              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ňóđčçěó ń óăëóáëĺííîé|

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100105 |Ăîńňčíč÷íűé ńĺđâčń                            |  51  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěĺíĺäćĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100106 |Îđăŕíčçŕöč˙ îáńëóćčâŕíč˙ â îáůĺńňâĺííîě       |  51  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|       |ďčňŕíčč                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěĺíĺäćĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100107 |Ńĺđâčń ďî őčěč÷ĺńęîé îáđŕáîňęĺ čçäĺëčé        |  51  |Ňĺőíîëîă                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ňĺőíîëîă ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100108 |Ďŕđčęěŕőĺđńęîĺ čńęóńńňâî                      |  51  |Ňĺőíîëîă                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěîäĺëüĺđ-őóäîćíčę                  |

|       |                                              |      |Ňĺőíîëîă ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100109 |Ęîńěĺňčęŕ č âčçŕćíîĺ čńęóńńňâî                |  51  |Ňĺőíîëîă                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ňĺőíîëîă ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100110 |Äîěîâĺäĺíčĺ                                   |  65  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ěĺíĺäćĺđ                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ěĺíĺäćĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100111 |Ňĺőíčęŕ č čńęóńńňâî ôîňîăđŕôčč                |  51  |Ôîňîňĺőíčę                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôîňîňĺőíčę ń óăëóáëĺííîé           |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé Ôîňîőóäîćíčę           |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|100112 |Ńĺđâčń íŕ ňđŕíńďîđňĺ (ďî âčäŕě ňđŕíńďîđňŕ)    |  51  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ńĺđâčńó íŕ ňđŕíńďîđňĺ|

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńďĺöčŕëčńň ďî ńĺđâčńó íŕ ňđŕíńďîđňĺ|

|       |                                              |      |ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé          |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|110000 |                               Ńĺëüńęîĺ č đűáíîĺ őîç˙éńňâî                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|110100 |Ŕăđîőčěč˙ č ŕăđîďî÷âîâĺäĺíčĺ                  |  62  |Áŕęŕëŕâđ ńĺëüńęîăî őîç˙éńňâŕ       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ńĺëüńęîăî őîç˙éńňâŕ        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110101 |Ŕăđîőčěč˙ č ŕăđîďî÷âîâĺäĺíčĺ                  |  65  |Ó÷ĺíűé ŕăđîíîě-ýęîëîă              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110102 |Ŕăđîýęîëîăč˙                                  |  65  |Ó÷ĺíűé ŕăđîíîě-ýęîëîă              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110200 |Ŕăđîíîěč˙                                     |  62  |Áŕęŕëŕâđ ńĺëüńęîăî őîç˙éńňâŕ       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ńĺëüńęîăî őîç˙éńňâŕ        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110201 |Ŕăđîíîěč˙                                     |  65  |Ó÷ĺíűé ŕăđîíîě                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ŕăđîíîě                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ŕăđîíîě ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110202 |Ďëîäîîâîůĺâîäńňâî č âčíîăđŕäŕđńňâî            |  65  |Ó÷ĺíűé ŕăđîíîě                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110203 |Çŕůčňŕ đŕńňĺíčé                               |  65  |Ó÷ĺíűé ŕăđîíîě                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110204 |Ńĺëĺęöč˙ č ăĺíĺňčęŕ ńĺëüńęîőîç˙éńňâĺííűő      |  65  |Ó÷ĺíűé ŕăđîíîě                     |

|       |ęóëüňóđ                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110300 |Ŕăđîčíćĺíĺđč˙                                 |  62  |Áŕęŕëŕâđ ńĺëüńęîăî őîç˙éńňâŕ       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ńĺëüńęîăî őîç˙éńňâŕ        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110301 |Ěĺőŕíčçŕöč˙ ńĺëüńęîăî őîç˙éńňâŕ               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110302 |Ýëĺęňđčôčęŕöč˙ č ŕâňîěŕňčçŕöč˙ ńĺëüńęîăî      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |őîç˙éńňâŕ                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110303 |Ěĺőŕíčçŕöč˙ ďĺđĺđŕáîňęč ńĺëüńęîőîç˙éńňâĺííîé  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîäóęöčč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110304 |Ňĺőíîëîăč˙ îáńëóćčâŕíč˙ č đĺěîíňŕ ěŕřčí â     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ŕăđîďđîěűřëĺííîě ęîěďëĺęńĺ                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110305 |Ňĺőíîëîăč˙ ďđîčçâîäńňâŕ č ďĺđĺđŕáîňęč         |  65  |Ňĺőíîëîă ńĺëüńęîőîç˙éńňâĺííîăî     |

|       |ńĺëüńęîőîç˙éńňâĺííîé ďđîäóęöčč                |      |ďđîčçâîäńňâŕ                       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110306 |Őđŕíĺíčĺ č ďĺđĺđŕáîňęŕ đŕńňĺíčĺâîä÷ĺńęîé      |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ďđîäóęöčč                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110400 |Çîîňĺőíč˙                                     |  62  |Áŕęŕëŕâđ ńĺëüńęîăî őîç˙éńňâŕ       |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ńĺëüńęîăî őîç˙éńňâŕ        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110401 |Çîîňĺőíč˙                                     |  65  |Çîîčíćĺíĺđ                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Çîîňĺőíčę                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110500 |Âĺňĺđčíŕđíî-ńŕíčňŕđíŕ˙ ýęńďĺđňčçŕ             |  62  |Áŕęŕëŕâđ âĺňĺđčíŕđíî-ńŕíčňŕđíîé    |

|       |                                              |      |ýęńďĺđňčçű                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ âĺňĺđčíŕđíî-ńŕíčňŕđíîé     |

