ÑÊËÀÄ ÇÀÊÎÍÎÂ

    

ÑÊËÀÄ ÇÀÊÎÍÎÂ. Ãëàâíàÿ òåìà
16+

ÑÊËÀÄ ÇÀÊÐÛÒ

#âèðóñïðóäåíöèÿ îáíóëèëà âîîáùå âñ¸!

 

Ðåêëàìà íà ñàéòå                   

 

 

Ïðèêàç Ìèíñåëüõîçà ÐÔ îò 23 ÿíâàðÿ 2004 ã. N 55

Îá óòâåðæäåíèè íîðì åñòåñòâåííîé óáûëè

 

Î íîðìàõ åñòåñòâåííîé óáûëè îòäåëüíûõ òîâàðîâ ïðè õðàíåíèè íà ñêëàäàõ ñì. ñïðàâêó

 

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 íîÿáðÿ 2002 ãîäà N 814 "Î ïîðÿäêå óòâåðæäåíèÿ íîðì åñòåñòâåííîé óáûëè ïðè õðàíåíèè è òðàíñïîðòèðîâêå òîâàðî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé", ïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü íîðìû åñòåñòâåííîé óáûëè çåðíà, ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè è ñåìÿí ìàñëè÷íûõ êóëüòóð ïðè õðàíåíèè, ñîãëàñîâàííûå ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

 

Ìèíèñòð À.Â.Ãîðäååâ

 

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 3 ìàðòà 2004 ã. Ðåãèñòðàöèîííûé N 5603

 

Ïðèëîæåíèå

ê ïðèêàçó Ìèíñåëüõîçà ÐÔ

îò 23 ÿíâàðÿ 2004 ã. N 55

 

Íîðìû åñòåñòâåííîé óáûëè çåðíà, ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè è ñåìÿí ìàñëè÷íûõ êóëüòóð ïðè õðàíåíèè

 

(â ïðîöåíòàõ îò õðàíèìîé ìàññû)

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Íàèìåíîâàíèå |  Ïðè   |         |     ñêëàäàõ     |       Íà        |

|  êóëüòóð è   | ñðîêå  |ýëåâàòîðàõ|——————————————————| ïðèñïîñîáëåííûõ |

|  ïðîäóêöèè   |õðàíåíèÿ|          | íàñûïüþ  |â òàðå |  äëÿ õðàíåíèÿ   |

|              |        |          |          |       |    ïëîùàäêàõ    |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|      1       |   2    |    3     |    4     |   5   |        6        |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|Ïøåíèöà, ðîæü,| 3 ìåñ. |  0,045   |   0,07   | 0,04  |      0,12       |

|ÿ÷ìåíü, ïîëáà |        |          |          |       |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |  0,055   |   0,09   | 0,06  |      0,16       |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |  0,095   |  0,115   | 0,09  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |   0,04   |   0,04   | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|     Îâåñ     | 3 ìåñ. |  0,055   |   0,09   | 0,05  |      0,15       |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |  0,065   |  0,125   | 0,07  |       0,2       |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |  0,105   |  0,165   | 0,09  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |   0,04   |   0,04   | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|  Ðèñ-çåðíî   | 3 ìåñ. |  0,045   |   0,08   | 0,05  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |  0,075   |  0,105   | 0,07  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |  0,115   |  0,145   |  0,1  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |   0,04   |   0,04   | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|   Ãðå÷èõà    | 3 ìåñ. |  0,055   |   0,08   | 0,05  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |  0,075   |   0,11   | 0,07  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |   0,1    |  0,145   |  0,1  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |   0,04   |   0,04   | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|Ïðîñî, ÷óìèçà,| 3 ìåñ. |   0,06   |   0,11   | 0,06  |      0,14       |

|    ñîðãî     |        |          |          |       |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |   0,08   |   0,15   | 0,08  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |   0,13   |   0,19   |  0,1  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |   0,04   |   0,04   | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|  Êóêóðóçà â  | 3 ìåñ. |  0,075   |   0,13   | 0,07  |      0,18       |

|    çåðíå     |        |          |          |       |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |  0,115   |  0,165   |  0,1  |      0,22       |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|  Êóêóðóçà â  | 3 ìåñ. |          |   0,25   |       |      0,45       |

|   ïî÷àòêàõ   |        |          |          |       |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |          |   0,3    |       |      0,55       |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |          |   0,45   |       |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |          |   0,04   |       |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|    Ãîðîõ,    | 3 ìåñ. |  0,045   |   0,07   | 0,04  |                 |

|  ÷å÷åâèöà,   |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|áîáû, ôàñîëü, | 6 ìåñ. |   0,06   |   0,09   | 0,06  |                 |

|  âèêà, ñîÿ   |        |          |          |       |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |  0,095   |  0,115   | 0,08  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |   0,04   |   0,04   | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

| Ïîäñîëíå÷íîå | 3 ìåñ. |   0,13   |   0,2    | 0,12  |      0,24       |

|     ñåìÿ     |        |          |          |       |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |  0,175   |   0,25   | 0,15  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |  0,225   |   0,3    |  0,2  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |   0,04   |   0,04   | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|    Ïðî÷èå    | 3 ìåñ. |          |   0,1    | 0,08  |                 |