|       |                                              |      |ýęńďĺđňčçű                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110501 |Âĺňĺđčíŕđíî-ńŕíčňŕđíŕ˙ ýęńďĺđňčçŕ             |  65  |Âĺňĺđčíŕđíî-ńŕíčňŕđíűé ýęńďĺđň     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110502 |Âĺňĺđčíŕđč˙                                   |  65  |Âĺňĺđčíŕđíűé âđŕ÷                  |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Âĺňĺđčíŕđíűé ôĺëüäřĺđ              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé âĺňĺđčíŕđíűé ôĺëüäřĺđ      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110600 |Ď÷ĺëîâîäńňâî                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110601 |Ď÷ĺëîâîäńňâî                                  |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110700 |Îőîňîâĺäĺíčĺ č çâĺđîâîäńňâî                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110701 |Îőîňîâĺäĺíčĺ č çâĺđîâîäńňâî                   |  51  |Îőîňîâĺä                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Îőîňîâĺä ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110800 |Ęčíîëîăč˙                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110801 |Ęčíîëîăč˙                                     |  51  |Ęčíîëîă                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęčíîëîă ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé  |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110900 |Âîäíűĺ áčîđĺńóđńű č ŕęâŕęóëüňóđŕ              |  62  |Áŕęŕëŕâđ đűáíîăî őîç˙éńňâŕ         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ đűáíîăî őîç˙éńňâŕ          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110901 |Âîäíűĺ áčîđĺńóđńű č ŕęâŕęóëüňóđŕ              |  65  |Čőňčîëîă-đűáîâîä                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|110902 |Čőňčîëîăč˙ č đűáîâîäńňâî                      |  51  |Ňĺőíčę-đűáîâîä                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-đűáîâîä             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|111000 |Đűáîëîâńňâî                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ đűáîëîâńňâŕ               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ đűáîëîâńňâŕ                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|111001 |Ďđîěűřëĺííîĺ đűáîëîâńňâî                      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|111100 |Îđăŕíčçŕöč˙ ôĺđěĺđńęîăî őîç˙éńňâŕ             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|111101 |Îđăŕíčçŕöč˙ ôĺđěĺđńęîăî őîç˙éńňâŕ             |  51  |Ôĺđěĺđ                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ôĺđěĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|120000 |                               Ăĺîäĺçč˙ č çĺěëĺóńňđîéńňâî                                |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|120100 |Ăĺîäĺçč˙                                      |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120101 |Ďđčęëŕäíŕ˙ ăĺîäĺçč˙                           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120102 |Ŕńňđîíîěîăĺîäĺçč˙                             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120103 |Ęîńěč÷ĺńęŕ˙ ăĺîäĺçč˙                          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120200 |Ôîňîăđŕěěĺňđč˙ č äčńňŕíöčîííîĺ çîíäčđîâŕíčĺ   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120201 |Čńńëĺäîâŕíčĺ ďđčđîäíűő đĺńóđńîâ               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ŕýđîęîńěč÷ĺńęčěč ńđĺäńňâŕěč                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120202 |Ŕýđîôîňîăĺîäĺçč˙                              |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120300 |Çĺěëĺóńňđîéńňâî č ęŕäŕńňđű                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120301 |Çĺěëĺóńňđîéńňâî                               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę-çĺěëĺóńňđîčňĺëü             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-çĺěëĺóńňđîčňĺëü     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120302 |Çĺěĺëüíűé ęŕäŕńňđ                             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120303 |Ăîđîäńęîé ęŕäŕńňđ                             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|120304 |Ăđŕäîńňđîčňĺëüíűé ęŕäŕńňđ                     |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|130000 |                   Ăĺîëîăč˙, đŕçâĺäęŕ č đŕçđŕáîňęŕ ďîëĺçíűő čńęîďŕĺěűő                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|130100 |Ăĺîëîăč˙ č đŕçâĺäęŕ ďîëĺçíűő čńęîďŕĺěűő       |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130200 |Ňĺőíîëîăčč ăĺîëîăč÷ĺńęîé đŕçâĺäęč             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130201 |Ăĺîôčçč÷ĺńęčĺ ěĺňîäű ďîčńęîâ č đŕçâĺäęč       |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|       |ěĺńňîđîćäĺíčé ďîëĺçíűő čńęîďŕĺěűő             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130202 |Ăĺîôčçč÷ĺńęčĺ ěĺňîäű čńńëĺäîâŕíč˙ ńęâŕćčí     |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130203 |Ňĺőíîëîăč˙ č ňĺőíčęŕ đŕçâĺäęč ěĺńňîđîćäĺíčé   |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|       |ďîëĺçíűő čńęîďŕĺěűő                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130300 |Ďđčęëŕäíŕ˙ ăĺîëîăč˙                           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130301 |Ăĺîëîăč÷ĺńęŕ˙ ńúĺěęŕ, ďîčńęč č đŕçâĺäęŕ       |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|       |ěĺńňîđîćäĺíčé ďîëĺçíűő čńęîďŕĺěűő             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130302 |Ďîčńęč č đŕçâĺäęŕ ďîäçĺěíűő âîä č             |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|       |číćĺíĺđíî-ăĺîëîăč÷ĺńęčĺ čçűńęŕíč˙             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130303 |Ăčäđîăĺîëîăč˙ č číćĺíĺđíŕ˙ ăĺîëîăč˙           |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130304 |Ăĺîëîăč˙ íĺôňč č ăŕçŕ                         |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130305 |Ăĺîëîăč˙ č đŕçâĺäęŕ íĺôň˙íűő č ăŕçîâűő        |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ěĺńňîđîćäĺíčé                                 |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130306 |Ďđčęëŕäíŕ˙ ăĺîőčěč˙, ďĺňđîëîăč˙, ěčíĺđŕëîăč˙  |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130400 |Ăîđíîĺ äĺëî                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130401 |Ôčçč÷ĺńęčĺ ďđîöĺńńű ăîđíîăî čëč íĺôňĺăŕçîâîăî |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|       |ďđîčçâîäńňâŕ                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130402 |Ěŕđęřĺéäĺđńęîĺ äĺëî                           |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ăîđíűé ňĺőíčę                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ăîđíűé ňĺőíčę              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130403 |Îňęđűňűĺ ăîđíűĺ đŕáîňű                        |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ăîđíűé ňĺőíčę-ňĺőíîëîă             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ăîđíűé ňĺőíčę-ňĺőíîëîă     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130404 |Ďîäçĺěíŕ˙ đŕçđŕáîňęŕ ěĺńňîđîćäĺíčé ďîëĺçíűő   |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|       |čńęîďŕĺěűő                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ăîđíűé ňĺőíčę-ňĺőíîëîă             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ăîđíűé ňĺőíčę-ňĺőíîëîă     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130405 |Îáîăŕůĺíčĺ ďîëĺçíűő čńęîďŕĺěűő                |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130406 |Řŕőňíîĺ č ďîäçĺěíîĺ ńňđîčňĺëüńňâî             |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130407 |Řŕőňíîĺ ńňđîčňĺëüńňâî                         |  51  |Ăîđíűé ňĺőíčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ăîđíűé ňĺőíčę              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130408 |Âçđűâíîĺ äĺëî                                 |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130500 |Íĺôňĺăŕçîâîĺ äĺëî                             |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130501 |Ďđîĺęňčđîâŕíčĺ, ńîîđóćĺíčĺ č ýęńďëóŕňŕöč˙     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ăŕçîíĺôňĺďđîâîäîâ č ăŕçîíĺôňĺőđŕíčëčů         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130502 |Ńîîđóćĺíčĺ č ýęńďëóŕňŕöč˙ ăŕçîíĺôňĺďđîâîäîâ č |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ăŕçîíĺôňĺőđŕíčëčů                             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130503 |Đŕçđŕáîňęŕ č ýęńďëóŕňŕöč˙ íĺôň˙íűő č ăŕçîâűő  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ěĺńňîđîćäĺíčé                                 |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130504 |Áóđĺíčĺ íĺôň˙íűő č ăŕçîâűő ńęâŕćčí            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|130600 |Îáîđóäîâŕíčĺ č ŕăđĺăŕňű íĺôňĺăŕçîâîăî ďđîčçâîäńňâŕ                                       |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|130601 |Ěîđńęčĺ íĺôňĺăŕçîâűĺ ńîîđóćĺíč˙               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130602 |Ěŕřčíű č îáîđóäîâŕíčĺ íĺôň˙íűő č ăŕçîâűő      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîěűńëîâ                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|130603 |Îáîđóäîâŕíčĺ íĺôňĺăŕçîďĺđĺđŕáîňęč             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|140000 |               Ýíĺđăĺňčęŕ, ýíĺđăĺňč÷ĺńęîĺ ěŕřčíîńňđîĺíčĺ č ýëĺęňđîňĺőíčęŕ                |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|140100 |Ňĺďëîýíĺđăĺňčęŕ                               |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140101 |Ňĺďëîâűĺ ýëĺęňđč÷ĺńęčĺ ńňŕíöčč                |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140102 |Ňĺďëîńíŕáćĺíčĺ č ňĺďëîňĺőíč÷ĺńęîĺ îáîđóäîâŕíčĺ|  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140103 |Ňĺőíîëîăč˙ âîäű č ňîďëčâŕ íŕ ňĺďëîâűő č       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ŕňîěíűő ýëĺęňđč÷ĺńęčő ńňŕíöč˙ő                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140104 |Ďđîěűřëĺííŕ˙ ňĺďëîýíĺđăĺňčęŕ                  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140105 |Ýíĺđăĺňčęŕ ňĺďëîňĺőíîëîăčé                    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140106 |Ýíĺđăîîáĺńďĺ÷ĺíčĺ ďđĺäďđč˙ňčé                 |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140200 |Ýëĺęňđîýíĺđăĺňčęŕ                             |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140201 |Âűńîęîâîëüňíŕ˙ ýëĺęňđîýíĺđăĺňčęŕ č            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýëĺęňđîňĺőíčęŕ                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140202 |Íĺňđŕäčöčîííűĺ č âîçîáíîâë˙ĺěűĺ čńňî÷íčęč     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýíĺđăčč                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140203 |Đĺëĺéíŕ˙ çŕůčňŕ č ŕâňîěŕňčçŕöč˙               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýëĺęňđîýíĺđăĺňč÷ĺńęčő ńčńňĺě                  |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140204 |Ýëĺęňđč÷ĺńęčĺ ńňŕíöčč                         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140205 |Ýëĺęňđîýíĺđăĺňč÷ĺńęčĺ ńčńňĺěű č ńĺňč          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140206 |Ýëĺęňđč÷ĺńęčĺ ńňŕíöčč, ńĺňč č ńčńňĺěű         |  51  |Ňĺőíčę                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140207 |Ňĺőíîëîăč˙ âîäű, ňîďëčâŕ č ńěŕçî÷íűő          |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ěŕňĺđčŕëîâ íŕ ýëĺęňđč÷ĺńęčő ńňŕíöč˙ő          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140208 |Ěîíňŕć č ýęńďëóŕňŕöč˙ ëčíčé ýëĺęňđîďĺđĺäŕ÷č   |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140209 |Ăčäđîýëĺęňđîńňŕíöčč                           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140210 |Ăčäđîýëĺęňđîýíĺđăĺňč÷ĺńęčĺ óńňŕíîâęč          |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140211 |Ýëĺęňđîńíŕáćĺíčĺ                              |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140212 |Ýëĺęňđîńíŕáćĺíčĺ (ďî îňđŕńë˙ě)                |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140300 |ßäĺđíűĺ ôčçčęŕ č ňĺőíîëîăčč                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140301 |Ôčçčęŕ ęîíäĺíńčđîâŕííîăî ńîńňî˙íč˙ âĺůĺńňâŕ   |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140302 |Ôčçčęŕ ŕňîěíîăî ˙äđŕ č ÷ŕńňčö                 |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140303 |Ôčçčęŕ ęčíĺňč÷ĺńęčő ˙âëĺíčé                   |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140304 |Ôčçčęŕ ďó÷ęîâ çŕđ˙ćĺííűő ÷ŕńňčö č             |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|       |óńęîđčňĺëüíŕ˙ ňĺőíčęŕ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140305 |ßäĺđíűĺ đĺŕęňîđű č ýíĺđăĺňč÷ĺńęčĺ óńňŕíîâęč   |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140306 |Ýëĺęňđîíčęŕ č ŕâňîěŕňčęŕ ôčçč÷ĺńęčő óńňŕíîâîę |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140307 |Đŕäčŕöčîííŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü ÷ĺëîâĺęŕ č          |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|       |îęđóćŕţůĺé ńđĺäű                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140308 |Đŕäčŕöčîííŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü                     |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|       |                                              |      |Ňĺőíčę ń äîďîëíčňĺëüíîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140309 |Áĺçîďŕńíîńňü č íĺđŕńďđîńňđŕíĺíčĺ ˙äĺđíűő      |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|       |ěŕňĺđčŕëîâ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140400 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ôčçčęŕ                            |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140401 |Ňĺőíčęŕ č ôčçčęŕ íčçęčő ňĺěďĺđŕňóđ            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140402 |Ňĺďëîôčçčęŕ                                   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140403 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ôčçčęŕ ňĺđěî˙äĺđíűő đĺŕęňîđîâ č   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďëŕçěĺííűő óńňŕíîâîę                          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140404 |Ŕňîěíűĺ ýëĺęňđč÷ĺńęčĺ ńňŕíöčč č óńňŕíîâęč     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140500 |Ýíĺđăîěŕřčíîńňđîĺíčĺ                          |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140501 |Äâčăŕňĺëč âíóňđĺííĺăî ńăîđŕíč˙                |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140502 |Ęîňëî- č đĺŕęňîđîńňđîĺíčĺ                     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140503 |Ăŕçîňóđáčííűĺ, ďŕđîňóđáčííűĺ óńňŕíîâęč č      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |äâčăŕňĺëč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140504 |Őîëîäčëüíŕ˙, ęđčîăĺííŕ˙ ňĺőíčęŕ č             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ęîíäčöčîíčđîâŕíčĺ                             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140505 |Ďëŕçěĺííűĺ ýíĺđăĺňč÷ĺńęčĺ óńňŕíîâęč           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140600 |Ýëĺęňđîňĺőíčęŕ, ýëĺęňđîěĺőŕíčęŕ č             |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |ýëĺęňđîňĺőíîëîăčč                             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140601 |Ýëĺęňđîěĺőŕíčęŕ                               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140602 |Ýëĺęňđč÷ĺńęčĺ č ýëĺęňđîííűĺ ŕďďŕđŕňű          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140603 |Ýëĺęňđč÷ĺńęčĺ ěŕřčíű č ŕďďŕđŕňű               |  51  |Ňĺőíčę                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140604 |Ýëĺęňđîďđčâîä č ŕâňîěŕňčęŕ ďđîěűřëĺííűő       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |óńňŕíîâîę č ňĺőíîëîăč÷ĺńęčő ęîěďëĺęńîâ        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140605 |Ýëĺęňđîňĺőíîëîăč÷ĺńęčĺ óńňŕíîâęč č ńčńňĺěű    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140606 |Ýëĺęňđč÷ĺńęčé ňđŕíńďîđň                       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140607 |Ýëĺęňđîîáîđóäîâŕíčĺ ŕâňîěîáčëĺé č ňđŕęňîđîâ   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140608 |Ýëĺęňđîîáîđóäîâŕíčĺ č ŕâňîěŕňčęŕ ńóäîâ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140609 |Ýëĺęňđîîáîđóäîâŕíčĺ ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140610 |Ýëĺęňđîîáîđóäîâŕíčĺ č ýëĺęňđîőîç˙éńňâî        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđĺäďđč˙ňčé, îđăŕíčçŕöčé č ó÷đĺćäĺíčé         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140611 |Ýëĺęňđîčçîë˙öčîííŕ˙, ęŕáĺëüíŕ˙ č              |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ęîíäĺíńŕňîđíŕ˙ ňĺőíčęŕ                        |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140612 |Ýëĺęňđîňĺőíč÷ĺńęčĺ óńňđîéńňâŕ                 |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|140613 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ č îáńëóćčâŕíčĺ       |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ýëĺęňđč÷ĺńęîăî č ýëĺęňđîěĺőŕíč÷ĺńęîăî         |——————|———————————————————————————————————|

|       |îáîđóäîâŕíč˙ (ďî îňđŕńë˙ě)                    |  52  |Ăîđíűé ňĺőíčę-ýëĺęňđîěĺőŕíčę       |

|       |                                              |      |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|       |                                              |      |Ńňŕđřčé ăîđíűé                     |

|       |                                              |      |ňĺőíčę-ýëĺęňđîěĺőŕíčę              |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|150000 |                    Ěĺňŕëëóđăč˙, ěŕřčíîńňđîĺíčĺ č ěŕňĺđčŕëîîáđŕáîňęŕ                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|150100 |Ěĺňŕëëóđăč˙                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150101 |Ěĺňŕëëóđăč˙ ÷ĺđíűő ěĺňŕëëîâ                   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150102 |Ěĺňŕëëóđăč˙ öâĺňíűő ěĺňŕëëîâ                  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150103 |Ňĺďëîôčçčęŕ, ŕâňîěŕňčçŕöč˙ č ýęîëîăč˙         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîěűřëĺííűő ďĺ÷ĺé                            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150104 |Ëčňĺéíîĺ ďđîčçâîäńňâî ÷ĺđíűő č öâĺňíűő        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ěĺňŕëëîâ                                      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150105 |Ěĺňŕëëîâĺäĺíčĺ č ňĺđěč÷ĺńęŕ˙ îáđŕáîňęŕ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ěĺňŕëëîâ                                      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150106 |Îáđŕáîňęŕ ěĺňŕëëîâ äŕâëĺíčĺě                  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150107 |Ěĺňŕëëóđăč˙ ńâŕđî÷íîăî ďđîčçâîäńňâŕ           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150108 |Ďîđîřęîâŕ˙ ěĺňŕëëóđăč˙, ęîěďîçčöčîííűĺ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ěŕňĺđčŕëű, ďîęđűňč˙                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150109 |Ěĺňŕëëóđăč˙ ňĺőíîăĺííűő č âňîđč÷íűő đĺńóđńîâ  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150110 |Ęîíňđîëü ęŕ÷ĺńňâŕ ěĺňŕëëîâ č ńâŕđíűő          |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ńîĺäčíĺíčé                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150200 |Ěŕřčíîńňđîčňĺëüíűĺ ňĺőíîëîăčč č îáîđóäîâŕíčĺ  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150201 |Ěŕřčíű č ňĺőíîëîăč˙ îáđŕáîňęč ěĺňŕëëîâ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |äŕâëĺíčĺě                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150202 |Îáîđóäîâŕíčĺ č ňĺőíîëîăč˙ ńâŕđî÷íîăî          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîčçâîäńňâŕ                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150203 |Ńâŕđî÷íîĺ ďđîčçâîäńňâî                        |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150204 |Ěŕřčíű č ňĺőíîëîăč˙ ëčňĺéíîăî ďđîčçâîäńňâŕ    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150205 |Îáîđóäîâŕíčĺ č ňĺőíîëîăč˙ ďîâűřĺíč˙           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |čçíîńîńňîéęîńňč č âîńńňŕíîâëĺíčĺ äĺňŕëĺé ěŕřčí|      |                                   |

|       |č ŕďďŕđŕňîâ                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150206 |Ěŕřčíű č ňĺőíîëîăč˙ âűńîęîýôôĺęňčâíűő         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîöĺńńîâ îáđŕáîňęč ěŕňĺđčŕëîâ                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150207 |Đĺíîâŕöč˙ ńđĺäńňâ č îáúĺęňîâ ěŕňĺđčŕëüíîăî    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîčçâîäńňâŕ â ěŕřčíîńňđîĺíčč                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150300 |Ďđčęëŕäíŕ˙ ěĺőŕíčęŕ                           |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150301 |Äčíŕěčęŕ č ďđî÷íîńňü ěŕřčí                    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150302 |Ňđčáîňĺőíčęŕ                                  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150400 |Ňĺőíîëîăč÷ĺńęčĺ ěŕřčíű č îáîđóäîâŕíčĺ         |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150401 |Ďđîĺęňčđîâŕíčĺ ňĺőíč÷ĺńęčő č ňĺőíîëîăč÷ĺńęčő  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ęîěďëĺęńîâ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150402 |Ăîđíűĺ ěŕřčíű č îáîđóäîâŕíčĺ                  |  65  |Ăîđíűé číćĺíĺđ                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150403 |Ňĺőíîëîăč÷ĺńęčĺ ěŕřčíű č îáîđóäîâŕíčĺ äë˙     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |đŕçđŕáîňęč ňîđô˙íűő ěĺńňîđîćäĺíčé             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150404 |Ěĺňŕëëóđăč÷ĺńęčĺ ěŕřčíű č îáîđóäîâŕíčĺ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150405 |Ěŕřčíű č îáîđóäîâŕíčĺ ëĺńíîăî ęîěďëĺęńŕ       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150406 |Ěŕřčíű č ŕďďŕđŕňű ňĺęńňčëüíîé č ëĺăęîé        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîěűřëĺííîńňč                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150407 |Ďîëčăđŕôč÷ĺńęčĺ ěŕřčíű č ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűĺ   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ęîěďëĺęńű                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150408 |Áűňîâűĺ ěŕřčíű č ďđčáîđű                      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150409 |Ńďĺöčŕëüíűĺ ěŕřčíű č óńňđîéńňâŕ               |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150410 |Ďđîčçâîäńňâî čçäĺëčé íŕ ŕâňîěŕňč÷ĺńęčő        |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |đîňîđíűő č đîňîđíî-ęîíâĺéĺđíűő ëčíč˙ő         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150411 |Ěîíňŕć č ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙             |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ďđîěűřëĺííîăî îáîđóäîâŕíč˙ (ďî îňđŕńë˙ě)      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150412 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ îáîđóäîâŕíč˙ äë˙     |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ďđîčçâîäńňâŕ ýëĺęňđîííîé ňĺőíčęč              |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150413 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ îáîđóäîâŕíč˙ â       |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ňîđăîâëĺ č îáůĺńňâĺííîě ďčňŕíčč               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-ěĺőŕíčę             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150414 |Ěîíňŕć č ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙             |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |őîëîäčëüíî-ęîěďđĺńńîđíűő ěŕřčí č óńňŕíîâîę    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-ěĺőŕíčę             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150500 |Ěŕňĺđčŕëîâĺäĺíčĺ, ňĺőíîëîăč˙ ěŕňĺđčŕëîâ č     |      |                                   |

|       |ďîęđűňčé                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150501 |Ěŕňĺđčŕëîâĺäĺíčĺ â ěŕřčíîńňđîĺíčč             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150502 |Ęîíńňđóčđîâŕíčĺ č ďđîčçâîäńňâî čçäĺëčé čç     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ęîěďîçčöčîííűő ěŕňĺđčŕëîâ                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150600 |Ěŕňĺđčŕëîâĺäĺíčĺ č ňĺőíîëîăč˙ íîâűő ěŕňĺđčŕëîâ|  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150601 |Ěŕňĺđčŕëîâĺäĺíčĺ č ňĺőíîëîăč˙ íîâűő ěŕňĺđčŕëîâ|  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150700 |Ôčçč÷ĺńęîĺ ěŕňĺđčŕëîâĺäĺíčĺ                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150701 |Ôčçčęî-őčěč˙ ďđîöĺńńîâ č ěŕňĺđčŕëîâ           |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150702 |Ôčçčęŕ ěĺňŕëëîâ                               |  65  |Číćĺíĺđ-ôčçčę                      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150800 |Ăčäđŕâëč÷ĺńęŕ˙, âŕęóóěíŕ˙ č ęîěďđĺńńîđíŕ˙     |  62  |Áŕęŕëŕâđ ăčäđŕâëč÷ĺńęîé, âŕęóóěíîé |

|       |ňĺőíčęŕ                                       |      |č ęîěďđĺńńîđíîé ňĺőíčęč            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ăčäđŕâëč÷ĺńęîé, âŕęóóěíîé č|

|       |                                              |      |ęîěďđĺńńîđíîé ňĺőíčęč              |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150801 |Âŕęóóěíŕ˙ č ęîěďđĺńńîđíŕ˙ ňĺőíčęŕ ôčçč÷ĺńęčő  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |óńňŕíîâîę                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150802 |Ăčäđŕâëč÷ĺńęčĺ ěŕřčíű, ăčäđîďđčâîäű č         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ăčäđîďíĺâěîŕâňîěŕňčęŕ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150803 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ ăčäđŕâëč÷ĺńęčő ěŕřčí,|  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ăčäđîďđčâîäîâ č ăčäđîďíĺâěîŕâňîěŕňčęč         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|150900 |Ňĺőíîëîăč˙, îáîđóäîâŕíčĺ č ŕâňîěŕňčçŕöč˙      |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |ěŕřčíîńňđîčňĺëüíűő ďđîčçâîäńňâ                |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|151000 |Ęîíńňđóęňîđńęî-ňĺőíîëîăč÷ĺńęîĺ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűő ěŕřčíîńňđîčňĺëüíűő         |——————|———————————————————————————————————|

|       |ďđîčçâîäńňâ                                   |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|151001 |Ňĺőíîëîăč˙ ěŕřčíîńňđîĺíč˙                     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|151002 |Ěĺňŕëëîîáđŕáŕňűâŕţůčĺ ńňŕíęč č ęîěďëĺęńű      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|151003 |Číńňđóěĺíňŕëüíűĺ ńčńňĺěű ěŕřčíîńňđîčňĺëüíűő   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîčçâîäńňâ                                   |      |                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|160000 |                        Ŕâčŕöčîííŕ˙ č đŕęĺňíî-ęîńěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíčęŕ                        |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|160100 |Ŕâčŕ- č đŕęĺňîńňđîĺíčĺ                        |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160200 |Ŕâčŕńňđîĺíčĺ                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160201 |Ńŕěîëĺňî- č âĺđňîëĺňîńňđîĺíčĺ                 |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160202 |Ńčńňĺěű ćčçíĺîáĺńďĺ÷ĺíč˙ îáîđóäîâŕíč˙         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160203 |Ďđîčçâîäńňâî ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ            |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160300 |Äâčăŕňĺëč ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160301 |Ŕâčŕöčîííűĺ äâčăŕňĺëč č ýíĺđăĺňč÷ĺńęčĺ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |óńňŕíîâęč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160302 |Đŕęĺňíűĺ äâčăŕňĺëč                            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160303 |Ýëĺęňđîđŕęĺňíűĺ äâčăŕňĺëč č ýíĺđăĺňč÷ĺńęčĺ    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |óńňŕíîâęč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160304 |Ŕâčŕöčîííŕ˙ č đŕęĺňíî-ęîńěč÷ĺńęŕ˙ ňĺďëîňĺőíčęŕ|  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160305 |Ďđîčçâîäńňâî ŕâčŕöčîííűő äâčăŕňĺëĺé           |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160400 |Ńčńňĺěű óďđŕâëĺíč˙ äâčćĺíčĺě č íŕâčăŕöč˙      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160401 |Óďđŕâë˙ţůčĺ,         ďčëîňŕćíî-íŕâčăŕöčîííűĺ č|  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýëĺęňđîýíĺđăĺňč÷ĺńęčĺ  ęîěďëĺęńű   ëĺňŕňĺëüíűő|      |                                   |