|  ìàñëè÷íûå   |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|   êóëüòóðû   | 6 ìåñ. |          |   0,13   | 0,11  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |          |   0,17   | 0,14  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |          |   0,04   | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

| Êðóïà è ðèñ  | 3 ìåñ. |          |          | 0,04  |                 |

|  îáðóøåííûé  |        |          |          |       |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |          |          | 0,06  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |          |          | 0,09  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |          |          | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|     Ìóêà     | 3 ìåñ. |          |          | 0,05  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |          |          | 0,07  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |          |          |  0,1  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |          |          | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|Îòðóáè è ìó÷êà| 3 ìåñ. |          |   0,2    | 0,12  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |          |   0,25   | 0,16  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 1 ãîä  |          |   0,35   |  0,2  |                 |

|              |————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              |áîëåå 1 |          |   0,04   | 0,04  |                 |

|              |  ãîäà  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|  Êîìáèêîðìà  |  Äî 1  |          |   0,04   |       |                 |

|              |ìåñ. Çà |——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | êàæäûé |          |   0,01   |       |                 |

|              |ïîñëåäó-|          |          |       |                 |

|              |  þùèé  |          |          |       |                 |

|              | ìåñÿö  |          |          |       |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|   Ïðåìèêñû   | 3 ìåñ. |          |          | 0,12  |                 |

|——————————————|————————|——————————|——————————|———————|—————————————————|

|              | 6 ìåñ. |          |          | 0,16  |                 |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ïðèìå÷àíèÿ:

1. Óêàçàííûå íîðìû åñòåñòâåííîé óáûëè ïðèìåíÿþòñÿ êàê êîíòðîëüíûå è ïðåäåëüíûå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðè èíâåíòàðèçàöèè è ïðîâåðêå ôàêòè÷åñêîãî íàëè÷èÿ çåðíà, ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè, ñåìÿí ìàñëè÷íûõ êóëüòóð, õðàíÿùèõñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, áóäåò óñòàíîâëåíî óìåíüøåíèå èõ ìàññû, íå âûçûâàåìîå èçìåíåíèåì êà÷åñòâà.

2. Ïðè õðàíåíèè çåðíà è ñåìÿí ìàñëè÷íûõ êóëüòóð äî òðåõ ìåñÿöåâ íîðìû åñòåñòâåííîé óáûëè ïðèìåíÿþòñÿ èç ðàñ÷åòà ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà äíåé õðàíåíèÿ, à ïðè õðàíåíèè äî øåñòè ìåñÿöåâ è äî îäíîãî ãîäà - èç ðàñ÷åòà ôàêòè÷åñêîãî ÷èñëà ìåñÿöåâ õðàíåíèÿ.

3. Ïðè õðàíåíèè çåðíà, ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè è ñåìÿí ìàñëè÷íûõ êóëüòóð áîëåå îäíîãî ãîäà çà êàæäûé ïîñëåäóþùèé ãîä õðàíåíèÿ íîðìû åñòåñòâåííîé óáûëè ïðèìåíÿþòñÿ â ðàçìåðå 0,04% ñ ïåðåñ÷åòîì, èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ÷èñëà ìåñÿöåâ õðàíåíèÿ.

4. Íîðìû åñòåñòâåííîé óáûëè äëÿ çåðíîñìåñè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî îñíîâíîé êóëüòóðå, ñîäåðæàùåéñÿ â ñìåñè.

5. Óêàçàííûå íîðìû åñòåñòâåííîé óáûëè ïðè õðàíåíèè ïðîäóêöèè íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ìóêó, êðóïó è ñåìåíà çåðíîâûõ, áîáîâûõ è ìàñëè÷íûõ êóëüòóð è êóêóðóçó, ïðèíèìàåìûå è îòïóñêàåìûå ïî ñòàíäàðòíîé ìàññå ìåøêîâ.

6. Óêàçàííûå íîðìû åñòåñòâåííîé óáûëè ïðè õðàíåíèè ïðèìåíÿþòñÿ áåç ðàñïðåäåëåíèÿ ïî êëèìàòè÷åñêèì çîíàì è áåç ó÷åòà ñåçîííîñòè.

7. Ïðè òàðíîì õðàíåíèè ïðîäóêöèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåøêîòàðó.

 

Ðóêîâîäèòåëü                                                                                                                                                              

Ïèùåïðîìäåïàðòàìåíòà                                                                                                                             Â.Ã.Êàéøåâ

 

Ïðèêàç Ìèíñåëüõîçà ÐÔ îò 23 ÿíâàðÿ 2004 ã. N 55 Îá óòâåðæäåíèè íîðì åñòåñòâåííîé óáûëè çåðíà, ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè è ñåìÿí ìàñëè÷íûõ êóëüòóð ïðè õðàíåíèè

 

ÑÊËÀÄ ÇÀÊÎÍÎÂ

 

 

  ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