|       |ŕďďŕđŕňîâ                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160402 |Ďđčáîđű č ńčńňĺěű îđčĺíňŕöčč,  ńňŕáčëčçŕöčč  č|  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |íŕâčăŕöčč                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160403 |Ńčńňĺěű óďđŕâëĺíč˙ ëĺňŕňĺëüíűěč ŕďďŕđŕňŕěč    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160500 |Ŕýđîíŕâčăŕöč˙                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160501 |Ýęńďëóŕňŕöč˙  âîçäóříűő  ńóäîâ  č  îđăŕíčçŕöč˙|  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |âîçäóříîăî äâčćĺíč˙                           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160502 |Óďđŕâëĺíčĺ äâčćĺíčĺě âîçäóříîăî ňđŕíńďîđňŕ    |  51  |Äčńďĺň÷ĺđ                          |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Äčńďĺň÷ĺđ ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160503 |Ëĺňíŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ âîçäóříűő ńóäîâ           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160504 |Ëĺňíŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ     |  51  |Ďčëîň                              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ďčëîň ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160505 |Ŕýđîíŕâčăŕöčîííîĺ îáńëóćčâŕíčĺ č čńďîëüçîâŕíčĺ|  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |âîçäóříîăî ďđîńňđŕíńňâŕ                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160600 |Číňĺăđčđîâŕííűĺ ńčńňĺěű ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160601 |Ďđčöĺëüíî-íŕâčăŕöčîííűĺ ńčńňĺěű ëĺňŕňĺëüíűő   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ŕďďŕđŕňîâ                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160602 |Ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűĺ ńčńňĺěű óďđŕâëĺíč˙ áîĺâűěč |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ŕâčŕöčîííűěč ęîěďëĺęńŕěč                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160603 |Ńčńňĺěű ďđčâîäîâ ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160604 |Đîáîňîňĺőíč÷ĺńęčĺ ńčńňĺěű ŕâčŕöčîííîăî        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |âîîđóćĺíč˙                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160700 |Ăčäđîŕýđîäčíŕěčęŕ č äčíŕěčęŕ ďîëĺňŕ           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160701 |Áŕëëčńňčęŕ                                    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160702 |Ăčäđîŕýđîäčíŕěčęŕ                             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160703 |Äčíŕěčęŕ ďîëĺňŕ č óďđŕâëĺíčĺ äâčćĺíčĺě        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160800 |Đŕęĺňîńňđîĺíčĺ č ęîńěîíŕâňčęŕ                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160801 |Đŕęĺňîńňđîĺíčĺ                                |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160802 |Ęîńěč÷ĺńęčĺ ëĺňŕňĺëüíűĺ ŕďďŕđŕňű č            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |đŕçăîííűĺ áëîęč                               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160803 |Ńňŕđňîâűĺ č ňĺőíč÷ĺńęčĺ ęîěďëĺęńű đŕęĺň č     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ęîńěč÷ĺńęčő ŕďďŕđŕňîâ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160804 |Ńčńňĺěű ćčçíĺîáĺńďĺ÷ĺíč˙ č çŕůčňű             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |đŕęĺňíî-ęîńěč÷ĺńęčő ŕďďŕđŕňîâ                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160900 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ č čńďűňŕíč˙ ŕâčŕöčîííîé č        |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |ęîńěč÷ĺńęîé ňĺőíčęč                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160901 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ|  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |č äâčăŕňĺëĺé                                  |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160902 |Îáńëóćčâŕíčĺ ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ            |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ăîđţ÷ĺ-ńěŕçî÷íűěč ěŕňĺđčŕëŕěč                 |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160903 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ ŕâčŕöčîííűő          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýëĺęňđîńčńňĺě č ďčëîňŕćíî-íŕâčăŕöčîííűő       |      |                                   |

|       |ęîěďëĺęńîâ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160904 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ ýëĺęňđčôčöčđîâŕííűő č|  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ďčëîňŕćíî-íŕâčăŕöčîííűő ęîěďëĺęńîâ            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160905 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ ňđŕíńďîđňíîăî        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |đŕäčîîáîđóäîâŕíč˙                             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|160906 |Čńďűňŕíčĺ ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|170000 |                               Îđóćčĺ č ńčńňĺěű âîîđóćĺíč˙                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|170100 |Îđóćčĺ č ńčńňĺěű âîîđóćĺíč˙                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170101 |Čńďűňŕíčĺ č ýęńďëóŕňŕöč˙ ňĺőíčęč (ďî îáëŕńň˙ě |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |č âčäŕě)                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170102 |Ńňđĺëęîâî-ďóřĺ÷íîĺ, ŕđňčëëĺđčéńęîĺ č đŕęĺňíîĺ |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |îđóćčĺ                                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170103 |Ńđĺäńňâŕ ďîđŕćĺíč˙ č áîĺďđčďŕńű               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170104 |Âűńîęîýíĺđăĺňč÷ĺńęčĺ óńňđîéńňâŕ ŕâňîěŕňč÷ĺńęčő|  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ńčńňĺě                                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|170105 |Âçđűâŕňĺëč č ńčńňĺěű óďđŕâëĺíč˙ ńđĺäńňâŕěč    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďîđŕćĺíč˙                                     |      |                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|180000 |                                     Ěîđńęŕ˙ ňĺőíčęŕ                                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|180100 |Ęîđŕáëĺńňđîĺíčĺ č îęĺŕíîňĺőíčęŕ               |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180101 |Ęîđŕáëĺńňđîĺíčĺ                               |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180102 |Ńóäîńňđîĺíčĺ                                  |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180103 |Ńóäîâűĺ ýíĺđăĺňč÷ĺńęčĺ óńňŕíîâęč              |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180104 |Ńóäîâîĺ îáîđóäîâŕíčĺ                          |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180105 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ ńóäîâ č ńóäîâîăî     |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|       |îáîđóäîâŕíč˙                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180106 |Îęĺŕíîňĺőíčęŕ                                 |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180200 |Ńčńňĺěű îáúĺęňîâ ěîđńęîé Číôđŕńňđóęňóđű       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180201 |Ńčńňĺěű ýëĺęňđîýíĺđăĺňčęč č ŕâňîěŕňčçŕöčč     |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|       |ńóäîâ                                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180202 |Ńčńňĺěîňĺőíčęŕ îáúĺęňîâ ěîđńęîé číôđŕńňđóęňóđű|  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180300 |Ęîđŕáĺëüíîĺ âîîđóćĺíčĺ                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180301 |Ěîđńęŕ˙ ŕęóńňčęŕ č ăčäđîôčçčęŕ                |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180302 |Ďîäâîäíŕ˙ ňĺőíčęŕ                             |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180303 |Ŕâňîěŕňč÷ĺńęčĺ ńčńňĺěű óďđŕâëĺíč˙ ěîđńęîé     |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|       |ňĺőíčęîé                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180304 |Ěîđńęčĺ číôîđěŕöčîííűĺ ńčńňĺěű č îáîđóäîâŕíčĺ |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180305 |Ęîđŕáĺëüíűĺ ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűĺ ęîěďëĺęńű č    |  65  |Ěîđńęîé číćĺíĺđ                    |

|       |číôîđěŕöčîííî-óďđŕâë˙ţůčĺ ńčńňĺěű             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180400 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ âîäíîăî ňđŕíńďîđňŕ č             |      |                                   |

|       |ňđŕíńďîđňíîăî îáîđóäîâŕíč˙                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180401 |Ăčäđîăđŕôč˙ č íŕâčăŕöčîííîĺ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ńóäîőîäńňâŕ                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180402 |Ńóäîâîćäĺíčĺ                                  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180403 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ ńóäîâűő ýíĺđăĺňč÷ĺńęčő óńňŕíîâîę |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180404 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ ńóäîâîăî ýëĺęňđîîáîđóäîâŕíč˙ č   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ńđĺäńňâ ŕâňîěŕňčęč                            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180405 |Ěîíňŕć č ňĺőíč÷ĺńęîĺ îáńëóćčâŕíčĺ ńóäîâűő     |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ěŕřčí č ěĺőŕíčçěîâ                            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180406 |Ěîđńęîĺ ńóäîâîćäĺíčĺ                          |  51  |Ňĺőíčę-ńóäîâîäčňĺëü                |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-ńóäîâîäčňĺëü        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180407 |Ńóäîâîćäĺíčĺ č ýęńďëóŕňŕöč˙ ňĺőíč÷ĺńęîăî ôëîňŕ|  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-ńóäîâîäčňĺëü        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180408 |Ńóäîâîćäĺíčĺ íŕ âíóňđĺííčő âîäíűő ďóň˙ő č â   |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ďđčáđĺćíîě ďëŕâŕíčč                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-ńóäîâîäčňĺëü        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|180409 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ âíóňđĺííčő âîäíűő ďóňĺé          |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|190000 |                                  Ňđŕíńďîđňíűĺ ńđĺäńňâŕ                                  |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|190100 |Íŕçĺěíűĺ ňđŕíńďîđňíűĺ ńčńňĺěű                 |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190200 |Ňđŕíńďîđňíűĺ ěŕřčíű č                         |      |                                   |

|       |ňđŕíńďîđňíî-ňĺőíîëîăč÷ĺńęčĺ ęîěďëĺęńű         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190201 |Ŕâňîěîáčëĺ- č ňđŕęňîđîńňđîĺíčĺ                |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190202 |Ěíîăîöĺëĺâűĺ ăóńĺíč÷íűĺ č ęîëĺńíűĺ ěŕřčíű     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190203 |Ňđŕíńďîđňíűĺ ęîěďëĺęńű đŕęĺňíîé ňĺőíčęč       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190204 |Ńđĺäńňâŕ ŕýđîäđîěíî-ňĺőíč÷ĺńęîăî îáĺńďĺ÷ĺíč˙  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďîëĺňîâ ŕâčŕöčč                               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190205 |Ďîäúĺěíî-ňđŕíńďîđňíűĺ, ńňđîčňĺëüíűĺ, äîđîćíűĺ |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ěŕřčíű č îáîđóäîâŕíčĺ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190206 |Ńĺëüńęîőîç˙éńňâĺííűĺ ěŕřčíű č îáîđóäîâŕíčĺ    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190207 |Ěŕřčíű č îáîđóäîâŕíčĺ ďđčđîäî-îáóńňđîéńňâŕ č  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |çŕůčňű îęđóćŕţůĺé ńđĺäű                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190300 |Ďîäâčćíîé ńîńňŕâ ćĺëĺçíűő äîđîă               |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190301 |Ëîęîěîňčâű                                    |  65  |Číćĺíĺđ ďóňĺé ńîîáůĺíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190302 |Âŕăîíű                                        |  65  |Číćĺíĺđ ďóňĺé ńîîáůĺíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190303 |Ýëĺęňđč÷ĺńęčé ňđŕíńďîđň ćĺëĺçíűő äîđîă        |  65  |Číćĺíĺđ ďóňĺé ńîîáůĺíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190304 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ ďîäâčćíîăî ńîńňŕâŕ   |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ćĺëĺçíűő äîđîă                                |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190400 |Ńčńňĺěű îáĺńďĺ÷ĺíč˙ äâčćĺíč˙ ďîĺçäîâ          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190401 |Ýëĺęňđîńíŕáćĺíčĺ ćĺëĺçíűő äîđîă               |  65  |Číćĺíĺđ ďóňĺé ńîîáůĺíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190402 |Ŕâňîěŕňčęŕ, ňĺëĺěĺőŕíčęŕ č ńâ˙çü íŕ           |  65  |Číćĺíĺđ ďóňĺé ńîîáůĺíč˙            |

|       |ćĺëĺçíîäîđîćíîě ňđŕíńďîđňĺ                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190500 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ ňđŕíńďîđňíűő ńđĺäńňâ             |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190501 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ ňđŕíńďîđňíîăî ýëĺęňđîîáîđóäîâŕíč˙|  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |č ŕâňîěŕňčęč (ďî âčäŕě ňđŕíńďîđňŕ)            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Ňĺőíčę-ýëĺęňđîěĺőŕíčę              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|       |                                              |      |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-ýëĺęňđîěĺőŕíčę      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190502 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ ňđŕíńďîđňíűő ýíĺđăĺňč÷ĺńęčő      |  51  |Ňĺőíčę-ńóäîěĺőŕíčę                 |

|       |óńňŕíîâîę (ďî âčäŕě ňđŕíńďîđňŕ)               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-ńóäîěĺőŕíčę         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190600 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ íŕçĺěíîăî ňđŕíńďîđňŕ č           |      |                                   |

|       |ňđŕíńďîđňíîăî îáîđóäîâŕíč˙                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190601 |Ŕâňîěîáčëč č ŕâňîěîáčëüíîĺ őîç˙éńňâî          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190602 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ ďĺđĺăđóçî÷íîăî îáîđóäîâŕíč˙      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďîđňîâ č ňđŕíńďîđňíűő ňĺđěčíŕëîâ              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190603 |Ńĺđâčń ňđŕíńďîđňíűő č ňĺőíîëîăč÷ĺńęčő ěŕřčí č |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |îáîđóäîâŕíč˙ (ďî îňđŕńë˙ě)                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190604 |Ňĺőíč÷ĺńęîĺ îáńëóćčâŕíčĺ č đĺěîíň             |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ŕâňîěîáčëüíîăî ňđŕíńďîđňŕ                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190605 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙                      |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ďîäúĺěíî-ňđŕíńďîđňíűő, ńňđîčňĺëüíűő, äîđîćíűő |——————|———————————————————————————————————|

|       |ěŕřčí č îáîđóäîâŕíč˙ (ďî îňđŕńë˙ě)            |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190700 |Îđăŕíčçŕöč˙ ďĺđĺâîçîę č óďđŕâëĺíčĺ íŕ         |      |                                   |

|       |ňđŕíńďîđňĺ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190701 |Îđăŕíčçŕöč˙ ďĺđĺâîçîę č óďđŕâëĺíčĺ íŕ         |  65  |Číćĺíĺđ ďî îđăŕíčçŕöčč óďđŕâëĺíč˙  |

|       |ňđŕíńďîđňĺ (ďî âčäŕě)                         |      |íŕ ňđŕíńďîđňĺ                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číćĺíĺđ ďóňĺé ńîîáůĺíč˙            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|190702 |Îđăŕíčçŕöč˙ č áĺçîďŕńíîńňü äâčćĺíč˙           |  65  |Číćĺíĺđ ďî îđăŕíčçŕöčč óďđŕâëĺíč˙  |

|       |                                              |      |íŕ ňđŕíńďîđňĺ                      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |Číćĺíĺđ ďóňĺé ńîîáůĺíč˙            |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|200000 |                              Ďđčáîđîńňđîĺíčĺ č îďňîňĺőíčęŕ                              |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|200100 |Ďđčáîđîńňđîĺíčĺ                               |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200101 |Ďđčáîđîńňđîĺíčĺ                               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200102 |Ďđčáîđű č ěĺňîäű ęîíňđîë˙ ęŕ÷ĺńňâŕ č          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |äčŕăíîńňčęč                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200103 |Ŕâčŕöčîííűĺ ďđčáîđű č                         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |čçěĺđčňĺëüíî-âű÷čńëčňĺëüíűĺ ęîěďëĺęńű         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200104 |Ŕâčŕöčîííűĺ ďđčáîđű č ęîěďëĺęńű               |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200105 |Ŕęóńňč÷ĺńęčĺ ďđčáîđű č ńčńňĺěű                |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200106 |Číôîđěŕöčîííî-čçěĺđčňĺëüíŕ˙ ňĺőíčęŕ č         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ňĺőíîëîăčč                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200107 |Ňĺőíîëîăč˙ ďđčáîđîńňđîĺíč˙                    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200108 |Đŕäčîýëĺęňđîííűĺ ďđčáîđíűĺ óńňđîéńňâŕ         |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200109 |Ýëĺęňđîěĺőŕíč÷ĺńęčĺ ďđčáîđíűĺ óńňđîéńňâŕ      |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200200 |Îďňîňĺőíčęŕ                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200201 |Ëŕçĺđíŕ˙ ňĺőíčęŕ č ëŕçĺđíűĺ ňĺőíîëîăčč        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200202 |Ëŕçĺđíűĺ ńčńňĺěű â đŕęĺňíîé ňĺőíčęĺ č         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ęîńěîíŕâňčęĺ                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200203 |Îďňčęî-ýëĺęňđîííűĺ ďđčáîđű č ńčńňĺěű          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200204 |Îďňč÷ĺńęčĺ ňĺőíîëîăčč č ěŕňĺđčŕëű             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200205 |Îďňč÷ĺńęčĺ č îďňčęî-ýëĺęňđîííűĺ ďđčáîđű č     |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ńčńňĺěű                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200206 |Ďđčáîđű č ńčńňĺěű ëó÷ĺâîé ýíĺđăĺňčęč          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200300 |Áčîěĺäčöčíńęŕ˙ číćĺíĺđč˙                      |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200400 |Áčîěĺäčöčíńęŕ˙ ňĺőíčęŕ                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200401 |Áčîňĺőíč÷ĺńęčĺ č ěĺäčöčíńęčĺ ŕďďŕđŕňű č       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ńčńňĺěű                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200402 |Číćĺíĺđíîĺ äĺëî â ěĺäčęî-áčîëîăč÷ĺńęîé        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđŕęňčęĺ                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200403 |Ěîíňŕć, ňĺőíč÷ĺńęîĺ îáńëóćčâŕíčĺ č đĺěîíň     |  51  |Ňĺőíčę-ýëĺęňđîíčę                  |

|       |ěĺäčöčíńęîé ňĺőíčęč                           |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę-ýëĺęňđîíčę          |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200404 |Ďđîňĺçíî-îđňîďĺäč÷ĺńęŕ˙ č đĺŕáčëčňŕöčîííŕ˙    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ňĺőíčęŕ                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200500 |Ěĺňđîëîăč˙, ńňŕíäŕđňčçŕöč˙ č ńĺđňčôčęŕöč˙     |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200501 |Ěĺňđîëîăč˙ č ěĺňđîëîăč÷ĺńęîĺ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200502 |Ěĺňđîëîăč˙                                    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200503 |Ńňŕíäŕđňčçŕöč˙ č ńĺđňčôčęŕöč˙                 |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|200504 |Ńňŕíäŕđňčçŕöč˙ č ńĺđňčôčęŕöč˙ ďđîäóęöčč (ďî   |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |îňđŕńë˙ě)                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|210000 |                        Ýëĺęňđîííŕ˙ ňĺőíčęŕ, đŕäčîňĺőíčęŕ č ńâ˙çü                        |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|210100 |Ýëĺęňđîíčęŕ č ěčęđîýëĺęňđîíčęŕ                |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210101 |Ôčçč÷ĺńęŕ˙ ýëĺęňđîíčęŕ                        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210102 |Ńâĺňîňĺőíčęŕ č čńňî÷íčęč ńâĺňŕ                |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210103 |Ęâŕíňîâŕ˙ č îďňč÷ĺńęŕ˙ ýëĺęňđîíčęŕ            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210104 |Ěčęđîýëĺęňđîíčęŕ č ňâĺđäîňĺëüíŕ˙ ýëĺęňđîíčęŕ  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210105 |Ýëĺęňđîííűĺ ďđčáîđű č óńňđîéńňâŕ              |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210106 |Ďđîěűřëĺííŕ˙ ýëĺęňđîíčęŕ                      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210107 |Ýëĺęňđîííîĺ ěŕřčíîńňđîĺíčĺ                    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210108 |Ěčęđîńčńňĺěíŕ˙ ňĺőíčęŕ                        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210200 |Ďđîĺęňčđîâŕíčĺ č ňĺőíîëîăč˙ ýëĺęňđîííűő       |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |ńđĺäńňâ                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210201 |Ďđîĺęňčđîâŕíčĺ č ňĺőíîëîăč˙ đŕäčîýëĺęňđîííűő  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ńđĺäńňâ                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210202 |Ďđîĺęňčđîâŕíčĺ č ňĺőíîëîăč˙                   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýëĺęňđîííî-âű÷čńëčňĺëüíűő ńđĺäńňâ             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210300 |Đŕäčîňĺőíčęŕ                                  |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210301 |Đŕäčîôčçčęŕ č ýëĺęňđîíčęŕ                     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210302 |Đŕäčîňĺőíčęŕ                                  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210303 |Áűňîâŕ˙ đŕäčîýëĺęňđîííŕ˙ ŕďďŕđŕňóđŕ           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210304 |Đŕäčîýëĺęňđîííűĺ ńčńňĺěű                      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210305 |Ńđĺäńňâŕ đŕäčîýëĺęňđîííîé áîđüáű              |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210306 |Đŕäčîŕďďŕđŕňîńňđîĺíčĺ                         |  51  |Ňĺőíčę                             |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210307 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ ěĺňĺîđîëîăč÷ĺńęčő                |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |đŕäčîňĺőíč÷ĺńęčő ńčńňĺě                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|       |                                              |      |Ňĺőíčę ń äîďîëíčňĺëüíîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210308 |Ňĺőíč÷ĺńęîĺ îáńëóćčâŕíčĺ č đĺěîíň             |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |đŕäčîýëĺęňđîííîé ňĺőíčęč (ďî îňđŕńë˙ě)        |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210309 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ îáîđóäîâŕíč˙ đŕäčîńâ˙çč č        |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ýëĺęňđîđŕäčîíŕâčăŕöčč ńóäîâ                   |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210310 |Đŕäčîňĺőíč÷ĺńęčĺ ęîěďëĺęńű č ńčńňĺěű          |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |óďđŕâëĺíč˙ ęîńěč÷ĺńęčő ëĺňŕňĺëüíűő ŕďďŕđŕňîâ  |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210311 |Ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ýęńďëóŕňŕöč˙ ňđŕíńďîđňíîăî        |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |đŕäčîýëĺęňđîííîăî îáîđóäîâŕíč˙ (ďî âčäŕě      |——————|———————————————————————————————————|

|       |ňđŕíńďîđňŕ)                                   |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210312 |Ŕóäčîâčçóŕëüíŕ˙ ňĺőíčęŕ                       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210313 |Ŕóäčîâčçóŕëüíŕ˙ ňĺőíčęŕ č çâóęîňĺőíč÷ĺńęîĺ    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |îáĺńďĺ÷ĺíčĺ ŕóäčîâčçóŕëüíűő ďđîăđŕěě          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210400 |Ňĺëĺęîěěóíčęŕöčč                              |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210401 |Ôčçčęŕ č ňĺőíčęŕ îďňč÷ĺńęîé ńâ˙çč             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210402 |Ńđĺäńňâŕ ńâ˙çč ń ďîäâčćíűěč îáúĺęňŕěč         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210403 |Çŕůčůĺííűĺ ńčńňĺěű ńâ˙çč                      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210404 |Ěíîăîęŕíŕëüíűĺ ňĺëĺęîěěóíčęŕöčîííűĺ ńčńňĺěű   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210405 |Đŕäčîńâ˙çü, đŕäčîâĺůŕíčĺ č ňĺëĺâčäĺíčĺ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210406 |Ńĺňč ńâ˙çč č ńčńňĺěű ęîěěóňŕöčč               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210407 |Ýęńďëóŕňŕöč˙ ńđĺäńňâ ńâ˙çč                    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210500 |Ďî÷ňîâŕ˙ ńâ˙çü                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|210501 |Ďî÷ňîâŕ˙ ńâ˙çü                                |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|220000 |                                 Ŕâňîěŕňčęŕ č óďđŕâëĺíčĺ                                 |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|220100 |Ńčńňĺěíűé ŕíŕëčç č óďđŕâëĺíčĺ                 |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220200 |Ŕâňîěŕňčçŕöč˙ č óďđŕâëĺíčĺ                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220201 |Óďđŕâëĺíčĺ č číôîđěŕňčęŕ â ňĺőíč÷ĺńęčő        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ńčńňĺěŕő                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220202 |Ęîđŕáĺëüíűĺ ńčńňĺěű óďđŕâëĺíč˙                |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220203 |Ŕâňîíîěíűĺ číôîđěŕöčîííűĺ č óďđŕâë˙ţůčĺ       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ńčńňĺěű                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220204 |Ŕâňîěŕňčęŕ č ňĺëĺěĺőŕíčęŕ íŕ ňđŕíńďîđňĺ (ďî   |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |âčäŕě ňđŕíńďîđňŕ)                             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220205 |Ŕâňîěŕňč÷ĺńęčĺ ńčńňĺěű óďđŕâëĺíč˙             |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220300 |Ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűĺ ňĺőíîëîăčč č ďđîčçâîäńňâŕ  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220301 |Ŕâňîěŕňčçŕöč˙ ňĺőíîëîăč÷ĺńęčő ďđîöĺńńîâ č     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîčçâîäńňâ (ďî îňđŕńë˙ě)                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220302 |Ŕâňîěŕňčçŕöč˙ ňĺőíîëîăč÷ĺńęčő ďđîöĺńńîâ íŕ    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ňĺďëîâűő ýëĺęňđč÷ĺńęčő ńňŕíöč˙ő               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220303 |Ńđĺäńňâŕ ěĺőŕíčçŕöčč č ŕâňîěŕňčçŕöčč (ďî      |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |îňđŕńë˙ě)                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220304 |Ńčńňĺěű č ńđĺäńňâŕ äčńďĺň÷ĺđńęîăî óďđŕâëĺíč˙ â|  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ýëĺęňđîýíĺđăĺňčęĺ                             |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220400 |Ěĺőŕňđîíčęŕ č đîáîňîňĺőíčęŕ                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220401 |Ěĺőŕňđîíčęŕ                                   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220402 |Đîáîňű č đîáîňîňĺőíč÷ĺńęčĺ ńčńňĺěű            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220500 |Óďđŕâëĺíčĺ ęŕ÷ĺńňâîě                          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220501 |Óďđŕâëĺíčĺ ęŕ÷ĺńňâîě                          |  65  |Číćĺíĺđ-ěĺíĺäćĺđ                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220600 |Čííîâŕňčęŕ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|220601 |Óďđŕâëĺíčĺ čííîâŕöč˙ěč                        |  65  |Číćĺíĺđ-ěĺíĺäćĺđ                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|230000 |                          Číôîđěŕňčęŕ č âű÷čńëčňĺëüíŕ˙ ňĺőíčęŕ                           |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|230100 |Číôîđěŕňčęŕ č âű÷čńëčňĺëüíŕ˙ ňĺőíčęŕ          |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230101 |Âű÷čńëčňĺëüíűĺ ěŕřčíű, ęîěďëĺęńű, ńčńňĺěű č   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ńĺňč                                          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230102 |Ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűĺ ńčńňĺěű îáđŕáîňęč          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |číôîđěŕöčč č óďđŕâëĺíč˙                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230103 |Ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűĺ ńčńňĺěű îáđŕáîňęč          |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |číôîđěŕöčč č óďđŕâëĺíč˙ (ďî îňđŕńë˙ě)         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230104 |Ńčńňĺěű ŕâňîěŕňčçčđîâŕííîăî ďđîĺęňčđîâŕíč˙    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230105 |Ďđîăđŕěěíîĺ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ âű÷čńëčňĺëüíîé ňĺőíčęč|  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |č ŕâňîěŕňčçčđîâŕííűő ńčńňĺě                   |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230106 |Ňĺőíč÷ĺńęîĺ îáńëóćčâŕíčĺ ńđĺäńňâ              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |âű÷čńëčňĺëüíîé ňĺőíčęč č ęîěďüţňĺđíűő ńĺňĺé   |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230200 |Číôîđěŕöčîííűĺ ńčńňĺěű                        |  62  |Áŕęŕëŕâđ číôîđěŕöčîííűő ńčńňĺě     |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ číôîđěŕöčîííűő ńčńňĺě      |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230201 |Číôîđěŕöčîííűĺ ńčńňĺěű č ňĺőíîëîăčč           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230202 |Číôîđěŕöčîííűĺ ňĺőíîëîăčč â îáđŕçîâŕíčč       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230300 |Îđăŕíčçŕöčîííî-ňĺőíč÷ĺńęčĺ ńčńňĺěű            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230301 |Ěîäĺëčđîâŕíčĺ č čńńëĺäîâŕíčĺ îďĺđŕöčé â       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |îđăŕíčçŕöčîííî-ňĺőíč÷ĺńęčő ńčńňĺěŕő           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230400 |Ďđčęëŕäíŕ˙ ěŕňĺěŕňčęŕ                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|230401 |Ďđčęëŕäíŕ˙ ěŕňĺěŕňčęŕ                         |  65  |Číćĺíĺđ-ěŕňĺěŕňčę                  |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|240000 |                               Őčěč÷ĺńęŕ˙ č áčîňĺőíîëîăčč                                |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|240100 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ č áčîňĺőíîëîăč˙         |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240200 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ ďîëčěĺđíűő âîëîęîí č    |      |                                   |

|       |ňĺęńňčëüíűő ěŕňĺđčŕëîâ                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240201 |Ňĺőíîëîăč˙ č îáîđóäîâŕíčĺ ďđîčçâîäńňâŕ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |őčěč÷ĺńęčő âîëîęîí č ęîěďîçčöčîííűő ěŕňĺđčŕëîâ|      |                                   |

|       |íŕ čő îńíîâĺ                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240202 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ č îáîđóäîâŕíčĺ          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |îňäĺëî÷íîăî ďđîčçâîäńňâŕ                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240203 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ îňäĺëî÷íîăî ďđîčçâîäńňâŕ|  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240300 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ íĺîđăŕíč÷ĺńęčő âĺůĺńňâ č|      |                                   |

|       |ěŕňĺđčŕëîâ                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240301 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ íĺîđăŕíč÷ĺńęčő âĺůĺńňâ  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240302 |Ňĺőíîëîăč˙ ýëĺęňđîőčěč÷ĺńęčő ďđîčçâîäńňâ      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240303 |Ýëĺęňđîőčěč÷ĺńęîĺ ďđîčçâîäńňâî                |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240304 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ ňóăîďëŕâęčő             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |íĺěĺňŕëëč÷ĺńęčő č ńčëčęŕňíűő ěŕňĺđčŕëîâ       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240305 |Ďđîčçâîäńňâî ňóăîďëŕâęčő íĺěĺňŕëëč÷ĺńęčő č    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ńčëčęŕňíűő ěŕňĺđčŕëîâ č čçäĺëčé               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240306 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ ěîíîęđčńňŕëëîâ,         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ěŕňĺđčŕëîâ č čçäĺëčé ýëĺęňđîííîé ňĺőíčęč      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240307 |Ňĺőíîëîăč˙ ńđĺäńňâ őčěč÷ĺńęîé çŕůčňű          |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240308 |Ŕíŕëčňč÷ĺńęčé ęîíňđîëü ęŕ÷ĺńňâŕ őčěč÷ĺńęčő    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ńîĺäčíĺíčé                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240400 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ îđăŕíč÷ĺńęčő âĺůĺńňâ č  |      |                                   |

|       |ňîďëčâŕ                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240401 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ îđăŕíč÷ĺńęčő âĺůĺńňâ    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240402 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ ńčíňĺňč÷ĺńęčő           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |áčîëîăč÷ĺńęčő ŕęňčâíűő âĺůĺńňâ                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240403 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ ďđčđîäíűő               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýíĺđăîíîńčňĺëĺé č óăëĺđîäíűő ěŕňĺđčŕëîâ       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240404 |Ďĺđĺđŕáîňęŕ íĺôňč č ăŕçŕ                      |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240405 |Ęîęńîőčěč÷ĺńęîĺ ďđîčçâîäńňâî                  |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240406 |Ňĺőíîëîăč˙ őčěč÷ĺńęîé ďĺđĺđŕáîňęč äđĺâĺńčíű   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240500 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ âűńîęîěîëĺęóë˙đíűő      |      |                                   |

|       |ńîĺäčíĺíčé č ďîëčěĺđíűő ěŕňĺđčŕëîâ            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240501 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ âűńîęîěîëĺęóë˙đíűő      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ńîĺäčíĺíčé                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240502 |Ňĺőíîëîăč˙ ďĺđĺđŕáîňęč ďëŕńňč÷ĺńęčő ěŕńń č    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýëŕńňîěĺđîâ                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240503 |Ďđîčçâîäńňâî čçäĺëčé č ďîęđűňčé čç ďîëčěĺđíűő |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ěŕňĺđčŕëîâ                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240504 |Ňĺőíîëîăč˙ ęčíîôîňîěŕňĺđčŕëîâ č ěŕăíčňíűő     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |íîńčňĺëĺé                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240505 |Ňĺőíîëîăč˙ âűńîęîěîëĺęóë˙đíűő č               |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |âűńîęîýôôĺęňčâíűő ńîĺäčíĺíčé č óńňđîéńňâ      |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240600 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ ěŕňĺđčŕëîâ ńîâđĺěĺííîé  |      |                                   |

|       |ýíĺđăĺňčęč                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240601 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ ěŕňĺđčŕëîâ ńîâđĺěĺííîé  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýíĺđăĺňčęč                                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240602 |Ňĺőíîëîăč˙ đŕçäĺëĺíč˙ čçîňîďîâ                |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240603 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ đĺäęčő ýëĺěĺíňîâ č      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ěŕňĺđčŕëîâ íŕ čő îńíîâĺ                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240700 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ ýíĺđăîíŕńűůĺííűő        |      |                                   |

|       |ěŕňĺđčŕëîâ č čçäĺëčé                          |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240701 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ îđăŕíč÷ĺńęčő ńîĺäčíĺíčé |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ŕçîňŕ                                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240702 |Őčěč÷ĺńęŕ˙ ňĺőíîëîăč˙ ďîëčěĺđíűő ęîěďîçčöčé,  |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďîđîőîâ č ňâĺđäűő đŕęĺňíűő ňîďëčâ             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240703 |Ňĺőíîëîăč˙ ýíĺđăîíŕńűůĺííűő ěŕňĺđčŕëîâ č      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |čçäĺëčé                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240704 |Ňĺőíîëîăč˙ ďčđîňĺőíč÷ĺńęčő ńđĺäńňâ            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240705 |Ňĺőíîëîăč˙ ďčđîňĺőíč÷ĺńęčő ńîńňŕâîâ č čçäĺëčé |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240706 |Ŕâňîěŕňčçčđîâŕííîĺ ďđîčçâîäńňâî őčěč÷ĺńęčő    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđĺäďđč˙ňčé                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240800 |Ýíĺđăî- č đĺńóđńîńáĺđĺăŕţůčĺ ďđîöĺńńű â       |      |                                   |

|       |őčěč÷ĺńęîé ňĺőíîëîăčč, íĺôňĺőčěčč č           |      |                                   |

|       |áčîňĺőíîëîăčč                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240801 |Ěŕřčíű č ŕďďŕđŕňű őčěč÷ĺńęčő ďđîčçâîäńňâ      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240802 |Îńíîâíűĺ ďđîöĺńńű őčěč÷ĺńęčő ďđîčçâîäńňâ č    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |őčěč÷ĺńęŕ˙ ęčáĺđíĺňčęŕ                        |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240803 |Đŕöčîíŕëüíîĺ čńďîëüçîâŕíčĺ ěŕňĺđčŕëüíűő č     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ýíĺđăĺňč÷ĺńęčő đĺńóđńîâ                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240900 |Áčîňĺőíîëîăč˙                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240901 |Áčîňĺőíîëîăč˙                                 |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240902 |Ďčůĺâŕ˙ áčîňĺőíîëîăč˙                         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|240903 |Áčîőčěč÷ĺńęîĺ ďđîčçâîäńňâî                    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|250000 |                      Âîńďđîčçâîäńňâî č ďĺđĺđŕáîňęŕ ëĺńíűő đĺńóđńîâ                      |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|250100 |Ëĺńíîĺ äĺëî                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ ëĺńíîăî äĺëŕ              |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ëĺńíîăî äĺëŕ               |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250200 |Ëĺńíîĺ őîç˙éńňâî č ëŕíäřŕôňíîĺ ńňđîčňĺëüńňâî  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250201 |Ëĺńíîĺ őîç˙éńňâî                              |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250202 |Ëĺńíîĺ č ëĺńîďŕđęîâîĺ őîç˙éńňâî               |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250203 |Ńŕäîâî-ďŕđęîâîĺ č ëŕíäřŕôňíîĺ ńňđîčňĺëüńňâî   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250300 |Ňĺőíîëîăč˙ č îáîđóäîâŕíčĺ ëĺńîçŕăîňîâčňĺëüíűő |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |č äĺđĺâîîáđŕáŕňűâŕţůčő ďđîčçâîäńňâ            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250301 |Ëĺńîčíćĺíĺđíîĺ äĺëî                           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250302 |Ňĺőíîëîăč˙ ëĺńîçŕăîňîâîę                      |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250303 |Ňĺőíîëîăč˙ äĺđĺâîîáđŕáîňęč                    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|250304 |Ňĺőíîëîăč˙ ďĺđĺđŕáîňęč äđĺâĺńčíű              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|260000 |            Ňĺőíîëîăč˙ ďđîäîâîëüńňâĺííűő ďđîäóęňîâ č ďîňđĺáčňĺëüńęčő ňîâŕđîâ             |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|260100 |Ňĺőíîëîăč˙ ďđîäóęňîâ ďčňŕíč˙                  |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260200 |Ďđîčçâîäńňâî ďđîäóęňîâ ďčňŕíč˙ čç             |      |                                   |

|       |đŕńňčňĺëüíîăî ńűđü˙                           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260201 |Ňĺőíîëîăč˙ őđŕíĺíč˙ č ďĺđĺđŕáîňęč çĺđíŕ       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260202 |Ňĺőíîëîăč˙ őëĺáŕ, ęîíäčňĺđńęčő č ěŕęŕđîííűő   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |čçäĺëčé                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260203 |Ňĺőíîëîăč˙ ńŕőŕđčńňűő ďđîäóęňîâ               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260204 |Ňĺőíîëîăč˙ áđîäčëüíűő ďđîčçâîäńňâ č âčíîäĺëčĺ |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260300 |Ňĺőíîëîăč˙   ńűđü˙   č   ďđîäóęňîâ   ćčâîňíîăî|      |                                   |

|       |ďđîčńőîćäĺíč˙                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260301 |Ňĺőíîëîăč˙ ě˙ńŕ č ě˙ńíűő ďđîäóęňîâ            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260302 |Ňĺőíîëîăč˙ đűáű č đűáíűő ďđîäóęňîâ            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260303 |Ňĺőíîëîăč˙ ěîëîęŕ č ěîëî÷íűő ďđîäóęňîâ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260400 |Ňĺőíîëîăč˙ ćčđîâ                              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260401 |Ňĺőíîëîăč˙ ćčđîâ, ýôčđíűő ěŕńĺë č             |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďŕđôţěĺđíî-ęîńěĺňč÷ĺńęčő ďđîäóęňîâ            |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260402 |Ňĺőíîëîăč˙ ćčđîâ č ćčđîçŕěĺíčňĺëĺé            |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260500 |Ňĺőíîëîăč˙ ďđîäîâîëüńňâĺííűő ďđîäóęňîâ        |      |                                   |

|       |ńďĺöčŕëüíîăî íŕçíŕ÷ĺíč˙ č îáůĺńňâĺííîăî       |      |                                   |

|       |ďčňŕíč˙                                       |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260501 |Ňĺőíîëîăč˙ ďđîäóęňîâ îáůĺńňâĺííîăî ďčňŕíč˙    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260502 |Ňĺőíîëîăč˙ ďđîäóęöčč îáůĺńňâĺííîăî ďčňŕíč˙    |  51  |Ňĺőíîëîă                           |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ňĺőíîëîă ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260503 |Ňĺőíîëîăč˙ ńóáňđîďč÷ĺńęčő č ďčůĺâęóńîâűő      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîäóęňîâ                                     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260504 |Ňĺőíîëîăč˙ ęîíńĺđâîâ č ďčůĺęîíöĺíňđŕňîâ       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260505 |Ňĺőíîëîăč˙ äĺňńęîăî č ôóíęöčîíŕëüíîăî ďčňŕíč˙ |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260600 |Ďčůĺâŕ˙ číćĺíĺđč˙                             |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260601 |Ěŕřčíű č ŕďďŕđŕňű ďčůĺâűő ďđîčçâîäńňâ         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260602 |Ďčůĺâŕ˙ číćĺíĺđč˙ ěŕëűő ďđĺäďđč˙ňčé           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260700 |Ňĺőíîëîăč˙ č ďđîĺęňčđîâŕíčĺ ňĺęńňčëüíűő       |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |čçäĺëčé                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260701 |Ňĺőíîëîăč˙ č îáîđóäîâŕíčĺ ďđîčçâîäńňâŕ        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |íŕňóđŕëüíűő âîëîęîí                           |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260702 |Ďĺđâč÷íŕ˙ îáđŕáîňęŕ âîëîęíčńňűő ěŕňĺđčŕëîâ    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260703 |Ďđîĺęňčđîâŕíčĺ ňĺęńňčëüíűő čçäĺëčé            |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260704 |Ňĺőíîëîăč˙ ňĺęńňčëüíűő čçäĺëčé                |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260800 |Ňĺőíîëîăč˙, ęîíńňđóčđîâŕíčĺ čçäĺëčé č         |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |ěŕňĺđčŕëű ëĺăęîé ďđîěűřëĺííîńňč               |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260900 |Ňĺőíîëîăč˙ č ęîíńňđóčđîâŕíčĺ čçäĺëčé ëĺăęîé   |      |                                   |

|       |ďđîěűřëĺííîńňč                                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260901 |Ňĺőíîëîăč˙ řâĺéíűő čçäĺëčé                    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260902 |Ęîíńňđóčđîâŕíčĺ řâĺéíűő čçäĺëčé               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260903 |Ěîäĺëčđîâŕíčĺ č ęîíńňđóčđîâŕíčĺ řâĺéíűő       |  51  |Ęîíńňđóęňîđ-ěîäĺëüĺđ               |

|       |čçäĺëčé                                       |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęîíńňđóęňîđ-ěîäĺëüĺđ ń óăëóáëĺííîé |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260904 |Ňĺőíîëîăč˙ ęîćč č ěĺőŕ                        |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260905 |Ňĺőíîëîăč˙ čçäĺëčé čç ęîćč                    |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260906 |Ęîíńňđóčđîâŕíčĺ čçäĺëčé čç ęîćč               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260907 |Ěîäĺëčđîâŕíčĺ č ęîíńňđóčđîâŕíčĺ čçäĺëčé čç    |  51  |Ęîíńňđóęňîđ-ěîäĺëüĺđ               |

|       |ęîćč                                          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęîíńňđóęňîđ-ěîäĺëüĺđ ń óăëóáëĺííîé |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260908 |Ďđîčçâîäńňâî ěĺőîâűő č îâ÷čííî-řóáíűő čçäĺëčé |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260909 |Ěîäĺëčđîâŕíčĺ č ęîíńňđóčđîâŕíčĺ čçäĺëčé čç    |  51  |Ęîíńňđóęňîđ-ěîäĺëüĺđ               |

|       |ěĺőŕ                                          |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ęîíńňđóęňîđ-ěîäĺëüĺđ ń óăëóáëĺííîé |

|       |                                              |      |ďîäăîňîâęîé                        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|260910 |Ďđîčçâîäńňâî čçäĺëčé čç áóěŕăč č ęŕđňîíŕ      |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261000 |Ňĺőíîëîăč˙ őóäîćĺńňâĺííîé îáđŕáîňęč ěŕňĺđčŕëîâ|      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261001 |Ňĺőíîëîăč˙ őóäîćĺńňâĺííîé îáđŕáîňęč ěŕňĺđčŕëîâ|  65  |Číćĺíĺđ-ňĺőíîëîă                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261100 |Ďîëčăđŕôč˙                                    |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261200 |Ňĺőíîëîăč˙ ďîëčăđŕôč÷ĺńęîăî č óďŕęîâî÷íîăî    |      |                                   |

|       |ďđîčçâîäńňâŕ                                  |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261201 |Ňĺőíîëîăč˙ č äčçŕéí óďŕęîâî÷íîăî ďđîčçâîäńňâŕ |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261202 |Ňĺőíîëîăč˙ ďîëčăđŕôč÷ĺńęîăî ďđîčçâîäńňâŕ      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261203 |Ďîëčăđŕôč÷ĺńęîĺ ďđîčçâîäńňâî                  |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261300 |Ýęńďĺđňčçŕ ęŕ÷ĺńňâŕ ďîňđĺáčňĺëüńęčő ňîâŕđîâ   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|261301 |Ýęńďĺđňčçŕ ęŕ÷ĺńňâŕ ďîňđĺáčňĺëüńęčő ňîâŕđîâ   |  51  |Ýęńďĺđň                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ýęńďĺđň ń óăëóáëĺííîé ďîäăîňîâęîé  |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|270000 |                               Ńňđîčňĺëüńňâî č ŕđőčňĺęňóđŕ                               |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|270100 |Ńňđîčňĺëüńňâî                                 |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270101 |Ěĺőŕíč÷ĺńęîĺ îáîđóäîâŕíčĺ č ňĺőíîëîăč÷ĺńęčĺ   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ęîěďëĺęńű ďđĺäďđč˙ňčé ńňđîčňĺëüíűő ěŕňĺđčŕëîâ,|      |                                   |

|       |čçäĺëčé č ęîíńňđóęöčé                         |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270102 |Ďđîěűřëĺííîĺ č ăđŕćäŕíńęîĺ ńňđîčňĺëüńňâî      |  65  |Číćĺíĺđ, číćĺíĺđ-ŕđőčňĺęňîđ        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270103 |Ńňđîčňĺëüńňâî č ýęńďëóŕňŕöč˙ çäŕíčé č         |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ńîîđóćĺíčé                                    |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270104 |Ăčäđîňĺőíč÷ĺńęîĺ ńňđîčňĺëüńňâî                |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270105 |Ăîđîäńęîĺ ńňđîčňĺëüńňâî č őîç˙éńňâî           |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270106 |Ďđîčçâîäńňâî ńňđîčňĺëüíűő ěŕňĺđčŕëîâ, čçäĺëčé |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |č ęîíńňđóęöčé                                 |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270107 |Ďđîčçâîäńňâî íĺěĺňŕëëč÷ĺńęčő ńňđîčňĺëüíűő     |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |čçäĺëčé č ęîíńňđóęöčé                         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270108 |Čçăîňîâëĺíčĺ ěĺňŕëëč÷ĺńęčő ęîíńňđóęöčé        |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270109 |Ňĺďëîăŕçîńíŕáćĺíčĺ č âĺíňčë˙öč˙               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270110 |Ěîíňŕć č ýęńďëóŕňŕöč˙ âíóňđĺííčő              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ńŕíňĺőíč÷ĺńęčő óńňđîéńňâ č âĺíňčë˙öčč         |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270111 |Ěîíňŕć č ýęńďëóŕňŕöč˙ îáîđóäîâŕíč˙ č ńčńňĺě   |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ăŕçîńíŕáćĺíč˙                                 |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270112 |Âîäîńíŕáćĺíčĺ č âîäîîňâĺäĺíčĺ                 |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270113 |Ěĺőŕíčçŕöč˙ č ŕâňîěŕňčçŕöč˙ ńňđîčňĺëüńňâŕ     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270114 |Ďđîĺęňčđîâŕíčĺ çäŕíčé                         |  65  |Číćĺíĺđ, číćĺíĺđ-ŕđőčňĺęňîđ        |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270115 |Ýęńďĺđňčçŕ č óďđŕâëĺíčĺ íĺäâčćčěîńňüţ         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270116 |Ěîíňŕć, íŕëŕäęŕ č ýęńďëóŕňŕöč˙                |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ýëĺęňđîîáîđóäîâŕíč˙ ďđîěűřëĺííűő č ăđŕćäŕíńęčő|——————|———————————————————————————————————|

|       |çäŕíčé                                        |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270200 |Ňđŕíńďîđňíîĺ ńňđîčňĺëüńňâî                    |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270201 |Ěîńňű č ňđŕíńďîđňíűĺ ňîííĺëč                  |  65  |Číćĺíĺđ ďóňĺé ńîîáůĺíč˙            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270202 |Ńňđîčňĺëüńňâî ěîńňîâ                          |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|       |                                              |      |Ňĺőíčę ń äîďîëíčňĺëüíîé ďîäăîňîâęîé|

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270203 |Ńňđîčňĺëüńňâî ňîííĺëĺé č ěĺňđîďîëčňĺíîâ       |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270204 |Ńňđîčňĺëüńňâî ćĺëĺçíűő äîđîă, ďóňü č ďóňĺâîĺ  |  65  |Číćĺíĺđ ďóňĺé ńîîáůĺíč˙            |

|       |őîç˙éńňâî                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270205 |Ŕâňîěîáčëüíűĺ äîđîăč č ŕýđîäđîěű              |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270206 |Ńňđîčňĺëüńňâî č ýęńďëóŕňŕöč˙ ŕâňîěîáčëüíűő    |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |äîđîă č ŕýđîäđîěîâ                            |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270207 |Ńňđîčňĺëüńňâî č ýęńďëóŕňŕöč˙ ăîđîäńęčő ďóňĺé  |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |ńîîáůĺíč˙                                     |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270300 |Ŕđőčňĺęňóđŕ                                   |  62  |Áŕęŕëŕâđ ŕđőčňĺęňóđű               |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ŕđőčňĺęňóđű                |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270301 |Ŕđőčňĺęňóđŕ                                   |  65  |Ŕđőčňĺęňîđ                         |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270302 |Äčçŕéí ŕđőčňĺęňóđíîé ńđĺäű                    |  65  |Ŕđőčňĺęňîđ                         |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|270303 |Đĺńňŕâđŕöč˙ č đĺęîíńňđóęöč˙ ŕđőčňĺęňóđíîăî    |  65  |Ŕđőčňĺęňîđ                         |

|       |íŕńëĺäč˙                                      |      |                                   |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|280000 |      Áĺçîďŕńíîńňü ćčçíĺäĺ˙ňĺëüíîńňč, ďđčđîäîîáóńňđîéńňâî č çŕůčňŕ îęđóćŕţůĺé ńđĺäű      |

|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|280100 |Áĺçîďŕńíîńňü ćčçíĺäĺ˙ňĺëüíîńňč                |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280101 |Áĺçîďŕńíîńňü ćčçíĺäĺ˙ňĺëüíîńňč â ňĺőíîńôĺđĺ   |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280102 |Áĺçîďŕńíîńňü ňĺőíîëîăč÷ĺńęčő ďđîöĺńńîâ č      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |ďđîčçâîäńňâ                                   |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280103 |Çŕůčňŕ â ÷đĺçâű÷ŕéíűő ńčňóŕöč˙ő               |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280104 |Ďîćŕđíŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü                         |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280200 |Çŕůčňŕ îęđóćŕţůĺé ńđĺäű                       |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280201 |Îőđŕíŕ îęđóćŕţůĺé ńđĺäű č đŕöčîíŕëüíîĺ        |  65  |Číćĺíĺđ-ýęîëîă                     |

|       |čńďîëüçîâŕíčĺ ďđčđîäíűő đĺńóđńîâ              |      |                                   |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280202 |Číćĺíĺđíŕ˙ çŕůčňŕ îęđóćŕţůĺé ńđĺäű            |  65  |Číćĺíĺđ-ýęîëîă                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280300 |Âîäíűĺ đĺńóđńű č âîäîďîëüçîâŕíčĺ              |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280301 |Číćĺíĺđíűĺ ńčńňĺěű ńĺëüńęîőîç˙éńňâĺííîăî      |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |âîäîńíŕáćĺíč˙, îáâîäíĺíč˙ č âîäîîňâĺäĺíč˙     |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280302 |Ęîěďëĺęńíîĺ čńďîëüçîâŕíčĺ č îőđŕíŕ âîäíűő     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |đĺńóđńîâ                                      |      |                                   |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280400 |Ďđčđîäîîáóńňđîéńňâî                           |  62  |Áŕęŕëŕâđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč      |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  68  |Ěŕăčńňđ ňĺőíčęč č ňĺőíîëîăčč       |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280401 |Ěĺëčîđŕöč˙, đĺęóëüňčâŕöč˙ č îőđŕíŕ çĺěĺëü     |  65  |Číćĺíĺđ                            |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  51  |Ňĺőíčę                             |

|       |                                              |——————|———————————————————————————————————|

|       |                                              |  52  |Ńňŕđřčé ňĺőíčę                     |

|———————|——————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|

|280402 |Ďđčđîäîîőđŕííîĺ îáóńňđîéńňâî ňĺđđčňîđčé       |  65  |Číćĺíĺđ                            |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Îáůĺđîńńčéńęčé ęëŕńńčôčęŕňîđ ńďĺöčŕëüíîńňĺé ďî îáđŕçîâŕíčţ ÎĘ 009-2003

 

ŃĘËŔÄ ÇŔĘÎÍÎÂ

 

 

  ßíäĺęń öčňčđîâŕíč˙